ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՄԻՏՔ

Բառ մը, որ կը սիրէ ազատօրէն սաւառնիլ

Թռչունի նման բառ։ Ազա­տու­թիւն կը սի­րէ, սա­ւառ­նիլ իր բնաշ­խարհի եւ իր սա­րերու վրայ։ Վան­դա­կե՞լ զայն, ան­կա­րելի։ Կը մեռ­նի։

«Միտք» բա­ռի շուրջ մտո­րելէ եւ թռիչքներ ու­նե­նալէ առաջ, պէտք է հարցնել, թէ ո'ւր կա­րելի է գտնել զայն, ո'ւր սի­րած է թա­ռիլ եւ բոյն շի­նել այդ թե­ւաւո­րը։ Պա­տաս­խաններ կը լսուին. Պո­լի՞ս, ըսիք։ Մեծ պա­տիւ է ասի­կա պոլ­սա­հայե­րուս հա­մար։ Զգա­ցուած ենք։ Վե­նետի՞կ... Ան­շուշտ, դուք կը կա­րեւո­րէք հայ­կա­կան տպագ­րութեան ծնունդը եւ Մխի­թարեան հայ­րե­րու գրա­կան վաս­տա­կը։ Մոս­կուա եւ Թիֆ­լի՞զ։ Իրա­ւունք ու­նիք, այդ քա­ղաք­նե­րու մէջ են, որ Ներ­սէ­սեան եւ Լա­զարեան ճե­մարան­նե­րը, մեր մտքի օճախ­նե­րը հաս­տա­տուե­ցան։ Էջ­միածի՞ն, Ամսթեր­տա՞մ, Զմիւռնիա՞, Երե­ւա՞ն։ Ար­ժա­նապէս։ Առա­ջարկնե­րու ցան­կին վրայ պէտք է աւելցնել նաեւ Շու­շին եւ Պա­քուն։ Անսպա­սելի յայտնու­թիւններ, չէ՞։ Համ­բե­րեցէք եւ կը բա­ցայայ­տուի անոնց խոր­հուրդը։

Յի­շենք, թէ հա­յերէ­նի անե­զական գո­յական­նե­րէն մէկն է «միտք» միավան­կը։Անոր ար­մա­տը, որ ա'լ աւե­լի մանր է, «միտ», կ՚ընդգրկէ թուաբա­նու­թե­նէ բժշկու­թիւն եւ մին­չեւ իմաս­տա­սիրու­թիւն չա­փազանց լայ­նա­ծաւալ տա­րածու­թիւն մը։ Նա­խատի­պը med է, որ բուն կը նշա­նակէ «չա­փել, կշռել, դա­տել, բժշկել, խորհրդա­ծել»։ Մեր «միտք»ը, ան­շուշտ ու­նի դրա­ցի լե­զու­նե­րու հետ ծննդա­կից բա­ռեր, «զար­միկներ», ինչպէս կա­րելի է կո­չել։ Մտա­բերենք քա­նի մը օրի­նակ­ներ. լա­տինա­կան medeor բա­ռը կը նշա­նակէ բժշկել, medicus՝ բժիշկ, meditari՝ խոր­հիլ եւ մտա­ծել, գեր­մա­նական meto՝ չա­փել, հին յու­նա­կան «մի­դէա»՝ խոր­հուրդ տալ, խո­հեմու­թիւն, ճար­տա­րու­թիւն, հնարք, «մի­դոս»՝ միտք, մտադ­րութիւն, հո­գեկան տագ­նապ, իրա­նական «vi-mad»՝ բժիշկ (առող­ջութիւ­նը դա­տող, գնա­հատող, չա­փող իմաս­տով)։

«Միտք» բա­ռը գրա­ւոր հա­յերէ­նի մէջ իր առա­ջին երե­ւու­մը ու­նե­ցաւ Աս­տուածա­շունչի մէջ։ Քիչ չէ, մօ­տաւո­րապէս 500 ան­գամ։ Ապա, դժուար չե­ղաւ հայ մտքին հա­մար թե­ւեր առ­նել ու լե­զուա­կան եւ իմաս­տա­սիրա­կան հե­ռաւո­րու­թիւններ չա­փել։ 5-րդ դա­րուն հայ իմաս­տա­սէր Դա­ւիթ Ան­յաղթն էր, որ եզ­րա­կացուց, թէ ի'նչ է միտ­քը.- Միտ­քը գո­յի պարզ ըմբռնումն է, կամ ընդհա­նուր իմաս­տա­սիրու­թեան պա­րու­նա­կողը, իր խօս­քով՝ «Ըն­դունակ ընդհա­նուր պա­տահ­ման՝ մար­մին,իսկ ըն­դունակ ընդհա­նուր իմաս­տա­սիրու­թեան՝ միտք»։

Ապա եկան ար­տա­յայ­տութիւններ ու անոնք թռիչք տուին մեր առօ­րեայ խօ­սակ­ցութիւննե­րուն։ Յի­սու­նի չափ են։ Յի­շենք առա­ւել պատ­կե­րալից­նե­րը. Միտք առ­նել, միտք դնել, միտք յղա­նալ, միտ­քը բե­րել, միտ­քը ծուռ, միտ­քը հա­ւաքել, միտ­քը պղտո­րել, մտքի զա­ւակ, մտքի թռիչք, միտ­քը ծովն իյ­նալ, միտ­քե­րու մէջ իյ­նալ, միտ­քե­րու փո­խանա­կու­թիւն ու­նե­նալ։ Այս ար­տա­յայ­տութիւննե­րէն մէ­կը, «միտ­քը իյ­նալ», իր ամե­նայու­զիչ գոր­ծա­ծու­թիւնը գտաւ պոլ­սա­հայ բա­նաս­տեղծ Զահ­րա­տի մօտ։ Կի­կօն, բա­նաս­տեղծի հե­րոսը, կը վախ­նայ գի­շեր­նե­րը Ահ­մէտ էֆէն­տի փո­ղոցէն անցնե­լու, որով­հե­տեւ հոն կան համ­բուրուող զոյ­գեր եւ հոն «Իր առանձնու­թիւնը միտ­քը կ՚իյ­նայ»։

«Միտք»ը դա­րերու ըն­թացքին զար­գա­ցաւ ու դար­ձաւ բազ­մի­մաստ։ Ան այժմ «ուշք» է եւ «դա­տողու­թիւն», «նշա­նակու­թիւն» է եւ «յի­շողու­թիւն» եւ «խոր­հուրդ», «գա­ղափար» է եւ «կար­ծիք», «վար­կած» է եւ «խորհրդա­ծու­թիւն»։ Ան նաեւ «իմաստ» է եւ «նպա­տակ»։ Անոր հա­մար Լե­ւոն Շան­թի «Հին Աս­տուած­ներ» թա­տերա­խաղի մէջ երբ պա­ռաւող իշ­խա­նու­հին, իր պա­տուի­րած եկե­ղեցին շի­նող վա­նահօր յա­մառօ­րէն կը հարցնէ, թէ այս վեր­ջի­նը կը սի­րէ՞ իրեն։ Վա­նահայ­րը կը հա­կադար­ձէ հե­տեւեալ ձե­ւով. «Ի՞նչ միտք ու­նի այդ հին ու մա­րած մո­խիրը խառ­նե­լը»։ Եթէ դուք կար­դա­ցած կամ դի­տած էք այս խա­ղը, գի­տէք, թէ «այդ հին ու մա­րած մո­խիրը» իրենց ան­ցեալի սէրն էր, քսան-երե­սուն տա­րի առաջ կայծ առած։

Կեան­քի միտ­քը, այ­սինքն իմաստն ու նպա­տակը, կա­րելի՞ է սահ­մա­նել չա­փաւոր չորս տո­ղի մէջ, կամ վաթ­սուն վան­կի... Սո­վորա­կան մահ­կա­նացու­նե­րուս հա­մար գու­ցէ ան­կա­րելի։ Սա­կայն, թէ։ տա­ղաչա­փական եւ թէ՝ իմաս­տա­սիրա­կան խո­րամ­տութիւն պա­հան­ջող այդ գոր­ծը յա­ջողած է Յով­հաննէս Թու­մա­նեանը.

«Հե՜յ ագահ մարդ, հե՜յ ան­գոհ մարդ, միտքդ եր­կար, կեանքդ կարճ,

Քա­նի՜ քա­նիսն ան­ցան քեզ պէս, քեզ­նից առաջ, քո առաջ.

Ի՜նչ են տա­րել նրանք կեան­քից, թէ ինչ տա­նես դու քեզ հետ,

Խա­ղաղ ան­ցի՛ր, ու­րախ ան­ցի՛ր եր­կու օրուան էս ճամ­բէդ»։

Դա­րերու ըն­թացքին հա­յը նկա­տեց, թէ կան մտքի տե­սակ­ներ, 70-էն աւե­լի։ Եւ զա­նոնք այժմ կը ճանչնանք հա­յերէ­նասէր պայ­ծա­ռամիտ հայ գրիչ­նե­րու ստեղ­ծած բարդ բա­ռերու շնոր­հիւ, յա­ւեր­ժօ­րէն գե­ղեցիկ են «ազա­տամիտ, ազ­նուամիտ, արա­գամիտ, արթնա­միտ, լրջա­միտ, լու­սա­միտ, պայ­ծա­ռամիտ, բա­րեմիտ, սրա­միտ, ող­ջա­միտ, նրբա­միտ, հնա­րամիտ» բա­ռերը։ Նոյն շար­քէն պէտք է յի­շել շատ ըն­տիր բառ մը եւս, «եր­կայնա­միտ», այ­սինքն համ­բե­րող, Ս. Գրի­գոր Նա­րեկա­ցիին ամե­նասի­րածը։ Լու­սա­միտ վա­նակա­նը «Մա­տեան Ող­բերգու­թեան» պոեմի մէջ երե­սուն ան­գամ այս ածա­կանով կը դի­մէ Աս­տուծոյ, ինչպէս՝ «Կե­ցոյ զիս, գթած, լուր ինձ, ողոր­մած, մար­դա­սիրեայ, նե­րող, խնա­յեայ, եր­կայնա­միտ», «Տէր Աս­տուած, մար­դա­սէր, անո­խակալ եւ եր­կայնա­միտ», «Եր­կայնա­միտ թա­գաւոր»։ Նա­րեկա­ցիի գրի­չին կը պատ­կա­նին նաեւ «վայ­րե­նի միտք», «ան­կա­յուն միտք», «գա­զանա­միտ ան­մա­քուր» եւ «հրա­յին միտք» բա­ռակա­պակ­ցութիւննե­րը։

Հա­յերս նաեւ նկա­տեցինք, թէ բո­լոր միտ­քե­րը հա­ւասար չեն, կան անոր տկար կամ ան­ցանկա­լի տե­սակ­նե­րը, ինչպէս՝ թե­թեւա­միտ երե­խայա­միտ, աղ­քա­տամիտ, կար­ճա­միտ, բթա­միտ, թշուառա­միտ, ծան­ծա­ղամիտ, դա­տար­կա­միտ, կաս­կա­ծամիտ, գո­ռոզա­միտ, մե­ծամիտ, զազ­րա­միտ, պղծա­միտ… Հա­յոց պատ­մութեան ամե­նադառն օրե­րուն տե­սանք, թէ կան նաեւ այս վեր­ջիննե­րէն աւե­լի վա­տերը. խա­ւարա­միտ, գա­զանա­միտ, ծած­կա­միտ, նեն­գա­միտ եւ ցած­րա­միտ, որոնք յար­մար կու գան նկա­րագ­րե­լու հա­մար այն միտ­քե­րը, որոնք փոր­ձե­ցին մեր մտա­ւորա­կանու­թիւնը թե­ւատել, վան­դա­կել ու խեղ­դել։ Այդ ցնո­րեց­նող օրե­րու զո­հերէն Դա­նիէլ Վա­րու­ժա­նի խօս­քով, «Կեան­քը կը մոր­թուէր ար­տե­րուն մէջ, միտ­քը՝ գան­կին մէջ»…

Մի' կար­ծէք, թէ այդ պա­հուն մտա­ւորա­կանի աչ­քե­րը փա­կուե­ցան ու հայ «միտք»ը դադ­րե­ցաւ գոր­ծե­լէ։ Գալ շա­բաթ դուք ակա­նատես կ՚ըլ­լաք, թէ ան ինչպէս ար­հա­մար­հե­լով ամէն տե­սակ անմտու­թիւն եւ չա­րամ­տութիւն, մեր­ժե­լով ստրկա­միտ եւ ծա­ռայա­միտ դառ­նալ, պի­տի յա­ջողի ազա­տօրէն սա­ւառ­նիլ։ Մինչ այդ, թող ստեղ­ծա­միտ աշուղ Ճի­ւանիի մտքի զա­ւակ՝ «Հայ­րե­նիքիս ջու­րը» եր­գի խօս­քե­րը սփո­փեն մեզ.

«Յի­շէ, պան­դուխտ Հայ­կա­զու­նի,

Միտ բեր օճախդ հայ­րե­նի,

Կա­թի ու մեղ­րի համ ու­նի,

Ա՜խ, իմ հայ­րե­նիքիս ջու­րը»։