Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ուղերձը Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի կապակցութեամբ

Սի­րելի զա­ւակ­ներ մեր ի հայ­րե­նիս եւ ի սփիւռս,

Պա­տերազ­մի ար­հա­ւիր­քից յե­տոյ ցա­ւի, մտա­հոգու­թեան եւ տագ­նա­պի ծանր օրեր ենք ապ­րում։ Հա­զարա­ւոր մեր հե­րոս զա­ւակ­նե­րի նա­հատա­կու­թիւնը, պատ­մա­կան Ար­ցախ աշ­խարհի զգա­լի մա­սի կո­րուստը, պա­տերազ­մի աղէ­տալի հե­տեւանքնե­րը եւ ար­տա­քին վտան­գի առա­ւել մեծ սպառ­նա­լիքը ալե­կոծել են մեր հո­գինե­րը, խա­թարել հա­մերաշ­խութիւ­նը եւ ազ­գա­յին միաս­նա­կանու­թիւնը հայ­րե­նիքում ու սփիւռքում։ Ստեղ­ծո­ւած ծանր իրադ­րութիւ­նը եւ ներ­քա­ղաքա­կան խո­րը ճգնա­ժամը նոր վտանգնե­րի առ­ջեւ է կանգնեց­րել հայ­րե­նի մեր եր­կի­րը՝ կեն­սա­կան դարձնե­լով հառ­նած լրջա­գոյն մար­տահրա­ւէր­նե­րի հրա­տապ լուծման անհրա­ժեշ­տութիւ­նը։

Օրե­ցօր բար­դա­ցող իրա­վիճա­կի առնչու­թեամբ քննար­կումներ ենք անցկաց­րել Առա­քելա­կան մեր Սուրբ Եկե­ղեցու եպիս­կո­պոսաց դա­սի եւ Գե­րագոյն հո­գեւոր խորհրդի ան­դամնե­րի հետ։ Հան­դի­պումներ ենք ու­նե­ցել նաեւ Հան­րա­պետու­թեան նա­խագա­հի, Ազ­գա­յին ժո­ղովի նա­խագա­հի, քա­ղաքա­կան ու ազ­գա­յին զա­նազան կազ­մա­կեր­պութիւննե­րի ներ­կա­յացու­ցիչնե­րի հետ։ Հա­մընդհա­նուր հա­մոզումն է, որ օր­հա­սական այս կա­ցու­թիւնը պէտք է իր հան­գուցա­լու­ծումը գտնի բա­ցառա­պէս սահ­մա­նադ­րա­կան ճա­նապար­հով, ազ­գա­յին հա­մերաշ­խութեան ու ող­ջա­խոհու­թեան պայ­մաննե­րում։

Հայ­րե­նի մեր երկրում տեղ գտնող տագ­նա­պալից զար­գա­ցումնե­րին եւ առ­կայ մտա­հոգու­թիւննե­րին ըն­դա­ռաջ՝ Մենք հան­դի­պում ու­նե­ցանք նաեւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թեան վար­չա­պետ տիար Նի­կոլ Փա­շինեանի հետ։ Թե­լադ­րո­ւած երկրի առ­ջեւ ծա­ռացած եւ ահագ­նա­ցող ներ­հա­սարա­կական լա­րուա­ծու­թեամբ, ար­տա­քին եւ ներ­քին լուրջ մար­տահրա­ւէր­նե­րով եւ վար­չա­պետի ան­ձի նկատ­մամբ հան­րա­յին վստա­հու­թեան պա­կասով՝ հայ­րա­բար յոր­դո­րեցինք յանձնա­ռու­թիւն ստանձնել եւ վայր դնել վար­չա­պետի լիազօ­րու­թիւննե­րը՝ կան­խե­լու հա­մար հա­սարա­կական կեան­քում ցնցումնե­րը, նաեւ հնա­րաւոր բա­խումներն ու ող­բերգա­կան հե­տեւանքնե­րը։

Այս առու­մով նաեւ կոչ ենք ուղղում Ազ­գա­յին ժո­ղովին՝ մեր հայ­րե­նիքի հա­մար այս վճռո­րոշ պա­հին գոր­ծել ամե­նայն պա­տաս­խա­նատո­ւու­թեամբ, ական­ջա­լուր լի­նել հան­րութեան լայն շրջա­նակ­նե­րի կող­մից հնչող պա­հանջնե­րին եւ քա­ղաքա­կան ու­ժե­րի հետ հա­մախոր­հուրդ ընտրել նոր վար­չա­պետ ու ձե­ւաւո­րել ազ­գա­յին հա­մաձայ­նութեան ժա­մանա­կաւոր կա­ռավա­րու­թիւն։ Միայն հան­րա­յին վստա­հու­թիւն ու­նե­ցող եւ ար­հեստա­վարժ ան­ձե­րից կազ­մո­ւած կա­ռավա­րու­թիւնն է, որ կա­րող պի­տի լի­նի կար­գա­ւորել մեր ժո­ղովրդի առ­ջեւ ծա­ռացած հիմ­նախնդիր­նե­րը, վե­րականգնել ազ­գա­յին հա­մերաշ­խութիւնն ու միաս­նա­կանու­թիւնը եւ կազ­մա­կեր­պել ան­վի­ճար­կե­լի անհրա­ժեշ­տութիւն ներ­կա­յաց­նող խորհրդա­րանա­կան ար­տա­հերթ ընտրու­թիւննե­րը։

Հայ­րա­կան Մեր պատ­գամն ենք բե­րում հա­ւատա­ւոր մեր ժո­ղովրդին, իշ­խա­նու­թիւննե­րին եւ ընդդի­մադիր քա­ղաքա­կան ու­ժե­րին՝ դժո­ւարին այս օրե­րին զերծ մնալ բռնու­թիւն հրահ­րող եւ ատե­լու­թիւն սեր­մա­նող ար­տա­յայ­տութիւննե­րից ու գոր­ծո­ղու­թիւննե­րից։ Ազ­գո­վին հա­մախումբ ջանք եւ ներդրում բե­րենք առ­կայ ճգնա­ժամի յաղ­թա­հար­մանն ի նպաստ։ Մեր նա­հատակ հե­րոս­նե­րի վառ յի­շատա­կը եւ նրանց նո­ւիրա­կան տե­սիլքնե­րը իրա­գոր­ծե­լու սրբա­զան ուխտը մեր սրտե­րում՝ միաբա­նուենք ու գոր­ծենք յա­նուն մեր հայ­րե­նիքի լու­սա­ւոր գա­լիքի, յա­նուն մեր ժո­ղովրդի խա­ղաղ, ապա­հով ու բա­րօր կեան­քի։

Աս­տո­ւած պա­հապան եւ օգ­նա­կան մեր ժո­ղովրդին եւ հայ­րե­նիքին։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ