ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Հրանդ Տինք -Ամէն տարի այս օրը-

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

dzovinarlok@gmail.com

10տարի անցաւ…Այն վայրկեանից, երբ մարդը հեռանում է կեանքից, յաւերժութիւնն է ներս մտնում. մենք չենք ասում, որ նա 5-10 րո­պէ առաջ դեռ ողջ էր կամ 10 տա­րի առաջ դեռ կար, մա­հը գու­ժում է, որ­ նա չկայ ար­դէն մի ամ­բողջ յա­ւեր­ժութիւն։ Որով­հե­տեւ ընդհան­րա­պէս մենք յա­ւեր­ժութեան ծնունդն ենք եւ աշ­խարհ գա­լով՝ մտնում ենք սահ­մա­նափակ ժա­մանա­կի մի տա­րածք, որն ի զօ­րու ենք ապ­րել ըստ մե­ր ընտրութեան։ Հրանդն ընտրեց ճշմար­տութիւնն ազատ բարձրա­ձայ­նե­լու ու­ղին, ստեղ­ծե­լով Թուրքիայում խօ­սող հա­յի նա­խադէպ եւ այդ ընտրու­թեան ար­դիւնքում 2007-ի Յու­նո­ւարի 19-ին ողջ աշ­խարհին հե­ռատե­սիլով գա­մեց մի պատ­կեր, որ­տեղ թեր­թի խմբա­գիրը ըն­կած էր՝ մի­քանի քայլ չհա­սած իր թեր­թի խմբագ­րա­տան դրա­նը…

Ի՛նչ կլի­նի, երբ արե­ւը մա­րի։ Մար­դիկ կ՚անդրա­դառ­նան, որ նրանց գլխա­վերե­ւում մին­չեւ հի­մա արեւ կար։ Սկզբից նրանց շունչը կը կտրո­ւի այն քա­ղաքում, այն երկրում, որ­տեղ այ­լեւս Հրանդ չկայ, նրանց աշ­խարհը ­դար­ձաւ անՀրանդ։ Ան­շունչ։ Ան­ձայն։ Առանց սրտի, որ բա­բախում էր ան­ձայննե­րի եւ ան­պաշտպան­նե­րի հա­մար։ Նրանք կհա­ւաքո­ւեն «Ակօս»ի խմբագ­րա­տան առ­ջեւ եւ կսպառ­նան սպան­նութեան հե­ղինակ­նե­րին, հա­շիւ կը պա­հան­ջեն։ Նրանք նաեւ կը զգան, որ նոյնպէս ձայն ու­նեն։

Ար­դա­րու­թիւն տեն­չող ձայն։ Նրանք կը պար­զեն նաեւ, որ ար­դա­րամիտ­նե­րը ամե­նեւին էլ քիչ չեն եւ Հրան­դին հրա­ժեշտ տա­լու օրը նրանք կը քայ­լեն խմբագրատնից մին­չեւ Աք­սա­րայ եւ այդ եր­կար ճա­նապար­հին նրանք կը զգան մարդ լի­նելու պա­տիւը, որը կո­րել էր 1915-ից ի վեր եւ որի մա­սին Հրան­դը ասել էր հե­տեւեալը. «Եթէ ցե­ղաս­պա­նու­թեան փո­խարէն տե­ղահա­նու­թիւն ասենք կամ տե­ղահա­նու­թեան փո­խարէն ցե­ղաս­պա­նու­թիւն, ապա մեր մարդ լի­նելու պա­տուի ո՞ր մաս­նի­կը կը փրկենք», յա­ւելե­լով, որ պէտք է կա­րողա­նալ եր­կուսն էլ նոյն չա­փով դա­տապար­տել։ Հրան­դի սպան­նութեան օրը իր գրքե­րով լի առանձնա­սենեակում սե­ղանի վրայ դար­սո­ւած գրքե­րի վրայ նրան սպա­սում էր պատ­ճե­նահա­նուած «Սար­սափ աշ­խարհի մէջ՝ Նա­հատակ Հա­յաս­տան» գիր­քը։ Բայց հե­տաքրքիրն այն է, որ նա՝ ապ­րե­լով Թուրքիայում եւ լի­նելով հա­յազ­գի թրքահ­պա­տակ, եր­բեք չապ­րեց զո­հի հո­գեբա­նու­թեամբ եւ չըն­դունեց բո­ղոքո­ղի կե­ցուածք։ Հրանդն իր առա­քելու­թիւնը տես­նում էր չի­մացու­թիւնը փա­րատե­լու մէջ եւ հա­մար­ձա­կու­թեան թե­ւերը պար­զած սլա­նում էր, լաւ գի­տակ­ցե­լով, որ մա­հը կա­րող է ամէն վայրկեան վրայ հաս­նել եւ ընդհա­տել իր ընտրած ու­ղին։ Ար­դէն 2004-ին լոյս էր տե­սել «Ակօս»ում նրա յօ­դուա­ծը թուրք խորհրդա­նիշ Սա­պիհա Կէօք­չէ­նի հայ­կա­կան ծագ­ման մա­սին եւ այդ յօ­դուա­ծը ար­տատպո­ւել էր ամե­նամեծ տպա­քանակ ու­նե­ցող «Hürriyet» օրա­թեր­թում։ Իսկ 2005-ին Հրան­դը՝ առիթ ու­նե­նալով հան­դէս գալ խորհրդա­րանում, բա­ցատ­րեց պատ­գա­մաւոր­նե­րին սփիւռքի հո­գեվի­ճակը կեն­սա­փիլի­սոփա­յու­թեան տե­սան­կիւնից.

-Ել­նե­լով կեն­սա­փիլի­սոփա­յու­թիւնից կեն­դա­նի էակը կա­պուած է իր կեն­սա­միջա­վայ­րի հետ, նրանց կապն է հէնց կեան­քը եւ այդ պատ­մա­կան կա­պի շնոր­հիւ է ծա­գում մշա­կոյ­թը, քա­ղաքակրթու­թիւնը…

Հրան­դը խօ­սում էր «տե­ղահա­նու­թեան» մա­սին, որով Թուրքիայում փո­խարի­նուել էր «ցե­ղաս­պա­նու­թիւն» եզ­րը, քան­զի, ինչպէս ակ­նարկել էր Պաս­քըն Օրա­նը, «ցե­ղաս­պա­նու­թիւն» եզ­րը հա­ւասա­րազօր է «քաղցկեղ»” ախ­տո­րոշ­մա­նը, որը հա­մար­ւում է ան­բուժե­լի հի­ւան­դութիւն։

Այ­նուհե­տեւ Հրան­դը շա­րու­նա­կեց.

-Նոյ­նիսկ եթէ դուք ոս­կէ ինքնա­թիռ­նե­րով տե­ղափո­խէք ժո­ղովրդին մի ու­րիշ վայր, միեւ­նոյնն է, դա կլի­նի ցե­ղաս­պա­նու­թիւն, որով­հե­տեւ դուք նրան կը կտրէք ար­մատնե­րից եւ ազ­գը կը դա­դարի ազգ լի­նելուց։ Ու­րիշ տե­ղում հա­յը ջանք է գոր­ծադրում, որ հայ մնայ։

Եւ յա­ւելեց.

-Դուք դա չէք կա­րող հաս­կա­նալ, որով­հե­տեւ այս հո­ղերի վրայ դուք ջանք

չէք թա­փում, որ­պէսզի թուրք մնաք…

Ո՞վ էր Հրան­դին տո­ւել այդ հա­մար­ձա­կու­թիւնը նման ան­վախ ելոյթ ու­նե­նալ թուրքա­կան խորհրդա­րանում։ Ոմանք կը տան աս­տուծոյ անու­նը, իսկ իրա­կանում հողն է ծնում մար­դուն եւ հողն էլ ուժ եւ իմաս­տութիւն է տա­լիս նրան…

Ի՞նչ եղաւ 2007-ի Յու­նո­ւարի 19-ին. արե­ւը կար­ծես թէ մա­րե՞ց։ Սա­կայն այն սկսեց շող­շո­ղալ ար­դէն Թուրքիայում ապ­րող մարդկանց գի­տակ­ցութեան մէջ։

Ամէն ոք մա­հով է վճա­րում իր ապ­րած կեան­քի հա­մար։ Եւ միայն հազուադէպ անձեր իրենց ապրած կեանքի համար կեանքով են վճարում…