ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Լրացաւ Հոկտեմբերեան յեղափոխութեան 100 տարին

dzovinarlok@gmail.com

100 տարի անցաւ համաշխարհային պատմութեան մէջ պատահած ամենամեծ թիւրիմացութիւնից յե­տոյ եւ 100 տա­րին ո՛չ մի բան չփո­խեց. ո՛չ մի ապաշ­խարհում չե­ղաւ, գնա­հատա­կան­ներ չդրուեցին եւ ճշմար­տութիւ­նը չմտաւ դա­սագրքե­րի եւ գի­տակ­ցութեան մէջ, ինչպէս դա արուեց, օրի­նակ, Գեր­մա­նիայում, որ­տեղ ճշմար­տութիւ­նը դա­սաւան­դում են նոր սե­րունդնե­րին։

Ահա թէ ինչ է ասում յայտնի գրա­կանա­գէտ եւ հա­սարա­կական գոր­ծիչ Մա­րիետա Չու­դա­կովան.

«Գրե­թէ 30 տա­րի է ան­ցել Սո­վետա­կան իշ­խա­նու­թիւնից յե­տոյ եւ չեն արուել կա­րեւո­րագոյն բա­ներ։ Ո՛չ ոք չի բա­ցատ­րել մարքսիզ­մի խո­րագոյն սխա­լը. մարդկու­թեան կեան­քի առանցքն ամե­նեւին էլ դա­սակար­գա­յին պայ­քա­րը չէ, իսկ պատ­մութեան իմաս­տը նրա­նում չէ, որ բա­նուոր­նե­րը ու­նազրկեն գոր­ծա­րանա­տէրե­րին։ Ո՛չ ոք չբա­ցատ­րեց, որ չի կա­րող մե­ծագոյն մտա­ծող հա­մարուել Լե­նինը, ով կար­ծում էր, թէ Ռու­սաստա­նից յե­տոյ յե­ղափո­խու­թիւնը կը տա­րածուի աշ­խարհով մէկ։ Ժա­մանակն է խոս­տո­վանել, որ Հոկ­տեմբե­րեան յե­ղափո­խու­թիւնը դա աղէտ էր, որով­հե­տեւ շե­ղեց Ռու­սաստա­նը իր պատ­մա­կան ու­ղուց, մտցնե­լով աւե­լի քան 70 տա­րի պատ­մա­կան փա­կու­ղու մէջ։ Ռու­սաստա­նի տար­բեր մար­զե­րում հար­ցումներ են կա­տարել դե­ռահաս­նե­րի շրջա­նում։ Ըն­դա­մէնը մի քա­նի հարց.

1.Ի՞նչ տե­ղի ու­նե­ցաւ 1917-ի Հոկ­տեմբե­րին։

2.Ի՞նչ գի­տէք Լե­նինի մա­սին եւ ի՞նչ էք մտա­ծում նրա մա­սին։

3.Ի՞նչ գի­տէք Ստա­լինի մա­սին եւ ի՞նչ էք մտա­ծում նրա մա­սին։

4.Ի՞նչ գի­տէք Ել­ցի­նի մա­սին եւ ին՞չ էք մտա­ծում նրա մա­սին։

14 տա­րեկան պա­տանի­ների պա­տաս­խաննե­րը հե­տեւեալն էին.

Լե­նինը լաւն էր, բա­րի, նա ստեղ­ծեց Սո­վետա­կան Միու­թիւնը։ Ստա­լինը ու­նէր թե­րու­թիւններ, որոշ­նե­րը նրան չէին սի­րում, իսկ միւսնե­րը՝ յար­գում էին, ան­հա­մաձայննե­րին նա ու­ղարկում էր Սի­պիր, եղել են բռնաճնշումներ, բայց նա ու­ժե­ղաց­րեց Սո­վետա­կան Միու­թիւնը, յաղ­թեց պա­տերազ­մը… Ել­ցի­նը- խմող էր, փլցուց Սո­վետա­կան Միու­թիւնը»։

Չու­դա­կովա­յին մտա­հոգում է այն, որ Ստա­լինին ար­ձաններ են դնում ռու­սա­կան քա­ղաք­նե­րում, իսկ նա մար­դա­կեր էր։

Բաւ է, որ երի­տասարդնե­րը կար­դան Սի­պիրեան ճամ­բարներ ու­ղարկուած մարդկանց յու­շե­րը. կայ մի կայք, որը կոչ­ւում է «Ան­մահ բա­րաք»՝ ան­թիւ են եղել Ստա­լինի զո­հերը եւ բա­ցար­ձակ ան­մեղ…

Ըստ պատ­մա­բան Անդրէյ Զու­բո­վի հոկ­տեմբե­րեան յե­ղափո­խու­թիւնը հան­գեցրեց Ռու­սաստա­նի ստրկաց­մա­նը, որով­հե­տեւ ին­քը ամէն ին­չում հիմ­նուած էր բռնու­թեան վրայ։ Ամե­նակա­րեւո­րը մար­դու հան­դէպ անար­գանքն էր. մար­դու իրա­ւունքնե­րի հան­դէպ, զրկեց մար­դուն ու­նե­ցուած­քի իրա­ւունքից, կեան­քի իրա­ւունքից։ Յե­ղափո­խու­թիւնը խաչ դրեց ազատ Ռու­սաստա­նի վրայ։ Ներ­կա­յիս իշ­խա­նու­թիւնը սո­վետա­կան կար­գե­րի ժա­ռան­գորդն է, եւ այ­սօր նոյնպէս հա­սարա­կու­թիւնը գտնւում է զմռսուած վի­ճակում. Քա­ղաքա­կան պայ­մաննե­րը փոխ­ւում են, բայց հիմ­նա­կան սկզբունքնե­րը, որի վրայ կա­ռու­ցուած էր պոլ­շե­վիկեան իշ­խա­նու­թիւնը, մնա­ցել է ան­փո­փոխ։

2017-ի Հոկ­տեմբե­րի 30-ին Մոս­կուայի Սա­խարո­վի պո­ղոտա­յի եւ Սա­դովո­յէ կոլ­ցոյ հատ­ման խաչ­մե­րու­կում բա­ցուեց մո­նու­մենտալ մի յու­շա­պատ՝ նուիրուած զան­գուածա­յին բռնաճնշումնե­րի զո­հերին։ Հե­ղինա­կը Գէոր­գի Ֆրան­գուլեանն էր, ճար­տա­րապե­տը՝ նրա որ­դին - Անդրէյ Ֆրան­գուլեանը։ Յու­շա­կոթո­ղը ներ­կա­յաց­նում է իրե­նից վիթ­խա­րի մի հար­թա­քան­դակ, որի վրայ պատ­կե­րուած են դէ­պի վեր ուղղուած մարդկա­յին ֆի­կուրներ, որոնք խորհրդան­շում են մարդկա­յին կեան­քի փխրու­նութիւ­նը անո­ղորմ հա­մակար­գի պայ­մաննե­րում։ Եր­կը կող­մա­նի հար­թա­քան­դա­կը ու­նի 32 մ եր­կա­րու­թիւն եւ 6 մ բարձրու­թիւն։ Կոչ­ւում է «Վշտի պատ», որի վրայ 22 լե­զու­նե­րով գրուած է «յի­շիր»։ Այսպի­սի մի գե­ղարուես­տա­կան գործ կա­րող է հսկայ ազ­դե­ցու­թիւն ու­նե­նալ, բայց դե­ռեւս կան մար­զեր, որ­տեղ երկրպա­գում են մար­դա­կեր Ստա­լինին, դե­ռեւս Ռու­սաստա­նում անար­դա­րու­թեան հե­տեւան­քով ճնշում են ան­մեղնե­րին, իսկ մի ռու­սա­կան քա­ղաքում, որ­տեղ դի­մել էին ոս­տի­կանու­թեանը, որ­պէսզի թոյլտուու­թիւն ստա­նան անցկաց­նել «Յի­շողու­թեան աղօթք» հան­րա­հաւաք, ոս­տի­կան­նե­րը հարցրե­ցին, թէ ին­չո՞ւ են ու­զում դա անել եւ երբ նրանց պա­տաս­խա­նեցին «Որ­պէսզի դա չկրկնուի», ոս­տի­կան­ներն ասա­ցին. “Մի՛ ան­հանգստա­ցէք. բռնաճնշումնե­րը վե­րադար­ձել են»։