Կը վերանորոգուի Աքշեհիրի հայոց եկեղեցին

Վերջերս Թուրքիոյ մէջ ընդունուած հասկա­ցողու­թիւն մը ըլ­լա­լով կը ներ­կա­յանայ պատ­մա­կան եկե­ղեցի­ները վե­րանո­րոգել եւ իրենց հիմ­նադրու­թեան նպա­տակէն բո­լորո­վին տար­բեր իմաս­տով մը շա­հագոր­ծել։ Այս մեր­ձե­ցու­մը ան­շուշտ, որ աւե­լի տա­նելի է քան այն բար­բա­րոսու­թեան, որ տա­րիներ շա­րու­նակ անխնայ կեր­պով փլեց, կոր­ծա­նեց մշա­կութային ժառանգը։

Այս առու­մով ահա­ւասիկ կը ներ­կա­յանայ նոր օրի­նակ մը եւս Քո­նեայի Աք­շե­հիր աւա­նէն։ Հո­ճա Նաս­րէտտի­նի յի­շատա­կին կա­ռու­ցո­ւած «Եր­գի­ծան­քի գիւղ» ծրագ­րի շրջա­նակով կը վե­րանո­րոգո­ւի նաեւ տեղ­ւոյն հայ­կա­կան եկե­ղեցին։ Աքշեհիրի քաղաքապետ Սալիհ Աքքայա կը յայտնէ թէ 2017-ի Սեպտեմբերին մեկնարկող վերանորոգման աշխատութիւնները հասած են աւարտին եւ եկեղեցին պիտի ծառայէ իբրեւ «երգիծանքի համաշխարհային վարպետներու տուն»։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ