Ս. Յովհաննէսի ուխտատեղին

ՕՔՍԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

oksana.karapetian@gmail.com

Սուրբ Յովհաննէս ուխտա­­­տեղին կը գտնո­­­ւի եր­­­բեմնի Նոր Պա­­­յազէ­­­տէն, իսկ այ­­­սօր՝ Գա­­­ւառէն դէ­­­պի արե­­­ւելք։ Հի­­­նէն յայտնի է որ­­­պէս Սալ­­­կուտի անա­­­պատ։

Մեծ Հայ­­­քի Սիւ­­­նիք աշ­­­խարհի Գե­­­ղար­­­քունիք կամ Սոթք գա­­­ւառում կը գտնո­­­ւի Սալ­­­կուտի անա­­­պատը՝ ՀՀ Մար­­­տունու շրջա­­­նի Երա­­­նոս գիւ­­­ղէն արեւ­­­մուտք։

Սրբա­­­տեղին հին քա­­­րայր է, որ, ամե­­­նայն հա­­­ւանա­­­կանու­­­թեամբ, գո­­­յացել է դի­­­մացի ժայ­­­ռէն գլո­­­րուած քա­­­րերի կու­­­տա­­­­­­­կու­­­մէն։ Կը թո­­­ւայ քա­­­րայ­­­րը պաշ­­­տա­­­­­­­մունքի վայր էր դե­­­ռեւս հե­­­թանո­­­սական ժա­­­մանակ­­­նե­­­­­­­րէն։

Այս ուխտա­­­տեղի-քա­­­րայ­­­րը երեք փոք­­­րիկ սրահ­­­նե­­­­­­­րէն բաղ­­­կա­­­­­­­ցած է։ Լոյ­­­սը հա­­­զիւ կը թա­­­փան­­­ցէ քա­­­րերի մի­­­ջէն։ Առ­­­ջե­­­­­­­ւում ըն­­­դարձակ ու ծաղ­­­կա­­­­­­­լի դաշտ է, որ ամէն Համ­­­բարձման տօ­­­նին իր քով կը կան­­­չէր տե­­­ղի մարդկանց, եւ նրանք ծա­­­լապա­­­տիկ կը վա­­­յելէին հա­­­սարա­­­կական մա­­­տաղը։

Քա­­­րայր հաս­­­նե­­­­­­­լու հա­­­մար յա­­­տուկ սան­­­դուղներ կան դրո­­­ւած։ Աւան­­­դութեան հա­­­մաձայն այստեղ է ճգնել Յով­­­հաննէս անու­­­նով մի ճգնա­­­ւոր եւ նրա գե­­­րեզ­­­մա­­­­­­­նը (Երա­­­նոս գիւ­­­ղի մօտ) դար­­­ձել է հա­­­մանուն ուխտա­­­տեղի մա­­­տուռ։

Շատ աւան­­­դազրոյցներ կը պատ­­­մեն Յով­­­հաննէս սրբի զօ­­­րու­­­թեան մա­­­սին։

Կ՚ըսեն թէ ժա­­­մանա­­­կին քիւրտ մը կ՚անցնէր այստե­­­ղով, հա­­­գին նոր տրեխ­­­ներ ու­­­նէր։

Աս քիւրտը սուրբ Յով­­­հաննէ­­­սի մօ­­­տով անցնե­­­լիս, ըսել է թէ. «Տե՛ս, սուրբ Յով­­­հաննէս, իմ այս տրեխ­­­նե­­­­­­­րը այնքան չմա­­­շեն, որ մի տա­­­րի յե­­­տոյ նրան­­­ցով գամ քեզ մօտ ուխտ, թէ չէ…», ու սկսել է հայ­­­հո­­­­­­­յել։

Պա­­­տիժը կայ­­­ծակնա­­­յին էր. իս­­­կոյն եւեթ աս քիւրտի ոտ­­­քե­­­­­­­րը կը տկա­­­րանան, եւ նա վայր կ՚ընկնէ։ Գիւ­­­ղա­­­­­­­ցիք նրան կը շալ­­­կեն եւ տուն կը տա­­­նեն։ Տա­­­րի մը նա չէր կրնար քայ­­­լել։

Երբ տա­­­րին կը բո­­­լորէ, նրա ոտ­­­քե­­­­­­­րը հրաշ­­­քով կ՚ապա­­­քինո­­­ւեն։ Քիւրտը կը հագ­­­նէ իր տրեխ­­­նե­­­­­­­րը, որոնք չէին մա­­­շել, որով­­­հե­­­­­­­տեւ չէր հա­­­գել, եւ մա­­­տաղա­­­ցու ոչ­­­խարն առ­­­նե­­­­­­­լով՝ ուխտի կ՚եր­­­թայ Ս. Յով­­­հաննէս։

Քա­­­րայ­­­րի մօտ ծուռ ու մուռ մե­­­խերով մի մեծ քար կայ։ Այդ մե­­­խերը ուխտա­­­ւոր­­­նե­­­­­­­րը կը խփեն քա­­­րի մէջ կամ ան­­­մի­­­­­­­ջապէս քա­­­րայ­­­րի պա­­­տին։ Եթէ մե­­­խը առանց ծռե­­­լու քա­­­րի մէջ կը խրո­­­ւի, կը գու­­­շա­­­­­­­կեն թէ Ս. Յով­­­հաննէ­­­սը իրենց ուխտը ըն­­­դունեց։

Ծեր կին մը կը պատ­­­մէր թէ ան­­­գամ մը ուխտա­­­տեղի բարձրա­­­ցած է աղօ­­­թելու։ Դեռ նոր էին գաղ­­­թել այդ կող­­­մե­­­­­­­րը։ Ին­­­քը տասնչորս տա­­­րեկան էր, քրոջ հետ էր ուխտի եկել։

Երբ հա­­­սել են քա­­­րայր, պար­­­զո­­­­­­­ւել է՝ մոմ վա­­­ռելու հա­­­մար լուցկին տանն է մո­­­ռացել։ Զին­­­քը անի­­­ծելով մո­­­ռաց­­­կո­­­­­­­տու­­­թեան հա­­­մար, մո­­­մերը թո­­­ղել է Ս. Յով­­­հաննէ­­­սի մօտ, ին­­­քը դար­­­ձել դէ­­­պի տուն՝ լուցկի­­­ները բե­­­րելու։

Բայց երբ մի պահ յետ է նա­­­յել, տե­­­սել է, որ իր դրած մո­­­մերը կը վա­­­ռուին։ «Ու­­­րեմն,- մտա­­­ծել է կի­­­նը, - իրենց փա­­­փաքը ըն­­­դունեց սուրբ Յով­­­հաննէ­­­սը»։

Քա­­­րայ­­­րի մօտ բազ­­­մա­­­­­­­թիւ խաչ­­­քա­­­­­­­րեր կան կանգնե­­­ցուած, որոնցմէ մեծ մա­­­սը զուրկ է որ եւ է ար­­­ձա­­­­­­­նագ­­­րութիւն»։ Սա­­­կայն մէկ-եր­­­կուսի վե­­­րայ, այ­­­դո­­­­­­­ւամե­­­նայ­­­նիւ, գրու­­­թիւններ կը տես­­­նենք.

«Սուրբ խաչս բա­­­րեխաւս Ծա­­­տու­­­րին.թիւ.ՌԽԴ (1595). Քի­­­րամ կազ­­­մող», «Ծա­­­տուրս եղի ի խա­­­չի ոտն (նո­­­ւիրե­­­ցի Սրբին) զապ­­­րա­­­­­­­նացս տասն.ով ինչ մարդ որ հա­­­նէի սրբոյն՝ խռով կե­­­նայ սուրբն ՌՄԽ» (տե՚ս ԱՀ-Նոր Պա­­­յազէտ)։

Ու­­­րիշ մեծ քա­­­րի երե­­­սին գրո­­­ւած է.«ի թիւն ՋՂԸ (1549) Թո­­­մաս ծա­­­ռայ Աս­­­տուծոյ եկի ի Գա­­­ւառէն ի ծա­­­ռայու­­­թիւն սուրբ Յով­­­հաննէ­­­սին. շատ աշ­­­խա­­­­­­­տեցայ. յի­­­շեցէք ի Քրիս­­­տոս»։

Կ՚ըսեն թէ այս ար­­­ձա­­­­­­­նագ­­­րութեան մէջ յի­­­շատա­­­կուող Թով­­­մա ճգնա­­­ւորը ճգնել է Ս. Յով­­­հաննէ­­­սի ուխտա­­­տեղի հան­­­դի­­­­­­­պակաց ժայ­­­ռի ծեր­­­պի մէջ, որ այժմ Ս. Գէորգ անու­­­նով ուխտատեղի է։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ