ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Տառապանքի երկար օրեր մեր առջեւ

Մօտ ապագային Միացեալ Նահանգներու մէջ պիտի կայանայ նախագահական ընտրութիւններ։ Այժմ աշխարհասփիւռ հեռուստակայաններ կը հաղորդեն երկու թեկնածուներու Գլինթընի եւ Թրամբի հեռուստաէկրաններէն սփռուած մենամարտի նկարահանումները։ Այդ բանավէ­ճերու տե­ւողու­թեամբ բազ­մա­պատիկ աւե­լի ժա­մերով դէ­տեր մեկ­նա­բանու­թիւններ կը ներ­կա­յաց­նեն եւ կը փոր­ձեն ժո­ղովրդին աւե­լի յստա­կաց­նել թէ ով, ինչ ըսել ու­զեց։ Վեր­ջա­պէս ամե­րիկա­ցիներ այս քա­րոզար­շա­ւի ըն­թացքին պի­տի յստա­կաց­նեն իրենց դիր­քո­րոշու­մը եւ անոնց ձայ­նե­րով այդ թեկ­նա­ծու­նե­րէն մէ­կը, որոշ ժա­մանա­կի հա­մար պի­տի դառ­նայ Միացեալ Նա­հանգնե­րու նա­խագահ կամ ալ հա­մայն աշ­խարհի կա­ռավա­րիչ։ Դժբախ­տա­բար յստակ իրո­ղու­թիւն է այս մէ­կը աշ­խարհի ներ­կայ դրու­թեամբ Միացեալ Նա­հանգնե­րու նա­խագա­հը միաժա­մանակ կը նշա­նակէ հա­մաշ­խարհա­յին կա­ռավա­րիչ։ Այս հանգրուանին աւե­լի կա­րեւոր է այն հար­ցումը թէ ինչ տե­սակ գոր­ծօններ դեր պի­տի կա­տարեն ժո­ղովուրդի կող­մնո­րոշ­ման հա­մար։ Օրի­նակ ամե­րիկա­ցի ժո­ղովուրդը դոյզն իսկ նկա­տի պի­տի ու­նե­նա՞յ աշ­խարհի հե­ռաւոր ծա­գերուն տե­ղի ու­նե­ցած ող­բերգու­թիւննե­րէն։ Այդ ող­բերգու­թիւննե­րը որե­ւէ կեր­պով դեր պի­տի ու­նե­նան իր ընտրու­թեան մէջ, թէ ոչ այդ բո­լորը իր օրա­կար­գին եր­բեք մաս պի­տի չի կազ­մեն եւ ամե­րիկա­ցին պի­տի խոր­հի միայն ու միայն իր էական խնդիր­նե­րը։ Հա­ւանա­բար երկրորդ վար­կածն է որ ի զօ­րու պի­տի ըլ­լայ, քա­նի որ նա­խապէս բա­զում ան­գամներ փոր­ձուած ենք եւ գի­տենք թէ ին­չը, ինչպէս կը քա­լէ։ Ու­րեմն ի՞նչ նշա­նակու­թիւն կրնայ ու­նե­նալ Թուրքիոյ նա­խագահ Ռէ­ճէփ Թայ­յիպ Էր­տո­ղանի յա­ճախա­կիօրէն կրկնած յան­կերգը ըստ որու «աշ­խարհ հին­գէն մեծ է»։ Էր­տո­ղան այս յան­կերգը կը կրկնէ պար­զե­լու հա­մար որ կա­րելի չէ ըն­դունիլ գեր­պե­տու­թիւննե­րու բա­ցար­ձակ տի­րապե­տու­թիւնը աշ­խարհի ըն­թացքնե­րուն ուղղու­թիւն տա­լու հա­մար։ Այստեղ նշուած հին­գը այն պե­տու­թիւններն են, որոնք իրենց հա­մար հա­ճելի չե­ղող որո­շումնե­րը մեր­ժե­լու իրա­ւունք կը վա­յելեն ՄԱԿ-ի մէջ։

Եկուր տես որ բազ­մա­թիւ երե­ւոյթներ կ՚ապա­ցու­ցեն թէ Էր­տո­ղանի այս առար­կութեան ետին ո՛չ թէ անար­դա­րու­թե­նէն ծա­գող դժգո­հու­թիւն մը կայ, այլ խա­ղէն դուրս մնա­ցած ըլ­լա­լու ընդվզու­մը։ Ան­շուշտ որ աշ­խարհ հին­գէն մեծ է, բայց այդ ընդվզու­մը ար­տա­սանե­լու հա­մար խօ­սելու ար­ժա­նի վեր­ջին մար­դը պէտք էր եղած ըլ­լար Էր­տո­ղան, քա­նի որ ան ընդհա­կառա­կը կը պար­տադրէ այս օրե­րուս Իրա­քի մէջ ՏԱ­ԻՇ-ի դէմ մղուած կռի­ւի պատ­ճա­ռաւ։ Էր­տո­ղան յա­ճախ կը խօ­սի իր երկրին հա­մար ար­ժա­նի տե­սած իրա­ւունքնե­րու շուրջ սա­կայն նոյն իրա­ւունքնե­րը կը զլա­նայ ու­րիշ բո­լոր եր­կիրնե­րէն։ Ան իր վրայ իրա­ւունք կը տես­նէ ու­րիշ եր­կիրնե­րու հո­ղային ամ­բողջու­թեան մի­ջամ­տե­լու հա­մար։ Պատ­մա­կան պատ­ճա­ռաբա­նու­թիւններ պի­տի ներ­կա­յաց­նէ եւ պի­տի պա­հան­ջէ որ ինք ճշդէ թէ ով պէտք է ահա­բեկիչ հա­մարուի կամ ով պէտք է բա­ցար­ձակ հնա­զան­դութեան դա­տապար­տուի։ Ներ­կայ երե­ւոյ­թը մտա­հոգիչ է հա­մայն մարդկու­թեան հա­մար։ Բո­լորս գի­տենք որ միացեալ նահանգներու հա­սարա­կու­թիւնը ընտրու­թեան պա­հուն եր­բեք նկա­տի պի­տի չու­նե­նայ իր քա­ղաքա­կան գոր­ծիչնե­րու որո­շումնե­րուն հե­տեւան­քով հա­մաշ­խարհա­յին մարդկու­թեան մատ­նուած տա­ռապանքնե­րը։ Նոյ­նիսկ կա­րելի է ըսել որ թե­րեւս դոյզն իսկ տար­բե­րու­թիւն պի­տի չու­նե­նայ թուրքիացի ընտրող­նե­րէն, որոնք վեր­ջին տա­րինե­րուն տրա­մաբա­նու­թեան բո­լոր չա­փանիշ­նե­րը մեր­ժե­լով լոկ կրօ­նական մեր­ձե­ցու­մով մը կը զօ­րակ­ցին նա­խագահ Էր­տո­ղանին։ Ի վեր­ջոյ հա­մայն մարդկու­թեան հա­մար մեր առ­ջեւ դրուած է տառապանքի օրեր, որոնցմէ իր բաժինն ալ կը ստանայ հոգնատանջ հայ ժողովուրդը։

Ափսոս որ այս դառն իրողութիւնը անփոփոխ կը մնայ որ թեկնածուն որ ալ յաղթահարէ։