ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Փողոցները կրաֆիթիով ազատութիւն կը բուրեն

Որմնան­­կա­­­րը սկսե­­լով քա­­րայրնե­­րու պա­­տերուն վրայ գծո­­ւած որ­­սի պատ­­կերնե­­րէն, պատ­­մութեան բո­­լոր ժա­­մանակ­­նե­­­րուն առ­­կայ եղող գե­­ղարո­­ւես­­տի ճիւղն է։ Ափ­­սոս որ ան անցնող ժա­­մանա­­կի ըն­­թացքին չէր տի­­րացած իր ար­­ժա­­­նի գնա­­հատան­­քին։ Գե­­ղան­­կարչու­­թիւնը իր կար­­գին ու­­նե­­­ցաւ զար­­գացման շրջան­­ներ։ Անոնց մէջ վե­­րած­­նունդի շրջա­­նը կա­­րեւոր ան­­կիւնա­­դարձ մը կը կազ­­մէ, քա­­նի որ նա­­խոր­­դող դա­­րերու ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծութիւննե­­րու մէջ կը բա­­ցակա­­յէին տե­­սան­­կիւնի գոր­­ծա­­­ծու­­թիւնը։ Նկա­­րուած կեր­­պարնե­­րը կար­­ծես օդի մէջ ըլ­­լան, զուրկ էին խո­­րու­­թեան հաս­­կա­­­ցողու­­թե­­­նէ։

Վե­­րած­­նունդի գոր­­ծե­­­րը մին­­չեւ օրս կը մնան որոշ բար­­ձունքի մը վրայ։ Օրի­­նակի հա­­մար Տա Վին­­ճիի «Լա ժա­­քոնտ» գոր­­ծը մին­­չեւ օրս իր պա­­հած գաղտնիք­­նե­­­րով կը զբա­­ղեց­­նէ արո­­ւես­­տա­­­բան­­նե­­­րու միտ­­քը։ Նման բան կա­­րելի է ըսել նոյն հե­­ղինա­­կի «Վեր­­ջին ընթրի­­քը» նկա­­րին հա­­մար։ Քա­­նի որ իր մա­­սին այսքան շատ մեկ­­նա­­­բանու­­թիւններ եղած են, այս գոր­­ծե­­­րը ինքնա­­բերա­­բար նիւթ դար­­ձած են նաեւ զա­­նազան աղա­­ւաղումնե­­րու։ Անոնց մէջ կան ու­­շագրաւ սրամ­­տութիւննե­­րու ար­­տա­­­ցոլումներ, որոնք շատ ան­­գամ ծի­­ծաղի պատ­­ճառ կը դառ­­նան։ Նման միտ­­քով մը Պոլ­­սոյ կա­­պելա­­ներէն մէ­­կը իր պա­­տին տե­­ղադ­­րած էր Տա Վին­­ճիի «Վեր­­ջին ընթրի­­քը» գոր­­ծին աղա­­ւաղո­­ւած մէկ օրի­­նակը։ Այստեղ Յի­­սու­­սի կեր­­պա­­­րին կը փո­­խարի­­նէր փոփ երաժշտու­­թեան եր­­գիչ Պա­­րըշ Ման­­չօ, իր կող­­քին ու­­նե­­­նալով 12 հան­­րա­­­ծանօթ այլ եր­­գիչներ։

Սա­­կայն այս նկա­­րը փո­­խանակ ան­­մեղ ծի­­ծաղի, բուռն հա­­կազ­­դե­­­ցու­­թեան մը թի­­րախը դար­­ձաւ։ Զա­­նազան­­ներ ըն­­կե­­­րային ցան­­ցե­­­րու վրայ դէպ­­քը պա­­խարա­­կեցին իբ­­րեւ սրբու­­թիւննե­­րու նկատ­­մամբ անար­­գանք։ Վեր­­ջա­­­պէս պատ­­րիար­­քա­­­րանն ալ այս ուղղու­­թիւնով դժգո­­հու­­թիւն յայտնեց եւ իբր հե­­տեւանք պատ­­կե­­­րը վե­­րացաւ նե­­րողու­­թիւն խնդրող մե­­ղան­­չումի գրու­­թեան մը հետ։

Ապա վրայ հա­­սաւ Պա­­քըր­­գիւղի հա­­յոց եկե­­ղեց­­ւոյ պա­­տերուն գծո­­ւած կրա­­ֆիթի մը, որ բա­­ւական ան­­մեղ կը թո­­ւէր։ Սա­­կայն թա­­ղակա­­նու­­թիւնը նկա­­տի չա­­ռաւ այդ «ան­­մեղ» հան­­գա­­­ման­­քը եւ բո­­ղոք յայտնեց թա­­ղի ոս­­տի­­­կանու­­թեան։ Մինչդեռ ան­­ցեալին ատե­­լու­­թեան պատ­­գամնե­­րով լե­­ցուն բազ­­մա­­­թիւ գրա­­ռումնե­­րու դի­­մաց մեր թա­­ղական­­նե­­­րը կը սի­­րէին լուռ մնալ։ Նոյ­­նիսկ այդ արարքնե­­րը կը փոր­­ձէին մա­­մու­­լէն իսկ թաքցնե­­լ։ Այ­­սօր եթէ բո­­ղոքի հա­­մար ոս­­տի­­­կանու­­թեան կը դի­­մեն, այդ ալ յա­­ռաջըն­­թաց մը կա­­րելի է հա­­մարել։

Բայց միւս կող­­մէն կրա­­ֆիթին կը շա­­րու­­նա­­­կէ ներ­­կայ ժա­­մանակ­­նե­­­րու փո­­ղոցա­­յին արո­­ւես­­տը որ­­պէս, իր ան­­կարգու­­թեան, անօ­­րինու­­թեան մէջ բարձրա­­նալու։ Ճիշդ է որ փո­­ղոցը հա­­սարա­­կապատ­­կան վայր որ­­պէս, եր­­բեք պի­­տի չհաս­­նի գե­­ղարո­­ւես­­տա­­­կան գոր­­ծե­­­րու ցու­­ցադրո­­ւած սա­­լոնի մը փառ­­քին։ Նոյնպէս փո­­ղոցի երա­­ժիշտնե­­րը, ինչ տա­­ղան­­դով ալ օժ­­տո­­­ւած ըլ­­լան, պի­­տի չվա­­յելեն կար­­միր գոր­­գե­­­րու վրայ տո­­ղան­­ցող երա­­ժիշտնե­­րու տի­­րացած հա­­մակ­­րանքը։ Բայց այդ ան­­տե­­­սու­­մը եր­­բեք չի նո­­ւաս­­տացներ անոնց ոչ եր­­գը, երաժշտու­­թիւնը, եւ ո՛չ ալ նկար­­չա­­­կան ար­­ժէ­­­քը։

Այս բո­­լորին մէջ մտմտա­­լու պա­­հուն կը յի­­շեմ Պանքսին, որ հսկայ որմնան­­կա­­­րով մը իր բո­­ղոքը յայտնած էր լրագ­­րող ու գե­­ղան­­կա­­­րիչ Զէհ­­րա Տո­­ղանի անար­­դար բան­­տարկու­­թեան դէմ։ Ի զար­­մանս աշ­­խարհի, Պանքսի յա­­ջողած է նաեւ իր ինքնու­­թիւնը թա­­քուն պա­­հելու։ Երբ դրա­­մապաշտ հա­­մակար­­գը փոր­­ձեց աճուրդի մը դնել անոր նշա­­նաւոր գոր­­ծե­­­րէն մին, բո­­լորը զար­­մա­­­նալով զար­­մա­­­ցան տես­­նե­­­լով թէ, աճուրդի աւար­­տին նկա­­րը ինչպէս ինքզինք ոչնչա­­ցուց։

Ու­­րեմն խոր­­հուրդ տանք, պայ­­քա­­­րեցէք ատե­­լու­­թեան պատ­­գամնե­­րու դէմ, բայց աւե­­լի հան­­դուրժող եղէք կրա­­ֆիթի կո­­չուած արո­­ւես­­տի նկատմամբ։