Էջ մըն էր որ տխուր փակուեցաւ

Թուրքիոյ Հա­յոց 84-րդ Պատ­րիարք Մես­րոպ Արք. Մու­թա­ֆեան նա­խորդ կի­րակի Գումգա­բուի Աթո­ռանիստ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած արա­րողու­թիւնով յու­ղարկա­ւորո­ւեցաւ եւ հո­ղին յանձնո­ւեցաւ Շիշ­լիի Հա­յոց Գե­րեզ­մա­նատան պատ­րիարքնե­րու յա­տուկ թա­ղին մէջ։ Յու­ղարկա­ւորու­թիւնը եւ թա­ղու­մը բա­ւական տխուր պատ­կեր մը պար­զե­ցին բո­լոր անոնց հա­մար, որոնք ան­ցեալին վա­յելած էին Մես­րոպ Պատ­րիար­քի ան­մի­ջական մտեր­մութիւ­նը։

Յու­ղարկա­ւորու­թեան ներ­կայ գտնո­ւեցան Երու­սա­ղէմի Պատ­րիարք Նուրհան Արք. Մա­նու­կեան, Հա­յաս­տան Գու­գա­րաց Թե­մի Առաջ­նորդ գե­րաշ­նորհ Սե­պուհ Արք. Չուլճեան։ Սուրբ Էջ­միած­նի Ամե­նայն Հա­յոց Կա­թողի­կոսի ներ­կա­յացու­ցիչ Արեւմտեան Եւ­րո­պայի կա­թողի­կոսա­կան պա­տուի­րակ Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեան, Դի­ւանա­պետ Ար­շակ Եպիս­կո­պոս Խա­չատ­րեան, Կի­լիկոյ Կա­թողի­կոսա­րանի ներ­կա­յացու­ցիչ Նա­րեկ Արք. Ալե­մեզեան, Մա­կար Եպիս­կո­պոս Աշ­քա­րեան։

Հա­ւատա­ցեալ­նե­րու խուռնե­րամ բազ­մութիւն մը փու­թա­ցած էր Մայր Եկե­ղեցի վեր­ջին հրա­ժեշ­տը տա­լու հա­մար բո­լորին կող­մէ այնքան սի­րուած Մես­րոպ Արք. Պատ­րիար­քին։

Խիստ յու­զիչ էր Նուրհան Պատ­րիար­քի կա­տարած օծ­ման կար­գը եւ ապա բո­լոր հո­գեւո­րական­նե­րու տխուր տո­ղանցքը վեր­ջին համ­բոյրը դրոշ­մե­լու հա­մար։

Արա­րողու­թեան ներ­կայ էին պե­տական աւա­գանիի ներ­կա­յացու­ցիչնե­րը։ Այսպէս Հան­րա­պետու­թեան նա­խագա­հը կը ներ­կա­յաց­նէր Նա­խագա­հի բան­բեր Իպ­րա­հիմ Քա­լըն։ Իշ­խող Ար­դա­րու­թիւն եւ զար­գա­ցում կու­սակցու­թեան բան­բեր Էօմեր Չե­լիք, Մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշրջու­թեան նա­խարար Մեհ­մետ Նո­ւրի Էր­սոյ, Իս­թանպու­լի կու­սա­կալ Ալի Եր­լի­քայա եւ Իս­թանպու­լի քա­ղաքա­պետ Մեւ­լիւթ Ույսալ։

Արա­րողու­թեան իրենց մաս­նակցու­թիւնը բե­րած էին նաեւ պատ­գա­մաւոր Կա­րօ Փայ­լան, Մար­քար Էսա­յեան, Ընդդի­մադիր հան­րա­պետա­կան կու­սակցու­թեան փոխ նա­խագահ Իւ­նալ Չե­լիքէօզ, նոյն կու­սակցու­թեան պատ­գա­մաւոր­նե­րէն Սեզ­կին Թան­րը­քու­լու եւ կու­սակցու­թեան Իս­թանպու­լի նա­հան­գա­պետ Ճա­նան Քաֆ­թանճըօղ­լու։

Ներ­կայ էին քոյր եկե­ղեցի­ներու ներ­կա­յացու­ցիչներ, ինչպէս Թուրքիոյ Հայ Կա­թողի­կէ հա­մայնքի վի­ճակա­ւոր Գե­րապայ­ծառ Լե­ւոն Արք. Զե­քիեան, Հայ Աւե­տարա­նական եկե­ղեց­ւոյ Վե­րապա­տուե­լի Գրի­գոր Աղա­պալօղ­լու, Յու­նաց Տիեզե­րական Պատ­րիար­քա­րանի, Ասո­րի Ուղղա­փառ եւ Ասո­րի Կա­թողի­կէ հա­մայնքնե­րու հո­գեւո­րական­ներ, Հրէից Րա­բու­նա­պետը եւ Մես­րոպ Պատ­րիար­քի ան­մի­ջական բա­րեկամ, անգլե­րէնի ու­սուցիչ եւ Անգլիոյ Կա­թողի­կէ հա­մայնքի ներ­կա­յացու­ցիչ Հայր Ճոն Ուի­լէյ։

Եկե­ղեց­ւոյ արա­րողու­թե­նէ ետք դամ­բա­նական ճա­ռեր ար­տա­սանուեցաւ Պատ­րիար­քա­րանի մուտքին, որ­մէ ետք յու­ղարկա­ւորու­թեան թա­փորը ուղղուեցաւ դէ­պի Շիշ­լիի Հա­յոց Գե­րեզ­մա­նատու­նը։ Այստեղ եւս մեծ թի­ւով ժո­ղովուրդ կազմ եւ պատ­րաստ կը սպա­սէին Պատ­րիար­քի գա­լուստը, իրենց վեր­ջին հրա­ժեշ­տը տա­լու հա­մար։ Ծան­րօ­րէն յու­զիչ էր գո­յացած ընդհա­նուր պատ­կե­րը, ուր սգա­ւոր­ներ կը դժուարա­նային իրենց յու­զումը զսպե­լու։

Աւան­դութեան հա­մաձայն շի­րիմը ամ­բողջովին պիտի փակուի շաբաթ մը տեւողութեամբ կատարուած այգուցներու աւարտին։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ