Կրկին զոհ սահմանի վրայ

27Յու­լի­սին Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նին վրայ Ատրպէյ­ճա­նական կող­մէ կա­տարո­ւած կրա­կոցով մա­հացած է պայ­մա­նագ­րա­յին զի­նուոր, 1995-ի ծնունդ Ար­ման Բուլղա­դարեան։ Այս մա­սին Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խարա­րու­թեան խօս­նա­կը յայ­տա­րարու­թիւն մը ընե­լով դա­տապար­տեց սադ­րիչ գոր­ծո­ղու­թիւնը եւ հրա­դադա­րի խախ­տումը։

Ստո­րեւ «Ակօս»ի ըն­թերցող­նե­րուն կը ներ­կա­յաց­նենք Արտգործ նա­խարա­րու­թեան յայ­տա­րարու­թիւնը՝

«Ատրպէյ­ճա­նի զի­նուած ու­ժե­րը Յու­լի­սի 27-ին եւ 28-ին ՀՀ պե­տական սահ­մա­նի հիւ­սիս-արե­ւելեան հա­տուա­ծում դի­պու­կա­հար­նե­րի ներգրաւ­մամբ իրա­կանաց­րել են սադ­րիչ գոր­ծո­ղու­թիւններ, որոնց հե­տեւան­քով սպան­նո­ւել է ՀՀ Զի­նուած ու­ժե­րի զին­ծա­ռայող Ար­ման Բուլղա­դարեանը եւ վի­րաւո­րուել է եւս եր­կու զին­ծա­ռայող։

Ատրպէյ­ճա­նի կող­մից հրա­դադա­րի մի­տումնա­ւոր եւ սադ­րիչ խախ­տումնե­րը հա­կասում են հրա­դադա­րի պահ­պանման եւ ամ­րապնդման վե­րաբե­րեալ ստանձնած պար­տա­ւորու­թիւննե­րին, որոնք վեր­ջին շրջա­նում ար­ձա­նագ­րո­ւել են նաեւ եր­կու երկրնե­րի ղե­կավար­նե­րի մա­կար­դա­կով այս տա­րուայ Մար­տի 29-ին տե­ղի ու­նե­ցած Վիեն­նա­յի գա­գաթ­նա­ժողո­վի ըն­թացքում։ Դրանք ան­տե­սում են նաեւ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խարար­նե­րի Յու­նի­սի 20-ին Վա­շինգտո­նում տե­ղի ու­նե­ցած հան­դիպման ար­դիւնքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հա­մանա­խագահ­նե­րի ըն­դունած յայ­տա­րարու­թիւնը, որ­տեղ կող­մե­րին կոչ էր ար­ւում խստօ­րէն պահ­պա­նել հրա­դադա­րը յար­գե­լու յանձնա­ռու­թիւնը եւ ձեռնպահ մնալ շփման գծում եւ պե­տական սահ­մա­նում դի­պու­կա­հար­նե­րի օգ­տա­գործմամբ սադ­րիչ գոր­ծո­ղու­թիւննե­րից։

Խստօ­րէն դա­տապար­տում ենք մարդկա­յին զո­հերի յան­գեցնող այս սադ­րանքնե­րը, որոնք ու­ղեկցւում են Ատրպէյ­ճա­նի կող­մից հրա­դադա­րի պահ­պանմա­նը եւ ամ­րապնդմանն ուղղո­ւած վստա­հու­թեան եւ անվտան­գութեան մի­ջոցա­ռումնե­րի իրա­կանաց­ման մերժմամբ։ Այս գոր­ծո­ղու­թիւննե­րը ստեղ­ծում են լա­րուա­ծու­թեան աճի վտանգ, որի ողջ պա­տաս­խա­նատո­ւու­թիւնն ընկնում է ատրպէյճանական կողմի վրայ»։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ