Օձամանուկն ու Արեւհատը

ՕՔՍԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

oksana.karapetian@gmail.com

Եօթ սար էն կողմ, եօթ ձոր էն կողմ երա­նելի մի ար­քա­յու­թիւնում մի թա­գաւոր է ապ­րե­լիս լի­­նում։ Թա­­գաւորն ինչ անում էր, երա­­խայ չէր ու­­նե­­­նում։ Մի օր դուրս է գա­­լիս շրջե­­լու իր պար­­տե­­­զում, մէկ էլ նկա­­տում է՝ մի օձ է բուն դրել այ­­գում, իր նո­­րածին երա­­խանե­­րին գրկա­­խառ­­նուել, գուրգու­­րում է։ Դառ­­նում է, թէ՝ «Աս­­տուած ողոր­­մած, մի՞թէ ես այս օձի չափ ար­­ժա­­­նիք չու­­նեմ, որ ինձ գէթ մի երա­­խայ չես պար­­գե­­­ւում»։

Աս­­տուած լսում է ար­­քա­­­յի խնդրան­­քը եւ որոշ ժա­­մանակ անց թա­­գու­­հին զա­­ւակ է ծնում՝ կէ­­սը՝ օձ, կէ­­սը՝ մարդ։ Օձա­­մանուկն այնքան արագ է հա­­սու­­նա­­­նում, որ մէկ շա­­բաթ անց ար­­դէն իս­­կա­­­կան օշափ-վի­­շապ է դառ­­նում։ Սրան ինչ տա­­լիս են, չի ու­­տում, լա­­լիս ու գո­­ռում է՝ անօ­­թի է։

Մի օր նա­­զիրի աղ­­ջի­­­կը գա­­լիս է նրան տե­­սակ­­ցութեան։ Օձա­­մանուկն էլ իս­­կոյն յափշտա­­կում աղջկան, կուլ է տա­­լիս։ Այսպէս հաս­­կա­­­նում են՝ ինչ է նրա ու­­զած «ու­­տե­­­լիքը»։ Տա­­նում-փա­­կում են մի խոր վի­­րապում։ Ամէն օր թա­­գաւո­­րի զի­­նուոր­­նե­­­րը մի խեղճ աղ­­ջիկ են բռնում, բե­­րում գցում հո­­րը։

Տա­­րիներ են անցնում։ Հեր­­թը հաս­­նում է Արեւ­­հա­­­տին։ Երա­­զում նրան խոր­­հուրդ են տա­­լիս իր հետ վերցնել երեք կուժ կաթ, դա­­նակ, փա­­թաթուել գո­­մէշի կա­­շուի մէջ ու պա­­րանով իջ­­նել հո­­րը։ Օձը, երբ ներ­­քե­­­ւից կան­­չի, թէ՝ «Դուրս եկ գո­­մէշի կա­­շուից, քեզ ու­­տեմ», Արեւ­­հա­­­տը երեք ան­­գամ պէտք է ասի. «Դուրս ելիր այդ օձի շա­­պիկից, որ քեզ կա­­թով լո­­ղաց­­նեմ»։ Օձը դրա­­նից կը պատ­­ռուի։ Արեւ­­հա­­­տը այդ ժա­­մանակ պէտք է դա­­նակով կտրի պա­­րանը, իջ­­նի հո­­րի յա­­տակը, դուրս գայ գո­­մէշի կա­­շուից եւ տղա­­յին կա­­թով լո­­ղաց­­նի։

Աղ­­ջիկն այդպէս էլ անում է, օձը բար­­կութիւ­­նից պատռւում է, օձի շապ­­կից դուրս է գա­­լիս մի սի­­րուն տղայ, որին աղ­­ջի­­­կը կա­­թով լո­­ղաց­­նում է։ Նա­­զիր-վե­­զիր­­նե­­­րը գա­­լիս թա­­գաւո­­րին աւե­­տում են, թէ քո օձա­­մանու­­կը փո­­խակեր­­պուել, մի հրա­­շամա­­նուկ է դար­­ձել։

Օձա­­մանու­­կը հրա­­մայում է իրենց հա­­նել խոր վի­­րապից, խնջոյք կազ­­մա­­­կեր­­պել ու հար­­սա­­­նիք խա­­ղալ։ Թա­­գաւո­­րը, թա­­գու­­հին, բո­­լոր պա­­լատա­­կան­­ներն ու­­րա­­­խանում են, Արեւ­­հա­­­տին ու Օձա­­մանու­­կին հո­­րից հա­­նում, հար­­սա­­­նիք անում, ամուսնաց­­նում։

Այ­­դուետք թա­­գաւո­­րը հարցնում է Արեւ­­հա­­­տին, թէ ին­­քը ով է, ին­­չա­­­ցու է։ Արեւ­­հատն էլ պատ­­մում է, թէ ին­­քը մի աղ­­քատ մար­­դու աղ­­ջիկ է, մայր չու­­նի։ Խորթ մայ­­րը նրան ամէն օր մի պա­­տառ հաց է տա­­լիս, ու­­ղարկում հո­­վուու­­թիւն անե­­լու։

Օրե­­րից մի օր նրա ժա­­պաւէն­­նե­­­րից մէկն ընկնում է եր­­կու քա­­րի արան­­քը, իջ­­նում է, որ բարձրաց­­նի, գե­­տինը յան­­կարծա­­կի պատռւում, բաց­­ւում է, եւ մի պա­­ռաւ կին այնտե­­ղից խնդրում է օգ­­նել իրեն դուրս գալ։ Ձո­­րով իջ­­նում է, գտնում է պա­­ռաւի խրճի­­թի մուտքի դու­­ռը։ Մտնում է, որ հա­­նի նրան, դու­­ռը փակ­­ւում է։ Պա­­ռաւը հրա­­ւիրում է նրան տուն, պա­­տուի­­րում սրբել յա­­տակը, քու­­թութել գլու­­խը՝ ամէն ան­­գամ հարցնե­­լով, թէ ում տունն է մա­­քուր, իրե­­նը՞, թէ՞ աղջկա­­նը, ում մա­­զերն են առա­­ւել մա­­քուր՝ իրե­­նը՞, թէ աղջկայ մօ՞ր։ Արեւ­­հա­­­տը ծեր կնոջ սիր­­տը չվի­­րաւո­­րելու պատ­­ճա­­­ռով ամէն ան­­գամ նրա օգ­­տին է պա­­տաս­­խա­­­նում։

Վեր­­ջը պա­­ռաւը խնդրում է թոյլ տալ մի քիչ ննջել Արեւ­­հա­­­տի ծնկնե­­րին։ Պա­­տուի­­րում է, որ երբ դե­­ղին ջուր գայ, իրեն արթնաց­­նի՝ միեւ­­նոյն ժա­­մանակ զգու­­շացնե­­լով, որ մինչ դե­­ղին ջուր գա­­լը սեւ ջուր կու գայ, այ­­դուհե­­տեւ՝ կար­­միր։ Աղ­­ջիկն այդպէս էլ անում է։ Պա­­ռաւը զարթնե­­լով՝ բռնում է աղջկայ մա­­զերից եւ ընկղմում նրա գլու­­խը դե­­ղին ջրի մէջ։ Աղջկայ մա­­զերը ոս­­կե­­­գոյն են դառ­­նում։ Գա­­լիս է տուն, խորթ մայ­­րը պա­­տուի­­րում է քրոջն էլ տա­­նել այդտեղ։

Բայց քոյ­­րը Արեւ­­հա­­­տի չափ նրբան­­կատ չի գտնւում պա­­ռաւի նկատ­­մամբ, անընդմէջ յի­­շեց­­նե­­­լով նրան, որ­­քան կեղ­­տոտ է նրա տու­­նը, փնթի են վար­­սե­­­րը... Պա­­ռաւն էլ պա­­տուի­­րում է նրան արթնաց­­նել, երբ սեւ ջրե­­րը գան։ Պա­­ռաւը նրան ընկղմում է սեւ ջրի մէջ, աղ­­ջի­­­կը սեւ սաթ է դառ­­նում, ճա­­կատից էլ մի մսի կտոր է կախ­­ւում։

Խորթ մայ­­րը սաս­­տիկ բար­­կա­­­նում է, ծե­­ծում ու դուրս վռնտում տնից։ «Ես էլ նստած ծա­­ռի տակ լաց էի լի­­նում, երբ քո զի­­նուոր­­նե­­­րը ինձ բռնե­­ցին, բե­­րին։ Ասա­­ցի՝ ուր էք տա­­նում ինձ։ Իրենք էլ պա­­տաս­­խա­­­նեցին, թէ. «Քեզ տա­­նում ենք թա­­գաւո­­րի տղու հա­­մար»։

«Ես էլ վեր կա­­ցայ էկայ, Ապ­­րի Թա­գաւորը»։