Հայ մամուլի խնդիրներուն ձօնուած համագումար Անթիլիասի մէջ

Յուլիսի 2-ի առաւօտեան Մեծի Տան Կիլիկիոյ Արամ Առաջին կաթողիկոսի նախագահութեամբ Անթիլիասի մայրավանքի մէջ մեկնարկեց Հայ Մա­մու­լին նո­ւիրո­ւած եռօ­րեայ գի­տաժո­ղովը։ Կա­թողի­կոսի գրա­սենեակը հրա­ւէր­ներ ուղղած էր աշ­խարհի զա­նազան ան­կիւննե­րուն գոր­ծող հայ­կա­կան թեր­թե­րուն, այս թի­ւով նաեւ «Ակօս»ին։

Հա­մագու­մա­րին մաս­նակցե­ցան Հա­յաս­տա­նէն, Ար­ցա­խէն եւ Սփիւռքէն հայ մա­մու­լի աւե­լի քան 100 խմբա­գիր­ներ, լրագ­րողներ, աշ­խա­տակից­ներ։ Զե­կու­ցողնե­րը եռօ­րեայ նիս­տե­րու ըն­թացքին առի­թը կ՚ու­նե­նան իրենց միտ­քե­րը փո­խանա­կելու ժա­մանա­կակից հայ մա­մու­լի զա­նազան խնդիր­նե­րու շուրջ։

Յի­շեց­նենք, որ Մե­ծի Տանն Կի­լիկիոյ կա­թողի­կոս Արամ Առա­ջինը 2019-ը հռչա­կած էր «Հայ մա­մու­լի տա­րի»։

Ինչպէս ծա­նօթ է ներ­կայ պայ­մաննե­րու մէջ գրա­ւոր մա­մու­լը մատ­նո­ւած է ճգնա­ժամի։ Ըն­կե­րային ցան­ցե­րը յատ­կա­պէս ալ իրենց արա­գու­թեան հնա­րաւո­րու­թիւննե­րով կը գե­րազան­ցեն տպագ­րեալ մա­մու­լի կա­րողու­թիւննե­րը։ Այս ոչ հա­ւասար մրցակ­ցութեան մէջ թեր­թե­րը կը դժո­ւարա­նան իրենց գո­յու­թիւնը պա­հելու։ Բա­ցի այն կա­տարուած աստղա­բաշ­խա­յին ներդրումնե­րով հա­սարա­կու­թեան կար­ծի­քը ձե­ւաւո­րելու կա­րողու­թիւն ու­նե­ցող թեր­թե­րը եր­կար ատե­նէ ի վեր կորսնցու­ցած են իրենց հե­ղինա­կային ան­կա­խու­թիւնը եւ գոր­ծի­քը դար­ձած այս կամ այն ֆի­նան­սա­կան խմբա­կի։ Այս երե­ւոյ­թէն ան­մասն չէ մնա­ցած նաեւ հա­յերէն թեր­թե­րը, որոնք մէկ կո­ղէն ալ կը պայ­քա­րին հա­յերէ­նախօ­սու­թեան նա­հան­ջի դէմ։ Այս առու­մով կեն­սա­կան նշա­նակու­թիւն ու­նի Մե­ծի Տանն Կի­լիկիոյ նա­խաձեռ­նութիւ­նը, քա­նի որ ան գե­տին պատ­րաստած կ՚ըլ­լայ այս տարաբնոյթ խնդիրներուն միասնական քննարկման։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ