Հիմնարկը՝ յաջորդ յիսնամեակի հեռանկարով

Նա­խորդ թի­ւերուն մէջ ար­դէն ար­տա­յայ­­տուած էինք Պոլ­­սա­­­հայ Ու­­սուցիչ­­նե­­­րու Հիմնարկ 50 ամեակին։ Ար­­դա­­­րեւ նա­­խորդ Կի­­րակի օր հիմ­­նարկը աշ­­խարհիկ եւ կրօ­­նական հան­­դի­­­սու­­թիւննե­­րով նշեց հիմ­­նարկու­­թեան յո­­բելեար տա­­րին։ Այս առ­­թիւ հիմ­­նարկի Պոլ­­սա­­­հայ իրո­­ղու­­թեան մէջ կա­­տարած դե­­րակա­­տարու­­թեան շրջագը­­ծով հար­­ցազրոյց մը ու­­նե­­­ցանք հաս­­տա­­­տու­­թեան երկրորդ քար­­տուղար Մա­­րիամ Տրա­­մերեանի հետ։ Ան նշեց, որ հինգ տա­­րիներ առաջ հիմ­­նարկի նախ­­կին տնօ­­րէն Կա­­րօ Կա­­րապե­­տեանի հրա­­ւէրով ստանձնած էր այս հաս­­տա­­­տու­­թե­­­նէ ներս վար­­չական պաշ­­տօ­­­նը։

ՄԵԼԻՍ ՍՈԼԱՔՕՂԼՈՒ

melissolakoglu@hotmail.com

«Ար­­դէն 1961 թուակա­­նին հիմ­­նուած էր Ու­­սուցչաց Միու­­թիւնը։ Սա­­կայն միու­­թե­­­նական հա­­մակար­­գը կը սահ­­մա­­­նափա­­կէր այս հաս­­տա­­­տու­­թեան գոր­­ծունէու­­թիւննե­­րը։ Այդ իսկ պատ­­ճա­­­ռաւ ալ կա­­րիքը կը զգա­­ցուէր հիմ­­նադրա­­մի մը։ 1963-ին սկսող եւ եր­­կու տա­­րի շա­­րու­­նա­­­կուող նա­­խապատ­­րաստա­­կան փու­­լէն ետք, 22 Ապ­­րիլ 1965 թուակա­­նին վա­­ւերա­­ցուե­­ցաւ Ու­­սուցչաց Հիմ­­նարկի հիմ­­նադրու­­թիւնը, կամ ալ այդ տա­­րինե­­րու ար­­տա­­­յայ­­տութիւ­­նով եթէ ըսենք, միու­­թիւնը ծնունդ տուաւ հիմ­­նարկին։ Թրքա­­հայ Ու­­սուցչաց Հիմ­­նարկը հան­­րա­­­պետու­­թեան շրջա­­նին հիմ­­նուած առա­­ջին հաս­­տա­­­տու­­թիւնն է։ Ինչպէս Հիմ­­նադրամ անունն ալ կը յու­­շէ, այս տե­­սակի հաս­­տա­­­տու­­թեան մը հիմ­­նարկու­­թեան համար անհրա­­ժեշտ էր որոշ գու­­մա­­­րի մը յայ­­տա­­­րարու­­թիւնը։ Զա­­նազան մի­­ջոցա­­ռումնե­­րով հայ­­թայթուեցաւ 75 հա­­զար ԹԼ, որուն վրայ բա­­րերար Հայկ Չի­­լին­­կի­­­րեան 100 հա­­զար ԹԼ նուիրե­­լով ապա­­հոված եղաւ հիմ­­նարկու­­թեան հա­­մար անհրա­­ժեշտ դրա­­մը։ Նախ­­քան 1965 թուականը Թուրքիոյ մէջ ըն­­կե­­­րային ապա­­հովագ­­րութեան դրու­­թիւն մը գո­­յու­­թիւն չու­­նէր։ Այսպէ­­սով թո­­շակա­­ռու դար­­ձած ու­­սուցիչ­­նե­­­րը աշ­­խա­­­տան­­քէ զրկուելէ ետք կը մատ­­նուէին տնտե­­սական ճգնա­­ժամի։ Այդ իսկ պատ­­ճա­­­ռաւ անհրա­­ժեշ­­տութիւն մըն էր անոնց ապ­­րուստը ապա­­հովե­­լու մի­­ջոց­­ներ ստեղ­­ծել։ Կրնանք ըսել որ այս անհրա­­ժեշ­­տութիւ­­նը հիմ­­նարկի ստեղծելուն գլխա­­ւոր հրա­­մայա­­կանը եղած է։ Յա­­ջոր­­դող տա­­րինե­­րուն հիմ­­նարկը ստանձնեց ու­­րիշ առա­­քելու­­թիւններ եւս։ Անոնց մէջ կա­­րեւո­­րագոյնն է դա­­սագիր­­քե­­­րու հրա­­տարա­­կու­­թիւնը։ Շատ եր­­կար տա­­րիներ տար­­բեր բնոյ­­թի հա­­յերէն դա­­սագիր­­քե­­­րու հրա­­տարա­­կու­­թիւնը մնաց Ու­­սուցչաց Հիմ­­նարկի պա­­տաս­­խա­­­նատուու­­թեան։ Հա­­զիւ քա­­նի մը տա­­րի է որ Կրթու­­թեան Նա­­խարա­­րու­­թիւնը բո­­լոր դա­­սագիր­­քե­­­րու կող­­քին ստանձնած է նաեւ հա­­յոց վար­­ժա­­­րան­­նե­­­րու մէջ օգ­­տա­­­գոր­­ծուած հա­­յերէն դա­­սագիր­­քե­­­րու տպագ­­րութիւ­­նը։ Ի տար­­բե­­­րու­­թիւն մեր հայ հիմ­­նարկնե­­րէ, Ու­­սուցչաց Հիմ­­նարկը հան­­րա­­­պետու­­թեան օրէնքնե­­րու սահ­­մա­­­նով հիմ­­նուած ըլ­­լա­­­լուն, իրա­­ւունք ու­­նի կա­­լուած­­ներ ստա­­նալու։ Այսպէս բազ­­մա­­­թիւ բա­­րերար­­ներ իրենց կա­­լուած­­նե­­­րը կտա­­կած են մեր հիմ­­նարկին, որոնց վարձքի եկա­­մու­­տով կ՚ապա­­հովենք մեր ծախ­­սե­­­րը։ Մօ­­տաւո­­րապէս 70-80 հա­­մալ­­սա­­­րանա­­կան ու­­սա­­­նող­­նե­­­րու կրթա­­թոշակ կը տրա­­մադ­­րենք։ Նա­­խընտրութիւնը կու տանք ու­­սուցչու­­թեան աս­­պա­­­րէզի պատ­­րաստուող­­նե­­­րուն։ Անոնց հա­­մար հա­­յերէ­­նի ու­­սումը ալ աւե­­լի զար­­գացնե­­լու եւ խո­­րաց­­նե­­­լու մի­­տու­­մով դա­­սըն­­թացքներ կը կազ­­մա­­­կեր­­պենք։ Սա­­կայն ցա­­ւով յայտնեմ, թէ ու­­սուցչու­­թեան թեկ­­նա­­­ծու­­նե­­­րը ար­­ժա­­­նի կեր­­պով չեն գի­­տակ­­ցիր այդ դա­­սերու կա­­րեւո­­րու­­թեան։ Օրի­­նակի հա­­մար 25 հո­­գիով սկսած դա­­սըն­­թացքին քա­­նի մը շա­­բաթ ետք հա­­զիւ հինգ հո­­գի կը հե­­տեւի։ Անըն­­դունե­­լի է այս ըն­­թացքը, քա­­նի որ անոնց մայ­­րե­­­նիի գի­­տելի­­քը շատ տկար է եւ մենք իրենցմէ պի­­տի սպա­­սենք հայ աշա­­կերտնե­­րու հա­­յեցի դաս­­տիարա­­կու­­թիւնը։ Վեր­­ջին երեք տա­­րինե­­րուն այս դա­­սըն­­թացքնե­­րուն յա­­րատեւ շա­­րու­­նա­­­կող­­նե­­­րը սկսած ենք Վե­­նետի­­կի մէջ Հայր Լե­­ւոն Զէ­­քիեանի կազ­­մա­­­կեր­­պած հա­­յերէն խտա­­ցեալ դա­­սըն­­թացքնե­­րուն ուղղար­­կել։ Ի վեր­­ջոյ հայ վար­­ժա­­­րանի մէջ ու­­սուցչա­­գոր­­ծել մտա­­ծողը ստի­­պուած է հա­­մայնքէ ներս կազ­­մա­­­կեր­­պուած մշա­­կու­­թա­­­յին բո­­լոր մի­­ջոցա­­ռումնե­­րուն մաս­­նակցի­­լ, ստի­­պուած է հա­­յերէն թերթ կար­­դա­­­լու։ Սի­­պուած է հա­­յերէն գրա­­կանու­­թեան թա­­փան­­ցե­­­լու։ Ես ցա­­ւով պի­­տի ըսեմ որ դժբախ­­տա­­­բար նոր սե­­րունդի ու­­սուցչու­­թեան թեկ­­նա­­­ծու­­նե­­­րը առ­­հա­­­սարակ հե­­ռու են այս բո­­լորէն։ Հիմ­­նարկի առա­­քելու­­թիւննե­­րէն մէկն է երախ­­տա­­­գիտու­­թեան ար­­տա­­­յայ­­տութիւնը է։ Երախ­­տա­­­պարտ ենք վաս­­տա­­­կաւոր ու­­սուցիչ­­նե­­­րուն։ Սո­­վորու­­թիւն եղած է ամէն տա­­րի հիմ­­նարկի հիմ­­նա­­­դիր­­նե­­­րէն Տոքթ. Շահ­­նուր Շա­­հէնի տա­­րելի­­ցը նշել Ղա­­լաթիոյ Սուրբ Գրի­­գոր Լու­­սա­­­ւորիչ Եկե­­ղեց­­ւոյ մէջ։ Անոր ջան­­քե­­­րով է որ 1965-ին, 258 ու­­սուցիչ­­ներ ու­­սուցչա­­գոր­­ծե­­­լու վկա­­յական ստա­­ցան։ Եթէ այդ հո­­գեհանգստեան պա­­տարա­­գին մէկ հատ իսկ ու­­սուցիչ ներ­­կայ չէ, մենք ինչպէս կրնանք խօ­­սիլ երախ­­տա­­­գիտու­­թեան մա­­սին»։

Կը զգանք որ Մա­­րիամ Տրա­­մերեան կը տան­­ջուի հա­­մայն հա­­յու­­թիւնը յու­­զող խնդիր­­նե­­­րու ծան­­րութեան տակ։ Սա­­կայն ան տա­­կաւին պատ­­մե­­­լիք­­ներ ու­­նի իր վա­­րած հաս­­տա­­­տու­­թեան մա­­սին։

«25 տա­­րի է որ Տի­­կին Նուարդ Պո­­յաճեանի ջան­­քե­­­րով կը հրա­­տարա­­կուի -Ժպիտ- ման­­կա­­­կան հան­­դէ­­­սը։ Անցնող տա­­րինե­­րու ըն­­թացքին բազ­­մա­­­թիւ գիր­­քեր հրա­­տարա­­կեցինք։ Իսկ այժմ կը պատ­­րաստուինք Տիար Եդուարդ Գո­­վանի հե­­ղինա­­կած նոր բա­­ռարան մը լոյս ըն­­ծա­­­յելու։ 6 հազար գիր­­քե­­­րով օժ­­տուած գրա­­դարան մըն ալ ու­­նինք, որ դրուած է հա­­սարա­կու­թեան տրա­մադ­րութեան»։ Այս ըսե­լով նա­խադա­սու­թիւնը կ՚աւար­տէ հիաս­թա­փուած՝ «Մեր մօտ գրա­դարա­նի մշա­կոյ­թը անհետացեր է»։