ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Մտորումներ 6-րդ համագումարի շուրջ

dzovinarlok@gmail.com

Այսպի­սով ու­նե­ցանք Հա­յաս­տան-Սփիւռք հա­մագու­մար։ Հա­յը հա­յի երե­սին նա­յեց 6-րդ ան­գամ։ Սա էր երե­ւի ամե­նադ­րա­կանը, որով­հե­տեւ մենք ասող-խօ­սող ազգ ենք, իսկ խօս­­քը վա­­ղուց կորցրել է իր ու­­ժը, քան­­զի մնում է խօս­­քի մա­­կար­­դա­­­կի վրայ՝ չանցնե­­լով գոր­­ծի։ Բայց մեր նա­­խագա­­հը ծնունդով Սո­­վետա­­կան Միու­­թիւնից է եւ ու­­րիշ բան չի տե­­սել ու չի լսել բա­­ցի խօս­­քից, որը մնում էր միշտ թղթի վրայ։ Ար­­դէն խօս­­քը գրւում էր բարձրա­­ձայն կար­­դա­­­լու հա­­մար, այլ ոչ թէ գործնա­­կան քայ­­լեր անե­­լու հա­­մար, այնպէս որ ոչ ոքի այդ խօս­­քը ոչինչ չա­­սեց։ Միայն լրագ­­րողնե­­րը հա­­նեցին նա­­խագա­­հի ճա­­ռից մի նա­­խադա­­սու­­թիւն՝ 4 մի­­լիոն բնակ­­չի վե­­րաբե­­րեալ (թէ իբր ու­­զում է տես­­նել Հա­­յաս­­տա­­­նում մին­­չեւ 2040-ը 4 մի­­լիոն բնա­­կիչ) եւ սկսե­­ցին աջ ու ձախ դէմ տալ այդ հարցն ամէն­­քին։

Ներ­­գաղթ ար­­տա­­­գաղ­­թի
փո­­խարէն

Վեր­­լուծա­­բան Ար­­մէն Բաղ­­դա­­­սարեանը բնո­­րոշեց Սերժ Սարգսեանի ելոյ­­թը որ­­պէս բա­­ժակա­­ճառ. Հա­­յաս­­տա­­­նը ներ­­գաղթի ալիք տե­­սել է վեր­­ջին 200 տա­­րուայ մէջ երեք ան­­գամ. առա­­ջինը 1828-ից, այ­­սինքն ռուս-պարսկա­­կան պա­­տերազ­­մից յե­­տոյ, երկրոր­­դը 1917-ի յե­­ղափո­­խու­­թիւնից եւ քա­­ղաքա­­ցիական պա­­տերազ­­մից յե­­տոյ, եր­­րորդը 1946-ին՝ երկրորդ աշ­­խարհա­­մար­­տից յե­­տոյ։ Հի­­մա մենք շատ հե­­ռու ենք այդ վի­­ճակից։ Պա­­տերազ­­մը չի աւար­­տուել, տե­­սանե­­լի ապա­­գայում չի երե­­ւում թէ ինչպէս է աւար­­տուելու։ Հե­­տեւա­­բար ներ­­գաղթի մա­­սին պի­­տի մո­­ռանանք։

Իսկ միւսնե­­րը իրա­­ւացի մեկ­­նա­­­բանե­­ցին, որ ներ­­գաղթի հա­­մար պայ­­մաններ պէտք է ստեղ­­ծել, իսկ աւե­­լի ող­­ջա­­­միտ­­նե­­­րը աւե­­լաց­­րե­­­ցին, որ մեր հա­­րեւան­­նե­­­րի թիւն էլ այդ ըն­­թացքում կ՚աւե­­լանայ եւ սկսե­­ցին հա­­շուար­­կել, որ­­քան կը հաս­­նի Թուրքիայի եւ Ատրպէյ­­ճա­­­նի բնակ­­չութեան թի­­ւը 2040-ին։

Մենք ան­­շուշտ
մա­­հապարտ ենք

6-րդ հա­­մագու­­մա­­­րը ան­­ցաւ «Փո­­խադարձ վստա­­հու­­թիւն, միաս­­նա­­­կանու­­թիւն եւ պա­­տաս­­խա­­­նատուու­­թիւն» կար­­գա­­­խօսի ներ­­քոյ։ Այս առի­­թով վեր­­լուծա­­բան Տիգ­­րան Յա­­կոբեանը կար­­ծում է, որ վստա­­հու­­թեան խնդի­­րը ար­­հեստա­­կան է, որով­­հե­­­տեւ վստա­­հու­­թեան կա­­րիք կա­­րելի է ու­­նե­­­նալ, եթէ դու ու­­զում ես Ու­­կանդա­­յում կամ Սին­­գա­­­փու­­րում ներդրումներ անել, բայց խօս­­քը գնում է քո հայ­­րե­­­նիքի մա­­սին եւ վստա­­հու­­թեան պա­­հանջ դնե­­լը ար­­դա­­­րաց­­նում է միայն քո չգա­­լը։ Այո՛, մենք ու­­նենք դա­­տական հա­­մակար­­գի խնդիր, բայց դա կա­­րող է ամե­­րիկա­­հային զայ­­րացնել, իսկ Մի­­ջին Արե­­ւել­­քի երկրնե­­րում այդ հա­­մակար­­գը եւ ժո­­ղովրդա­­վարու­­թիւնը նոյնպէս կա­­յացած չեն։ Եւ այստեղ Տիգ­­րան Յա­­կոբեանը մի հե­­տաքրքրա­­կան բան է ասում, որն իմ սրտից է նաեւ խօ­­սում. եթէ հար­­կա­­­յին պայ­­մաննե­­րը ներդրումնե­­րի հա­­մար բա­­րելա­­ւեն, ապա ամէն ազ­­գի մար­­դիկ էլ կը գան այստեղ, բայց մենք խօ­­սում ենք էթ­­նիկ ներդրու­­մա­­­յին քա­­ղաքա­­կանու­­թեան մա­­սին։ Այո՛, Հա­­յաս­­տա­­­նը գու­­ցէ դե­­ռեւս 10, 20, նոյ­­նիսկ 50 տա­­րի իր կեն­­սա­­­մակար­­դա­­­կով չի հաս­­նի եւ­­րո­­­պական երկրնե­­րին, բայց եթէ դու հայ ես եւ ու­­զում ես, որ Հա­­յաս­­տա­­­նը զար­­գա­­­նայ, դու պէտք է ռիս­­կի դի­­մես, դու պէտք է մի քիչ մա­­հապարտ լի­­նես։

Քա­­ղաքա­­գէտ­­նե­­­րի մե­­ծամաս­­նութեան կար­­ծի­­­քով այս հա­­մագու­­մա­­­րը ոչ մի իմաստ չու­­նի, իսկ Լե­­ւոն Շի­­րինեանը նոյ­­նիսկ այն կար­­ծի­­­քին էր, որ սփիւռքա­­հայե­­րին բե­­րել են, որ­­պէսզի հիւ­­րա­­­նոց­­նե­­­րը լեց­­նեն…

Կա­­րօ Փայ­­լա­­­նը
Հա­­յաս­­տա­­­նի մէջ

Հա­­մագու­­մա­­­րի գլխա­­ւոր հե­­րոսն էր Կա­­րօ Փայ­­լա­­­նը։ Նրան հա­­մակ­­րում էին բո­­լորը անխտիր. սա այն դէպքն էր, երբ ժո­­ղովուրդն ու իշ­­խա­­­նու­­թիւնը միաս­­նա­­­կան էին։ Խօ­­սող հա­­յի կեր­­պա­­­րը, որ Հրան­­դի ատեն հա­­յաս­­տանցին փախցրեց, այս ան­­գամ, երբ աշ­­խարհը դար­­ձաւ աւե­­լի թա­­փան­­ցիկ, ար­­դա­­­րացի հե­­րոսաց­­րեց։ Իրաւ խօ­­սող հա­­յի կեր­­պա­­­րը Թուրքիայի պայ­­մաննե­­րում միշտ կմնայ առեղ­­ծուած ե՛ւ հա­­յի, ե՛ւ թուրքի հա­­մար։ Եւ կը զար­­մացնի, քան­­զի կը նմա­­նի խօ­­սող տե­­րեւի կամ քա­­րի։ Որով­­հե­­­տեւ չա­­փազանց քիչ ենք եւ կը նա­­խընտրենք ան­­ձայնու­­թիւնը, ստուերի մէջ մնա­­լը։ Սա­­կայն Փայ­­լա­­­նի կար­­ծի­­­քով պէտք է խօ­­սել, որ­­պէսզի ազ­­գայնա­­կան­­նե­­­րը տես­­նեն քո ան­­վա­­­խու­­թիւնը, եթէ չխօ­­սես, ապա նրանց կ՚ար­­տօ­­­նես իրա­­ւունքներդ ոտ­­նա­­­հարել։ Փայ­­լա­­­նը ու­­ժը ստա­­նում է իրա­­ւունքից՝ հա­­կառակ նրանց, ով կար­­ծում է, որ ուժն է ծնում իրա­­ւունք։

Կա­­րօ Փայ­­լա­­­նի մամ­­լոյ ասու­­լիսնե­­րին ու­­րուագ­­ծուեց նրա եզա­­կի քա­­ղաքա­­կան գործչի կեր­­պա­­­րը։ Իս­­կա­­­կան քա­­ղաքա­­կան գոր­­ծի­­­չը չի՛ տրտնջում, չի՛ գան­­գա­­­տում։ Նա գի­­տակ­­ցում է, թէ ի՛նչ դժուար են իր առ­­ջեւ ծան­­րա­­­ցած խնդիր­­նե­­­րը, բայց հէնց այդ դժուարու­­թիւննե­­րի հա­­մար գո­­յու­­թիւն ու­­նի քա­­ղաքա­­կանու­­թիւնը, որի շնոր­­հիւ մար­­դիկ փոր­­ձում են սայ­­լը տե­­ղից շար­­ժել։ Եթէ հա­­մայն հա­­յու­­թեան խնդի­­րը Հա­­յաս­­տա­­­նի լի­­նել-չլի­­նելն է եւ դա կա­­խուած է միայն մե­­զանից, ապա Կա­­րօ Փայ­­լա­­­նի ապ­­րած երկրում բազ­­մա­­­թիւ խնդիր­­նե­­­րի շար­­քում Հա­­յաս­­տան-Թուրքիա յա­­րաբե­­րու­­թիւննե­­րի հարցն է եւ Փայ­­լա­­­նը ու­­զում է, որ այդ հար­­ցում բաց պա­­հենք դու­­ռը, սկսենք նոր սպի­­տակ թղթից։ Եւ ինչպէ՞ս կա­րող է թրքա­հայը չու­նե­նալ բաց դուռ հա­յաս­տանցի հայի հետ։