Մխիթարեան Վարժարանի խնամակալ եւ հիմնադիրի ներկայացուցիչ յարգելի եղբայրներ

Խորհուրդիդ պաշ­տօ­նակո­չու­մէն այս կողմ բա­­զում ան­­գամներ գնա­­հատած եմ ձեր յա­­ջողու­­թիւննե­­րը։ Յա­­նուն իմ բա­­րոյա­­կան եւ հո­­գեւոր պար­­տա­­­կանու­­թեան, իբ­­րեւ խղճի ար­­դա­­­րացում այս ան­­գամ դժբախ­­տա­­­բար կը դի­­մեմ ձե­­զի քննա­­դատա­­կան տո­­ղերով։

Իս­­կոյն յա­­ւելեմ թէ այս գրա­­ռու­­մը սահ­­մա­­­նուած չէ իմ էլ-նա­­մակի անուանա­­ցան­­կով։ Բո­­լորը կրնան տա­­րածել զայն, քա­­նի որ կա­­րեւոր կը հա­­մարեմ հա­­մայնքա­­պետի տե­­սու­­թիւննե­­րուն բո­­լորին ծա­­նօթ ըլ­­լա­­­լը։

Մխի­­թարեան Վար­­ժա­­­րանը խոր­­հուրդիդ անզգոյշ վար­­քին պատ­­ճա­­­ռաւ մտա­­հոգիչ դրու­­թեան մատ­­նո­­­ւած է։ Ստի­­պուած ենք այս իրա­­վիճա­­կը շու­­տա­­­փոյթ կեր­­պով յաղ­­թա­­­հարել։

Հա­­մառօտ կեր­­պով պար­­զեմ իմ կար­­ծիքնե­­րը։ Զանց կ՚առ­­նեմ ցարդ ին­­ծի փո­­խան­­ցո­­­ւած մտա­­հոգու­­թիւննե­­րը։ Յատ­­կա­­­պէս կ՚ու­­զեմ ծան­­րա­­­նալ մերձեցումի եղանակին եւ զայն դիմագրաւելու մեթոտի խնդրին։

Ա) Ըստ երե­­ւոյ­­թի խոր­­հուրդդ դժգոհ է դպրո­­ցի ըն­­թացքէն եւ ուսման մա­­կար­­դա­­­կէն։ Նոյ­­նիսկ կը խօ­­սուի նոր ուսման եղա­­նակի մը մա­­սին։ Սա­­կայն են­­թադրա­­կան այդ սխալ­­նե­­­րը կամ ան­­բա­­­ւարա­­րու­­թիւննե­­րը առանց յստակ պար­­զա­­­բանումնե­­րու ներ­­կա­­­յաց­­ման անըն­­դունե­­լի է եւ տրա­­մաբա­­նու­­թեան ալ խո­­տոր, նաեւ խիստ վտան­­գա­­­ւոր։ Պայ­­ման է «նոր ուսման դրու­­թիւն» եզ­­րի յստա­­կացու­­մը։ Ար­­դեօք այդ բա­­ցատ­­րութիւ­­նով առանց թուղթի, առանց քե­­րակա­­նու­­թեան դրու­­թիւն մը կը նա­­խատե­­սուի։ Արեւմտեան եր­­կիրնե­­րէ ներս մա­­սամբ գոր­­ծադրո­­ւող եւ երա­­խանե­­րուն ան­­սահման ազա­­տու­­թիւնը՞ ճանչնալ կ՚ու­­զէք։ Կամ Ֆինլանտիոյ մէջ գոր­­ծադրո­­ւած եղա­­նա՞կն է։ Կամ ալ ամ­­բողջո­­վին իւ­­րացնե՞լ Կեն­­տե­­­րի տե­­սու­­թիւնը։ Այս «նոր ուսման» վե­­րաբե­­րեալ ո՛չ ան­­ձիս ուղղեալ կամ ոչ ալ հա­­րեւան­­ցի բա­­ցատ­­րութիւն մը լսած եմ։

Բ) Ան­­ձամբ ծա­­նօթ եւ երկրէ ներս ու­­սուցման մեծ փոր­­ձա­­­ռու­­թեան տէր բա­­րեկամ­­նե­­­րու մեկ­­նա­­­բանու­­թեան հա­­մաձայն կա­­յացած կամ կա­­յացու­­մը նպա­­տակադ­­րո­­­ւած կարգ մը մի­­ջոց­­նե­­­րը կրնան հա­­կասել ու­­ման կա­­նոնագ­­րութեան։ Եթէ այդպէս է, ան­­ձամբ մեծ մտա­­հոգու­­թիւն կ՚ապ­­րիմ։ Երի­­տասար­­դութեան տա­­րինե­­րուս Պո­­մոն­­թիի Մխի­­թարեան Վար­­ժա­­­րանի ուղղա­­կի մեր թերա­­ցումնե­­րու պատ­­ճա­­­ռաւ անկման ակա­­նատես երած եմ։ Եր­­բեք չեմ յօ­­ժարիր իմ հո­­գեւոր առաջ­­նորդու­­թեան շրջա­­նին հա­­մայնքէ ներս նման սխալ­­նե­­­րու կրկնու­­թեան։ Վեր­­ջա­­­պէս Մխի­­թարեան Վար­­ժա­­­րանը ամե­­նադ­­ժո­­­ւար ժա­­մանա­­կահա­­տուած­­նե­­­րուն կան­­գուն պա­­հած վեր­­ջին մեծ Մխի­­թարեան Հայր Գաբ­­րիէլ Այա­­նեանի ազ­­նիւ յի­­շատա­­կին հան­­դէպ բո­­լորս պար­­տա­­­կան ենք։ Կրկնեմ՝ անոր ամե­­նադ­­ժո­­­ւար պայ­­մաննե­­րու տակ հրաշ­­քի հա­­մազօր կամ­­քով մե­­զի թո­­ղած ժա­­ռան­­գը սնան­­կացնե­­լու իրա­­ւունք չու­­նինք ոչ մէկս։

Գ) Առանց յստակ ու հա­­մոզիչ պատ­­ճա­­­ռաբա­­նու­­թիւններ ներ­­կա­­­յաց­­նե­­­լու յան­­կարծա­­կի որո­­շու­­մով մը «ընդհա­­նուր հա­­մակար­­գող», «ընդհա­­նուր տնօ­­րէն», կամ «ընդհա­­նուր դի­­տորդ»ի նման կո­­չումնե­­րով պաշ­­տօն հաս­­տա­­­տելը նախ եւ առաջ այդ պաշ­­տօ­­­նը ար­­դէն տա­­նող­­նե­­­րու հան­­դէպ վի­­րաւո­­րական է։ Եթէ նման կա­­րիք մը կայ պէտք էր կա­­նոնադ­­րութիւ­­նը նկա­­տի ու­­նե­­­նալով այլ կերպ վա­­րուիլ եւ այս նիւ­­թի մա­­սին նախ եւ առաջ ին­­ծի հետ խորհրդակ­­ցիլ։

Բա­­ցի այդ յատ­­կա­­­պէս յի­­շեց­­նեմ թէ խնա­­մակալ­­ներ իբ­­րեւ սկզբունք դպրո­­ցի ուսման ծրագ­­րի վե­­րաբե­­րող նիւ­­թե­­­րու շուրջ պար­­տին խորհրդակ­­ցիլ դպրո­­ցի տնօ­­րէնու­­թեանց եւ ու­­սուցչաց խոր­­հուրդնե­­րու հետ։ Ապա թէ ոչ կը մատ­­նո­­­ւինք Յա­­կոբ Պա­­րոնեանի 1,5 եւ Օտեանի 1 դար առաջ զա­­ւեշ­­տա­­­լի կեր­­պով նկա­­րագ­­րած իրա­­վիճա­­կին։ Տա­­կաւին մօտ ան­­ցեալին Պոլ­­սոյ մէջ նման երե­­ւոյթներ դժբախ­­տա­­­բար կրկնո­­ւեցան։ Օրի­­նակե­­լի վար­­ժա­­­րանի դիր­­քին գտնո­­ւող Մխի­­թարեանին ալ նման փոր­­ձութեան մը մատ­­նո­­­ւիլը իս­­կա­­­պէս ցա­­ւալի է։

Ուրբաթ օր պա­­տահ­­մամբ հան­­դի­­­պեցայ միջ­­նա­­­կար­­գի առա­­ջին դա­­սարա­­նի աշա­­կեր­­տի մը մօր, եր­­բեք պի­­տի չմոռ­­նամ իր մատ­­նո­­­ւած թա­­խիծը։ Բայց պիտի չմոռ­­նամ նաեւ յատ­­կա­­­պէս անոր հե­­տեւեալ ար­­տա­­­յայ­­տութիւ­­նը. «Մենք ծնղներ այնքան գոհ ենք որ դպրո­­ցէն, մեր մի­­ջեւ կ՚երա­­զենք թէ երա­­նի Մխի­­թարեանը Հա­­մալ­­սա­­­րան ըլ­­լար եւ մեր զա­­ւակ­­նե­­­րը հոն շա­­րու­­նա­­­կէին իրենց ու­­սումը»։

Շատ լաւ գի­­տեմ որ մէկ ծա­­ղիկով գա­­րուն չի գար։ Տա­­սը տա­­րի է որ Պոլ­­սոյ մէջ հո­­գեւոր առաջ­­նորդ ըլ­­լա­­­լով կը ծա­­ռայեմ։ Մէկ ան­­գամ իսկ չեմ հան­­դի­­­պած դպրո­­ցի մա­­սին դժգո­­հու­­թեան ար­­տա­­­յայ­­տութեան։ Ընդ հա­­կառա­­կը միշտ գո­­վասանք լսած եմ։ Այս չի նշա­­նակեր որ մեր վար­­ժա­­­րանը բաց­­թո­­­ղումներ, թե­­րու­­թիւններ, նոյ­­նիսկ սխալ­­ներ չու­­նի։ Նոյ­­նիսկ ես ան­­ձամբ կրնամ կարգ մը թե­­րու­­թիւննե­­րու մա­­սին խօ­­սիլ։ Բայց կը խնդրեմ դուք ըսէք, ար­­դեօք ան­­թե­­­րի հաս­­տա­­­տու­­թիւն մը կա՞յ այս աշ­­խարհի վրայ։ Սա ալ յա­­ւելեմ թէ յա­­տուկ պաշ­­տօ­­­նակո­­չում նա­­խատե­­սուած ան­­ձին նա­­խապէս պաշ­­տօ­­­նավա­­րած դպրո­­ցին հա­­մար –Բո­­լոր յար­­գանքս պա­­հելով ըսեմ, մեր վար­­ժա­­­րան­­նե­­­րու մի­­ջեւ իսկ յա­­տուկ փայ­­լի մը վե­­րաբե­­րող գո­­վասանք չեմ լսած-։

Նոր վար­­չութիւ­­նը եթէ որ­­դեգրած է ամէն բա­­նը փո­­խել, հե­­տեւանքներն ալ նկա­­տի ու­­նե­­­նալու ստի­­պուած էք։

Դ) Ինչպէս նկա­­տելի է այս վարքն ու զար­­գա­­­ցումնե­­րը միանգամայն զիս ան­­ձամբ տխրեցուած են։ Այս կ՚ըսեմ զանց առ­­նե­­­լով իմ հո­­գեւոր առաջ­­նորդի կո­­չու­­մը։ Կը տես­­նեմ թէ ուսման մաս­­նա­­­գէտ մը փնտռած էք եւ մեր վար­­ժա­­­րան­­նե­­­րէն մէ­­կուն նախ­­կին տնօ­­րէնը այդ պաշ­­տօ­­­նին յար­­մար տե­­սած։ Նման պա­­հան­­ջի մը պա­­հուն ին­­չո՞ւ չէք մտա­­բերած ձե­­զի այնքան մօտ ու հա­­սանե­­լի Լե­­ւոն Զէ­­քիեանի կար­­ծի­­­քը լսել։ Վեր­­ջա­­­պէս Զէ­­քիեան իր կեան­­քը ուսման ու կրթու­­թեան նո­­ւիրած երկրի պայ­­մաննե­­րուն քաջ ծա­­նօթ եւ հա­­մաշ­­խարհա­­յին գետ­­նի վրայ փոր­­ձա­­­ռու անձ մըն է։ Անոր Վե­­նետի­­կի մէջ 38 տա­­րիէ ի վեր կազ­­մա­­­կեր­­պած հա­­յերէ­­նի եւ հայ մշա­­կոյ­­թի խտա­­ցեալ դա­­սըն­­թացքնե­­րը, ՀՀ եր­­բեմնի Սփիւռքի Նա­­խարա­­րու­­թեան կող­­մէ հա­­մարո­­ւած էին Հա­­յաս­­տա­­­նէ դուրս ամե­­նամեծ ներդրու­­մը ու­­նե­­­ցող հաս­­տա­­­տու­­թիւն կո­­չու­­մին։

Ե) Վստահ եմ որ ծրագ­­րո­­­ւած բազ­­մա­­­բովան­­դակ ըն­­թացքի մը դէմ կը գտնուինք։ Կա­­րիքը կը զգամ Պոլ­­սոյ մէջ Մխի­­թարեան Միաբա­­նու­­թեան հո­­գեւո­­րակա­­նին եկե­­ղեցիէն ներս օրի­­նական դիր­­քը պար­­զե­­­լու։ 2016-ին Մխի­­թարեան Միաբա­­նու­­թե­­­նէ ներս «Պա­­պական փո­­խանորդ» կո­­չու­­մը շնոր­­հե­­­լով  ստորագեալիս առ­­կա­­­խուած եղան նա­­խապէս գոր­­ծող բո­­լոր պաշ­­տօններն ու իրա­­ւասու­­թիւննե­­րը։ Տրո­­ւած ըլ­­լա­­­լով որ տա­­րուայ մե­­ծագոյն մա­­սը կ՚անցնեն Պոլ­­սոյ մէջ, Մխի­­թարեան հաս­­տա­­­տու­­թիւննե­­րու պա­­տաս­­խա­­­նատո­­ւու­­թիւնը ան­­ձամբ ստանձնե­­ցի։ 2022-ի սկիզբնե­­րուն Պա­­պական փո­­խանոր­­դի պաշ­­տօ­­­նէն հրա­­ժարու­­մէս ետք Մխի­­թարեան հայ­­րե­­­րուն նոր պաշ­­տօն մը չէ նշա­­նակո­­ւած։ Անոնք այս պա­­հուն միայն կը բնա­­կին Իս­­թանպու­­լի մէջ եւ միաբա­­նու­­թեան անու­­նով պաշ­­տօն մը չու­­նին։

Ես իբ­­րեւ Իս­­թանպու­­լի եւ Թուրքիոյ Հայ կա­­թողի­­կէ հա­­մայնքի առաջ­­նորդ ստանձնած եմ նաեւ հո­­գեւո­­րական­­նե­­­րու վար­­քի դի­­տար­­կումը եկե­­ղեցա­­կան կա­­նոն­­նե­­­րու սահ­­մա­­­նու­­մով։

ԼԵ­­ՒՈՆ ԱՐՔ. ԶԷ­ՔԻԵԱՆ

Թարգմանեց՝ Բագրատ Էսդուգեան

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ