Մարկոսեանլա ֆոթողրաֆա սորուշթուրմա

Տէմոք­րաթ Եար­կը Տեր­նե­ղի քու­րուճու­լա­րըն­տան հա­քիմ Քէ­մալ Շա­հինէ, Իս­թանպուլ Իս­թի­նաֆ Մահ­քէ­մէսի­նէ աթան­մա­սըն­տան թամ պէշ կիւն սոն­րա սոս­յալ մետ­յա իւ­զե­րին­տէն եափ­թը­ղը փայ­լա­շըմ­լար նե­տենիյ­լէ սո­րուշթուրմա աչըլ­տը։ Պահ­սի կե­չէն փայ­լա­շըմ­լարտան պի­րի իսէ Շա­հինին քի­թափ ֆուարըն­տա եազար Մկրտիչ Մար­կո­սեան իլէ չեք­թիրտի­ղի ֆո­թող­րաֆ վէ ալ­թը­նա եազ­տը­ղը եազը։ Շա­հին 14 Քա­սըմ 2015 թա­րիհին­տէ Թվի­թըր իւ­զե­րին­տէն «Կա­վուր մա­հալ­լէ­սին­տէն թէս­պիհ թա­նէլե­րի կի­պի տա­ղըթ­թը­ղըմըզ պիր հալ­քըն էվ­լա­տը իւսթաթ Մկրտիչ Մար­կո­սեան­տան, քըզ­լա­րըմ Եարէն վէ Տի­լան­լա պիր­լիքթէ էօզիւր տի­լէտիք վէ քէն­տի­լերի­նի էք­սիլթմե­միզէ քար­շը­լըք, պունճա եօք­սուլլուք իչին­տէ պիզ­լե­րի զէն­կինլեշ­թիրտիք­լե­րի իչին չոք մին­նէթթա­րըզ» սէօզ­լե­րինի փայ­լաշթը։ Պու սէօզ­լեր սո­րուշթուրմա­յա տա­հիլ օլան փայ­լա­շըմ­լարտան սա­տեճէ պիր­քա­չը։

Սո­րուշթուրմա­նըն իչե­րիղի իլէ իլ­կի­լի «Ակօս»ա քո­նու­շան Քէ­մալ Շա­հին շունլա­րը սէօյ­լե­տի. «25 Մարթթա Իս­թանպուլ Իս­թի­նաֆ Մահ­քե­մէսի իւ­յէ­լիղի­նէ քեն­տի թա­լէպիմ տը­շըն­տա աթան­տըմ։ Օ տէօնէմ­տէ Հա­քիմ­լեր վէ Սավ­ճը­լար Եիւքսէք Քու­րուլու պիր չոք հա­քիմի քեն­տի թա­լեպի տը­շըն­տա ֆարքլը մահ­քէ­մէլե­րէ աթա­մըշ­թը։ Աթան­մա­նըն թամ պէշ ար­տընտան, 30 Մարթ կիւ­նիւ հաք­քըմտա սո­րուշթուրմա պաշ­լա­թըլ­տը­ղընը էօղ­րէնտիմ»։

Շա­հինէ թամ 14 մատ­տէ­տէն օլու­շան պիր սո­րուշթուրմա քա­ղըտը կէլ­միշ, սա­վունմա եափ­մա­տան եար­կը­լանա­ճաք։ Սո­րուշթուրմա Շա­հինին սոս­յալ մետ­յա իւ­զէ­րին­տէն եափ­թը­ղը պիր չոք փայ­լա­շըմը քափ­սը­յոր։ «Թիւրքի­յէ Պա­րոլար Պիր­լի­ղին­տէն Թա­հիր Էլ­չի­յէ տէս­թէք» պաշ­լըքլը եազը­յը, «թէ­րէօրի­զիմ թոր­պա­սընը մէշ­րուլաշ­թը­րան պիր աչըք­լա­մա» տի­յէ եաեըն­լա­մասը, կա­զէթէ­ճի Ճէն­կիզ Մու­մա­յը զի­յարէթ էս­նա­սըն­տա եինէ Ֆէյսպուք հէ­սապըն­տան «Սէվ­կի­լի տոս­թում Ճէն­կիզ Մու­մա­յըն «Նէ Չոք Թէ­րէօրիսթ վու­րուլմուշ» քի­թապը­նըն իմ­զա թէօրէ­նինէ կիթ­թիմ պու կիւն, հէմ տէ ԺԻ­ԹԷՄ-է Թիւրքի­յէ Ատ­լի­յէսի­նին Ժէօթէմ տէ­տիղի կիւնլեր­տէ» շէք­լինտէ փայ­լաշմա­սը, կէչ­թի­ղիմիզ այ­լարտա Ճիզ­րէ­տէ էօլէն վէ եէտի կիւն պո­յունճա ճէ­սէտի սո­քաք­թա պէք­լէ­յէն Թայ­պէթ Ինա, Սուր քէն­թի­նտէ էօլէն Իսա Օրան հաք­քընտա եափ­թը­ղը փայ­լա­շըմ­լա­րըն հէփ­սի տէ­լիլ օլա­րաք քուլլա­նըլաճաք։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ