ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՋՈՒՐ

Յորդառատ բառը կը շարունակէ հոսիլ...

Ժամ մը առաջ էր։ Հա­յաս­­տա­­­նի ազ­­գա­­­յին պատ­­կե­­­րաս­­րա­­­հի մէջ, Յով­­հաննէս Այ­­վա­­­զովսքիի «Նո­­յը իջ­­նում է Արա­­րատից» իւ­­ղանկա­­րին առ­­ջեւ խօ­­սեր էինք Մեծ ջրհե­­ղեղի մա­­սին, ապա «ջուր» բա­­ռի շուրջ զրու­­ցե­­­լով ջուր խմեր էինք մայ­­րա­­­քաղա­­քի եօթը գե­­ղաքան­­դակ պուլպու­­լակնե­­րէն։ Իսկ այժմ բարձրա­­ցած ենք Կաս­­կադ հա­­մալի­­րի «գա­­գաթը», վա­­զած ըլ­­լա­­­լով անոր 575 աս­­տի­­­ճան­­նե­­­րը։ Ամե­­նամեայ մրցում-արա­­րողու­­թիւն մըն է, զոր կա­­տարե­­ցինք, երկշա­­բաթեայ պտոյ­­տի հա­­մար հայ­­րե­­­նիք եկած մեր աշա­­կերտնե­­րով։ Այս տա­­րի մրցոյ­­թի ախո­­յեանն է Վար­­դա­­­նը, երկրոր­­դը՝ Նա­­րեկը, եր­­րորդը՝ Եթա­­նը։ Իսկ Վա­­հէն, ան որ մի­­ջօրէի այդ շրջա­­գայու­­թեան ըն­­թացքին ամ­­բողջ ժամ մը զրու­­ցեր էր հետս՝ առանց աճա­­պարե­­լու, ամէն տա­­սը-քսան աս­­տի­­­ճանի վրայ յայտնո­­ւող նոր տե­­սարա­­նը վա­­յելե­­լով, հա­­սաւ մեր մօտ։ Մինչ 39 պա­­տանի­­ները կրա­­քարէ շի­­նուած սպի­­տակ աս­­տի­­­ճան­­նե­­­րու վրայ խումբ-խումբ նստած կը հիանան հա­­մայ­­նա­­­պատ­­կե­­­րով -ոմանք աչ­­քե­­­րը փակ- Վա­­հէն հար­­ցումով մը կ՚ու­­զէ վերսկսիլ ջու­­րին ոդի­­սակա­­նը լսել։

-Պա­­րոն, ջու­­րը առաս­­պե­­­լական չէ՞։ Ին­­ծի հա­­մար բա­­նաս­­տեղծա­­կան է, քնա­­րական, քա­­նի որ անոր հա­­մար ստեղ­­ծեր ենք հեշ­­տա­­­լուր ձայ­­ներ. կար­­կաչ, կար­­կա­­­չիւն, Ճող­­փիւն, գլգլուք, գլգլոց...

-Ճիշդ ես։ Ու­­նինք նաեւ բազ­­մա­­­թիւ տե­­ղանուններ, որոնք մեր ական­­ջին հա­­մար երաժշտու­­թիւն են. Ջրա­­բերդ, Ջրա­­բեր, Ջրա­­կոյս, Ջրա­­հովիտ, Ջրա­­ձոր, Ջրա­­շէն, Ջրա­­ռատ, Ջրար­­բի... Վա­­հէ, ջու­­րը կե­­նարար եղաւ նաեւ մեր մայ­­րե­­­նիի հա­­մար։ Ան­­թիւ են անոր հետ շի­­նուած դար­­ձո­­­ւածքներն ու ար­­տա­­­յայ­­տութիւննե­­րը- «ջուր դառ­­նալ», «ջուր ծե­­ծել», «ջու­­րո­­­վը եր­­թալ», «ջուր կտրիլ», «ջու­­րի գին», «ջրիկ-մրիկ», «ջու­­րի պէս կար­­դալ կամ սոր­­վիլ», «ջու­­րի պէս ծախ­­սել»... Մեր նախ­­նի­­­ները ու­­նե­­­ցեր են նաեւ իմաս­­տուն խօսք մը. «Լաւ է ջուր հո­­րի քան զգի­­նի յո­­ռի»։ Իսկ իրա­­րան­­ցումէն եւ խառ­­նաշփո­­թու­­թե­­­նէն անձնա­­կան շա­­հի հա­­մար օգ­­տո­­­ւողին կ՚ըսենք. «Պղտոր ջու­­րի մէջ ձուկ կ՚որ­­սայ»։ Ջու­­րը ու­­նի փո­­խաբե­­րական բազ­­մա­­­թիւ իմաստներ, մէ­­կը՝ «գո­­հարե­­ղէնի փայլ», ուստի կ՚ըսենք, «Այս ադա­­ման­­դը հիանա­­լի ջուր ու­­նի»։

-Հայրս եւ ըն­­կերնե­­րը կը սի­­րեն «ջուր» խմել։

-Ծած­­կա­­­բանու­­թիւն մը, որ կը նշա­­նակէ օղի։ Վա­­նեցի­­ները, ակնցի­­ները եւ պոլ­­սա­­­հայե­­րը կը գոր­­ծա­­­ծեն։ Երզնկա­­ցի կին մը իր ամու­­սի­­­նին ըսեր է. «Ճեր­­մակ ջու­­րին հո­­տը կի­­նէ բեր­­նէդ կու գայ»։ Լե­­զուա­­բան եւ հա­­յերէ­­նագէտ Պետ­­րոս Պե­­տիրեանը ար­­ձա­­­նագ­­րած է այս խօս­­քը։ Հա­­յերէն լե­­զուն ու­­նի նաեւ եր­­կու բարդ բա­­ռեր, որոնք կար­­ծես, թէ գե­­տի չափ եր­­կար ըլ­­լա­­­յին. «ջրանցքա­­շինա­­րարու­­թիւն» եւ «ջրմու­­ղա­­­շինա­­րարու­­թիւն»։ «Ջուր»ի հնչիւ­­նը, Վա­­հէ, հեշ­­տա­­­լուր էր նաեւ մեր բա­­նաս­­տեղծնե­­րուն հա­­մար։ Անոր երե­­ւոյ­­թէն ամե­­նէն շատ ազ­­դո­­­ւած բա­­նաս­­տե՞ղծը։ Ան­­կասկած Մի­­սաք Մե­­ծարենցն է։ Ան է որ ջու­­րով ստեղ­­ծեց ան­­զուգա­­կան գրա­­կան պատ­­կերներ. «Ջու­­րը ցայտքէն ծա­­ղիկ ծա­­ղիկ կը կա­­թէ», «Ջու­­րէն դար­­ձին հո­­գիս պիտ՚ ըղ­­ձայ գան­­ձեր՝ զոր չու­­նի», «Եր­­կու կա­­թիլ ջուր շուրթե­­րուն իր կէզ», «Յան­­կարծ թոյր մը դեղ­­ձան կը ներ­­կէ ջու­­րը փա­­փուկ», «Հո­­վը... ջու­­րե­­­րուն վրայ կը դառ­­նայ սար­­սուռի պարն հեշ­­տա­­­գին»։ Եւ ին­­չո՞ւ զար­­մա­­­նալ լսե­­լով, թէ անոր հա­­սակա­­կիցը, Վա­­հան Տէ­­րեանը, հայ­­կա­­­կան ջրաշ­­խարհի արե­­ւելեան ծայ­­րը գրի կ՚առ­­նէր նոյնքան զգա­­յուն, եր­­բեմն սրտաճմլիկ պատ­­կերներ՝ դար­­ձեալ ջու­­րով ստեղ­­ծո­­­ւած։ Տէ­­րեանի «Մթնշա­­ղի անուրջներ» ժո­­ղովա­­ծուն ողո­­ղուած է այսպի­­սի բա­­նատո­­ղերով. «Սա­­սանում եմ ես ջրե­­րի ահից», «Պարզ ջրի վրայ եղէ­­գը հան­­դարտ», «Կար­­կա­­­չող ջրի լա­­ցը կը լսեմ», «Նա­­ւը ճեղ­­քում է ջրի հա­­յելին», «Զմրուխտէ ջրեր, ձեզ ո՞վ վրդո­­վեց»։ Բայց, ջու­­րը, կը հա­­ւատա՞ս, անակնկալ եւ երա­­նելի «փրկու­­թիւն» էր վա­­նեցի Նա­­հապետ Քու­­չա­­­կին հա­­մար։ Կը յի­­շե՞ս այդ հայ­­րե­­­նը, որ դա­­սըն­­կերդ Սեդ­­րա­­­կը տա­­րեվեր­­ջի հան­­դէ­­­սին ար­­տա­­­սանեց Ցո­­լերին ձեռ­­քէն բռնած...

-Ինչպէ՞ս կրնամ մոռ­­նալ։

-Ահա այդ քա­­ռեակը... Ի՛նչ հե­­տաքրքրա­­կան պատ­­մութիւն։ Օր մը, Քու­­չա­­­կը եւ իր եարը որո­­շեր են փախ­­չիլ եր­­թալ պար­­տէզներ, գիւ­­ղէն դուրս՝ ջու­­րին ան­­դի կող­­մը։ Անոնք վա­­զելով ան­­ցեր են կա­­մուրջը։

- Մէ­­կը չէ՞ տե­­սած։ Հե­­տապնդող չէ՞ եղած։

- Ինչպէ՞ս չըլ­­լար։ Հա­­զիւ որ զոյ­­գը կա­­մուրջը ան­­ցեր է, յան­­կարծ շատ անձրեւ եկեր է։ Վա­­հէ՛, անձրե­­ւը, ձիւ­­նը կը սի­­րեն սի­­րահար­­նե­­­րը, կը ծած­­կեն անոնց հետ­­քե­­­րը։ Յե­­տոյ, բարձրա­­ցեր է ջու­­րը ու կա­­մուրջը առե՜ր, տա­­րեր է։ Երբ մեր տղան վեր­­ջա­­­պէս առանձնա­­ցեր է իր սի­­րածին հետ, ըսեր է.

...Ես ձուկ ու դու ջուր, հո­­գի,

առանց ջո՛ւր՝ ձու­­կըն մե­­ռանի...

Երբ զձուկն ի ջրէն հա­­նեն

ւ’ի այլ ջուր ձը­­գեն, նայ ապ­­րի,

Երբ զիս ի քե­­նէ զա­­տեն,

քան զմեռ­­նելն այլ ճար չի լի­­նի։

Եարի խմած ջու­­րը ամե­­նէն հա­­մովն է։ Թու­­մա­­­նեանը լաւ գի­­տէր անի­­կա։ «Անոյշ»ի խօս­­քերն են. «Ա՛յ պաղ ջրեր, զու­­լալ ջրեր, որ գա­­լիս էք սա­­րերից, գա­­լիս անցնում հանդ ու չո­­լեր, եարս էլ խմե՞ց էդ ջրից»։ Ինչպէ՛ս չյի­­շել նաեւ հո­­սող ջու­­րե­­­րու յա­­ւեր­­ժա­­­կան հար­­սե­­­րը, նա­­յադ­­նե­­­րը։ Իւ­­րա­­­քան­­չիւր գետ, գե­­տակ եւ աղ­­բիւր ու­­նե­­­ցեր է իր նա­­յադը։ Բա­­նաս­­տեղծնե­­րու ներշնչու­­մը, ան­­կասկած նա­­յադ­­ներն էին։ Հին հա­­ւատ­­քը կ՚ըսէ, թէ ջու­­րե­­­րու կար­­կա­­­չը նա­­յադի զրոյցն էր եւ այդ գե­­ղեց­­կուհի­­ները եր­­գի եւ քնա­­րեր­­գութեան ներշնչում էին։ Եւ մի՛ մոռ­­նար, որ աղ­­բիւրի նա­­յադը բժշկու­­թիւն կը շնոր­­հէր հի­­ւանդ մահ­­կա­­­նացու­­նե­­­րուն։ Այդ աղ­­բիւրը կը կո­­չուէր «հրա­­շագործ»։ Մեր լեռ­­նաշխար­­հի բազ­­մա­­­հազար հրա­­շագործ աղ­­բիւրնե­­րէն մէ­­կը «Թո­­րոս Աղ­­բար» գիր­­քին մէջ կը յի­­շատա­­կէ ազ­­գագրա­­գէտ Գա­­րեգին վար­­դա­­­պետ Սրո­­ւանձտեան­­ցը, Տէր­­սի­­­մի Խո­­զաթ գա­­ւառա­­կի Ագ­­րակ գիւ­­ղի վան­­քի մօտ «Ջրհարս» աղ­­բիւրն էր։ Ան է որ կը բու­­ժէր ական­­ջի ցա­­ւերը։ Այդ պաղ ջու­­րէն կը կա­­թեց­­նէին ական­­ջին մէջ, ապա հի­­ւան­­դը մօ­­տակայ օրհնո­­ւած քա­­րին վրայ վա­­ռած մոմ մը կը տնկէր...

-Ու ան­­կասկած կը բու­­ժո­­­ւէր։ Պա­­րո՛ն, ես կը հա­­ւատամ, թէ Երե­­ւանի պուլպու­­լակներն ալ հրաշքներ կը գոր­­ծեն։ Ամէն ան­­գամ, որ կա­­մաւո­­րապէս կը ստի­­պէք մեզ այդ աղ­­բիւրնե­­րէն ջուր խմե­­լու, մենք կը զգանք, ինչպէ՛ս ըսեմ, աւե­­լի հայ, աւե­­լի ոգե­­ւորո­­ւած։

-Վա­­հէ, ջու­­րը, մեր ջինջ ու ազ­­նիւ միավան­­կը, ու­­նի այդ ոյ­­ժը։

Ժա­­մանա­­կը ջու­­րի պէս հո­­սեր է։ Նա­­խընթրի­­քի պէտք է եր­­թալ։ Կը սկսինք իջ­­նել Կաս­­կա­­­դէն, մտա­­ծելով, թէ ար­­դեօք ճա­­շի սե­­ղանը ի՞նչ զրոյ­­ցի առիթ պի­­տի տայ։ Հա՛ցը, անկասկած։