ԱՌՕՐԵԱՅ

ԱՌՕՐԵԱՅ Առատ Տինք.  «Չենք կրնար ետ կենալ»

700-րդ մէկտեղումը մարդու իրաւունքներու ար­ժէք ըն­ծա­յող բո­լորին հա­մար կա­րեւոր դէպք մըն էր։ Սա­կայն անակնկալ որո­շու­մով մը Ներ­քին գոր­ծոց նա­խարա­րու­թիւնը ար­գի­լեց ցոյ­ցը։ Այդ խառ­նա­կու­թեան մէջ 47 ան­ձեր բեր­ման են­թարկո­ւեցան եւ ապա Ներ­քին գոր­ծոց նա­խարա­րի յայ­տա­րարու­թիւնը կրկին ան­գամ գրգռեց ար­դա­րու­թիւն պա­հան­ջե­լու հա­մար հա­ւաքո­ւող­նե­րը։