ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Պետութիւնը պարտադրում է ժողովրդին կամաւորականութիւն

dzovinarlok@gmail.com

Հայաստանից հազարաւոր քաղաքացիներ արտագաղթել են արտերկրներ, մասնաւորապէս Ռուսաստանի դաշնութեան փոքր եւ մեծ, Մոսկուայից մօտիկ եւ հեռու քա­ղաք­ներ եւ գիւ­ղեր, որ­տեղ երի­տասարդնե­րը ըն­տա­նիք են կազ­մում, իրենց մաս­նա­գիտու­թեան մէջ կա­յանում, իսկ տա­րեց­նե­րը կեան­քի աւար­տին հաս­նում ու հո­գին աւան­դում օտար հո­ղի վրայ, այդպէս էլ չվե­րադառ­նա­լով իրենց երա­զած հայ­րե­նիքը… Օտա­րու­թեան մէջ հա­ւատում են, որ մի օր Հա­յաս­տա­նը կը փո­խուի ու օրէն­քի գե­րակա­յու­թիւնը կը յաղ­թի մեր երկրում։ Սպա­սենք եւ յու­սանք։ Չէի ցան­կա­նայ հիաս­թա­փեց­նել երա­զող­նե­րին, բայց կո­ղոպուտն ու կա­շառա­կերու­թիւնը այնպէս են ծաղ­կում մեր փոքր աղ­քատ երկրում, որ մո­ռացու­թեան էին մատ­նել այն իրո­ղու­թիւնը, որ 1994-ին մենք ըն­դա­մէնը զի­նադա­դարի հա­մաձայ­նա­գիր ենք ստո­րագ­րել Ատրպէյ­ճա­նի հետ եւ հա­կառա­կոր­դը եր­բեք չի հրա­ժարուել Ղա­րաբա­ղը իր կազ­մի մէջ ետ բե­րելու մտադ­րութիւ­նից։ Դան­դաղ եւ հիւ­ծող պա­տերազ­մի մար­տա­վարու­թիւնը գրե­թէ ամէն օր զի­նուո­րի կեանք էր խլում, սա­կայն Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւնը դա բնական էր հա­մարում, հպար­տա­նալով, թէ յաղ­թող կող­մը Հա­յաս­տանն է եւ հանգստաց­նե­լով ժո­ղովրդին այն հա­մոզ­մունքով, թէ Ատրպէյ­ճա­նը նաւ­թա­կիր եր­կիր է եւ նրան ձեռնտու չէ պա­տերազ­մը։ Սա­կայն 2014-ի Յու­նուարից պա­տերազ­մը կրկին ցոյց տուեց իր դա­ժան դէմ­քը, կոտ­րե­լով այն կարծրա­տիպը, որ մենք խա­ղաղու­թեան մէջ գտնուող եր­կիր ենք։ Զի­նադա­դարը խա­ղաղու­թիւն չէ։ Ըն­դա­մէնը պա­տերազ­մի դա­դար է, որ­պէսզի պար­տուած կող­մը նոր տե­սակի զէն­քով հզօ­րանայ եւ վերսկսի իր սպառ­նա­լիք­նե­րը։ 2016-ի Ապ­րի­լեան քա­ռօրեայ յար­ձա­կու­մը, որը խլեց 200 զի­նուո­րի կեանք եւ տա­րածքներ, չսթա­փեց­րեց իշ­խա­նութեանը, որի միտ­քը աշ­խա­տում է միայն իր վե­րար­տադրու­թեան վրայ, որով­հե­տեւ անօ­րինա­կան սե­փակա­նու­թեան միակ երաշ­խա­ւորը իրենց կա­ռավա­րումն է։ Ապ­րի­լեան քա­ռօրեակը բա­ցեց հա­սարա­կու­թեան աչ­քե­րը. մենք տե­սանք, որ բա­նակը նոյնպէս թա­լանի պա­րարտ հող է եւ հե­տազօ­տու­թիւննե­րը ցոյց տուեցին, որ զի­նուոր­նե­րի զգա­լի տո­կոսը զո­հուել է դիր­քե­րի ոչ ապա­հով լի­նելուց, զրա­հաբաճ­կո­նի կամ զէն­քի բա­ցակա­յու­թեան եւ այլ յան­ցա­ւոր հան­գա­մանքնե­րի պատ­ճա­ռով։ Ոչ ոք պա­տաս­խա­նատուու­թեան կան­չուեց։ Հա­յաս­տա­նում նման բան չի լի­նում։ Պար­զա­պէս փո­խուեց պաշտպա­նու­թեան նա­խարա­րը։ Եւ ո՞րն էր նրա առա­ջին քայ­լը նոր պաշ­տօ­նում։ Մտնել աշ­խա­տող քա­ղաքա­ցինե­րի գրպա­նը։ Նրանց, ով­քեր ստուերում չեն ձեռք բե­րում իրենց վաս­տա­կածը, այլ աշ­խա­տում են այսպէս կո­չուած սպի­տակ դաշ­տում։ Դրանց թի­ւը կազ­մում է 500.000 եւ եթէ նրանք իրենց աշ­­խա­­­տավար­­ձից ամ­­սե­­­կան 1000 դրամ վճա­­րեն նոր ստեղ­­ծո­ւած հիմ­­նադրա­­մին, ապա տա­­րեկան այն կը հա­­մալ­­րո­ւի 10-12 մի­­լիոն տո­­լարով։ Նա­­խագի­­ծը, որը նո­­րան­­շա­­­նակ պաշտպա­­նու­­թեան նա­­խարար Վի­­գէն Սարգսեանը ներ­­կա­­­յաց­­րեց Ազ­­գային Ժո­­ղով, կոչ­­ւում է «Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան պաշտպա­­նու­­թեան ժա­­մանակ զին­­ծա­­­ռայող­­նե­­­րի կեան­­քի եւ առող­­ջութեանը պատ­­ճա­­­ռած վնա­­սի փոխ­­հա­­­տուցման մա­­սին»։ Սա­­կայն չկար­­ծէք, թէ դա վե­­րաբեր­­ւում է 25 տա­­րուայ ըն­­թացքում զո­­հուած եւ վի­­րաւո­­րուած զի­­նուոր­­նե­­­րին։ Ո՛չ, օրէն­­քի նա­­խագի­­ծը վե­­րաբեր­­ւում է դեռ չզո­­հուած, բայց ապա­­գայում զո­­հուած ու վի­­րաւո­­րուած­­նե­­­րին։ Ահա թէ ինչ է սպա­­սում մեր երի­­տասարդնե­­րին։ Նա­­խագի­­ծը ըն­­դունո­ւեց առա­­ջին ըն­­թերցմամբ 102 կողմ եւ 3 դէմ ձայ­­նե­­­րով։ Երեք դէմ քո­ւէար­­կողնե­­րը ընդդի­­մադիր­­ներ Լե­­ւոն Զու­­րա­­­բեանն էր, Արամ Մա­­նու­­կեանը եւ Զա­­րու­­հի Պոս­­տանճեանը։ Լե­­ւոն Զու­­րա­­­բեանը այս նա­­խագի­­ծը բնու­­թագրեց որ­­պէս հեր­­թա­­­կան կե­­ղեքում, որը շա­­հար­­կում է ժո­­ղովրդի զգաց­­մունքնե­­րը։ Զա­­րու­­հի Պոս­­տանճեանը շեշ­­տեց, որ սա մու­­րացկա­­նու­­թեան օրէնք է եւ չի վե­­րաբե­­րուե­լու այն զի­նուոր­նե­րի իրա­ւայա­ջորդնե­րին, որոնք զո­հուել են ոչ կա­նոնադ­րա­կան յա­րաբե­րու­թիւննե­րի ար­դիւնքում, իսկ դրանց թի­ւը 1996-ից կազ­մում է 950, որոշ տուեալ­նե­րով նոյ­նիսկ 2000 զի­նուոր։ Արամ Մա­նու­կեանը, որը միշտ յստակ խօ­սում է թի­ւերով, նշեց, որ անար­դար է քա­ղաքա­ցուց 1000 դրամ գան­ձե­լը, եթէ՝

1 Հա­յաս­տա­նից տա­րեկան դուրս է բեր­ւում 1-1,5 մի­լիառ տո­լարի չափ ապօ­րինի կան­խիկ գու­մար,

2 Այս դահ­լի­ճում կայ 60 մի­լիոնա­տէր, իսկ երկրում 5 մի­լիառա­տէր, ար­դար ճա­նապար­հով աղ­քատ երկրում անհնար է դառ­նալ մի­լիոնա­տէր, տնտե­սու­թեան 40 %-ը ստուերում է, դուք չգի­տէ՞ք, ով են գո­ղացող­­նե­­­րը, վեր­­ջա­­­պէս, պե­­տու­­թիւնը պի­­տի տէր կանգնի ար­­դա­­­րու­­թեանը։

3 100 մի­­լիոն տո­­լարի չափ ար­­տա­­­պիւ­­ճէ­­­տային դաշտ ու­­նենք. ոս­­տի­­­կանու­­թիւն, պե­­տեկա­­մուտնե­­րի կո­­միտէ, մաք­­սա­­­յին, քա­­ղաքա­­պետա­­րան, այ­­սինքն պիւ­­ճէից դուրս պիւ­­ճէ՝ թա­­լանի դաշտ, իսկ դուք քա­­ղաքա­­ցուց բռնա­­գան­­ձում էք 1000 դրա­­մը։ Դա պի­­տի լի­­նի կա­­մաւոր սկզբունքնե­­րով, որով­­հե­­­տեւ բա­­նակ պա­­հելը պե­­տու­­թեան գործն է. պե­­տու­­թիւնը պի­­տի մի­­ջավայր ստեղ­­ծի, որ­­պէսզի քա­­ղաքա­­ցին կա­­մաւոր գայ հե­­րոսու­­թեան, իսկ պար­­տադրան­­քը ետ է պա­­հում մար­­դուն։

4 Շատ ճիշդ է Արամ Մա­­նու­­կեանը, որով­­հե­­­տեւ եթէ հիմ­­նադրա­­մը կա­­մաւոր կեր­­պով լի­­նէր, ապա շատ աւե­­լի հոս­­քեր կ՚ու­­նե­­­նար։ Սա­­կայն հե­­տաքրքիր մի եզ­­րոյթ է առաջ բեր­­ւում՝ պար­­տա­­­դիր կա­­մաւոր, այ­­սինքն դու պար­­տա­­­դիր պի­­տի կա­­մաւոր լի­­նես։ Ին­­չո՞ւ։ Որով­­հե­­­տեւ պե­­տու­­թիւնը չի վստա­­հում ժո­­ղովրդի կա­­մաւո­­րակա­­նու­­թեանը եւ դրա­­նով իսկ նո­ւաս­­տացնում է ողջ հայ ազ­­գին։ Ըստ զիս այսպի­­սի մի հիմ­­նադրամ պէտք է 100 տա­­րի առաջ ստեղ­­ծո­ւէր, երբ պարզ եղաւ, որ հայ լի­­նելը նշա­­նակում է միշտ գործ ու­­նե­­­նալ մար­­դա­­­կեր­­նե­­­րի հետ, որոնք միշտ պատ­­րաստ են հա­­յի վեր­­ջը տալ։ Աս­­տուած չա­­նի դրանց ձեռքն ընկնե­­լը. մի գե­րի ըն­կած հայ զի­նուո­րին հարցրել են, ո՞ւմ հողն է Ղա­րաբա­ղը։ «Հա­յերի»,-պա­տաս­խա­նել է նա։ Եւ ազե­րի հա­կառա­կորդնե­րը մի բուռ աղ են վերցրել, խառ­նել հո­ղի հետ, լեց­րել զի­նուո­րի բե­րանը, այ­նուհե­տեւ գլխա­տել։

Այսպի­սով պե­տու­թիւնը չի վստա­հում ժո­ղովրդին, իսկ ժո­ղովուրդը՝ պե­տու­թեանը, որով­հե­տեւ մին­չեւ հի­մա ոչ մի հիմ­նադրամ իր նպա­տակին չի ծա­ռայել, այլ թա­լանուել է։ Իսկ ի՞նչ են ասում որ­դե­կորոյս մայ­րե­րը։

Մայր, որը կորցրել էր իր զա­ւակին 2014-ի Յու­նուարին, երբ նա պաշտպա­նում էր դիր­քը ներ­թա­փան­ցող հա­կառա­կորդնե­րից, ասաց ինձ. «Ես կար­ծես քա­րացել եմ, այս անհանդուրժելի մթնոլորտում ինձ այլեւս ոչ մի բան չի զարմացնում»…