Օսման Քաւալայի խնդիրով յոյսը կապուած է ԵՄԻԱ-ին

Ներ­­ման Մի­­ջազ­­գա­­­յին Կազ­­մա­­­կեր­­պութիւ­­նը կը բո­­ղոքէ Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան ատեանին հան­­րա­­­ծանօթ հա­­սարա­­կական գոր­­ծիչ Օս­­ման Քա­­ւալա­­յի դա­­տարա­­նին կա­­տարած դի­­մու­­մը մեր­­ժե­­­լուն պատ­­ճա­­­ռաւ։

Ներ­­ման Մի­­ջազ­­գա­­­յին Կազ­­մա­­­կեր­­պութեան Թուրքիոյ ներ­­կա­­­յացու­­ցիչ Մի­­լենա Պիւ­­յիւմ այս մա­­սին ըրաւ հե­­տեւեալ յայ­­տա­­­րարու­­թիւննե­­րը. «Այ­­սօր Թուրքիոյ Դա­­տական Բարձրա­­գոյն Ատեանը հրա­­պարա­­կեց որո­­շում մը, որ աղ կը լեց­­նէ կոտ­­տա­­­ցող վէր­­քե­­­րուն վրայ։ Բռնա­­բարուած են Օս­­ման Քա­­ւալա­­յի իրա­­ւունքնե­­րը եւ ան 600 օրե­­րէ ի վեր կը մնայ բան­­տարկու­­թեան մէջ։ Մինչդեռ ներ­­կա­­­յացո­­ւած մե­­ղադ­­րանքնե­­րը մէկ օր իսկ բան­­տարկու­­թիւնը ան­­տե­­­ղի ու անի­­մաստ կը դարձնէ։ Իրեն դէմ ուղղո­­ւած մե­­ղադ­­րանքնե­­րը կար­­ծես կը փոր­­ձեն պատ­­մութիւ­­նը շրջել եւ վերստին գրել։ Այս վճի­­ռը կը մի­­տի Թուրքիոյ մէջ մար­­դու իրա­­ւունքնե­­րու պաշտպան­­նե­­­րը լռեց­­նե­­­լու»։

Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան Ատեանը նա­­խապէս ալ մեր­­ժած էր լրագ­­րողներ Ահ­­մետ Ալ­­թան եւ Նազ­­լը Ըլը­­ճաքի դի­­մումնե­­րը։ Մի­­լենա Պիւ­­յիւմ իր խօս­­քե­­­րը աւար­­տեց ըսե­­լով թէ այժմ բո­­լորին հա­­յեաց­­քը ուղղո­­ւած է Եւ­­րո­­­պայի Մար­­դու Իրա­­ւունքնե­­րու Ատեանի որո­­շու­­մին։ «ԵՄԻԱ պէտք է շու­­տա­­­փոյթ կեր­­պով վերջ տայ այս անար­­դա­­­րու­­թեան»։

Օս­­ման Քա­­ւալա կը մե­­ղադ­­րո­­­ւի «Կէ­­զի» զբօ­­սայ­­գիի դէպ­­քե­­­րը կազ­­մա­­­կեր­­պե­­­լով։ Այդ առու­­մով ալ իր դէմ կը պա­­հան­­ջո­­­ւի ցկեանս բան­­տարկու­­թիւն։

Դա­­տավա­­րու­­թեան առա­­ջին նիս­­տը պի­­տի կա­­յանայ 24 Յու­­նի­­­սին Սի­­լիվ­­րիի բան­­տին մէջ։


Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ