PAKRAT ESTUKYAN

Pakrat Estukyan

Մենք ու մերոնք - Biz ve bizimkiler

Քաղաքացիական հեղինակութեան օրինակներ

Երկար տարիներու փորձառութիւնը ապացուցած է, թէ երբ երկրին առանցքը կը շեղի, կը շեղի նաեւ այդ երկրէ ներս բոլոր համակարգներուն առանցքներն։ Թրքահայոց այժմու ճգնաժամը բազմաթիւ գործօններով կապուած է երկրին ընդհանուր ճգնաժամին հետ։ Երկրի իշխանաւորները երբ կը յանդգնին իրենց համար ձեռնտու չեղող ընտրութիւնը չեղեալ համարելով երկիրը կրակի մէջ թողուլ, բնական է որ նմանը պատահի նաեւ հայ համայնքէ ներս ալ։ Արդարեւ մենք ալ ունինք ընտրութեան լուրջ խնդիր մը եւ որուն լուծման համար յուսադրիչ նշան մըն ալ գոյութիւն չունի։ ՎԱՏԻՓ-ի այս տարուայ առաջին ժողո­վին ատե­նապետ Պետ­րոս Շի­րինօղ­լու «չեմ յու­սար որ 2017-էն առաջ հա­մայնքա­յին ընտրու­թիւննե­րը կա­տարենք» պի­տի ըսէր։ Ոչ միայն մենք՝ հա­յերուս, այլ երկրի բո­լոր փոք­րա­մաս­նութիւննե­րու հիմ­նարկնե­րը զրկո­ւած են նոր ընտրու­թիւն կա­տարե­լու հնա­րաւո­րու­թե­նէն։ Նման շփոթ կա­ցութեան մէջ դժո­ւար է կազ­մա­կեր­պեալ կա­ռոյց մը պա­հել։ Ան­խուսա­փելի կեր­պով մար­դիկ պի­տի յայտնո­ւին եւ իրենց մի­ջոց­նե­րը պի­տի թե­լադ­րեն։

Այս երե­ւոյ­թի իբր օրի­նակ կրնանք տես­նել «Տիւ­շիւնճէ Փլաթ­ֆորմու» հար­թա­կի ընտրու­թիւննե­րը անցկաց­նե­լու մի­տու­մով կա­տարած դի­մումնե­րը կամ Պո­յաճը­գիւ­ղի եկե­ղեց­ւոյ թա­ղակա­նութեան ատե­նապե­տին քա­հանա­ներու թո­շակ­նե­րուն հա­մար կա­տարած դի­մու­մը։

Երբ կը հան­դի­պիմ այս տե­սակի նա­խաձեռ­նութիւննե­րու դէմ ցու­ցա­բերուած ընդվզու­մին, կը մտա­բերեմ ու­րիշ օրի­նակ մը։ Քա­նի մը տա­րի առաջ էր, երբ թրքա­հայ քա­ղաքա­ցի մը ան­ձամբ նա­մակ գրեց հան­րա­պետու­թեան այդ օրո­ւայ նա­խագահ Ապ­տուլլահ Կիւ­լին եւ պա­հան­ջեց, որ Կրթու­թեան Նա­խարա­րու­թիւնը հա­յոց վար­ժա­րան­ներ յա­ճախող աշա­կերտնե­րուն ալ տրա­մադ­րէ ձրի դա­սագիր­քեր, ինչ որ կ՚ընէ երկրի բո­լոր դպրոց­նե­րուն հա­մար։ Նա­խագահ Կիւլ իրա­ւացի գտաւ հայ քա­ղաքա­ցիի այս դի­մու­մը եւ Կրթութեան Նա­խարա­րին թե­լադ­րեց պատ­շա­ճը գոր­ծադրել։ Յա­ջորդ տա­րի մեր դպրոց­նե­րու աշա­կերտներն ալ ու­նե­ցան Կրթութեան Նա­խարա­րու­թեան պայ­մաննե­րով տպո­ւած հա­յերէն դա­սագիր­քեր։ Մեր հայ­րե­նակ­ցի այս քայլն ալ կա­րելի էր ոտնձգու­թիւն հա­մարել։ Չէ որ ու­նինք 16 դպրոց­ներ, իրենց տնօ­րէն­նե­րով, հիմ­նա­դիր­նե­րով, մա­տակա­րար մար­միննե­րով եւ ու­սուցչա­կան կազ­մե­րով։ Դեռ աւե­լին, ու­նինք «Ու­սուցչաց Հիմ­նարկ» հաս­տա­տու­թիւնը, որ 50 տա­րիէ ի վեր ստանձնած է դա­սագիր­քեր տպե­լու գոր­ծը։ Այն ատեն ոչ ոք առար­կած էր այդ հայ­րե­նակ­ցին դէմ։ Այ­սօ­րուայ առար­կութիւ­նը, որ կը բխի Պատ­րիար­քա­րանէն եւ ալիք առ ալիք կը բաժ­նուի հո­գեւո­րակա­նաց դա­սու եւ թա­ղական խոր­հուրդնե­րու կող­մէ, կը կա­յանայ դրա­կան պա­տաս­խա­նի մը բա­ցակա­յու­թեան վրայ։ Եթէ յան­կարծ կա­ռավա­րու­թիւնը ըն­թացք տար Պա­րոն Նա­զարէթ Էօզ­սա­հակեանի դի­մու­մին, անոնցմէ ոչ մէ­կը նման դիրք պի­տի բռնէին։ Ի վեր­ջոյ պար­տինք ըն­դունիլ, որ Էօզ­սա­հակեան իբ­րեւ ան­հատ երկրի գոր­ծող սահ­մա­նադ­րութեան հա­մաձայն իրեն ըն­ծա­յուած իրա­ւունքը կը պա­հան­ջէ, ոչ աւե­լին։

Ինչ զար­մա­նալի, Ճի­զիրի ար­գի­լեալ տա­րածքնե­րէն մէ­կուն մէջ ռմբա­կոծուած շէն­քի մը նկու­ղը ապաս­տա­նած եւ անցնող չորս օրե­րու ըն­թացքին չորս զոհ տո­ւած 28 քա­ղաքա­ցիներն ալ նոյն սահ­մա­նադ­րութեան ըն­ծա­յած իրա­ւունքով կը սպա­սեն շտա­պօգ­նութեան ինքնա­շար­ժի գա­լուստը։

Յու­սանք, որ երկրէ ներս տրա­մաբա­նական օրի­նակա­նու­թիւն մը իշ­խէ, որ անդրա­դար­ձը ու­նե­նայ նաեւ մեր փոք­րա­թիւ հա­մայնքի վրայ եւս։ Չէ որ առ­ջե­ւի անի­ւը ուրկէ որ անցնի, նոյն ու­ղութե­նէն պի­տի անցնի ետե­ւի անիւն ալ։