Թափառական Գիտաժողով

Իս­թանպու­լի «Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րանի, Պատ­մութեան Հիմ­նարկի եւ Լո­սան­ճէ­լըսի մէջ Գա­լիֆոր­նիայի Հա­մալ­սա­րանի հո­վանա­ւորու­թեամբ 26 Ապ­րի­լին Իս­թանպու­լի մէջ կա­յանա­լիք «Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը՝ հաս­կա­ցու­թիւններ, բաղ­դա­տական տե­սան­կիւններ» խո­րագ­րեալ գի­տաժո­ղովը ջնջո­ւեցաւ «Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րանի վար­չութեան կող­մէ։

ԷՄՐԷ ՃԱՆ ՏԱՂԼԸՕՂԼՈՒ

misakmanusyan@gmail.com

Իս­թանպու­լի «Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րանի, Պատ­մութեան Հիմ­նարկի եւ Լո­սան­ճէ­լըսի մէջ Գա­լիֆոր­նիայի Հա­մալ­սա­րանի հո­վանա­ւորու­թեամբ 26 Ապ­րի­լին Իս­թանպու­լի մէջ կա­յանա­լիք «Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը՝ հաս­կա­ցու­թիւններ, բաղ­դա­տական տե­սան­կիւններ» խո­րագ­րեալ գի­տաժո­ղովը ջնջո­ւեցաւ «Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րանի վար­չութեան կող­մէ։

Գի­տաժո­ղովի նա­խապատ­րաստու­թիւնը ամիս­ներ առաջ սկսած էր եւ Նոր­մըն Նէյ­մարք, Ճէյ Ուինդր, Տիրք Մո­զըս, Միւ­կէ Կօ­չէք, Քէ­թի Քէր­մի­շըլ, Քէյթ Վա­թէն­բուխ, Ու­ղուր Իւ­միտ Իւնկէօր, Մեհ­մէտ Փո­լաթէլ, Այ­հան Աք­տար, Ռա­պըրթ Ֆիս­կի նման կա­րեւոր անուննե­րու մաս­նակցու­թեամբ կա­յանա­լիք գի­տաժո­ղովին ջնջու­մը յստակ պատ­ճա­ռաբա­նու­թիւն մը չէ ու­նե­ցած։

Իս­թանպու­լի «Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րանը հա­ղոր­դակցու­թեան ըն­կե­րու­թեան մը մի­ջոցաւ «Ակօս»ին ղրկած բա­ցատ­րութեան մէջ կը մեր­ժէ գի­տաժո­ղովի ջնջո­ւելու պնդու­մը, նշե­լով որ հա­մալ­սա­րանի տես­չութեան այս նիւ­թով պաշ­տօ­նական դի­մում մը եր­բեք չէ կա­տարո­ւած։ Սա­կայն իրա­ւացի չէ այս յայ­տա­րարու­թիւնը, քա­նի որ գի­տաժո­ղովը Մարտ ամ­սո­ւան մէջ ծա­նու­ցո­ւած էր հա­մալ­սա­րանի պաշ­տօ­նական կայ­քէ­ջին վրայ։

Այս զար­գա­ցու­մէն ետք այժմ կազ­մա­կեր­պիչնե­րը գի­տաժո­ղովը նոյն խո­րագի­րով կա­տարե­լիք հա­մալ­սա­րանի մը փնտռտու­քին մատ­նո­ւած են։

2005-ի գի­տաժո­ղովի հիւ­րընկալն էր «Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րանը

Սոյն զար­գա­ցումնե­րը պատ­ճառ դար­ձան որ յի­շենք 24-25 Սեպ­տեմբեր 2005-ին կա­յացած «Օս­մա­նեան հա­յերը՝ գի­տական պա­տաս­խա­նատո­ւու­թիւն եւ ժո­ղովրդա­վարա­կան խնդիր­ներ» խո­րագրեալ գի­տաժո­ղովը։ Այդ գի­տաժո­ղովն ալ նա­խապէս ծրագ­րո­ւած էր կա­յաց­նել Պո­ղազի­չի հա­մալ­սա­րանի մէջ, սա­կայն այդ շրջա­նի Ար­դա­րու­թեան Նա­խարար Ճե­միլ Չի­չէքին կազ­մա­կեր­պիչնե­րու հաս­ցէին «ազ­գը թի­կունքէն կը դա­շու­նա­հարեն» խօս­քէն ետք յե­տաձ­գո­ւած եւ աւե­լի ետք ալ փո­խադ­րո­ւած էր «Պիլկի» համալսարան։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ