Այս աշխարհէն Մեսրոպ Պատրիարք անցաւ

ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՍՐԿ. ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ

 

Մարդ երբ ըսե­­լու շատ բան ու­­նե­­­նայ, չի կրնար խօ­­սիլ։ Բա­­ռեր իրար կը գրկեն կար­­ծես եւ բեր­­նէն, մտքէն, գրչէն կամ ստեղ­­նա­­­շարէն դուրս գա­­լու դէմ կը յա­­մառին։ Այդպի­­սի պահ մըն էր, որ ապ­­րե­­­ցանք շատ շա­­տերուս սի­­րելի «Հայր Մես­­րոպ»ի, «Մես­­րոպ Հայր Սուրբ»ի, «Մես­­րոպ Սրբա­­զան»ի եւ վեր­­ջին տա­­րինե­­րու «Պատ­­րիարք Հօր» հո­­գին Երկնա­­ւոր Հօր ձեռ­­քե­­­րուն մէջ յանձնե­­լու պա­­հուն։ Վախ­­ճա­­­նում չէ այդ մէ­­կը, այլ երկրա­­ւոր կեան­­քի աւարտ կամ աւե­­լի ճիշդ՝ երկրա­­ւոր կեան­­քէն երկնա­­ւորին անցք։

Ահա այդ «ան­­ցորդ»ը, Հայ Եկե­­ղեց­­ւոյ բազ­­մա­­­կող­­մա­­­նի ու բազ­­մաշնորհ ծա­­ռան-իշ­­խա­­­նաւո­­րը իր երկրա­­ւոր կեան­­քին վեր­­ջին տա­­սը տա­­րինե­­րը այնքան ատած կա­­յու­­նութեան, ան­­գործու­­թեան եւ ան­­ձայնու­­թեան մէջ ապ­­րե­­­լէ ետք մտաւ իր հանգստեան։

Մօտ քա­­ռասուն տա­­րինե­­րու միաս­­նութիւ­­նը, գոր­­ծակցու­­թիւնը, աշ­­խա­­­տակ­­ցութիւ­­նը, ու­­րա­­­խակ­­ցութիւնն ու ցա­­ւակ­­ցութիւ­­նը ան­­թիւ ան­­հա­­­մար յի­­շատակ­­նե­­­րով կը զար­­դա­­­րէ մար­­դու կեան­­քը։ Այնքան շատ բա­­ներ կը սոր­­վեցնէ, նոյնքան ցաւ կը պատ­­ճա­­­ռէ բա­­ժանու­­մը, հոգ չէ թէ ամո­­քող, մխի­­թարող պա­­րագա­­ներ գո­­յու­­թիւն ու­­նե­­­նան։

Շատ բան ըսո­­ւեցաւ, կ՚ըսո­­ւի եւ պի­­տի ըսո­­ւի հո­­գեւոր ծնո­­ղիս՝ Մես­­րոպ Պատ­­րիար­­քի մա­­սին։ Եւ կը խոր­­հիմ որ ամէն մարդ իր տե­­սան­­կիւնէն պի­­տի դի­­տէ զինք։ Բո­­լորին ալ յար­­գանք ու­­նիմ։

Սա­­կայն, այդ բո­­լորին առըն­­թեր, Ան տար­­բեր եր­­կու կող­­մեր ու­­նէր, որոնք տպա­­ւորիչ էին։

Ման­­կութե­­նէն մին­­չեւ իր պայ­­ծառ իմա­­ցակա­­նու­­թեան շի­­ջիլը ան­­յագ կար­­դա­­­ցող, պրպտող մըն էր։ Նիւթ մը, որուն չէր տի­­րապե­­տեր, իր գրա­­դարա­­նի գիր­­քե­­­րը կ՚իջ­­նէին մին­­չեւ առա­­ւօտեան ժա­­մերը եւ յա­­ջորդ օր ինք ար­­դէն նիւ­­թին բա­­ւական տե­­ղեակ՝ կը կանգնէր խօ­­սակի­­ցին կամ խօ­­սակից­­նե­­­րուն դի­­մաց։

Եւ իրեն հա­­մար մի­­ջակու­­թիւն կո­­չուած բան չկար։ Ան կա­­տարեալ կա­­տարե­­լապաշտ մըն էր։ Այն ինչ որ կը սկսէր, այն գոր­­ծը, որուն կը ձեռ­­նարկէր, պէտք էր ըլ­­լար կա­­տարեալ, պէտք էր ըլ­­լար ան­­թե­­­րի եւ ան­­պայման պէտք էր պսա­­կուեր յա­­ջողու­­թեամբ։

Այս բո­­լորին հա­­մար ու­­նէր եր­­կու աղ­­բիւր ու յե­­նարան. Իր հո­­գեւոր ոյ­­ժը կը ստա­­նար Երկնա­­ւոր Հօր­­մէ, իսկ կո­­րովը՝ իր պա­­պերէն։ Անոր պա­­պերը լոկ հօ­­րենա­­կան եւ մօ­­րենա­­կան մեծ հայ­­րե­­­րը կամ անոնց հայ­­րե­­­րը չէին։ Անոր պա­­պերն էին մեծ Պար­­թե­­­ւէն՝ Գրի­­գոր Լու­­սա­­­ւորի­­չէն մեծ Տա­­րօնե­­ցի՝ Ս. Մես­­րոպ Մաշ­­տոց, Ար­­մա­­­շական նո­­ւիրեալ բո­­լոր հայ­­րե­­­րը, Շնորհք Պատ­­րիար­­քէն մին­­չեւ Հայ Կղզիի Տէր Դիոնի­­սիոս Քա­­հանան բազ­­մա­­­թիւ հայ­­րեր։ Անոնցմէ ոյժ ու կո­­րով ստա­­ցաւ տա­­րիներ շա­­րու­­նակ։

Եւ այս հի­­մերուն վրայ դրաւ իր ողջ կեան­­քը։ Ամուր հիմ­­նեց, շատ աշ­­խա­­­տեցաւ։ Այնքան շատ նիւ­­թե­­­րու վրայ աշ­­խա­­­տեցաւ։ Ար­­դի՞ւնք։ Հա­­կառակ իր երկրա­­ւոր կեան­­քի վեր­­ջին տաս­­նա­­­մեայ ան­­ձայն ու կա­­յուն շրջա­­նին, ողջ աշ­­խարհի վրայ ամէն տեղ կը յի­­շուի ու կը խօ­­սուի Անոր անու­­նը։

Ահա այս աշ­­խարհէն Մես­­րոպ Պատ­­րիարք մը ան­­ցաւ։ Շատ շա­­տերու, հա­­րիւրնե­­րու, հա­­զար­­նե­­­րու, քա­­նի քա­­նի հա­­զար­­նե­­­րու կեան­­քին վրայ հետք, խո­­րունկ հետ­­քեր թո­­ղուց ու ան­­ցաւ։

Եւ այդ խո­­րունկ հետ­­քե­­­րը կրող­­նե­­­րէն յե­­տինը, եր­­կար տա­­րիներ իր մտեր­­մութիւ­­նը վա­­յելող­­նե­­­րէն տրու­­պը կու գայ ող­­ջունել իր մեծ Վար­­դա­­­պետը, Պատ­­րիարք Հայ­­րը ըսե­­լով.

- Աս­­տո­­­ւած օգ­­նա­­­կան Պատ­­րիարք Հայր։ Բա­­րի ու լու­­սա­­­ւոր երթ դէ­­պի Երկնա­­ւոր Հայր։ Մեզ­­մէ խապ­­րիկներ տա­­րէք այնտե­­ղի սի­­րելի­­ներուն։ Եւ օր մը Ար­­քա­­­յական սե­­ղանին շուրջ մէկ­­տե­­­ղուե­­լու յոյ­­սով…

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ