ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՉԱՐ

Չար էր երիտասարդ աշուղ Նահապետ Քուչակը, շատ չար։

- Ինչպէ՞ս գի­տենք։

- Իր գրած մէկ քա­ռեակէն։ Օր մը ան, հա­զիւ քսան տա­րեկան, 1520-ական­նե­րուն, շու­կա­յի մէջ կը տես­նէ իր եարը, ու չա­րամ­տութեամբ կը կան­չէ. «Պա­գիկն ի քա­նի՞»։ Աղ­ջի­կը դառ­նա­ցած կը պա­տաս­խա­նէ. «Քա­նի՜ քո չարն ու քա­նի, պագն որ դրա­մով լի­նի, չեմ իտար թէ աշ­խարհ աւե­րի»։

- Լաւ ըսեր է աղ­ջի­կը։

- Բայց Ալիք, ասի­կա բա­րի չա­րու­թիւն է։ Կաս­կած չկայ, թէ երի­տասար­դուհին կ՚ախոր­ժէր Քու­չա­կի չա­րաճ­ճի խա­ղերէն։

- Չա­րու­թիւննե­րը տե­սակ­նե՜ր ու­նին...

- Չե՞ս կար­ծեր։ Կան գէշ չա­րու­թիւններ։ Ասոնք կոր­ծա­նիչ տե­սակն են։ Եւ կան...

- Հասկցայ, վար­դա­գոյն՝ սի­րային չա­րու­թիւններ... Պա­րոն, գէշ չա­րու­թիւննե­րը աշ­խարհի վրա­յէն կա­րելի՞ է վերցնել։

- Այո եւ պարզ է։ Չա­րին ար­մա­տը գտիր, ապա ուղղէ զայն։ Եթէ հասկնանք «չար» բա­ռի բուն իմաս­տը, ար­մա­տը, ինչպէս նաեւ պատ­մութեան մէջ բռնած ճա­նապար­հը, կար­ծեմ կա­րելի կ՚ըլ­լայ անոր պատ­ճա­ռած վնաս­նե­րը մա­սամբ դար­մա­նել։ Սա­կայն, Ալիք, այնքան ալ պարզ առա­քելու­թիւն մը չէ ասի­կա։ Պատ­ճա­ռը այն է, որ հայ եւ օտար լե­զուա­գէտ­ներ, 1800-ական թո­ւական­նե­րէն ի վեր փոր­ձեր են «չար»ին ծա­գու­մը յայտնա­բերել՝ ապար­դիւն։ Մենք, ուստի պէտք է որ թեր­թենք հայ­կա­կան գրա­կանու­թեան էջե­րը ու հե­տեւինք անոր ձգած հետ­քե­րը։ Ալիք, «չար» բա­ռը նոր չէ մեր լե­զուին հա­մար։ Մես­րոպ Մաշ­տո­ցը եւ մեր թարգմա­նիչ սուրբե­րը Աս­տո­ւածա­շունչի մէջ 564 ան­գամ գոր­ծա­ծեր են զայն։ Բա­ռը ներ­կայ է նաեւ Տէ­րու­նա­կան աղօթ­քի մէջ. «... փրկա զմեզ ի չա­րէ»։ Սուրբ Գրի­գոր Նա­րեկա­ցիի «Մա­տեան Ող­բերգու­թեան»ը ու­նի «չար» բա­ռակա­պակ­ցութիւննե­րու հա­րիւ­րա­ւոր տե­սակ. «չար ծա­ռայ», «ան­դունդ չա­րեաց», «ամե­նաթ­շո­ւառ չա­րագործ», «անօ­րէնու­թիւն չա­րեաց», «չա­րատես աչք», «չա­րաբա­նական բե­րան», «դի­ւային չա­րահ­նա­րու­թիւն», «մթու­թիւն չա­րի»…

- Մար­դը, այդպէս չէ՞, որ­քան ան­զօր է չա­րաբա­նու­թիւննե­րու, չա­րագոր­ծութիւննե­րու եւ չա­րակ­նութիւննե­րու առ­ջեւ։

- Այնքան ատեն, որ կան չա­րաշունչ, չա­րահո­գի եւ չա­րաբե­րան մար­դիկ... Սա­կայն, «չար»ը բա­րեացա­կամ գտնո­ւեցաւ ու մեր լե­զուին նո­ւիրեց 260 բառ։ Բո­լորը պատ­կե­րալից։

- Չեմ զար­մա­նար, քան­զի չա­րին բո­լոր տե­սակ­նե­րը եկեր, ան­ցեր են մեր աշ­խարհէն ու շատ չար­չա­րեր են մեր ազ­գը։

- Յի­շենք օրի­նակ­ներ, եւ չա­րին հա­ճոյ­քի բա­ժին մըն ալ տանք, թէ կա­րեւո­րուած է ան. չա­րագ­լուխ, չա­րադէմ, չա­րաբոյր, չա­րագու­շակ, չա­րազ­գեստ, չա­րաժ­պիտ, չա­րալուր, չա­րածին, չա­րահամ­բաւ, չա­րահամ­բոյր, չա­րաձայն, չա­րանա­խանձ, չա­րաշ­շուկ, չա­րար­մատ... Եւ մեր չար­քաշ ժո­ղովուրդը համ­բե­րատար, ո՞ր մէ­կին կրնար դի­մանալ, եթէ չու­նե­նար իր չա­րայաղթ իշ­խաննե­րը, չա­րայաղթ աղօթքնե­րը եւ չար­խա­փան սրբա­պատ­կերնե­րը։ Վեր­ջիննե­րուն ամե­նէն զօ­րաւո­րը՝ Արեւմտեան Փոքր Ասիոյ Նի­կոմե­դիա գա­ւառի Ար­մաշ գիւ­ղի Չար­խա­փան Սուրբ Աս­տո­ւածա­ծին վան­քինն էր։ Ալիք, Աս­տո­ւածած­նի բա­րեխօ­սու­թեան դի­մեր է նաեւ իր խոր ծե­րու­թեան հա­սած Քու­չա­կը. «Չար վի­րօք իլի եւ դա­տար­կա­բան, որդն եմ եւ փո­շի եւ հոգ ան­պի­տան, մե­ղա՜յ քեզ, մե­ղա՜յ, կոյս անա­պահ­կան»։

- Չա­րէն խու­սա­փելու հա­մար ի՞նչ խրատ կու տաք։

- Լսել մեր իմաս­տուննե­րու խօս­քը։ Մէ­կը, 1200-ական­նե­րուն ապ­րած Յով­հաննէս Պլուզ Երզնկա­ցի ամե­նայն հա­յոց կա­թողի­կոս բա­նաս­տեղծինն է.«Զխրատ ի սրտիդ տնկէ, սա յա­մէն չա­րէ զքեզ պա­հէ»։ 1400 թո­ւակա­նին Տա­թեւ վան­քի վա­նահայր սուրբ Գրի­գոր Տա­թեւա­ցին «Ամա­ռան» եւ «Գիրք հարցմանց» աշ­խա­տասի­րու­թիւննե­րու մէջ տե­ղադ­րեց հե­տեւեալ թե­ւաւոր խօս­քե­րը. «Յի­մար լեր ի չա­րիս եւ իմաս­տուն ի բա­րիս», «Գի­տել եւ ոչ ասել՝ չար է, ոչ գի­տել եւ ասել չա­րագոյն է»։ Իսկ աշ­խարհա­կան Ֆրի­կը, մոն­ղո­լական ար­շա­ւանքնե­րու չար ժա­մանակ­նե­րու ակա­նատե­սը եւ անոնց չա­րագոր­ծութիւննե­րէ տա­ռապած աշու­ղը, ըսաւ. «Չա­րէն փա­խիր եւ գոր­ծէ դու յերկրի բա­րիք... Իմ սիրտ, վա­տին մի՛ լսիր, ու չա­րին իս­կի մի՛ տալ»։ «Չար»ը ու­նի, ի՛նչ զար­մա­նալի բան, բա­ռակա­պակ­ցութիւննե­րու, ար­տա­յայ­տութիւննե­րու եւ դար­ձո­ւածքնե­րու հա­րուստ պա­շար. «չար մարդ», «չար ժպիտ», «չար հա­յեացք», «չար գործ», «չար պտուղ», «չար բե­րան», «չար լե­զու», «չար աչ­քի գալ», «չար թել ոլո­րել», «չար աչ­քի տակ ծնիլ»… Չար աչ­քե­րը, ըստ Աւե­տիք Իսա­հակեանի, գե­ղեց­կուհի­ներու սեւ աչ­քերն են. «Սեւ աչե­րէն շատ վա­խեցիր. մու­թը ահ է, չար­քեր շա՜տ կան»։ Մեր բա­նաս­տեղծնե­րը լաւ ճանչցեր են չա­րը։ Ըստ 1500-ական­նե­րուն ապ­րած տա­ղասաց Սե­բաս­տա­ցի Յո­վասա­փի, հայ իշ­խաննե­րու ան­միաբա­նու­թիւնն էր չա­րը.

Սո՛ւգ աշ­խարհի Հա­յոց մե­ծին

Իւ­րեանց եղեն պատ­ճառ չա­րին,

Անհնա­զանտ մի­մեանց լի­նին,

Զաշ­խարհ հա­յոց աւի­րեցին։

Ըստ Յով­հաննէս տա­ղասա­ցի, սա 1600-ական­նե­րուն էր, ծխա­խոտն էր չա­րը եւ փու­թով պէտք էր հե­ռանալ ան­կէ. «՛ի այլ ոչ խմէ ինքն զթու­թուն (ծխա­խոտ), փու­թով գտնէ զգթու­թիւն»։ Բա­բելո­նը եղաւ նաեւ չար։ Վա­հան Տէ­րեանի խօս­քով՝ «Բա­բելոնն է եղել մեր ախո­յեանը՝ տե՛ս- ան­հետ կո­րել, ան­ցել է - չար մշու­շի պէս»։ Նոյն տղան հա­կադ­րեց «չար»ը եւ մեր տոհ­մը. «Չա­րու­թեան դէմ վեհ­սիրտ միշտ»։ Եւ Ալիք, հի­մա քե­զի ներ­կա­յաց­նեմ հայ բա­նաս­տեղծնե­րու ամե­նաչա­րը. Եղի­շէ Չա­րեն­ցը։ Այո, դժո­ւար է հա­ւատալ, չա՛ր, ան՝ որ քե­զի յայտնի է իր անոյշ եւ արե­ւահամ քեր­թո­ւած­նե­րով։ «Չա­րենց» մա­կանու­նի ծա­գու­մը ու­նի երեք բա­ցատ­րութիւն։ Մէ­կը այսպէս է. բա­նաս­տեղծը «Չա­րենց» մկրտո­ւեր է, որով­հե­տեւ ման­կութե­նէն եղած է չար երե­խայ։ Անոր այնքան «չար» ըսեր են, որ մնա­ցեր է՝ Չա­րենց։ Իսկ ին­քը բա­նաս­տեղծը կու տայ այսպի­սի մէկ բա­ցատ­րութիւն. «Աշ­խարհում բա­րու դի­մակի տակ շատ յա­ճախ չարն է թաք­նո­ւած, ես էլ իմ հո­գու բա­րի բո­վան­դա­կու­թեանը, այսպէս ասած, չար անուն եմ տո­ւել»։

- Երբ հան­դի­պինք չա­րերուն, ի՞նչ պէտք է ընել։

- Բա­նաս­տեղծ Զահ­րա­տին պէտ­քէ լսել. «Չար բա­ներուն բա­րեւ ըսէք մեր կող­մէն... Գա­ցէք ըսէք չար բա­ներուն որ չըլ­լան, որ չըլ­լայ, թէ պա­տահին» Իսկ եթէ չա­րը հե­տապնդէ քեզ, շա­րու­նա­կէ թեր­թել Զահ­րա­տը ու կը գտնես հե­տեւեալ խրա­տը.

Բա­ռերուն հետ բառ,

քա­րերուն հետ քար կը խա­ղանք...

Չա­րերուն հետ չենք խաղար։