Արդարացնելու համար Մարթաեանի վաստակը

բագրատ էսդուգեան

Կրնա՞յ պա­­տահիլ որ կեան­­քի պայ­­մաննե­­րը մար­­դը դնեն իր կամ­­քէն բո­­լորո­­վին հե­­ռու հան­­գա­­­ման­­քի մը առաջ։ Դի­­տելով Յա­­կոբ Մար­­թաեանի օրի­­նակը «այո» կ՚ըսենք այս հար­­ցումին։ Հայ մեծ բա­­նասէր ու լե­­զուա­­բանը շատ աւե­­լի մեծ հա­­սարա­­կու­­թեան մը կող­­մէ կը ճա­­նաչո­­ւի Ա. Տի­­լաչար անու­­նով։ Նոյ­­նիսկ ժխտո­­ղական եւ ու­­րացման գոր­­ծին մէջ ամէն տե­­սակ բա­­րոյա­­կանու­­թե­­­նէ զուրկ մար­­դիկ այդ կրճա­­տումն ալ աղա­­ւաղե­­լով զինք կը ներ­­կա­­­յաց­­նեն «Ատիլ Աչար»։ Յա­­կոբ Մար­­թաեան ար­­դէն իր մտա­­ւորա­­կան կու­­տա­­­կու­­մը ապա­­հոված ակա­­տեմա­­կան մըն էր երբ Թուրքիոյ Հան­­րա­­­պետու­­թեան հիմ­­նա­­­դիր Մուսթա­­ֆա Քէ­­մալի յա­­տուկ հրա­­ւէրով թո­­ղեց իր Սո­­ֆիայի Հա­­մալ­­սա­­­րանի պաշ­­տօ­­­նը եւ եկաւ Թուրքիա։

Երի­­տասարդ հան­­րա­­­պետու­­թիւնը որ­­դեգրած էր բա­­ւական ար­­մա­­­տական ռազ­­մա­­­վարու­­թիւն մը, Օս­­մա­­­նեան Կայսրու­­թեան հետ իր կա­­պերը խզե­­լու բեր­­մամբ։ Պե­­տու­­թեան հիմ­­նա­­­դիր­­նե­­­րը իրենց իսկ բա­­ցատ­­րութեամբ վերջ տո­­ւած էին օս­­մանցի­­ներուն թուրք հա­­սարա­­կու­­թեան վրայ 600 տա­­րի շա­­րու­­նա­­­կուող կե­­ղեքու­­մին եւ իշ­­խա­­­նու­­թեան։ Կ՚ու­­զէին կայսրու­­թե­­­նէ ժա­­ռան­­գո­­­ւած բո­­լոր ար­­ժէքնե­­րէն ձեր­­բա­­­զատո­­ւիլ։ Այդ ար­­ժէքնե­­րուն գլխա­­ւոր­­նե­­­րէնն էր լե­­զուն որ ճո­­խացած էր արա­­բերէն եւ պարսկե­­րէն ար­­մատնե­­րով ու կը կո­­չուէր օս­­մա­­­ներէն։ Մէկ կող­­մէ արեւմտա­­կանաց­­ման մար­­մա­­­ջը, միւս կող­­մէ օս­­մա­­­նեան մշա­­կոյ­­թէ հե­­ռանա­­լու ձգտու­­մը պատ­­ճառ եղան որ նոր պե­­տու­­թիւնը հրա­­ժարի աւան­­դա­­­կան արա­­բերէն տա­­ռերէ եւ որ­­դեգրէ լա­­տինա­­տառ գրե­­լաոճը։ Այս հանգրո­­ւանին լաւ պատ­­րաստո­­ւած մաս­­նա­­­գէտ­­նե­­­րու կա­­րիքը կը զգա­­ցուէր եւ Մուսթա­­ֆա Քէ­­մալ այդ պայ­­մաննե­­րուն տակ Թուրքիա հրա­­ւիրեց պա­­տերազ­­մի տա­­րինե­­րուն իրեն ալ թարգմա­­նու­­թիւն ըրած ծա­­նօթ լե­­զուա­­բանը։

Յա­­կոբ Մար­­թաեան ըն­­դա­­­ռաջեց այս հրա­­ւէրին։ Այդ պա­­հուն չեր կրնար կան­­խա­­­տեսել թէ շու­­տով վրայ պի­­տի հաս­­նի մա­­կանու­­նի օրէն­­քը եւ երկրի նա­­խագա­­հը իր շուրջի զա­­նազան անո­­ւանի ան­­ձե­­­րու կար­­գին իրեն ալ պատ­­շաճ մա­­կանուն պի­­տի շնոր­­հէ։ Ար­­դա­­­րեւ «Տի­­լաչար» մա­­կանու­­նը իր լե­­զու բա­­ցող իմաս­­տով բա­­ւական ալ պատ­­շաճ էր Մար­­թաեանին հա­­մար։ Բայց ազ­­գայնա­­կան մտայ­­նութիւ­­նը չեր կրնար հան­­դուրժել Յա­­կոբ անու­­նին, ուստի իր հե­­ղինա­­կած բո­­լոր ու­­սումնա­­սիրու­­թիւննե­­րը լոյս տե­­սան «Ա. Տի­­լաչար» ստո­­րագ­­րութիւ­­նով։ Յա­­կոբ Մար­­թաեանին վստա­­հուած էր պա­­տուա­­բեր պաշ­­տօն, բայց այդ պաշ­­տօնն ալ պի­­տի ծա­­ռայէր լե­­զուա­­գիտա­­կան, մա­­տենա­­գիտա­­կան, պատ­­մա­­­գիտա­­կան իրո­­ղու­­թիւննե­­րէ աւե­­լի յե­­րիւ­­րա­­­ծոյ պատ­­մութեան մը կեր­­տումին հա­­մար։ Այսպէս իր խմբագ­­րա­­­պետու­­թեամբ լոյս տես­­նող «Թուրք Հա­­մայ­­նա­­­գիտա­­րան»ն ալ զուրկ մնաց հա­­ւաս­­տի աղ­­բիւր մը ըլ­­լա­­­լէ, զոհ դառ­­նա­­­լով պե­­տական քա­­րոզ­­չութեան։

Ահա այս պայ­­մաննե­­րու մէջ անո­­ւանի բա­­նասէ­­րի ու լե­­զուա­­բանի մտա­­ւորա­­կան կա­­րողու­­թիւնը ցո­­լաց­­նե­­­լու ատակ գործ ըլ­­լա­­­լով կը մնայ իր հա­­յերէն ու­­սումնա­­սիրու­­թիւնը՝ «Հա­­մայ­­նա­­­պատ­­կեր Հայ Մշա­­կոյ­­թի»։ Այս խո­­րագի­­րով ու­­սումնա­­սիրու­­թիւնը 1961 թո­­ւակա­­նէն սկսեալ թեր­­թօ­­­նի ձե­­ւով հրա­­տարա­­կուած էր «Մար­­մա­­­րա» օրա­­թեր­­թի մէջ։

Այս ծա­­ւալուն ու­­սումնա­­սիրու­­թիւնը Արամ Գամ­պուրեանի եւ Նա­յիրա Սիւզմէի խմբագ­րութեամբ վեր­­ջերս գիր­­քի ձե­­ւով կը հրա­­տարա­­կուի Թրքա­­հայ Ու­­սուցչաց Հիմ­­նարկի կող­­մէ։ Ցարդ հրա­­տարա­­կուած չորս հա­­տոր­­նե­­­րու վրայ եկաւ աւել­­նա­­­լու հին­­գերրորդ հա­­տոր մը որ կը բո­­վան­­դա­­­կէ հայ պատ­­մութեան մէջ «խա­­ւարի դա­­րեր» անո­­ւանու­­մով յի­­շուած ժա­­մանա­­կահա­­տուա­­ծը որ կը զու­­գա­­­դիպի 1502-1715 թո­­ւական­­նե­­­րուն։ Ինչպէս նա­­խորդ հա­­տոր­­նե­­­րոն մէջ այս հին­­գերրորդ հա­­տորն ալ բազ­­մա­­­թիւ գի­­տելիք­­ներ կը փո­­խան­­ցէ հայ ժո­­ղովուրդին տո­­ւեալ ժա­­մանա­­կահա­­տուա­­ծի մա­­տենագ­­րութեան, տա­­ղեր­­գութեան, գի­­տու­­թեան, բժշկու­­թեան, լե­­զուի, գե­­ղարո­­ւես­­տի, զար­­դա­­­րուես­­տի, նկար­­չութեան, ման­­րանկար­­չութեան, քան­­դա­­­կի, թատ­­րո­­­նի, ուսման, տպագ­­րութեան, եկե­­ղեցա­­կան կեան­­քի եւ առ­­հա­­­սարակ կեն­­ցա­­­ղի մա­­սին։

Յա­­կոբ Մար­­թաեան բա­­ցի «Հա­­մայ­­նա­­­պատ­­կեր Հայ Մշա­­կոյ­­թի» եր­­կա­­­րապա­­տում ու­­սումնա­­սիրու­­թե­­­նէ, հե­­ղինա­­կած է նաեւ գի­­րերու գիւ­­տի 15-րդ դա­­րադար­­ձին ձօ­­նուած «1500 ամեակի խո­­հեր» եւ «Աս­­տո­­­ւածա­­շունչը եւ աշ­­խարհա­­բարը» անուն ու­­սումնա­­սիրու­­թիւննե­­րը։ Մար­­թաեանի գրա­­կան ու գի­­տական ժա­­ռան­­գը վե­­րար­­տադրե­­լու հա­­մար անհրա­­ժեշ­­տութիւն մը ըլ­­լա­­­լով մեր առ­­ջեւ կը ծա­­ռանայ անոր ան­­ցեալի թեր­­թե­­­րուն մէջ մնա­ցած յօ­դուած­նե­րը ի մի բե­րել եւ հրա­տարա­կել իբր ծա­ռայու­թիւն նոր սե­րունդի լու­սա­ւորման։

 

«Համայնապատկեր
Հայ Մշակոյթի Ե. Հատոր»
Յակոբ Մարթաեան Հրատարակութիւն   
Ուսուցչաց Հիմնարկի
Իսթանպուլ, 2015  
262 էջ