PAKRAT ESTUKYAN

Pakrat Estukyan

Մենք ու մերոնք - Biz ve bizimkiler

Կռուին անդիմադրելի ձգողութիւնը

Պետական հա­մակար­գի խո­րունկ նրբանցքնե­րուն, գաղտնի սե­նեակ­նե­րուն մէջ ծրագ­րուած մա­հափոր­ձի մը զո­հը եղաւ Հրանդ Տինք։ Երկրի ար­դա­րադա­տական կա­ռոյ­ցը որ­քան ալ դժուարա­նայ այս իրո­ղու­թիւնը պար­զա­բանե­լու, հա­սարա­կու­թիւնը դէպ­քի պա­հուն իսկ գի­տակ­ցած էր այս ճշմար­տութեան։ Այդ գի­տակ­ցութիւնն էր որ մեծ ընդվզում յա­ռաջա­ցուց ժո­ղովուրդի մօտ։ Ոճի­րէն քա­նի մը ժամ ետք Թաք­սի­մի հրա­պարա­կէն դէ­պի «Ակօս» թեր­թի խմբագ­րա­տուն բո­ղոքի երթ կազ­մողնե­րը կը վան­կարկէին «Մար­դասպան պե­տու­թիւն» կար­գա­խօսը։

Ազ­գա­պաշտ, հետզհե­տէ պե­տակա­նապաշտ շրջա­նակ­ներ խիստ ան­հանգստա­ցած էին պե­տու­թեան մար­դասպա­նու­թիւն վե­րագ­րող այդ միտ­քէն։ Անցնող մօտ տա­սը տա­րինե­րը զա­նազան փաս­տե­րով ապա­ցու­ցե­ցին պե­տու­թեան մար­դասպան յատ­կութիւ­նը։

Այսպէս մտա­ծող­նե­րը խա­բու­սիկ սրբու­թիւննե­րու հե­տեւած միամիտ­ներ ըլ­լա­լով, հա­մոզուած են որ պե­տու­թիւնը իբ­րեւ վե­րացա­կան մար­մին, ան­շուշտ են­թա­կայ է օրէնքնե­րու, հե­տեւա­բար գործ չու­նե­նար աւա­զակու­թեան, մաք­սա­նեն­գութեան, թմրե­ցու­ցիչ նիւ­թե­րու առու­ծա­խի եւ մար­դասպա­նու­թեան նման յան­ցա­գործնե­րու աշ­խարհին վե­րաբե­րող աշխատանքներու հետ։

Մինչ բազ­մա­թիւ փոր­ձե­րով պար­զուած է որ իւ­րա­քան­չիւր պե­տու­թիւն, երբ կա­րիքը զգայ, զա­նազան գոր­ծօննե­րու մի­ջոցաւ դիւ­րաւ կը շե­ղի օրի­նակա­նու­թե­նէ եւ կը դի­մէ ապօ­րէն արարքնե­րու։

Այս շե­ղու­մին հա­մար ու­նի տար­բեր լծակ­ներ։ Գաղտնա­պահու­թիւնը փոր­ձուած գոր­ծիչներ, այդ գոր­ծիչնե­րը պաշտպա­նելու հե­ռան­կա­րով պատ­րաստուած ու ան­պատժե­լիու­թիւն ապա­հովող օրէն­քի կար­գադրու­թիւններ եւ տա­կաւին հա­զարու­մէկ չար կան­խա­միջոց։

Ներ­կայ իրո­ղու­թեան մէջ այս բո­լորին վրայ եկաւ յա­ւելուլ «ար­տա­կարգ դրու­թեան» ըն­ձե­ռած ոտնձգու­թիւննե­րը։

Թուրքիա ցնցուեցաւ հուժկու փո­թորի­կով, որուն յա­ջոր­դեց յոր­դա­ռատ տա­րափ։ Սա­րի քա­րերը սկսան գլո­րիլ, իրենց հետ աւե­լի փոքր քա­րերն ալ շարժման անցնե­լով։ Որ­քան ատեն որ քա­րերը կը գլո­րին, վտանգ կը սպառ­նայ բո­լորիս։ Ստի­պուած պի­տի ըլ­լանք քա­րերու իրենց տե­ղը նստե­լուն սպա­սելու։ Հա­զիւ ան­կէ ետք պի­տի նկա­տենք թէ գլո­րող այդ քա­րերը մեզ­մէ որուն գլու­խը ջար­դած, որոնց կեան­քե­րը խլած են։

Այս տո­ղերու գրուած պա­հուն կը լռա­նայ երի­տասարդ քա­ղաքա­կան գոր­ծի­չի մը՝ Հուրշիտ Քիւլթե­րի պե­տական պաշ­տօ­նեանե­րու, զի­նուոր­նե­րու ձեռ­քով ան­յայտ կոր­չե­լու 77-րդ օրը։ Սոյն տա­րուայ 27 Մա­յիսին բեր­ման են­թարկուած Քիւլթե­րի զօ­րանոց մտնե­լը տես­նող բազ­մա­թիւ վկա­ներ կան։ Ի դէմ այս ակա­նատես­նե­րու, զօ­րամա­սի սպա­ները յա­մառօ­րէն կը պնդեն, թէ իրենք այդ ան­ձը չեն տե­սած։

77 օրե­րէ ի վեր «Ո՞ւր է Հուրշիտ Քիւլթեր» հարցնող­նե­րու մտքին մէջ դրոշ­մուած է 1990-ական տա­րեթի­ւերու ան­յայտ կո­րած­նե­րու պատ­մութիւ­նը։ Անոնց թի­ւը կ՚են­թադրուի շուրջ 15 հա­զար, եւ հա­րազատ­նե­րը մին­չեւ այ­սօր Կա­լաթա­սարա­յի հրա­պարա­կին վրայ տա­րուայ բո­լոր Շա­բաթ օրե­րուն եւ նոյն ժա­մուն կը մէկ­տե­ղուին ար­դա­րու­թիւն պա­հան­ջե­լու հա­մար։

Բո­լորս գի­տենք որ կեան­քի տե­ւողու­թիւնը Թուրքիոյ նման երկրի մը մէջ բո­լորե­լը իրեն յա­տուկ բար­դութիւններ կը պար­տադրէ։ Ոմանք կ՚ըն­տե­լանան այդ բար­դութիւննե­րուն եւ չէ­զոքու­թեան մէջ կը գտնեն որոշ ապա­հովու­թիւն։ Իսկ ոմանք իրենց շնոր­հուած կեան­քի տե­ւողու­թեամբ կը պայ­քա­րին մար­դասպան պե­տու­թեան դէմ։

Շա­տեր իրա­ւացիօրէն վճռած են, թէ անի­մաստ պայ­քար մըն է այս, որուն մար­տիկնե­րը դա­տապար­տուած են հիաս­թա­փու­թեան։

Մի գու­ցէ ճիշդ ըլ­լան, բայց ո՞վ կրնայ ու­րա­նալ կռուին, մա­նաւանդ ալ ար­դա­րու­թեան հա­մար, մարդկու­թեան հա­մար մղուած կռուին ան­դի­մադ­րե­լի ձգո­ղու­թիւնը։