ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Էական ու սլացիկ խնդիրներ

Պոլ­սոյ «Սա­յաթ Նո­վա» երգչա­խումբը 1996-ին ձեռ­նարկած էր հե­ղինա­կային հա­մեր­գով մը տօ­նել հայ եր­գի մեծ վար­պետ Խա­չատուր Աւե­տիսեանի ծննդեան 70-ամեակը։ Պատ­րաստո­ւած էր իր խմբեր­գե­րէն կազ­մո­ւած յայ­տա­գիր մը։ Իսկ մե­ներ­գե­լու հա­մար ալ հրա­ւիրո­ւած էր անո­ւանի եր­գիչ Յով­հաննէս Պա­տալեան։

Այդ օրե­րու ու­րախ յի­շատա­կին մէջ յա­տուկ տեղ ու­նի Պա­տալեանի եր­գե­րու արան­քին կա­տարած զո­ւար­ճա­խօսու­թիւննե­րը։ Այդ զրոյցնե­րով մեծ վար­պե­տը, տա­րինե­րու փոր­ձա­ռու­թեամբ, յա­ճախ կը հանգստաց­ներ իր ձայ­նա­լարե­րը, միւս կող­մէ սրա­միտ կա­տակ­նե­րով ու անեք­թոտնե­րով կը ոգե­ւորէր հան­դի­սատե­սը։ Եր­գե­րէն մէ­կուն հե­ղինա­կի անու­նը նշե­լու պա­հուն ծի­ծաղի նիւթ ըրած էր արե­ւելա­հայե­րէն եւ արեւմտա­հայե­րէն հնչիւ­նա­բանու­թեան տար­բե­րու­թիւնով գո­յացած այ­լանդա­կու­թիւնը։ «Ինչպէ՞ս կ՚ըլ­լայ եաւ­րում, դուք համ «գ»ին էք «ք» ասում, համ էլ «ք»ին։ Այդ ժա­մանակ «Գա­գիկ»ը կ՚ըլ­լայ «Քա­քիկ»։ Աւե­լորդ է նշել թէ այս պատ­մե­լու պա­հուն Պա­տալեան «գ» տա­րը հնչած էր մեր «կ» ձայ­նով։

Վա­ղուց կը սի­րեմ լե­զուա­կան խնդիր­նե­րու մա­սին մտմտալ։ Խիստ հա­ճելի կը թո­ւի օրի­նակի հա­մար Մու­սա լե­րան ու Համ­շէ­նի կամ Ղա­րապա­ղի բար­բառնե­րուն մէջ զու­գա­հեռ­ներ գտնել։ Այս ոլոր­տէ ներս փոք­րիկ գիւ­տե­րը կամ յայտնա­բերումնե­րը միշտ ու­րա­խու­թիւն պատ­ճա­ռած են ին­ծի։

Բո­լորս գի­տենք անո­ւանի լե­զուա­բան, գիտ­նա­կան Մա­նուկ Աբե­ղեանի առա­ջար­կած ուղղագ­րա­կան կա­նոն­նե­րու տե­ղի տո­ւած թե­րու­թիւննե­րու մա­սին։ Բայց ափ­սոս, միայն քի­­չերս է որ կը խօ­­սինք հնչիւ­­նա­­­բանու­­թե­­­նէ ծա­­գած տա­­րօրի­­նակու­­թիւնը։ Արեւմտա­­հայե­­րէնի մէջ չենք առար­­կած «հ» եւ «յ» տա­­րերուն նոյն հնչու­­մով ար­­տա­­­սանու­­թեան։ Ի դէմ Աբե­­ղեանի հնչու­­մի վրայ կազ­­մած ուղղագ­­րութեան, կը մեր­­ժենք «Հով­­հաննես» գրել, քա­­նի որ դա­­սական հաս­­կա­­­ցողու­­թիւնը կը պա­­հան­­ջէ «Յով­­հաննէս»ը։ Օտա­­րալե­­զու այս անու­­նը հա­­յերէ­­նի մտած է արեւմտեան «Johannes» էն կամ իրենց «Jesus» անունն է որ որ­­դեգրած ենք «Յի­­սուս»։ Բայց ինչպէ՞ս յա­­ջողած ենք «հ» եւ «յ» տա­­րերը նոյն հնչու­­մով ար­­տա­­­սանել։

Խոս­­տո­­­վանինք թէ լե­­զուի բնա­­կան յե­­ղաշրջման պայ­­մաննե­­րու բեր­­մամբ եւ բո­­լորո­­վին կամ­­քէ ան­­կախ, անհսկե­­լիու­­թեան դի­­մաց կորսնցու­­ցած ենք ուղղագ­­րութեան տրա­­մաբա­­նու­­թիւնը։ Խօս­­քի, ար­­տա­­­սանու­­թեան, հնչե­­լու այդ ազատ յե­­ղափո­­խու­­թիւնը կը կա­­յանայ ինքնին։ Բայց գրա­­կանը, ու­­ղիղ գրե­­լու կա­­նոն­­նե­­­րը կը պա­­հան­­ջեն մաս­­նա­­­գէտի մի­­ջամ­­տութիւն։ Ահա այդ դժո­­ւար առա­­քելու­­թիւնն է որ ստանձնած էր Մա­­նուկ Աբե­­ղեան, եւ Խորհրդա­­յին Միու­­թեան պար­­տադրած մե­­կու­­սացման պայ­­մաննե­­րու մէջ չէր կրցած ու­­նե­­­նալ արեւմտա­­հայե­­րու ալ մաս­­նակցու­­թեամբ գոր­­ծող ակա­­դեմա­­կան մի­­ջավայր։ Ար­­դա­­­րեւ մեղքն ալ բեռ­­ցո­­­ւեցաւ իր վրայ։

Այժմ կը մնայ մաղ­­թել թէ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թե­նէ ներս, Գի­տու­թեան Ակա­դեմիան փո­խանակ անո­ւանա­պիտա­կին «Ազ­գա­յին» մակ­դիր մը աւե­լաց­նե­լու, իս­կա­պէս իրեն հա­մար քննու­թեան նիւթ ու­նե­նայ ազ­գի լե­զուի մա­սին խնդիր­նե­րը։ Ան­շուշտ եթէ յոյսն ու ակնկա­լու­թիւնը յա­ռաջի­կայ քա­նի մը տաս­նա­մեակ­նե­րու ըն­թացքին արեւմտա­հայե­րէնի առ­յա­ւէտ ոչնչա­ցու­մը չէ։

Սի­րելի ըն­թերցող, ապա­ւինե­լով ձեր յօ­ժարու­թեան, ու­զե­ցի այս շա­բաթ դուրս մնալ թէ երկրի, եւ թէ մեր հա­մայնքի ան­մի­ջական օրա­կար­գէն։ Չու­զե­ցի 15 Յու­լիս 2016-ի կաս­կածնե­րով լե­ցուն սայ­թա­քած զի­նուո­րական հա­րուա­ծի մա­սին մտա­ծել։ Եւ ոչ ալ հետզհե­տէ աւե­լի սուր մրցակ­ցութեան տա­նող, հե­տեւա­բար աւե­լի բան­բա­սանք ու հա­լածան­քի նե­րուժ պա­րու­նա­կող պատ­րիար­քա­կան ընտրու­թեան նիւ­թը ծե­ծել։

Ի վեր­ջոյ կ՚ընտրենք պատ­րիարք, բայց կան բա­ներ, որոնց հան­դէպ պար­տա­ւոր ենք աւե­լի շա­հախնդիր ըլ­լա­լու։

pakrates@yahoo.com