Եղեռնի յիշատակում ոստիկանական արգելքներով

Բաղդատմամբ նախորդ տարիներու, կ՚ակնկալո­ւէր թէ այս տա­րի Ապ­րի­լի 24-ի մի­ջոցա­ռումնե­րը կրնան ճնշման են­թարկո­ւիլ կա­ռավա­րու­թեան կող­մէ։ Ար­դա­րեւ իշ­խա­նու­թիւննե­րը խիստ կ՚ար­գի­լեն քա­ղաքի որե­ւէ կէ­տի վրայ կա­տարո­ւած մամ­լոյ յայ­տա­րարու­թիւննե­րը կամ բո­ղոքի ցոյ­ցե­րը։ Ինչպէս նա­խորդ տա­րիներ, այս տա­րի ալ նա­խատե­սուած էր երեք մի­ջոցա­ռումներ։ Մար­դու իրա­ւունքնե­րու միու­թիւնը որո­շած էր Սուլթա­նահ­մե­տի «Իս­լա­մական Արո­ւես­տի Թան­գա­րան»ի, եր­բեմնի Կեդ­րո­նական ոս­տի­կանա­տան առ­ջեւ մամ­լոյ յայ­տա­րարու­թիւնով մը յի­շատա­կել 24 Ապ­րիլ 1915-ի երե­կոյեան ձեր­բա­կալո­ւած եւ այս ոս­տի­կանա­տու­նէն դէ­պի մահ ճա­նապար­հո­ւած հայ մտա­ւորա­կան­նե­րը։ Սա­կայն ոս­տի­կան­նե­րը պատ­ճա­ռաբա­նելով բո­ղոքի ցոյ­ցե­րու դէմ ար­գելքը, չար­տօ­նեցին մամ­լոյ յայ­տա­րարու­թեան։

Երկրորդ մի­ջոցա­ռու­մը կա­յացաւ Շիշ­լիի Հա­յոց գե­րեզ­մա­նատան մէջ Սե­ւակ Պա­լըք­ճըի շի­րիմին վրայ։

«ՏուրՏէ» հար­թա­կը այս տա­րի եւս դի­մում կա­տարեց Թաք­սի­մի հրա­պարա­կին վրայ յի­շատակ­ման ցոյ­ցի հա­մար։ Այդ դի­մումն ալ մեր­ժո­ւեցաւ ոստիկանութեան կողմէ եւ երկար սակարկութիւններէ ետք համաձայնուեցաւ ցոյցը կատարել Շիշհանէի հրապարակին վրայ։

 

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ