Փաշինեանի բանակցութիւնները Տուսկի հետ

ՀՀ վար­­չա­­­պետ Նի­­կոլ Փա­­շինեանի եւ Եւ­­րո­­­պական խորհրդի նա­­խագահ Տո­­նըլտ Տուսկի հան­­դիպման քննար­­կո­­­ւած է Լեռ­­նա­­­յին Ղա­­րաբա­­ղի հա­­կամար­­տութեան կար­­գա­­­ւոր­­ման հար­­ցը։ Հան­­դի­­­պու­­մէն ետք կա­­յացած մա­­մու­­լի ասու­­լի­­­սին Տո­­նըլտ Տուսկը նշեց, թէ ԵՄ-ը քա­­ջալե­­րուած է այս տա­­րուայ զար­­գա­­­ցումնե­­րու աշ­­խուժու­­թեամբ եւ պատ­­րաստա­­կամ է շեշ­­տադրումներ ընել մար­­դա­­­սիրա­­կան խնդիր­­նե­­­րի վրայ։ Եւ­­րո­­­պական խորհրդի նա­­խագա­­հը նշեց, որ իրենք կը կի­­սեն Մինսկի խմբի հա­­մանա­­խագահ­­նե­­­րու մտա­­հոգու­­թիւնը շփման գծի եր­­կայնքով վեր­­ջին զո­­հերու, ինչպէս նաեւ ռազ­­մա­­­տենչ յայ­­տա­­­րարու­­թիւննե­­րու հետ կա­­պուած։

«Կող­­մե­­­րը պէտք է զսպո­­ւածու­­թիւն ցու­­ցա­­­բերեն եւ մի­­ջոց­­ներ ձեռ­­նարկեն վե­­րականգնե­­լու այն մի­­ջավայ­­րը, որը նպաս­­տա­­­ւոր կ՚ըլ­­լայ խա­­ղաղութեանը, իրա­­կան բա­­նակ­­ցութիւննե­­րուն։ Հա­­կամար­­տութիւ­­նը ռազ­­մա­­­կան լու­­ծում չու­­նի եւ այստեղ քա­­ղաքա­­կան հան­­գուցա­­լու­­ծում պէտք է, որը կը հա­­մապա­­տաս­­խա­­­նի մի­­ջազ­­գա­­­յին իրա­­ւունքին եւ սկզբունքնե­­րուն։ Եւ­­րո­­­միու­­թիւնը կը շա­­րու­­նա­­­կում է լիաթոք օժան­­դա­­­կել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հա­­մանա­­խագահ­­նե­­­րու ջան­­քե­­­րուն եւ ար­­դար ու տե­­ւական հան­­գուցա­­լու­­ծում գտնե­­լու շեշ­­տադրու­­թեանը՝ ել­­նե­­­լով Հել­­սինկեան հիմ­­նա­­­րար ակ­­տի եզ­­րա­­­փակիչ դրոյթնե­­րէն։ Եւ­­րո­­­միու­­թիւնը կը սա­­տարէ խա­­ղաղու­­թեան կա­­ռուցման գոր­­ծո­­­ղու­­թիւննե­­րուն, պատ­­րաստ է սա­­տարել ժո­­ղովուրդնե­­րուն խա­­ղաղութեան նա­­խապատ­­րաստող մի­­ջոց­­նե­­­րուն»,- «Ար­­մէնպրես»-ի հա­­ղորդմամբ՝ ըսաւ Տա­­նըլտ Տուսկը։


Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ