Հայ գործարարներու նախաձեռնութիւն

16Ապրիլ 2016 թուականին Փարիզի մէջ կը կա­յանայ հայ­կա­կան մի­ջազ­գա­յին գոր­ծա­րար հա­մաժո­ղովը։ Ժո­ղովի կազ­մա­կեր­պիչնե­րը կը մտադ­րեն աշ­խարհաց­րիւ հա­յերու մի­ջեւ գոր­ծա­րար յա­րաբե­րու­թիւննե­րուն նոր որակ տալ։

Կը նա­խատե­սուի քսան եր­կիրնե­րէ շուրջ հա­րիւր գոր­ծա­րար­նե­րու մաս­նակցու­թիւնը, որոնք հիմ­քը դրած պի­տի ըլ­լան «Հայ­կա­կան Գոր­ծա­րար Գոր­ծա­կալու­թիւն»ի –Armenian Business Agency-։

Հիմ­նարկու­թեան յա­ջոր­դող առա­ջին աշ­խա­տան­քա­յին օրին ժո­ղովը պի­տի շա­րու­նա­կուի օրա­կար­գին ու­նե­նալով հե­տեւեալ նպա­տակ­նե­րը։

Հայ գոր­ծա­րար ան­հատնե­րու կամ ըն­կե­րու­թիւննե­րու տուեալ­նե­րու ցան­կագրու­թիւն։ Կա­պեր եւ հա­մագոր­ծակցու­թիւն հաս­տա­տել հայ գոր­ծա­րար­նե­րու կամ ըն­կե­րու­թիւննե­րու ղե­կավար­նե­րուն մի­ջեւ։ Նոր գոր­ծա­րար հնա­րաւո­րու­թիւններ առա­ջար­կել։ Այդ ծրա­գիր­նե­րու իրա­կանաց­ման հա­մար անհրա­ժեշտ ֆի­նան­սա­ւորու­մը գտնել։ Եւ վեր­ջա­պէս աջակ­ցիլ Հա­յաս­տա­նի եւ սփիւռքա­հայու­թեան զար­գացման ծրա­գիր­նե­րուն։

Առա­ջին ան­գամն է որ հայ­կա­կան կա­ռոյց մը գոր­ծա­րար աշ­խարհին նուիրուած գրա­սենեակ մը կը ստեղ­ծէ, տար­բեր զար­գացման նա­խագի­ծերու վրայ աշ­խա­տելու մի­տու­մով։

Ժո­ղովի նա­խաձեռ­նողնե­րը հա­ղոր­դագրու­թիւնով մը կոչ կ՚ուղղեն հայ գոր­ծա­րար, ձեռ­նե­րէց կամ գոր­ծա­դիր ղե­կավար­նե­րուն, սոյն ժո­ղովին մաս­նակցե­լու հա­մար։ Ար­ձա­նագ­րութեան հա­մար տրուած է՝ HYPERLINK http://www.armenian-international-business-forum.com www.armenian-international-business-forum.com հաս­ցէն կամ +33 6 65 56 70 52 հե­ռախօ­սահա­մարը։