ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՊԱՏԿԵՐ


Հայաստանի ազ­­գա­­­յին պատ­­կե­­­րաս­­րա­­­հի մէջ մեր աշա­­կերտնե­­րը տախ­­տա­­­կամա­­ծի վրայ նստած դի­­տեցին երեք գլուխ գոր­­ծոց ու լսե­­ցին անոնց հմա­­յիչ պատ­­մութիւ­­նը։ Ու­­սուցի­­չի ընտրած գե­­ղապատ­­կերներ էին անոնք- եր­­կու Սու­­րէ­­­նեանց եւ մէկ Այ­­վա­­­զովսքի։ Իսկ այժմ խումբը կը սկսի հե­­տեւիլ պատ­­կե­­­րաս­­րա­­­հի ու­­ղե­­­ցոյ­­ցին։ Անոր տո­­ւած բա­­ցատ­­րութիւննե­­րով երբ հայ­­կա­­­կան նկար­­չութեան մա­­սին աւե­­լի ամ­­բողջա­­կան պատ­­կե­­­րացում կ՛ու­­նե­­­նանք, մտքի մէջ կը շրջա­­նակո­­ւի նաեւ «պատ­­կեր» բա­­ռի պատ­­մութիւ­­նը։

Թէեւ կա­­րելի չէ ստու­­գել, թէ ո՛վ գծագ­­րեց առա­­ջին պատ­­կե­­­րը, սա­­կայն գի­­տենք, թէ գրա­­ւոր հա­­յերէ­­նի մէջ ան նախ ցու­­ցադրո­­ւեցաւ Աս­­տո­­­ւածա­­շունչի էջե­­րուն վրայ, 73 ան­­գամ։ Ու­­նէր աս­­տո­­­ւածա­­յին գե­­ղեց­­կութիւն։ Պատ­­կե­­­րացո՞ւմ մը կ՚ու­­զէք ու­­նե­­­նալ։ Ահա քա­­նի մը նմոյշ. «հրա­­շափառ խորհրդոյ պատ­­կեր», «պատ­­կեր ան­­չա­­­փագիր», «պատ­­կեր պան­­ծա­­­լի», «պատ­­կեր ան­­պա­­­րագիր, ճշգրիտ, ճշմար­­տա­­­տիպ, ան­­բարբառ»... Տե­­սանք նաեւ աղօտ պատ­­կերներ, տար­­տամ, ինչպէս «պատ­­կերս վեր­­ջին հա­­րուա­­ծոցն Երու­­սա­­­ղէմի», «պատ­­կեր վշտաց», «ճշգրիտ պատ­­կեր թշո­­ւառ մարդկու­­թեան»։

- Բա­­րի էք եկել հայ­­րե­­­նիք։ Ազ­­գա­­­յին պատ­­կե­­­րաս­­րա­­­հի հայ­­կա­­­կան բա­­ժինը, երե­­խէ՛ք, գո­­յու­­թիւն ու­­նի 1921 թո­­ւակա­­նից...։

Ըստ լե­­զուա­­գէտ­­նե­­­րու պար­­թե­­­ւական ծա­­գում ու­­նի ան։ Նախ եղեր է «պադ­­կար», ապա «պատ­­կար» կամ՝ «պա­­հիկար»։ Մեր հի­­ները այսպէս սահ­­մա­­­ներ են զայն. «Նմա­­նու­­թիւն կեր­­պա­­­րանաց օրի­­նակեալ՝ որ­­պէս ʼի հա­­յել­­ւոջ, կամ նկա­­րեալ, դրօ­­շեալ, նմա­­նու­­թիւնն լի­­նել սկզբնա­­տիպին»։ 5-րդ դա­­րուն բա­­ռը ակ­­նե­­­րեւ էր մա­­տենագ­­րութեան մէջ եւ ու­­նէր պատ­­կե­­­րաւոր ար­­տա­­­յայ­­տութիւններ. «ընդ պատ­­կե­­­րի», «պատ­­կեր աւուրն», «գե­­ղեցիկ պատ­­կե­­­րաւ», «ի սոյն պատ­­կեր»։ 670-80 թո­­ւական­­նե­­­րուն ան դար­­ձաւ շա­­րական. «Զորս ըստ պատ­­կե­­­րի Քում ստեղ­­ծեր»։ Աշոտ Պատ­­րիկ Բագ­­րա­­­տու­­նին էր յօ­­րինո­­ղը։ Շա­­րակա­­նի մէջ կ՚ըսո­­ւի, թէ մար­­դը ստեղ­­ծո­­­ւած է Աս­­տուծոյ պատ­­կե­­­րով։ Շատ ժա­­մանակ չան­­ցաւ, որ բա­­ռը առ­­նէ նոր դի­­մագիծ ու նշա­­նակէ՝ երես, դէմք, տեսք, ճիւղ տան, պորտ, ինչպէս նաեւ՝ թա­­տերա­­կան եր­­կի գոր­­ծո­­­ղու­­թեան մաս։ Ապա յօ­­րինո­­ւեցաւ «պատ­­կե­­­րակազմ» բա­­ռը, որ յար­­մար եկաւ Աբ­­գար թա­­գաւո­­րին, քան­­զի ան Յի­­սու­­սին «առա­­քեաց պատ­­կե­­­րակազմ մի»։ 7-րդ դա­­րուն ակա­­նատես եղանք սրբա­­պատ­­կերնե­­րու զար­­հուրե­­լի հա­­լածու­­մին։ Երե­­ւոյ­­թը բա­­ցատ­­րե­­­լու հա­­մար թարգմա­­նեցինք յոյ­­նե­­­րու «իքո­­նոմա­­խոս» գո­­յակա­­նը եւ ու­­նե­­­ցանք «պատ­­կե­­­րամարտ» գո­­յակա­­նը։ 11-րդ դա­­րուն Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցին յօ­­րինեց «պատ­­կեր վշտաց դառ­­նութեան», «ճշգրիտ պատ­­կեր թշո­­ւառ մարդկու­­թեանս», «պաշ­­տե­­­ցեալ պատ­­կեր» եւ «պատ­­կեր մա­­քուր եւ անա­­ղար­­տե­­­լի» ար­­տա­­­յայ­­տութիւննե­­րը, ինչպէս նաեւ՝ Աս­­տո­­­ւածա­­մօր նո­ւիրո­­ւած հե­­տեւեալ տո­­ղիկը. «Աղա­­չեմ զքեզ, սուրբ Աս­­տո­­­ւածա­­ծին, ան­­շա­­­ղախ՝ ըստ նմա­­նու­­թեան պատ­­կե­­­րի արու­­սե­­­կին բարձրու­­թեան»։ Իսկ 12-րդ դա­­րուն «պատ­­կե­­­րապաշտ» պի­­տակո­­ւեցաւ ան, որ կը պաշ­­տէր սրբան­­կա­­­րը «առանց յար­­գե­­­լոյ զբուն սուրբսն»։

- Երէ՞կ էք եկել։ Յոգ­­նած չէք երե­­ւում...։ Բաժ­­նի հա­­ւաքա­­ծոնե­­րում պահ­­պանւում է շուրջ եօթ հա­­զար ցու­­ցանմուշ, որոնց կազ­­մում են հին եւ միջ­­նա­­­դարեան որմնա­­պատ­­կերնե­­րի վա­­ւերագ­­րա­­­կան պատ­­ճէններ եւ սրբա­­պատ­­կերներ։

Նոր դա­­րերուն «պատ­­կեր» բա­­ռը առաւ նոր դէմք, դար­­ձաւ պատ­­կե­­­րալից դար­­ձո­­­ւածք։ Ամե­­նէն գե­­ղեց­­կա­­­դէմը «վար­­դա­­­գոյն պատ­­կեր» դար­­ձո­­­ւածքն էր, կեան­­քի յու­­սա­­­լի ըն­­կա­­­լու­­մը։ Իսկ դուք, գե­­ղեցիկ կի՞ն կ՚ու­­զէք նկա­­րագ­­րել, գոր­­ծա­­­ծեցէք «քա­­շուած պատ­­կեր» կամ՝ «պատ­­կե­­­րի պէս» դար­­ձո­­­ւած­­քը։ Իսկ եթէ ձեր շուրջը կայ մէ­­կը, որ դէմ­­քի գծագ­­րութե­­նէն բնա­­ւորու­­թիւն կը գու­­շա­­­կէ, զայն կո­­չեցէք՝ պատ­­կե­­­րացոյց։ Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, հարստա­­ցաւ նաեւ «պատ­­կեր» ար­­մա­­­տի պատ­­կե­­­րադա­­րանը, ու­­նե­­­ցաւ 90 բարդ բառ, ինչպէս՝ պատ­­կե­­­րագեղ, պատ­­կե­­­րախորշ, պատ­­կե­­­րահա­­նում, պատ­­կե­­­րամոլ, պատ­­կե­­­րատեաց, պատ­­կե­­­րաքան­­դակ, պատ­­կե­­­րակուռ, պատ­­կե­­­րակոփ, ան­­պատկեր, այ­­րա­­­պատ­­կեր, դի­­ւապատ­­կեր, հե­­ռապատ­­կեր։ Ան նաեւ զար­­դա­­­րեց գիր­­քե­­­րու խո­­րագ­­րե­­­րը. «Աղօ­­թամա­­տոյց պատ­­կե­­­րազար­­դեալ», «Պատ­­կե­­­րասէր պատ­­կե­­­րատեաց», «Պատ­­կեր տօ­­նից սուրբ Աս­­տո­­­ւածած­­նին», «Պատ­­կե­­­րազարդ այբբե­­նարան», «Ջա­­լալէդ­­դին։ Մի պատ­­կեր նրա ար­­շա­­­ւան­­քից», «Ղա­­րիբ մշե­­ցին ։ Պատ­­կեր Կ. Պօ­­լիսի հայ պան­­դուխտնե­­րի կեան­­քից»։

- Այժմ կանգնենք Յա­­կոբ Յով­­նա­­­թանեանի ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծած դի­­ման­­կարնե­­րի առ­­ջեւ։ Դրանք ընդգծում են պատ­­կե­­­րուած­­նե­­­րի ան­­հա­­­տակա­­նու­­թիւնը, նրանց ըն­­կե­­­րային դիր­­քը՝ նրբա­­ճաշակ մշա­­կու­­մով...։ (Կ՚ար­­ժէ յի­­շել, թէ երբ հայ քնա­­րեր­­գա­­­կը գրի­­չով կա­­տարեց այն ինչ, որ Յով­­նա­­­թանեանը յա­­ջողած էր վրձի­­նով, գո­­յացաւ «գրա­­կան պատ­­կեր»ը։)

Պատ­­կեր բա­­ռը ներշնչեց նաեւ հայ­­կական քնա­­րը ու բա­­նաս­­տեղծներ գո­­վեր­­գե­­­ցին եարի դէմ­­քը։ Նախ եկաւ Նա­­հապետ Քու­­չա­­­կը.

Աչերդ է ծո­­վէն առած,

եւ ու­­ներդ է ի թուխ ամ­­պէն.

Այդ քո պատ­­կերքդ սու­­րա­­­թըդ

ի վար­­դին կար­­միր տե­­րեւէն.

Իսկ օր մը, գի­­շեր էր, Սար­­գիս Հա­­լէպ­­ցին, բա­­նաս­­տեղծ, թարգմա­­նիչ եւ ակ­­նա­­­գործ, տե­­սաւ ան­­զուգա­­կան մէկ պատ­­կեր, մոմ վա­­ռած։ Տա­­ղասա­­ցը ոգե­­ւորո­­ւեցաւ.

Սի­­րուն, գե­­ղեցիկ պատ­­կեր,

հա­­սակաւ տասնչորս ամաց,

թուխ մա­­զերն է սի­­րուն, փայ­­լուն,

երե­­սին վրայ է ցրո­­ւած։

Հնչե­­ցին նաեւ քա­­ման­­չա­­­ները. «Պատ­­կիրքըդ ղա­­լամով քա­­շած, թահ­­րըդ ռան­­գէ­­­ռանգ իս անում», Սա­­յաթ Նո­­վա, «Բա­­ժակիս մէջ միշտ տես­­նում եմ վառ պատ­­կերդ», «Վար­­դին նա­­յում, քո պատ­­կերն եմ ես տես­­նում», Գու­­սան Աշոտ, «Քո լուսնակ պատ­­կե­­­րիդ կա­­րօտ եմ», Գու­­սան Շա­­հէն, «Պատ­­կեր սի­­րողն, տիպ բո­­լորակ», Պաղ­­տա­­­սար դպիր, «Լուսնի պէս լու­­սե­­­ղէն պատ­­կերդ գո­­վեմ», Աշուղ Թի­­ֆիլի։ Եւ յի­­շենք Աշոտ Գրա­­շիի հե­­տեւեալ գո­­վասան­­քը. «Պատ­­կե­­­րիդ պայ­­ծառ կա­­րօտ մնա­­ցի»։ Ո՛չ, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, գե­­ղեց­­կուհիի մը ուղղո­­ւած չէր այս վեր­­ջի­­­նը, այլ՝ Երե­­ւանին։ Դա­­նիէլ Վա­­րու­­ժա­­­նը բա­­ժանու­­մի տխուր պատ­­կեր մը ձգեց մե­­զի.

«Մեծ կա­­րօտով կը փընտռեմ

չքնաղ պատ­­կերդ-

լուսնի՜ ծնունդ»։

Նոյն ցա­­ւը հա­­ռաչեց Վա­­հան Տէ­­րեանը. «Իմ սի­­րոյ լոյսն է պատ­­կերդ վառ»։ Իսկ օր մը Չա­­րեն­­ցը, ի՛նքը դար­­ձաւ պատ­­կեր... իր մա­­հուան օրը.

Եւ գու­­ցէ միայն սե­­նեակում մի խուլ,

գլու­­խը թե­­քած պատ­­կե­­­րիս վրայ՝

կը նա­­յի մի կին աչ­­քե­­­րիս տխուր,

եւ կ՚ար­­ցունքո­­տուեն աչ­­քե­­­րը նրա։

- Այժմ ու­­զում եմ ձեզ ցոյց տալ մի վեր­­ջին նկար... Հե­­տեւե­­ցէ՛ք ինձ։

Ցու­­ցա­­­պատի վրայ յան­­կարծ կը յայտնո­­ւի մէկ պատ­­կեր ու մեզ կը ստի­­պէ կանգ առ­­նել պահ մը. Կո­­միտաս վար­­դա­­­պետի պատ­­կերն է ան, շփո­­թած, բա­­րի, այ­­լայլած, գե­­ղադէմ։ Սար­­գիս Մու­­րա­­­տեանի պատ­­կե­­­րացու­­մով յօ­­րինո­­ւած՝ «Վեր­­ջին գի­­շերը»։ Կ՚անդրա­­դառ­­նանք, թէ «պատ­­կեր»ը բառ չէ, ո՛չ ալ գիծ է եւ գոյն։ Շրջա­­նակել զայն անհնար է։ Ու կը յայտնո­­ւի «պատ­­կեր»ի իս­­կա­­­կան խոր­­հուրդը։ Ան ան­­բարբառ աչ­­քե­­­րու մէջ թաք­­նո­­­ւած յու­­շերն են մեր, մեր երա­­զանքնե­­րը գու­­ցէ, եւ այն ամէ­­նը, զոր կը զգանք, բայց չենք ըսեր։