ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԱԼԻՔ

Ի՛նչ ալե­կոծ էր 16 Յու­նիս 2017, Ուրբաթ օրը։ Աշա­­կերտնե­­րով չա­­փեր էինք ամ­­բողջ Երե­­ւանը. Կաս­­կա­­­դի 575 աս­­տի­­­ճան­­նե­­­րէն վեր՝ Աբո­­վեան պո­­ղոտա­­յէն վար, գի­­նեգոր­­ծա­­­րանի գաղտնու­­ղի­­­ներէն ներս՝ տուն-թան­­գա­­­րան­­նե­­­րէն դուրս... Իսկ այ­­սօր խա­­ղաղ է։ Եկած ենք Սե­­ւան։ Նա­­ւապ­­տոյտ մըն է, որ ծրագ­­րած ենք երե­­խանե­­րուն հա­­մար։ Ծո­­վափը նստած կը սպա­­սենք նա­­ւուն։ Աշա­­կերտնե­­րէն խումբ մը ան­­դին կ՚ինքնան­­կա­­­րուի։ Մէկ մա­­սը աչ­­քե­­­րը փակ, կը վա­­յելէ արե­­ւը։ Իսկ մէկ մասն ալ բո­­պիկա­­ցած, ջու­­րի մէջ ալիք­­ներ կը ստեղ­­ծէ։

- Պա­­րո՛ն, ե՞րբ կու գայ նա­­ւը, կը հարցնէ Ալի­­քը, ապա խճա­­քար մը կը նե­­տէ լիճ։

- Ահա, հոն է։ Զբօ­­սաշրջիկ­­նե­­­րու խումբ մը ու­­նի։ Կը վե­­րադառ­­նայ, մենք կը նստինք։

Ալի­­քը քար մը եւս կը նե­­տէ ծով։ Աւե­­լի մեծ։ Ջու­­րի վրայ կը գո­­յանան օղակ­­ներ, կ՚ըն­­դարձա­­կուին անոնք, ապա կ՚ան­­հե­­­տանան։

- Ալիք, քու անունդ մերթ խա­­ղաղ, մերթ ալե­­կոծ պատ­­մութիւն մը ու­­նի։ Կ՚ար­­ժէ հո՛ս պատ­­մել... Հա­­զարա­­ւոր տա­­րիներ առաջ կա­­թիլ մը ին­­կաւ հայ­­կա­­­կան բա­­ռերու աւա­­զանին մէջ ու ստեղ­­ծեց կեդ­­րո­­­նախոյս տա­­տանումներ։ Անոնք, օղակ-օղակ տա­­րածուեցան ու հա­­սան հա­­յոց լե­­զուաշ­­խարհի բո­­լոր ափե­­րը։ «Ալի» բառն էր ան։ Եւ մին­­չեւ այ­­սօր, բա­­նաս­­տեղծներն ու տա­­ղասաց­­նե­­­րը, երազ­­կոտ սի­­րահար­­ներն ու գե­­ղան­­կա­­­րիչ­­նե­­­րը կ՚ալե­­կոծին ու կը ներշնչուին ան­­կէ։ Ո՛չ՝ միշտ խա­­ղաղ։ Չկար­­ծես, թէ ալիք­­նե­­­րը միշտ քնա­­րաձայն էին եւ հան­­դարտեց­­նող։

Նա­­ւակը հե­­ռացած է մին­­չեւ նա­­խագա­­հական ամա­­րանոց։ Քիչ վերջ ան իր ցռու­­կը պի­­տի դարձնէ մեր կողմ ու լի­­ճի մա­­կերե­­սին վրայ ծոյլ ալեակ­­ներ գո­­յաց­­նե­­­լով ՝ պի­­տի վե­­րադառ­­նայ։

- Բնիկ հայ­­կա­­­կան բառ է «ալիք»ը։ «Ալի» ար­­մա­­­տի գրա­­բարեան յոգ­­նա­­­կի ձեւն է։ Կը գոր­­ծա­­­ծենք թէ՛ ծո­­վու եւ թէ մա­­զերու հա­­մար։ Յու­­նա­­­րէնը, սանսկրի­­տը, քրտե­­րէնը, պարսկե­­րէնը եւ պահ­­լա­­­ւերէնն ալ նոյն ձե­­ւով կը գոր­­ծա­­­ծեն զայն։ Ալի՛ք, նկա­­տեցի՞ր, թէ ինչպէս քու նե­­տած քա­­րերուդ ստեղ­­ծած ալիք­­նե­­­րը ըն­­դարձա­­կուե­­ցան, նոյնպէս ալ ըն­­դարձա­­կուե­­ցաւ բա­­ռի իմաս­­տը։ Ան դուրս ել­­լե­­­լով բա­­ռացի իմաս­­տէն, առաւ փո­­խաբե­­րական իմաստներ։ Այ­­սօր բա­­ռը կը գոր­­ծա­­­ծենք բո­­լոր տա­­տանումնե­­րու հա­­մար, ինչպէս՝ ձայ­­նի։ Վի­­պագիր Մու­­րա­­­ցանը ու­­նի այսպէս տող մը. «Նրա ձայ­­նի ար­­ծա­­­թեայ հնչիւ­­նը ալիք­­ներ տա­­լով ան­­ցաւ դահ­­լի­­­ճի մի ծայ­­րից միւ­­սը»։ Րաֆ­­ֆիի հա­­մար կեր­­պա­­­սի ծալքն ալ «ալիք» էր. «Նա հա­­գել էր ծի­­րանի պա­­րեգօտ, որ եր­­կար եւ մեղմ ալիք­­նե­­­րով իջ­­նում էր մին­­չեւ ոտ­­նե­­­րը»։ Ուժգին եւ բուռն շար­­ժումներն ալ կո­­չեցինք «ալիք»։ Ու­­նե­­­ցանք «ծի­­ծաղի ալիք», «ծա­­փահա­­րու­­թիւննե­­րու ալիք»… Մեր եր­­կի­­­րը, սա­­կայն, շատ էր տե­­սած դաւ ու դառ­­նութիւն, հե­­տեւա­­բար ու­­նե­­­ցանք նաեւ «հա­­լածան­­քի ալիք», «սար­­սա­­­փի ալիք» եւ «աք­­սո­­­րի ալիք»։

- Իսկ դա­­սարա­­նի մէջ մենք կը ստեղ­­ծենք՝ «հար­­ցումնե­­րու ալիք»… Եւ վեր­­ջա­­­պէս «ալիք»ը դար­­ձաւ իմ անունս։

- Եւ շատ ժա­­մանա­­կակից... Այ­­սօր, բնու­­թեան բա­­ռերը որ­­պէս անձնա­­նուն գոր­­ծա­­­ծելու ալիք մը կայ... Կա­­թիլ, փա­­թիլ, արեւ, տե­­րեւ, ձիւ­­նիկ, ծո­­վակ, ծիածան։

Հու­­ռա՜նե­­րու ալիք մը կը բարձրա­­նայ, երբ ան­­համբեր աշա­­կերտնե­­րը կը նկա­­տեն, թէ նա­­ւակը ուղղուած է դէ­­պի մեր կող­­մը։

- Բա­­ռը յի­­սու­­նի չափ բարդ բառ տուաւ մեր լե­­զուին. ալե­­շատ, ալե­­բեկ, ալե­­կոր­­ծան, ալիասաստ, ալի­­քապար, ալե­­զարդ, ալե­­խառն, երե­­քալեան։ Վեր­­ջի­­­նին պէտք ու­­նե­­­ցանք, երբ ալիք­­նե­­­րը շատ խիստ եղան։ Ու­­նե­­­ցանք նաեւ «ալե­­ծաղիկ կա­­տար­­ներ» եւ «ալե­­ծաղիկ մա­­զեր»։ Իսկ դուն, Ալիք, լսե՞ր ես «ալիք­­նե­­­րու խա­­նութներ»։

- Խա­­նո՞ւթ, ալիք­­նե­­­րո՞ւ։

- Ին­­չո՞ւ չէ... Կը նշա­­նակէ՝ ծո­­վու խո­­րագոյն խոր­­շե­­­րը։ Մաս­­նա­­­ւորա­­պէս բախ­­տա­­­ւոր էր «ալե­­ծածան» ածա­­կանը։ Թու­­մա­­­նեանը զայն ար­­ժա­­­նի գտաւ Վա­­նայ ծո­­վը նկա­­րագ­­րե­­­լու հա­­մար. «Ծփում ծովն ալե­­ծածան»։ Տէ­­րեանն ալ բե­­րաւ իր բա­­ժինը. «Դիւ­­թե­­­ցին ինձ քո մա­­զերը ալե­­ծածան»։ Իսկ Դու­­րեանը ապ­­շած ալեակ­­նե­­­րու մեղմ բնա­­ւորու­­թե­­­նէ, սկսաւ զրու­­ցել լճա­­կի մը հետ. «Չեն խայ­­տար քու ալ­­յակք», «Կը զմայ­­լի՞ն ալ­­յակքդ երկնի կա­­պոյ­­տին», «Որ­­քան ու­­նիս դու ալի»։ Ալեք­­սանտր Ծա­­տու­­րեանի բա­­նաս­­տեղծու­­թիւն ալ դար­­ձաւ ան. «Ալիք։ Մի ալիք ծո­­վի ծո­­ցից ափն է գա­­լիս»։ Իսկ Պատ­­կա­­­նեանի հա­­մար յի­­շատակ­­նե­­­րու պա­­հարան էր. «Հին-հին դա­­րուց յի­­շատակ, ալեաց մէ­­ջը պտրում եմ»։ Պոլ­­սա­­­հայ բա­­նաս­­տեղծու­­հի Նուէր Սի­­լահ­­լըն զայն դար­­ձուց ամ­­բողջ ժո­­ղովա­­ծուի մը խո­­րագի­­րը. «Ալե­­կոծ»։ Հայ գրո­­ղի հա­­մար «ալե­­տանջ» բառն ալ գրա­­ւիչ էր եւ ներշնչող։ Ան դուրս ել­­լե­­­լով իր բա­­ռացի իմաս­­տէն, նշա­­նակեց «խիստ յու­­զուած» կամ «յու­­զումնե­­րով տան­­ջուած», ինչպէս այն քնա­­րեր­­գա­­­կը, որու մա­­սին խօ­­սեցաւ Թու­­մա­­­նեանը. «Թաքցրո՛ւ, պոե՛տ, վշտերդ ամ­­բա­­­րուած մեծ գաղտնա­­րանում ալե­­տանջ հո­­գուդ»։ Իսկ մեր հի­­ներու հա­­մար ծե­­րանա­­լը «Ծաղ­­կիլ ալեաց» էր կամ՝ «Խո­­նար­­հիլ յա­­լիս»։

- Պա­­րոն, գրա­­կան այս մեղմ ալիք­­նե­­­րու մէջ ես սպառ­­նա­­­ցող բան չտե­­սայ։

- Որով­­հե­­­տեւ դուն դեռ չես լսած եւ չես տե­­սած «Ին­­նե­­­րորդ ալիք»ը։ Ան ալիք­­նե­­­րու ամե­­նէն ու­­ժեղն է, ամե­­նէն վտան­­գա­­­ւորը։ Ահեղ եւ կոր­­ծա­­­նիչ յոր­­ձանք է՝ փո­­թորի­­կի ժա­­մանակ։ «Ին­­նե­­­րորդ ալիք»ը նաեւ հսկայ գե­­ղան­­կար մըն է, Յով­­հաննէս Այ­­վա­­­զոս­­կիի գլուխ գոր­­ծոցնե­­րէն մէ­­կը։

- Պա­­րո՛ն, այդ առա­­ջին կա­­թիլը, որու մա­­սին կը խօ­­սէիք, ո՞վ պատ­­ճառ եղաւ անոր։

- Չենք գի­­տեր։ Ան­­յի­­­շելի ժա­­մանակ­­նե­­­րու յղա­­ցում է։ Բայց մէկ բան ջինջ կ՛երե­­ւի։ Մես­­րոպ Մաշ­­տոցն էր, որ առա­­ջին ան­­գամ եւ ամե­­նէն շատ են­­թա­­­կայ եղաւ ալիք­­նե­­­րու կոր­­ծա­­­նիչ տա­­տանումնե­­րուն՝ մեղ­­քի ալիք­­նե­­­րուն։ Սուրբի հե­­ղինա­­կած շա­­րական­­նե­­­րու մէջ կան այս պի­­սի միտ­­քեր. «Ալիք յան­­ցա­­­նաց զիս ալե­­կոծեն», «Ծով մե­­ղաց իմոյ զիս ալե­­կոծէ», «Ալե­­կոծիմ հող­­մով անօ­­րէնու­­թեան իմոյ»։ Այս աւան­­դութիւ­­նը շա­­րու­­նա­­­կեց Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցիի մօտ։ Անոր մտայ­­ղա­­­ցումներն են «Նաւ հոգ­­ւոյս՝ ալե­­կոծեալ», «Մի՛ ալե­­կոծեր զբքա­­ցեալս» եւ «Ի բախ­­մա­­­նէ ալեաց սա­­սանիմ» ար­­տա­­­յայ­­տութիւննե­­րը։ Իսկ այ­­սօր դա­­րերը փո­­խուե­­ցան ու շնոր­­հիւ գի­­տու­­թեան՝ հայ­­րե­­­նի բա­­ռապա­­շարի մէջ ու­­նինք «ռա­­դիօալիք», «ալի­­քի եր­­կա­­­րու­­թիւն», «ալի­­քի փոս», «ալի­­քի կա­­տար», «ալի­­քի աղ­­բիւր» հաս­­կա­­­ցողու­­թիւննե­­րը։

Նա­­ւակը կը հաս­­նի լճափ։ Թո­­կերով կ՚ամ­­րացնեն։ Նա­­ւապե­­տը, ալե­­հեր մարդ, ճեր­­մակ-կա­­պոյտ գլխար­­կը կը հա­­նէ, կը բա­­րեւէ մեզ։ Խան­­դա­­­վառու­­թեան ալիք մը ստեղ­­ծուի։ Աշա­­կերտնե­­րը ցռու­­կէն մին­­չեւ նա­­ւախել կը լեց­­նեն նա­­ւակը, մինչ Ալի­­քը, որո­­շած է նա­­ւապե­­տէն ար­­տօ­­­նու­­թիւն առ­­նել ու քա­­նի մը վայրկեան ղե­­կավա­­րել։ Իսկ կան աշա­­կերտներ, որոնք մին­­չեւ դրօ­­շակ բարձրա­­ցած են։ Անոնք ինքնա­­փուխ կը սկսին եր­­գել ու մե­­զի տալ լա­­ւագոյն վեր­­ջա­­­բանը.

Պատ­­րաստեց փոք­­րիկ տղան մի ճեր­­մակ թղթէ նա­­ւակ,

Իջեց­­րեց նա­­ւակը նա գե­­տակի ալ­­քի­­­ների վրայ...

Ուր են քեզ, ուր են տա­նում գե­տի ալիք­նե­րը խե­լագար։