Başepiskopos Ateşyan'ın Surp Dzınunt Mesajı

“Ben Tanrımı beklerdim ve Hayat Verenin yolunu gözlerdim. Çünkü O kullarını kurtarır ve hayat verir.” (Ayin kitabı)

 

Yüzyıllar boyunca kilisemizin sargavakları akşam duaları esnasında yukarıdaki sözleri okudular ve Rab’bin hayat veren ve kurtaran gücünü ilan ettiler.

Günahkar insanlarla doğrudan bir bağ kurmak için Tanrı’nın hayat veren Kelamı’nın beden alması, insan olması ve mükemmel bir şekilde doğması tüm evren tarihinde bir eşi daha bulunmayan bir olaydır.

Tanrı yüzyıllar boyunca “peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan” (İbr. 1:1) insanlığaseslendi. Yahudi halkı yüzyıllar boyunca kendilerini putperestlerin kölelik bağlarından kurtaracak ve Davud’un Krallığını kuracak Mesih’in belirişini bekledi. Bu tamamen dünyevi bir yaklaşımdı ve doğal olarak Beytlehemde doğan Bebek Kral fikriyle bağdaşamazdı. Rab’be övgüler olsun ki hepimiz de vaftiz aracılığıyla Mesih’in bedenine yani Kutsal Kilise’ye bağlanmış durumdayız. Bu açıdan Mesih’in vaaz ettiği ve temel prensibi iman, ümit ve sevgi olan Krallık öğretisi bizim için yabancı bir fikir değil.  Bu Krallığın mensupları kötülüğe ve günaha karşı “iyi savaşı” savaşacak (II. Tim. 4:7) olan kurtulmuşlar ordusunu kurmuşlardır. Kurtulmuşlar “Ruh’ta fakirler ve adalet için eziyet görenler” (Mat. 5:3, 10) olmuşlardır. Beytlehem’deki Bebeğin ebedi krallığında Tanrı’nın iradesi hüküm sürer ve bu krallığın mensupları günlük dualarında Tanrı’dan “Gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun” (Mat. 6:11) diyerek dilekte bulunurlar.

Rab’bin belirişi yortusu vaftiz andımızı ve özellikle kilisemizin tüm azizlerini ve onların örneğini takip eden ve doğru bir imanla yaşayarak sonsuz hayatın beklentisiyle ebediyete göçmüş sayısız imanlıyı anmak için iyi bir fırsattır. Onlar hayatlarının en korkuç dönemlerinde bile Rab Tanrı’nın dünyayı ziyaret ederek kurtuluş getirdiğini unutmadılar. Onlar İbrahim’e verilen vaadin Rab İsa Mesih’in belirişiyle yerine geldiğine iman ettiler ve bunun için hamd ettiler. İmanlı atalarımız Tanrı’nın mesajının tamamen gerçek olduğuna ikna olmuşlardı:“Önderlere,  Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin”. (Mez. 146:3) Tam tersine onlar her zaman dualarında “O benim sığınağım, kalemdir”... 'Tanrım'dır, O'na güvenirim” (Mez. 91:2) dediler. Azizlerin iman örneği, bizlere Kurtarıcı’nın doğumunun ilk müjdecileri olan Beytlehem’deki çobanlar gibi davranmayı; doğudan gelen yıldızbilimciler gibi hareket etmeyi yani yüreklerimizi ve ruhlarımızı Tanrı’nın konutu olarak sunmayı; ve İhtiyar Simun gibi kurtuluşun lütuf meyvelerinden tadarak sevinmeyi öğretmektedir.

Yeni yılda gözlerimizi gelecek günlere çeviriyor ve iyi günlerin beklentisine dair ümitle güçleniyoruz. İsa Mesih’in Tanrısal belirişinin büyük ve muhteşem sırrının kutsiyetine paydaş olabilmek için iman gözlerimizi Beytlehem’deki beşiğe çevirdiğimizde beklentilerimiz güçlenir. Kutsal Bakire Meryem Ana bize gözlerimizi Kurtarıcı İsa’ya çevirmemizi söyler. Bu mesajı özellikle kiliselerimiz mihraplarında asılı Meryem Ana ve bebek İsa resmine baktığımızda alırız. Orada Meryem Ana şefkatli ve koruyucu bir anne görünümü yanında, alçakgönüllülükle Bebek İsa’yı işaret eder ve adeta “O’nu dinleyin. O’ndan ümit edin” sözlerini bizlere duyurur.

Kendimizi yalnız hissettiğimizde imanımız yardımımıza koşar ve hayatımızda Tanrı’nın varlığının her şeyi ne kadar değiştirdiğini bir kez daha görürüz. Onun varlığını ve onun hayat veren tesellisini hissederiz. Ve biz, imanla kurtulmuş ve yenilenmiş olanlar deneyimimiz aracılığıyla ayin kitabımızın sözlerini tekrarlayabiliriz: “Ben Tanrımı beklerdim ve Hayat Verenin yolunu gözlerdim. Çünkü O kullarını kurtarır ve hayat verir.”

Mesih’in Kutsal Kilisesi’nin iman, ümit ve sevgiyle dolu üyeleri olarak birbirimizi selamlayalım ve diyelim:

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!

MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!

Ona övgü ve yücelik olsun. Amin.

Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu’nun coşkusunu yaşadığımız bu günlerde Patriğimiz Mesrob II Hazretleri’ni de unutmuyor sağlığı için tüm dua ve dileklerimizde kendisini hatırlıyoruz.

Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, tüm episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali komisyonu’nu, kadın ve gençlik kollarımızı, Kullanılmış Giysi ve Eşya Değerlendirme Komisyonu’nu, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni,  tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kollarını, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kollarını, İstanbul’daki okullarımızın derneklerini, insanî yardım kuruluşlarını, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Doğuş ve Beliriş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Patrik Mesrob II. Hazretleri için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.

Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Torkom II. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu’nu kutluyoruz.

Ermeni Kilisesi’nin dünyadaki bölgesel Ruhani Önderlerini biraderane sevgiyle ve Kutsal Doğuş’un ümit dolu müjdesiyle selamlıyoruz.

Tüm kardeş kiliselerin, özellikle de Ermeni Katolik ve Ermeni İncili Kiliseleri’nin önderlerini, din adamlarını ve cemaatlerini, Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle Mesih’teki sevgiyle kutluyoruz.

Pederane sıcak bir sevgiyle diyasporada, gurbet ortamında gelenk ve göreneklşerimzi korumaya çalışan ve doğdukları topraklarla ruhsal ve kültürel bağı koparmayan tüm İstanbul Ermenileri, Surp Haç Tıbrevank, Getronagan, Esayan, Mıhitaryan okullarından yetişenler derneklerini ve yurt dışındaki tüm dindar ve kilisesever cemaat üyelerini selamlıyoruz.

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!

MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!

Başepiskopos Aram Ateşyan

Patrik Genel Vekili

 

 

Kategoriler

Toplum Kilise