ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Արցախի անկախութեան տօնը Շուշիում

dzovinarlok@gmail.com

Այս անգամ այցելեցի Արցախը Ղարա­բաղի Ան­կա­խու­թեան Տօ­նի առ­թիւ։ 26 տա­րի առաջ Սեպ­տեմբե­րի 2-ին հռչա­կուեց Ար­ցա­­խի Հան­­րա­­­պետու­­թեան ան­­կա­­­խու­­թիւնը։

Այս ան­­գամ բա­­ցայայ­­տե­­­ցի ինձ հա­­մար Շու­­շի քա­­ղաքը։ Սկսած նրա դի­­մագ­­ծից, որը կեր­­տուել է ան­­ցեալում, մին­­չեւ մեր օրե­­րի լռու­­թիւնը, որ տի­­րում է այդ անե­­րեւա­­կայե­­լի քա­­ղաքում։ Կան հա­­յոց աշ­­խարհում քա­­ղաք­­ներ, որոնք նոյն դի­­մագի­­ծը ու­­նեն. Ալեք­­սանդրա­­պոլ, Կարս, Կա­­րին եւ այլ վայ­­րեր, որոնք կի­­սուած էին Թուրքիայի եւ Ռու­­սաստա­­նի մի­­ջեւ, իսկ Շու­­շին կի­­սուել էր Իրա­­նի եւ Ռու­­սաստա­­նի մի­­ջեւ։ Այ­­սօր մտնե­­լով Շու­­շի թւում է թէ իրա­­նական քա­­ղաքում ես գտնւում, որով­­հե­­­տեւ 1920-ի կո­­տորա­­ծի ժա­­մանակ, որն իրա­­կանա­­ցուեց թուրքա­­կան եւ ատրպէյ­­ճա­­­նական բա­­նակ­­նե­­­րի կող­­մից, սպան­­նուեցին 8 հա­­զար հա­­յեր եւ ոչնչա­­ցուե­­ցին 7 հա­­զար հայ­­կա­­­կան շի­­նու­­թիւններ։ Այ­­սօր հայ­­կա­­­կան տնե­­րը Ղա­­զան­­չե­­­ցոց եկե­­ղեցու շուրջ կա­­րելի է տես­­նել միայն լու­­սանկար­­նե­­­րում։

Քա­­ղաքում բազ­­մա­­­թիւ հրկի­­զուած տներ են կանգնած։ Շատ քիչ մարդ կա­­րելի է տես­­նել եւ ես ու­­րա­­­խանում եմ, երբ տես­­նում եմ չուանին կա­­խուած լուացք։ Շու­­շին կա­­րելի է անուանել բա­­րերար­­նե­­­րի քա­­ղաք, քան­­զի բա­­րերար­­նե­­­րը տներ կա­­ռու­­ցում, թան­­գա­­­րան­­ներ եւ ու­­սումնա­­րան­­ներ բա­­ցում։ Օրի­­նակ, «Շու­­շիի Արուես­­տի Կեդ­­րոն» հիմ­­նադրա­­մը ներ­­կա­­­յաց­­նում է Կա­­րօ Սարգսեանի ան­­հա­­­տական հա­­ւաքա­­ծուի նմոյշնե­­րը, որոնց մէջ մեծ տեղ են գրա­­ւում գոր­­գե­­­րը։ Այստեղ տօ­­նի առ­­թիւ բա­­ցուեց ղա­­րաբաղ­­ցի հայր եւ որ­­դի Գրի­­գորեան­­նե­­­րի գե­­ղան­­կարչա­­կան ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սը։ Վա­­ղուց ար­­դէն Մոս­­կուա տե­­ղափո­­խուած Գրի­­գորեան­­նե­­­րը վե­­րադառ­­նում էին հայ­­րե­­­նիք իրենց նկար­­նե­­­րի մէջ։

2002-ին ԱՄՆ-ում ստեղ­­ծուեց «Նա­­րեկա­­ցի Արուես­­տի Միու­­թիւն», որը բա­­ցեց իր մաս­­նա­­­ճիւ­­ղե­­­րը Երե­­ւանում (2004) եւ Շու­­շի­­­յում (2006)։ Միու­­թիւնը ղե­­կավա­­րում է հիմ­­նա­­­դիր-տնօ­­րէն Նա­­րեկ Յա­­րու­­թիւնեանը Պէյ­­րութից։ Շու­­շիի գե­­ղատե­­սիլ եռ­­յարկա­­նի մի շի­­նու­­թիւնը վե­­րանո­­րոգե­­լով՝ Նա­­րեկա­­ցի Միու­­թիւնը բա­­ցեց այստեղ բազ­­մա­­­թիւ խմբակ­­ներ երա­­խանե­­րի հա­­մար. թատ­­րոն, նկար­­չութիւն, ասեղ­­նա­­­գոր­­ծութիւն, կար­­պե­­­տագոր­­ծութիւն, փո­­րագ­­րութիւն եւ այլն։

Ան­­կա­­­խու­­թեան Տօ­­նը Նա­­րեկա­­ցի Միու­­թիւնը նշեց չա­­փազանց հե­­տաքրքրա­­կան հա­­մեր­­գով, նուիրուած եր­­գա­­­հան եւ ման­­կա­­­վարժ Խա­­չատուր Աւե­­տիսեանին (1926-1976)։ Թա­­տերա­­կան խումբը մի խաղ ներ­­կա­­­յաց­­րեց, որ­­տեղ հան­­դի­­­սատե­­սը տե­­ղափո­­խուեց Լե­­նինա­­կանի բակ, ուր ան­­ցել էր ապա­­գայ եր­­գա­­­հանի ման­­կութիւ­­նը… Այ­­նուհե­­տեւ Ստե­­փանա­­կեր­­տի ազ­­գա­­­յին նուագա­­րան­­նե­­­րի նուագա­­խումբը կա­­տարեց Աւե­­տիսեանի ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծութիւննե­­րից հիանա­­լի կտոր­­ներ եւ մշա­­կումներ։ Հա­­մացան­­ցի կա­­պով ողջ հա­­մեր­­գին հե­­տեւում էր նրա աւագ որ­­դի Գրի­­գորը։ Հա­­մեր­­գի աւար­­տին նա յայտնեց, որ երբ 1978- ին Խա­­չատուր Աւե­­տիսեանը երաժշտա­­նոցում բա­­ցեց ժո­­ղովրդա­­կան գոր­­ծիքնե­­րի ամ­­բիոն, ապա միշտ հե­­տամուտ եղաւ, որ­­պէսզի ըն­­դունուող­­նե­­­րի ամէն 10-ից մէ­­կը ան­­պայման լի­­նէր Ղա­­րաբա­­ղից։

Սեպ­­տեմբե­­րի 1-ին Շու­­շիի Ռեալա­­կան ու­­սումնա­­րանի բա­­ցօթեայ տա­­րած­­քում Սպեն­­դիարեանի անուան օփե­­րայի թատ­­րո­­­նը ներ­­կա­­­յաց­­րեց Հա­­րօ Ստե­­փանեանի (1897-1966) «Սա­­սունցի Դա­­ւիթ» օփե­­րան, որին մաս­­նակցեց օփե­­րային թատ­­րո­­­նի նուագա­­խումբը ու պա­­լետը Կոնստան­­դին Օր­­բե­­­լեանի ղե­­կավա­­րու­­թեամբ։ Ծնունդով Հա­­րօ Ստե­­փանեանը Դաշ­­տա­­­յին Ղա­­րաբա­­ղի՝ Գան­­ձակ քա­­ղաքից էր։ «Սա­­սունցի Դա­­ւիթ» օփե­­րան նա գրել էր 1936-ին, բայց նրա կեան­­քի օրով այն չէր բե­­մադ­­րուել, այնպէս որ սա առաջ­­նա­­­խաղն էր։ Երե­­ւանում օփե­­րան կը հնչի Սեպ­­տեմբե­­րի 9-ին։ Աւե­­լաց­­նեմ, որ ներ­­կա­­­յաց­­մա­­­նը ներ­­կայ էր նաեւ ՀՀ նա­­խագա­­հի տի­­կին Ռի­­տա Սարգսեանը, որի բարձր հո­­վանու ներ­­քոյ էր կա­­յացել օփե­­րայի բե­­մադ­­րութիւ­­նը։

Թան­­գա­­­րան­­նե­­­րից յա­­տուկ նշեմ Շու­­շիի պատ­­մութեան թան­­գա­­­րանը, որ­­տեղ իւ­­րա­­­յատուկ մի զգաց­­մունք ու­­նե­­­ցայ, որի անու­­նը ար­­ժա­­­նապատ­­ւութիւն էր։ Թան­­գա­­­րանի տնօ­­րէն Աշոտ Յա­­րու­­թիւնեանը ճիշդ էր ասում, որ մեր պատ­­մութիւ­­նը լու­­սա­­­բանող­­նե­­­րը չգի­­տես ին­­չու նուաս­­տացնում են մեզ։ 500 տա­­րի է մենք տա­­րածքներ ենք տուել, հի­­մա էլ 500 տա­­րի պի­­տի տան­­ջուելով ետ վերցնենք։ Յա­­րու­­թիւնեանի նպա­­տակն է թան­­գա­­­րանի ցու­­ցադրու­­թեամբ ար­­ժա­­­նապա­­տուու­­թիւն արթնաց­­նել հայ ազ­­գի մէջ։ Առան­­ձին սե­­նեակ նուիրուած էր բա­­րերար Թա­­դէւոս Թա­­միրեան­­ցին։ Լի­­նելով այնքան հա­­րուստ, որ նոյ­­նիսկ իր ու­­նե­­­ցուած­­քի հա­­շիւը չգի­­տէր, նա ջուր է անցկաց­­նում Շու­­շիում եւ երբ ողջ ջրա­­տար եր­­կա­­­րու­­թեամբ ձգուող հիւ­­րա­­­սիրու­­թեան սե­­ղան է գցում ար­­դէն ջուր ու­­նե­­­ցող բնա­­կիչ­­նե­­­րի հա­­մար, ապա խօսք է վերցնում եւ խնդրում, որ­­պէսզի թոյլ տան մի գիծ էլ իր հա­­մար ջուր անցկաց­­նի ընդհա­­նուր գծից… Աս­­տուա՛ծ իմ, ինչպի­­սի շու­­շե­­­ցիներ ու­­նենք, որոնք հետք են թո­­ղել պատ­­մութեան մէջ։

Նշա­­նաւոր շու­­շե­­­ցինե­­րից նշեմ գրող­­ներ Լէօ (Առա­­քել Բա­­բախա­­նեան, 1860-1932), Գե­­ւորգ Մու­­րա­­­ցան (1854-1908), դե­­րասան­­ներ Վա­­ղարշ Վա­­ղար­­շեան (1894-1959), Գուրգէն Գաբ­­րիէլեան (1903-1956), «Ոս­­կէ Ցու­­լիկ» կար­­ճա­­­մետ­­րաժ ֆիլ­­մի Նա­­ջարեանը), նկա­­րիչ Ստե­­փան Ագա­­ջանեան (1863-1940), քան­­դա­­­կագործ Յա­­կոբ Գիւրճեան (1881-1948)…

Վեր­­ջա­­­պէս ին­­քը Աշոտ Յա­­րու­­թիւնեանը, որը թէեւ հա­­րուստ չէր, բայց ինքնին հարստու­թիւն էր ներկայացնում իրենից՝ իր գաղափարներով, պատերազմում անցած ուղիով եւ ձեռք բերած փորձով։