ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Պատրիարքը գնաց, հապա մենք կա՞նք

Բո­լորս տե­­ղեակ էինք Մես­­րոպ Պատ­­րիար­­քը մեզ­­մէ խլող հի­­ւան­­դութեան բնոյ­­թին։ Նոյ­­նիսկ «Մենք հո­­գեւո­­րական­­ներս հրաշքնե­­րու կը հա­­ւատանք» ըսող­­ներն ալ գի­­տէին, թէ այս գոր­­ծընթա­­ցը դէ­­պի ուր պի­­տի հաս­­նի։ Այս բո­­լորը գիտ­­նա­­­լով հան­­դերձ շատ ծանր կը տա­­նինք Մես­­րոպ Պատ­­րիար­­քի վախ­­ճանման իրո­­ղու­­թիւնը։ Ո՞ր գոր­­ծօնն է, որ այս կո­­րուստը այսքան ան­­տա­­­նելի կը դարձնէ բո­­լորիս հա­­մար։ Թե­­րեւս այս փաս­­տա­­­ցի իրո­­ղու­­թիւնը, թէ շատ բարձր էր մեր ակնկա­­լու­­թիւննե­­րը իրեն հան­­դէպ։ Որ­­պէս ժո­­ղովուրդ միշտ տու­­ժած ըլ­­լա­­­լով, միշտ մի­­ջակով բա­­ւարա­­րուե­­լու հո­­գեբա­­նու­­թիւնով լե­­ցուն էինք, երբ ծա­­նօթա­­ցանք Մես­­րոպ հայր սուրբի հետ։ Իր կեր­­պա­­­րին մէջ բա­­ցի լաւ պատ­­րաստո­­ւած հո­­գեւո­­րակա­­նէ, տե­­սանք նոյնպէս լաւ պատ­­րաստո­­ւած, աշ­­խարհի ան­­ցուդար­­ձե­­­րուն քա­­ջաբար տե­­ղեակ, այդ բո­­լորի մա­­սին միտ­­քեր ածե­­լու կա­­րողու­­թիւն ու­­նե­­­ցող մտա­­ւորա­­կան մը։ Այս բո­­լորը կը գե­­րազան­­ցէին իր վար­­դա­­­պետի յատ­­կութիւ­­նը։ Ան վար­­դա­­­պետ էր բա­­ռին բուն եւ իս­­կա­­­կան իմաս­­տով։ Որ­­պէս վար­­դա­­­պետ յա­­ջողե­­ցաւ իր շուրջ հա­­ւաքել պա­­տանի­­ներու բազ­­մա­­­թիւ խումբեր, որոնք հո­­գեւո­­րի կող­­քին ազ­­գա­­­յին գի­­տակ­­ցութեան կա­­րեւոր կու­­տա­­­կում ու­­նե­­­ցան։

Հայր սուրբը առա­­ջին օրէն սկսեալ վա­­յելեց պոլ­­սա­­­հայե­­րու հա­­մար մո­­գական երե­­ւոյթ մը հան­­դի­­­սացող Շնորհք Պատ­­րիար­­քի հո­­գածու­­թիւնը։ Պատ­­րիար­­քը իր մօտ տե­­սած էր ապա­­գայ հո­­վուա­­պետի տի­­պարը եւ ամէն ին­­չով աջակ­­ցած էր այդ տի­­պարի կազ­­մութեան հա­­մար։ Իսկ երի­­տասարդ վար­­դա­­­պետը ինքզինք կը կո­­չէր «վա­­նական», իսկ Պատ­­րիարք սրբա­­զանը «հո­­գեւոր հայր»։

Հո­­գեւո­­րական ըլ­­լա­­­լով բաժ­­նո­­­ւած էր իր ըն­­տա­­­նեկան յար­­կէն եւ բնա­­կու­­թիւն հաս­­տա­­­տած Պատ­­րիար­­քա­­­րանի մէջ։ «Պատ­­րիար­­քա­­­րանը իմ վանքն է, իսկ ես այդ վան­­քի վա­­նակա­­նը» կ՚ըսէր յա­­ճախ։

Ան­­շուշտ մե­­ղադ­­րե­­­լի չեն բո­­լոր այն հո­­գեւո­­րական­­նե­­­րը, որոնք նոյն Պատ­­րիար­­քա­­­րանը կը դի­­տէին, որ­­պէս աշ­­խա­­­տատե­­ղի կամ գրա­­սենեակ։ Կը յար­­գէին աշ­­խա­­­տան­­քի սկզբման ժա­­մը, եւ աշ­­խա­­­տան­­քա­­­յին օրո­­ւայ աւար­­տին կը փու­­թա­­­յին իրենց բնա­­կարան­­նե­­­րը։ Ձե­­ւով մը աւար­­տած կը հա­­մարէին աշ­­խա­­­տան­­քա­­­յին օրը։ Իսկ Մես­­րոպ սրբա­­զանի հա­­մար նման հաս­­կա­­­ցողու­­թիւն մը գո­­յու­­թիւն չու­­նէր։ Ան ամ­­բողջ էու­­թեամբ կը պատ­­կա­­­նէր եկե­­ղեցիին, որ միաժա­­մանակ կը նշա­­նակէ ժո­­ղովուրդ։ Իրեն հա­­մար ի զօ­­րու չէին աշ­­խա­­­տան­­քա­­­յին ժա­­մերու սահ­­մա­­­նու­­մը։ Մա­­նաւանդ Շնորհք Պատ­­րիար­­քի շրջա­­նին, երբ բաց էր այդ կա­­ռոյ­­ցի դռնե­­րը ամ­­բողջ պոլ­­սա­­­հայու­­թեան դի­­մաց։

Որ­­քան որ հա­­մատա­­րած ու­­րա­­­խու­­թիւն էր պոլ­­սա­­­հայու­­թեան հա­­մար Մես­­րոպ վար­­դա­­­պետի եպիս­­կո­­­պոսա­­կան կո­­չում ստա­­նալը Սուրբ Էջ­­միած­­նի մէջ, նոյնքան հա­­կազ­­դե­­­ցու­­թիւն յա­­ռաջա­­ցու­­ցած էր իր պատ­­րիար­­քա­­­կան աթո­­ռի թեկ­­նա­­­ծու­­թիւնը։ Անսպա­­սելի կեր­­պով ձե­­ւաւո­­րուած էր դի­­մադ­­րա­­­կան ճա­­կատ մը, որ ամէն գի­­նով կը պայ­­քա­­­րէր երի­­տասարդ եպիս­­կո­­­պոսի պատ­­րիարք ընտրու­­թիւնը խա­­թարե­­լու։ Գո­­յացած էր տա­­րօրի­­նակ ընտրար­­շաւ մը, որ չէր խու­­սա­­­փեր նոյ­­նիսկ ան­­պատշաճ քա­­րոզ­­չութիւննե­­րէ։

Մես­­րոպ սրբա­­զան սա­­կայն քա­­ղեց իր եր­­կա­­­րատեւ բա­­րի աշ­­խա­­­տան­­քի պտու­­ղը եւ ար­­ժա­­­նացաւ ժո­­ղովուրդի ջախ­­ջա­­­խիչ մե­­ծամաս­­նութեան հա­­մակ­­րանքին։

Այ­­սօր երբ հրա­­ժեշտ կու տանք սի­­րելի Պատ­­րիար­­քին, կսկի­­ծով կը նկա­­տենք, թէ որ­­պէս պոլ­­սա­­­հայու­­թիւն հրա­­ժեշտ կու տանք նաեւ հայ ժո­­ղովուրդի, հայ ազ­­գի մաս­­նի­­­կը ըլ­­լա­­­լու երե­­ւոյ­­թին, քա­­նի որ իր բա­­ցակա­­յու­­թեան եր­­կար տա­­րինե­­րու ըն­­թացքին կորսնցու­­ցինք այդ յատ­­կութիւննե­­րը, խա­­ղալի­­քը դառ­­նա­­­լով փոք­­րա­­­թիւ փա­­ղան­­գի մը, որոնց գլխա­­ւոր նպա­­տակը մնաց ժո­­ղովուրդի կեն­­սունա­­կու­­թիւնը չէ­­զոքաց­­նե­­­լը։ Յու­­սանք վա­­ղը աւե­­լի լաւ ըլ­­լայ բո­­լորիս համար։ 

pakrates@yahoo.com