Տիգրան ու Աժդահակ

ՕՔՍԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 

oksana.karapetian@gmail.com

Աժդահա­կի ծրագ­րերն իրա­գործւում են։

Մա­րաս­տա­նի թա­գաւո­րը նա­մակ էր ու­ղարկել հա­յոց ար­­քա­­­յից ար­­քայ Տիգ­­րան Մե­­ծին, որով իր ցան­­կութիւնն էր ար­­տա­­­յայ­­տում կնու­­թեան առ­­նել ար­­քա­­­յաքոյր Տիգ­­րա­­­նու­­հուն՝ այդպի­­սով հա­­յոց ու մա­­րաց մի­­ջեւ դաշ­­նակցու­­թիւնը որ­­պէս բա­­րեկա­­մու­­թիւն կնքե­­լով։ Սա­­կայն Աժ­­դա­­­հակի նպա­­տակ­­ներն աւե­­լի հե­­ռուն էին ձգւում։

Երբ նա իր երա­­զից վա­­խեցած լսում էր իր պա­­լատա­­կան­­նե­­­րի խոր­­հուրդնե­­րը, ի վեր­­ջոյ այսպի­­սի որո­­շում առեց.

«Տիգ­­րա­­­նի դէմ որո­­գայթ լա­­րելու ամե­­նայար­­մար ձե­­ւը նրա քրո­­ջը՝ գե­­ղեց­­կա­­­գոյն եւ խո­­հեմ Տիգ­­րա­­­նու­­հուն, կնու­­թեան առ­­նելն է։ Մեր խնա­­միական կա­­պերը նախ լայն հնա­­րաւո­­րու­­թիւն կ՚ըն­­ձե­­­ռեն ազատ ու հա­­մար­­ձակ եր­­թե­­­ւեկու­­թեան, ապա եւ Տիգ­­րա­­­նի մտե­­րիմ­­նե­­­րին գան­­ձե­­­րով ու պա­­տուի խոս­­տումնե­­րով կա­­շառե­­լու, որ­­պէսզի նրանք կամ թա­­քուն սպան­­նեն Տիգ­­րա­­­նին, կամ էլ նրան լքե­­լով՝ մատ­­նեն մեզ՝ իբ­­րեւ մի ան­­զօր տղա­­յի»։

Տիգ­­րա­­­նը՝ ան­­տե­­­ղեակ իր դէմ նիւ­­թուող խար­­դա­­­ւան­­քին, քրոջն ար­­քա­­­յավա­­յել ու­­ղարկում է Մա­­րաս­­տան։ Աժ­­դա­­­հակը, հմա­­յուած չքնաղ Տիգ­­րա­­­նու­­հու գե­­ղեց­­կութեամբ, նրան տիկ­­նութեան կար­­գի մէջ է հաս­­տա­­­տում եւ իր թա­­գաւո­­րու­­թեան մէջ ամէն ինչ կա­­տարում նրա կամ­­քով ու ցան­­կութեամբ, հրա­­մայում է ան­­գամ, որ բո­­լորը Տիգ­­րա­­­նու­­հու հրա­­մանին են­­թարկուեն եւ ամէն ինչ կա­­տարեն նրա ու­­զա­­­ծի պէս։

Սա­­կայն այ­­դու ետք նա սկսում է մեղմ շո­­ղոքոր­­թութեամբ Տիգ­­րա­­­նու­­հուն տրա­­մադ­­րել եղ­­բօր դէմ։

—Դու տե­­ղեակ չես— ասում է Աժ­­դա­­­հակը, —որ քո եղ­­բայր Տիգ­­րա­­­նը կնոջ՝ Զա­­րու­­հու դրդմամբ, նա­­խան­­ձում է քեզ Արեաց տի­­կին դառ­­նա­­­լուդ հա­­մար։ Այս նա­­խան­­ձի հե­­տեւան­­քը կը լի­­նի իմ մա­­հը, որից յե­­տոյ Զա­­րու­­հին ին­­քը կը դառ­­նայ Արեաց վրայ տի­­կին եւ աս­­տուածու­­հի­­­ների տե­­ղը կը գրա­­ւի։ Այժմ ամէն ինչ քեզ­­նից է կա­­խուած, կա՛մ պի­­տի լի­­նես եղ­­բայրա­­սէր եւ յանձն առ­­նես մեր խայ­­տա­­­ռակ կոր­­ծա­­­նու­­մը Արեաց առաջ, կամ քո բա­­րին գի­­տակ­­ցե­­­լով, մի օգ­­տա­­­կար խոր­­հուրդ խոր­­հես մեր ապա­­գայի մա­­սին։

Իմաս­­տուն Տիգ­­րա­­­նու­­հին հաս­­կա­­­նում է, որ եթէ ին­­քը Աժ­­դա­­­հակի կամ­­քին հա­­կաճառուի, կը սպան­­նուի։ Ուստի նա մեղմ ու սի­­րալիր խօս­­քե­­­րով հանգստաց­­նում է Աժ­­դա­­­հակին՝ միաժա­­մանակ մտե­­րիմ­­նե­­­րի մի­­ջոցով շտապ յայտնե­­լով եղ­­բօ­­­րը նրա դէմ դիւ­­թուող դա­­ւաճա­­նու­­թեան մա­­սին։

Աժ­­դա­­­հակը պատ­­գա­­­մաւոր­­ներ է առա­­քում Տիգ­­րա­­­նի մօտ՝ առա­­ջար­­կե­­­լով բա­­րեկա­­մական տե­­սակ­­ցութիւն՝ իրենց եր­­կու պե­­տու­­թիւննե­­րի սահ­­մա­­­նագլխին։ Տիգ­­րա­­­նը, ով ար­­դէն նա­­խապէս տե­­ղեակ էր Աժ­­դա­­­հակի նենգ դի­­տաւո­­րու­­թեանը, նա­­մակով բա­­ցայայտ գրում է նրա հո­­գում թաքցրած խար­­դախ խոր­­հուրդնե­­րի մա­­սին։ Եր­­կու տէ­­րու­­թիւննե­­րի մի­­ջեւ ծայր է առ­­նում լա­­րուած թշնա­­մու­­թիւն։

Ար­­քա­­­ները սկսում են նա­­խապատ­­րաստուել պա­­տերազ­­մի։

Հայ­­կա­­­զու­­նի Տիգ­­րա­­­նը Կա­­պադով­­կիայի սահ­­մաննե­­րից, Վրաց եւ Աղուանից աշ­­խարհնե­­րից, Մեծ ու Փոքր Հայ­­քից հա­­ւաքում է իր ըն­­տիր զօ­­րագնդե­­րը եւ իր ամ­­բողջ զօ­­րու­­թեամբ, սքան­­չե­­­լի զի­­նավառուած՝ դի­­մում մե­­տաց­­ւոց կող­­մե­­­րը։ Սա­­կայն քրոջ Մա­­րաս­­տա­­­նում գտնուելու պատ­­ճա­­­ռով պա­­տերազմն առայժմ չի սկսում։

Այս լա­­րուած հա­­կառա­­կու­­թիւնը տե­­ւում է մօտ հինգ ամիս, այդ ըն­­թացքում Տիգ­­րա­­­նին յա­­ջող­­ւում է Տիգ­­րա­­­նու­­հուն փրկել եւ ազա­­տել Աժ­­դա­­­հակից։

Շատ եր­­կար է ձգւում ճա­­կատա­­մար­­տը, քան­­զի քա­­ջերի դէմ ել­­նե­­­լով՝ մէ­­կը միւ­­սին դիւ­­րութեամբ թի­­կունք չէր դարձնում։ Ի վեր­­ջոյ, Տիգ­­րանն իր եր­­կար նի­­զակով այնպէս է հա­­րուա­­ծում Աժ­­դա­­­հակի կրծքին, որ եր­­կա­­­թէ ամուր զրա­­հը ջրի պէս ճեղ­­քե­­­լով՝ նրան շամփրում է նի­­զակի լայ­­նա­­­թեւ տէ­­գին, եւ երբ նի­­զակը դուրս է քա­­շում, Աժ­­դա­­­հակի թո­­քի կէ­­սը մնում է զէն­­քի ծայ­­րին։

Յաղ­­թա­­­կան կռուից յե­­տոյ հա­­յոց ար­­քան Տիգ­­րա­­­նու­­հուն մեծ բազ­­մութեամբ եւ ար­­քա­­­յավա­­յել ու­­ղարկում է Տիգ­­րա­­­նակերտ քա­­ղաքը եւ հրա­­մայում շրջա­­կայ գա­­ւառ­­նե­­­րը դնել քրոջ ծա­­ռայու­­թեան տակ։

Յե­­տագա­­յում Տիգ­­րա­­­նու­­հու սերնդից է սկիզբ առ­­նում այս կող­­մե­­­րում յայտնի «Ոս­­տան ազա­­տու­­թեան» կո­­չուած ար­­քա­­­յազարմ ազ­­նուական դա­­սակար­­գը։

Իսկ Աժ­­դա­­­հակի առա­­ջին կնո­­ջը՝ Անու­­շին, եւ Աժ­­դա­­­հակից սե­­րուած բազ­­մա­­­թիւ պա­­տանի­­ների ու աղ­­ջիկնե­­րի՝ գե­­րինե­­րի բազ­­մութեամբ հան­­դերձ՝ աւե­­լի քան տա­­սը հա­­զար մարդ Տիգ­­րա­­­նը Մա­­րաս­­տա­­­նից բե­­րում, բնա­­կեց­­նում է Մա­­սիսի արե­­ւելեան փէ­­շերին՝ մին­­չեւ Գողթն գա­­ւառի սահ­­մաննե­­րը՝ Նախ­­ճա­­­վանի ամ­­րո­­­ցի դի­­մաց։ Այդ բնա­­կավայ­­րերն են Տամ­­բատ, Ոս­­կիողա, Դաժ­­գոյնք եւ Երաս­­խի ափին գտնուող այլ դաս­­տա­­­կերտներ, որոն­­ցից մէկն էլ Վրան­­ջունիքն է։

Տիգ­­րա­­­նը մա­­րացի­­ներին է թող­­նում նաեւ գե­­տի միւս ափին գտնուող Խրամ, Ջու­­ղա եւ Խոր­­շա­­­կու­­նիք աւան­­նե­­­րը եւ մին­­չեւ Նախ­­ճա­­­վանի ամ­­րոցն հաս­­նող ամ­­բողջ դաշ­­տը։

Անու­­շին, իր զա­­ւակ­­նե­­­րով հան­դերձ, Տիգ­րա­նը խա­ղաղ բնա­կեց­նում է Մա­սիս լե­րան փէ­շի երկրա­շար­ժից առա­ջացած փլուած­քի վեր­ջում եւ նրանց տրա­մադ­րում սպասաւորներ։