ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

«Ծիրանի Ծառ» կինօփառատօն-2017

dzovinarlok@gmail.com

- Ինչի մասին էր կինօն։

- Չեմ կա­րող պատ­մել։

Եւ իրօք կի­նօն ու­նի իր լե­զուն եւ ոչ մի ու­րիշ լե­զուով հնա­րաւոր չէ պատ­մել այն, ինչ տես­նում ես կի­նոյում։ Ան­շուշտ եթէ դա լաւ կի­նօ է։ Իսկ խօս­քը գնում էր «Մէկ ամ­րան խրո­նիկա» վա­ւերագ­րա­կան ֆիլ­մի մա­սին, նուիրուած ֆրան­սիացի ռե­ժիսոր Ժան Ռու­շի 100-ամեակին, որով բա­ցուեց 3-րդ «Ծի­րանի Ծառ» վա­ւերագ­րա­կան ֆիլ­մե­րի մի­ջազ­գա­յին կի­նօփա­ռատօ­նը, որն ան­ցաւ 1-5 Հոկ­տեմբե­րին։ Այժմ պար­զա­բանեմ. կայ «Ոս­կէ Ծի­րան» փա­ռատօն եւ կայ «Ծի­րանի Ծառ» փա­ռատօն, որն ըն­դա­մէնը երեք տա­րեկան է։ Ան­շուշտ այն ծնունդ է առել «Ոս­կէ Ծի­րան»-ից։ Վեր­ջինս իր բո­վան­դա­կու­թեամբ բազ­մա­ժանր է, ընդգրկում է եւ խա­ղար­կա­յին եւ վա­ւերագ­րա­կան ֆիլ­մեր, բա­ցի այդ ծրագ­րում կան հե­տաքրքրա­կան հան­դի­պումներ աշ­խարհահռչակ դէմ­քե­րի հետ եւ տար­բեր մի­ջոցա­ռումներ, ուստի հան­դի­սատե­սը դժուար է կողմնո­րոշ­ւում՝ ուր գնալ։ Ընտրե­լով որե­ւէ մի ֆիլմ, նա զո­հաբե­րում է միւս տաս ֆիլ­մե­րը, իսկ «Ծի­րանի Ծառ»-ը կենտրո­նանում է միայն վա­ւերագ­րա­կան ֆիլ­մե­րի վրայ, այն էլ արուած մար­դա­բանա­կան եւ ազ­գագրա­կան նիւ­թի վրայ։ Այս տա­րի 1650 ֆիլ­մե­րից ընտրուեցին ցու­ցադրու­թեան հա­մար 30 ֆիլ­մեր 25 երկրնե­րից։ Փա­ռատօ­նի հիմ­նա­դիր եւ տնօ­րէն Գա­րեգին Զա­կոյեանը պատ­մեց, թէ ինչ սկզբունքով էին կա­տարում ընտրու­թիւնը.

«Նախ ֆիլ­մե­րը պի­տի արուած լի­նեն արուես­տի լե­զուով։ Ինչ վե­րաբեր­ւում է բո­վան­դա­կու­թեանը, ապա մար­դա­բանու­թիւն ասուածը դա մեր կող­մից խո­րաման­կութիւն է, որով­հե­տեւ բա­ցի պատ­մա­կան ֆիլ­մե­րից բո­լոր վա­ւերագ­րա­կան Ֆիլ­մե­րը մար­դա­բանա­կան են, մար­դու մա­սին են։ Այս 30 ֆիլ­մե­րը նման չեմ իրար։ Կան մա­քուր էթ­նոգրա­ֆիկ ֆիլ­մեր։ Մեզ մօտ կի­նօն միշտ կա­պում են փո­ղի հետ։ Բայց այ­սօր նոյ­նիսկ հե­ռախօ­սով կա­րելի է ֆիլմ նկա­րահա­նել։ Հա­յաս­տա­նից 6 ֆիլմ է ընտրուել, արուած երի­տասարդնե­րի կող­մից։ «Ոս­կէ Ծի­րան»-ը ու­նի ար­դէն իր կա­յացած ոճը եւ իրենց քա­ղաքա­կանու­թեան մէջ վա­ւերագ­րա­կան ֆիլ­մե­րը չեն զբա­ղեց­նում գլխա­ւոր տե­ղը։ Այս փա­ռատօ­նում գլխա­ւոր հե­րոսը վա­ւերագ­րութիւնն է»։

«Ծի­րանի Ծառ»-ի առանձնա­յատ­կութիւ­նը նրա­նում էր, որ փա­ռատօ­նը անցկա­ցուեց Արա­գածոտ­նի մար­զի Ու­ջան գիւ­ղում։ Ու­րեմն մենք էլ տե­ղափո­խուեցինք Աշ­տա­րակից ոչ հե­ռու գտնուող Ու­ջան գիւղ։ Սի­րուն կո­կիկ մի գիւղ է, որի երկրա­չափու­թիւնը գծագ­րում են ճեր­մակ ներ­կած գա­զի խո­ղովակ­նե­րը, խա­ղողի վա­զերը եւ պտղա­տու ծա­ռերը։ Այս գիւ­ղի բնա­կիչ­նե­րի մեծ մա­սը կազ­մում են ներ­գաղթած սա­սունցի­ները։ Բայց ար­տա­գաղ­թից զերծ չմնաց նաեւ Ու­ջա­նը։ Ինչպէս յայտնի է Հա­յաս­տա­նից գաղ­թում են ոչ միայն ըն­տա­նիք­նե­րով, այլ նաեւ գիւ­ղե­րով եւ ու­ջանցի­ների գաղ­թած տե­ղը Ֆրան­սիայի Լիոն քա­ղաքն է։ Ու­ջանցի­ներից մէ­կը Մար­տուն Ադո­յեանն է, որը Լիոնին նա­խընտրեց…Երե­ւանը եւ դար­ձաւ ոչ միայն «Մոս­կուա» կի­նօթատ­րո­նի տնօ­րէն, այլ նաեւ փա­ռատօ­նի գլխա­ւոր կազ­մա­կեր­պիչնե­րից մէ­կը։ Այսպի­սով ֆիլ­մե­րը ցու­ցադրւում էին զու­գա­հեռ Երե­ւանի «Մոս­կուա» կի­նօթատ­րո­նում եւ Ու­ջա­նում՝ բա­ցօթեայ։ Գիւ­ղը ապ­րեց իս­կա­կան կի­նօտօն։ Փա­ռատօ­նի ժիւ­րին եւ ար­տա­սահ­մա­նեան մաս­նա­կից­նե­րը հիւ­րընկա­լուե­ցին գիւ­ղում. ապ­րե­ցին գիւ­ղա­ցինե­րի տնե­րում, կի­սեցին նրանց հետ հա­ցը։ Այ­ցե­լեցին վան­քե­րը։ Պա­րեցին ու եր­գե­ցին գիւ­ղա­ցինե­րի հետ, յատ­կա­պէս սա­սունցի­ների պա­րերը…Փա­ռատօնն ու­նե­ցաւ նաեւ իր հա­մը՝ դա ծի­րանի օղու համն էր։ Մաս­նա­կից­նե­րին տիփ­լոմնե­րի փո­խարէն բա­ժանե­ցին հենց ծի­րանի օղի։

Այժմ նշեմ յաղ­թած ֆիլ­մե­րը, որոնք բա­ժանուած էին կար­ճա­մեթ­րաժ (այ­սինքն 30 րո­պէից պա­կաս), եւ լիամեթ­րաժ (այ­սինքն աւե­լի քան 30 րո­պէ) ֆիլ­մե­րի.

Կար­ճա­մեթ­րաժ մրցոյթ՝ Գլխա­ւոր մրցա­նակ- «Սի­բիրեան Տա­պան» (Պա­վել Սկո­րոբո­գատով, Ռու­սաստան, 2017)

Ժիւ­րիի յա­տուկ մրցա­նակ – «Մէկ Ան­գամ Ամ­րա­նը» (Սի­րական Աբ­րո­յեան, Հա­յաս­տան, 2010)

Լիամեթ­րաժ մրցոյթ՝ - «Հետզհե­տէ» (Շահ­րամ Բա­դախ­շան Մեհր, Իրան, 2017)

Ժիւ­րիի յա­տուկ մրցա­նակ- «Պետ­րի­լա Մո­լորա­կը» (Անդրեյ Դաս­կա­լես­կու, Ռու­մի­նիա, 2016)

Բա­ցի այդ «Ֆիլ­մա­դարան» կի­նօմ­շա­կոյ­թի զար­գացման հա­սարա­կական կազ­մա­կեր­պութիւ­նը, որը եւ նա­խաձեռ­նել էր այս փա­ռատօ­նը, շնոր­հեց իր Յա­տուկ մրցա­նակը «Երե­խանե­րի Մաշ­կի Վրայ» ֆիլ­մին (Ադ­րիանօ Զե­քա, Իտա­լիա, 2017), իսկ Ու­ջան հա­մայնքը իր մրցա­նակը շնոր­հեց «Հան­գոյց» ֆիլ­մին (Ացու­շի Կոյ­կէ, Ճա­պոնիա, 2017)

Ո՛չ մի բա­ռերով հնա­րաւոր չէ նկա­րագ­րել, թէ ինչ դրախտ ապ­րե­ցին կի­նօռե­ժիսոր­նե­րը Ու­ջա­նում։ Իսկ ու­ջանցի­ները ար­ժա­նացան ամե­նամեայ փա­ռատօ­նի, որն այ­սուհետ կո­չուե­լու է «Ծի­րանի Ծառ» Ու­ջա­նի մի­ջազ­գա­յին փա­ռատօն։

Տա­րիներ առաջ «Ոս­կէ Ծի­րանի» առի­թով գրել էի, որ այդ փա­ռատօնն ու­նի ի դէմս Սեր­գէյ Փա­րաճա­նովի (1924-1990) իր երկնա­յին հո­վանա­ւորը։ «Ծի­րանի Ծառ»-ն էլ ու­նի իր երկնա­յին, ինչպէս նաեւ երկրա­յին հո­վանա­ւորը- դա Ար­տա­ւազդ Փե­լեշեանն է։ Նրա «Վերջ» եւ «Կեանք» ֆիլ­մե­րով բա­ցուեց Ու­ջա­նում փա­ռատօ­նը։ Ի՞նպէս նշե­ցի ամե­նասկզբում, կի­նօն պի­տի ու­նե­նայ իր ու­րոյն լե­զուն։ Հէնց այդ լե­զուի մա­սին է ասում մեծն Փե­լեշեանը. «Ես փոր­ձում եմ ստեղ­ծել մա­քուր կի­նօ, որը ոչին­չով պար­տա­կան չի լինի արուեստի միւս տեսակներին»։