ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Պայքար Խտրականութեան դէմ

Համաշխար­­հա­­­յին տա­­րեցոյ­­ցի վրայ 11 Հոկ­­տեմբեր թո­­ւակա­­նը նշո­­ւած է իբ­­րեւ աղ­­ջիկ զա­­ւակ­­նե­­­րու մի­­ջազ­­գա­­­յին օր։ Կ՚ար­­ժէ խոր­­հիլ թէ ին­­չո՞ւ հա­­մար կա­­րիք կը զգա­­ցուի յա­­տուկ օր մը նշա­­նակե­­լու տա­­րեց­­նե­­­րու, բա­­նուոր­­նե­­­րու, մայ­­րե­­­րու, կա­­նանց, կամ յատ­­կա­­­պէս աղ­­ջիկ զա­­ւակ­­նե­­­րու հա­­մար։ Հա­­ւանա­­բար առա­­ջին հեր­­թին պի­­տի մտա­­բերենք այն վար­­կա­­­ծը ըստ որու այս տե­­սակի օրե­­րը կը շեշ­­տո­­­ւին հա­­սարա­­կու­­թեան ու­­շադրու­­թիւնը ուղղե­­լու հա­­մար զա­­նազան պատ­­ճառնե­­րով տու­­ժածնե­­րու խնդիր­­նե­­­րուն։

Հասկնա­­լի է բա­­նուոր­­նե­­­րու օրը քա­­նի որ ար­­դիւնա­­բերու­­թիւնը հիմ­­նո­­­ւած է անոնց ճակ­­տի քրտին­­քին եւ հարստու­­թիւնն ալ այդ նոյն աշ­­խա­­­տու­­ժի կե­­ղեք­­ման վրայ։

Փոր­­ձով գի­­տենք թէ հարստու­­թիւն դի­­զելը հա­­մազօր է աղ­­քա­­­տու­­թեան աճով միայն։ Կշիռ­­քին վրայ հարուստնե­­րու նժա­­րին բարձրաց­­ման հա­­մար պայ­­ման է աղ­­քատնե­­րու նժա­­րին դէ­­պի ներ­­քեւ իջ­­նե­­­լը։ Տա­­րեց­­նե­­­րը նոյնպէս ծե­­րանա­­լով կը կորսնցնեն իրենց աշ­­խա­­­տան­­քա­­­յին կա­­րողու­­թիւնը եւ հետզհե­­տէ դժուար տա­­նելի բե­­ռի մը վե­­րածո­­ւին երկրի բնակ­­չութեան եւ շատ ան­­գամ նոյ­­նիսկ սե­­փական ըն­­տա­­­նիքի մէջ։

Կի­­ները նոյնպէս այ­­րիշխան ըն­­կե­­­րային հա­­մակար­­գի մը մէջ տու­­ժածներն են։ Ար­­դի ժա­­մանակ­­նե­­­րու նոյ­­նիսկ գե­­րար­­դի հա­­սկա­­ցողու­­թիւննե­­րը տա­­կաւին շատ հե­­ռու են էգ ու արու մարդկանց մի­­ջեւ հա­­ւասա­­րու­­թիւն մը հաս­­տա­­­տելէ։

Օրի­­նակ­­նե­­­րը կա­­րելի է շա­­րու­­նա­­­կել հաշ­­մանդամ­­նե­­­րով եւ զա­­նազան եղա­­նակ­­նե­­­րով անի­­րաւո­­ւած­­նե­­­րով։

Իսկ մենք հա­­ւատա­­րիմ մնանք օրուայ հրա­­մայա­­կանին եւ ծան­­րա­­­նանք աղ­­ջիկ զա­­ւակ­­նե­­­րու հան­­դէպ գոր­­ծադրո­­ւած խտրա­­կանու­­թեան։

«Քո­­վիտ 19»ի հա­­մավա­­րակի դէմ փո­­ղոց ել­­լե­­­լու ար­­գի­­­լուած օրե­­րէն դրո­­ւագ մը կը յի­­շեմ։ Փո­­ղոց ել­­լե­­­լու ար­­գելքը ոտ­­նա­­­կոխած տա­­րեց երե­­ւան­­ցի մը կ՚առար­­կէր այդ ար­­գելքին «Մենք քա­­ղաքա­­կիրթ, ու­­տող-խմող ժո­­ղովուրդ ենք, վի­­րու­­սը մեզ ո՞նց կը կպի»։ Այդ պա­­հուն մտա­­բերած էի Հա­­յաս­­տա­­­նի հա­­սարա­­կու­­թեան մէջ սե­­ռով պայ­­մա­­­նաւո­­րուած յղիու­­թեան ընդհա­­տումնե­­րու հա­­մատա­­րած երե­­ւոյ­­թը։ Ամու­­սիններ ուլթրա­­սոնի դրու­­թեամբ տե­­ղեկա­­նալով արու զա­­ւակի մը բա­­ցակա­­յու­­թիւնը կը դի­­մեն յղու­­թիւնը վեր­­ջացնե­­լու։ Ան­­շուշտ որ այս հի­­ւան­­դա­­­գին երե­­ւոյ­­թը սահ­­մա­­­նուած չէ Հա­­յաս­­տա­­­նով, բայց նաեւ պար­­տինք ըն­­դունիլ թէ նման մեր­­ձե­­­ցում որ­­դեգրած հա­­սարա­­կու­­թիւնը կա­­րելի չէ «քա­­ղաքա­­կիրթ» անո­­ւանել։

Նման խնդիր ու­­նե­­­ցող հա­­սարա­­կու­­թեան մէջ ան­­բա­­­ւարար է միայն 11 Հոկ­­տեմբեր թո­­ւակա­­նը։ Պէտք է ընդմիշտ եւ անընդհատ օրա­­կար­­գի վրայ ու­­նե­­­նալ քա­­ղաքա­­կիրթ կո­­չուած հա­­սարա­­կու­­թեան թե­­լադ­­րած վար­­կա­­­գիծը։

Այս պա­­հուն կու գամ ձայ­­նակցե­­լու Հա­­յաս­­տա­­­նի մար­­դու իրա­­ւունքնե­­րու պաշտպանը Ար­­ման Թա­­թոյեանի ու­­ղերձը։

«Աղ­­ջիկ երե­­խանե­­րը մեր կեան­­քը լցնում են վառ գոյ­­նե­­­րով ու եր­­ջանկու­­թեամբ, տա­­լիս են կեան­­քի դժո­­ւարու­­թիւննե­­րը յաղ­­թա­­­հարե­­լու անսպառ նե­­րուժ։

Չպէտք է թոյլ տանք, որ մեր աղ­­ջիկ երե­­խանե­­րը դառ­­նան մեր թո­­ւացեալ վա­­խերի զո­­հը, որ մեր կարծրա­­տիպե­­րի պատ­­ճա­­­ռով ձա­­խողո­­ւի նրանց կեան­­քի ճա­­նապար­­հը։

Սա աղ­­ջիկ երե­­խանե­­րի այս մի­­ջազ­­գա­­­յին օրո­­ւայ սկզբունքա­­յին նշա­­նաւորում է։ Պէտք է նրանց հա­­մար ստեղ­­ծենք հա­­ւասար պայ­­մաններ, հնա­­րաւո­­րու­­թիւն տանք աղ­­ջիկ երե­­խանե­­րին մաս­­նակցել իրենց վե­­րաբե­­րող որո­­շումնե­­րի կա­­յաց­­մա­­­նը։

Սե­­ռով պայ­­մա­­­նաւո­­րուած յղիու­­թեան ընդհա­­տումնե­­րը, կրթու­­թիւնից դուրս մնա­­լը, բռնու­­թեան են­­թարկո­­ւելու արա­­տաւոր երե­­ւոյթնե­­րը պէտք է ամ­­բողջու­­թեամբ դուրս մղո­­ւեն մեր հա­­սարա­­կու­­թիւնից։

Պէտք է գի­­տակ­­ցենք, որ մե­­զանից իւ­­րա­­­քան­­չիւրն ու­­նի իր բա­­ժին պա­­տաս­­խա­­­նատո­­ւու­­թիւնն այս բո­­լոր հար­­ցե­­­րում»։

pakrates@yahoo.com