ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Երկիրը ճարահատ ԵՄԻԱ-ի դիմաց

Առանց մեծ­­խօ­­­սիկու­­թե­­­նէ խու­­սա­­­փելու, առանց վա­­րանե­­լու ամե­­նայն հա­­ւատ­­քով կը հաս­­տա­­­տեմ, թէ գո­­նէ իմ հե­­տեւած ժա­­մանա­­կահա­­տուա­­ծի այլ խօս­­քով վեր­­ջին կէս դա­­րու Թուրքիոյ քա­­ղաքա­­կան դաշ­­տի մէջ ամե­­նափայ­­լուն գոր­­ծի­­­չը կը հան­­դի­­­սանայ Սե­­լահատ­­տին Տե­­միր­­թաշ։

Տե­­միր­­թաշ օժ­­տո­­­ւած է բարձր կրթութեամբ։ Իրա­­ւապաշտպան մըն է ան եւ իր նիւ­­թին մէջ լաւ պատ­­րաստուած մաս­­նա­­­գէտ մը։ Բայց նշենք աւե­­լին, Տե­­միր­­թա­­­շի շնորհքնե­­րու ալ աւե­­լի մեծ մա­­սը կու գայ իր ձե­­ւաւո­­րուած, կազ­­մա­­­ւորո­­ւած ըն­­կե­­­րային մի­­ջավայ­­րի յատ­­կութիւննե­­րէն։ Այդ յատ­­կութիւննե­­րու հե­­տեւան­­քով է, որ ան ի տար­­բե­­­րու­­թիւն իրեն պաշ­­տօ­­­նակից զա­­նազան­­նե­­­րէ ամե­­նածանր պայ­­մաննե­­րու տակ իսկ կը յա­­ջողի պա­­հել սրամ­­տութիւն եւ մա­­նաւանդ եր­­գի­­­ծան­­քի կա­­րողու­­թիւն։ Պէտք չէ շփո­­թել Տե­­միր­­թա­­­շի եր­­գի­­­ծան­­քը պարզ ծի­­ծաղէ շատ աւե­­լին է։ Վեր­­ջա­­­պէս ան ծաղ­­րա­­­ծու մը չէ, այլ լաւ պատ­­րաստո­­ւած գրչի մշակ մը։ Անի­­րաւ ու անար­­դար բան­­տարկու­­թիւնը դոյզն իսկ չկրցաւ մա­­շեց­­նել Տե­­միր­­թա­­­շի այս յատ­­կութիւննե­­րը։ Դուրս է բո­­լոր բար­­դոյթնե­­րէ։ Հա­­մես­­տութեան ամե­­նավե­­րին դրսեւորումնե­­րուն իսկ կը յա­­ջողի բո­­լորին ու­­շադրու­­թիւնը իր վրայ հա­­ւաքե­­լու։ Կ՚երե­­ւի թէ այս շնորհքներն ալ ազ­­դե­­­ցիկ եղան, որ իր հա­­մեմա­­տաբար շատ աւե­­լի ազատ պայ­­մաննե­­րու մէջ մաս­­նակցած ընտրու­­թիւննե­­րը տան բո­­լորին հա­­մար անսպա­­սելի յա­­ջող ար­­դիւնք։

Նա­­խապէս ալ այս սիւ­­նա­­­կին մէջ նշած ենք թէ, Հայ ժո­­ղովուրդը Թուրքիոյ քա­­ղաքա­­կան պատ­­մութեան մէջ առա­­ջին ան­­գամ այդքան մեծ հա­­մակ­­րանք ցու­­ցա­­­բերեց քա­­ղաքա­­կան դաշ­­տի ամե­­նաձախ գծին վրայ տեղ գտած կու­­սակցու­­թեան մը։ Ան­­շուշտ, որ այդ երե­­ւոյ­­թին ամե­­նաէական տարրն էր նոյն ինքն Ժո­­ղովուրդնե­­րու ժո­­ղովրդա­­վարու­­թեան կու­­սակցու­­թեան հա­­մանա­­խագահ Սե­­լահատ­­տին Տե­­միր­­թաշ։

Այ­­սօր նոյ­­նիսկ ամէն ինչ ըն­­դա­­­նայ օրի­­նակա­­նու­­թեան մէջ, նոյ­­նիսկ ապա­­հովո­­ւած ըլ­­լայ խօս­­քի եւ մտքի ազա­­տու­­թիւնը միայն ու միայն Տե­­միր­­թա­­­շի այս պայ­­մաննե­­րու տակ բան­­տարկու­­թիւնը ան­­գամ բա­­ւարար է, որ եր­­կի­­­րը կորսնցնէ իր իրա­­ւաս­­նութիւ­­նը ար­­դա­­­րու­­թեան առու­­մով։

Եր­­կու օր առաջ հրա­­տարա­­կուե­­ցաւ ԵՄԻԱ-ի Տե­­միր­­թա­­­շի բան­­տարկու­­թեան դէմ կա­­յացու­­ցած վճի­­ռը։ Այդ վճի­­ռին մէջ անսպա­­սելի կամ զար­­մա­­­նալի ոչինչ կար։ Բո­­լորս գի­­տէինք թէ ար­­դա­­­րութեան բո­­լոր չա­­փանիշ­­նե­­­րով անըն­­դունե­­լի էր անոր բան­­տարկու­­թիւնը։ Այդ բան­­տարկու­­թիւնը կը տե­­ւէ աւե­­լի քան եր­­կու տա­­րիներ եւ իբ­­րեւ թէ ահա­­բեկ­­չա­­­կան կազ­­մա­­­կեր­­պութեան ի նպաստ մե­­ղադ­­րանքով յա­­րու­­ցո­­­ւած դա­­տին մէջ մե­­ղադ­­րանքի նիւթ դար­­ձած բո­­լոր ամ­­բաստա­­նու­­թիւննե­­րը քա­­ղաքա­­կան բնոյթ ու­­նին։

Կա­­րելի է ըսել, թէ հոս եւս զար­­մա­­­նալու պատ­­ճառ չկայ, քա­­նի որ Թուրքիոյ ար­­դա­­­րադա­­տու­­թեան հա­­մակար­­գը շատ եր­­կար ժա­­մանա­­կէ ի վեր կորսնցու­­ցած է հա­­ւաս­­տիու­­թիւնը։ Ան­­հա­­­տական մե­­նատի­­րու­­թեան մը բնա­­կան հե­­տեւանքներն են, որ կ՚ապ­­րո­­­ւին երկրին մէջ։ Ահա­­ւասիկ այդ երե­­ւոյ­­թի վեր­­ջին օղա­­կը կը ներ­­կա­­­յանայ Հան­­րա­­­պետու­­թեան նա­­խագա­­հին ԵՄԻԱ-ի վճի­­ռը մեր­­ժող խօս­­քե­­­րով։

Բո­­լորը գի­­տեն, թէ ինչ կը նշա­­նակէ ԵՄԻԱ-ի ան­­դա­­­մակ­­ցութիւ­­նը։ Բո­­լորը գի­­տեն այդ ան­­դա­­­մակ­­ցութեան եր­­կիրնե­­րու բե­­րած պար­­տադրան­­քը։ Այս բո­­լորը գիտ­­նա­­­լով հան­­դերձ «ԵՄԻԱ-ի որո­­շումնե­­րը մեզ պար­­տադրու­­թեան չեն մատ­­ներ» ըսե­­լը բա­­ռին ամե­­նաթե­­թեւ ար­­տա­­­յայ­­տութեամբ ան­­հե­­­թեթու­­թիւն է։ Դար­­ձեալ բո­­լորս գի­­տենք, թէ նման ան­­հե­­­թեթու­­թիւնը հետզհե­­տէ կարգ ու կա­­նոն դար­­ձած է երկրի վար­­չութեան մէջ եւ կար­­ծես թէ Հան­­րա­­­պետու­­թեան նա­­խագա­­հը ու­­րիշ ճար չու­­նի, եթէ ոչ նման ան­­հե­­­թեթու­­թեամբ ներ­­կա­­­յանա­­լու իր ժո­­ղովուրդին։ Իր­­մէ սպա­­սուա­­ծը ճիշդ ալ այս է որով­­հե­­­տեւ։ Երկրոր­­դա­­­կան կը մնայ այդ մեծ­­խօ­­­սիկու­­թեան իրա­­ւացի հիմ­­քե­­­րուն գո­­յու­­թիւնը կամ բա­­ցակա­­յու­­թիւնը։ Այ­­սօր նա­­խագա­­հը ընտրող զան­­գո­­­ւածին նա­­խասի­­րու­­թիւնն է ամ­­բո­­­խավա­­րու­­թիւնը եւ նա­­խագա­­հը ստի­­պուած է այդ ակնկա­­լու­­թիւնը գո­­հաց­­նե­­­լու։

Գո­­նէ առայժմ։

pakrates@yahoo.com