ԼՈՒՑԻՔԱ ՏՈՒՏՈՒ

Լուցիքա Տուտու

Մութաֆեանիս շատ մեղք էղաւ

Մու­թա­ֆեանիս շատ մեղք էղած է եանի եա, ատ խը­տար կէնճ տա­րիքին, կլո­խին աս պի­չիմ չա­րէսիզ իլ­լէթ մը կա­լու չէր։ Էս փէք կը սի­րեմ եավ­րուս չօ­ճոխս, վի­ճակը քա­նի միտքս կու գայ նէ ներ­սի դիս կը փար­չա­տի։ Կէշ ըլ­լա­լիքս կիտ­նա­լէն, սըխ սըխ ալ կ՚եր­թամ կը նա­յիմ. ծան­սըզ ծունսուզ նստած է, ու­րիշ մէկն է կի­տես քիմ։ Ան չախ­մախ չախ­մախ նա­յուածքլը տղան կա­ցած, տե­ղը ան­ծա­նօթ մարդ մը էկած է։ Էս քիմ աս խը­տար հա­ւատա­ցեալ էմ. ասանկ ար­ժէ­քաւոր մէ­կը ի՞նչ տէ­յիմ մէ­կէն չէ­զօքա­ցուց ըսե­լէն, ատեն ատեն Աս­տուծոյ իոյան ընել կ՚անցնի միտ­քէս տէ ինքզինքս զօր կը պռնեմ։ Կի­տեմ քիմ. Աս­տուծոյ ծրա­գիր­նե­րուն, մարդ արա­րածին խել­քը չհաս­նիր եւ ինչ կ՚ու­զէ ըլ­լայ, Անոր կամ­քին կլոխ ծրե­լով հա­մակեր­պիլ պէտք է։

Ամա ըն­դունե­ցէք քիմ. հի­մա անի­կա սաղ­լամ մը տե­ղը կայ­նած ըլ­լար նէ, հիչ մէկ հա­մայնքա­յին նիւթ ասանկ խառնիճաղանճ չէր տառ­նար։ Պօ­շու­նա սիւ­րիւնմիւշ էղած խնդիր­նե­րուն, ճկուն խել­քո­վը, ար­դար տրա­մաբա­նու­թիւնո­վը ինչ ինչ լու­ծումներ կը գտնար։ Կէնճ տա­րիքին շուքն ալ ծանր էր եանի եա, հիչ տա­յաթ­մա չը­րած, խօս­քը մտիկ ընել կու տար, բնա­կան օթօ­րիթէ մը ու­նէր։

Հի­մա ասանկ ըսի եա, մութլա­խա Աթէ­շեանս կ՚առ­նուի տի­մացը ըլ­լա­յի նէ. «տուն ի՞նչ ըսել կ՚ու­զես կոր, իմին շուքս ծանր չէ՞ մի, օթօ­րիթէ չու­նիմ մի» կ՚ըսէր հէ­րալ­տէ։ Պէ պա­պամ. մի­լիոն ան­գամ կ՚ըսեմ կոր քիմ. յօն­քե­րը չաթ­միշ ընե­լով շու­քը ծանր չըլ­լուիր եւ քա­քանոց­նա­լով, միլ­լէ­թը չա­խելով օթօ­րիթէ չի կազ­մուիր։ Պա­զինե­րը. Մու­թա­ֆեանս ալ վեր­ջերս քիչ քա­քանոց չէր տէ­յիմ կրնան մտա­ծել։ Հա ամա ան շրջա­նին, աս չա­րէսիզ իլ­լէ­թը պաշ­լա­յած է էղեր մէ­յէր­սէմ, սաղ­լամ ատեն­նե­րուն անա՞նկ էր մի։ Ան ան­ձը քիմ ժո­ղովուրդին նա­խընտրա­ծը չէ եւ թէ­փէն կը նստի կոր, ինքզին­քը սիր­ցունե­լու հա­մար, պէտք է քիմ էքըս­տը­րայէն ջանք թա­փէ։ Սխալ քայլ չնե­տէ, սխալ կործ չտես­նայ, սխալ պան չխո­րաթէ քիմ ան­թի­փաթիք չըլ­լայ։

Իմա­ցայ քիմ, աս խը­տար տա­րի ետ­քը ով պաշտպան պի­տի ըլ­լայ տէ­յիմ դատ պա­ցուեր է։ Եահու զա­թը մա­ման կլոխն է տղուն պէ, ծե­զի ի՞նչ կ՚ըլ­լայ կոր։ Ո՞վ ըսաւ քիմ իրեն չօ­ճոխին պաշտպան կե­նալու զօր­սունմիշ կ՚ըլ­լայ կոր տէ­յիմ։ Ի՞նչ պի­տի ըլ­լայ եանի եա. ով կի­տէ ինչ խը­տար տնե­լիք դա­տերէն վեր­ջը ան իրա­ւունքը ծառ­քէն առ­նուի նէ տո՞ւք պի­տի էր­թաք տէ հո՞գ պի­տի տա­նիք։ Աման պըխ­միշ էղայ ծե­րին աս անի­մաստ մէ­սէլէներէն հա…