ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Զգուշացէ՛ք ախտը վարակիչ է

Բազ­մա­թիւ փաս­տե­րով ապա­ցու­ցո­ւած է աշ­խարհագ­րա­կան դիր­քով հա­րեւան մշա­կոյթնե­րու իրար հետ ու­նե­ցած փո­խազ­դե­ցու­թիւնը։ Այս ազ­դե­ցու­թիւնը կրնանք նկա­տել մերթ խո­հանո­ցի վե­րաբե­րեալ յատ­կութիւննե­րու, մերթ ազ­գագրա­կան երգ ու պա­րի նմա­նու­թիւննե­րու եւ այլ բազ­մա­թիւ առօ­րեայ երե­ւոյթնե­րու մէջ։

Այս փո­խադարձ ազ­դե­ցու­թիւննե­րը մի­գու­ցէ լուրջ ան­հանգստու­թիւն չեն պատ­ճա­ռեր մա­նաւանդ, երբ շատ ան­գամ յստա­կօրէն չեն նկա­տուիր ան­գամ։ Բայց կա­րելի չէ նոյ­նը պնդել չար սո­վորու­թիւննե­րու իրար ազ­դե­լու երե­ւոյ­թին հա­մար։ Ար­դա­րեւ մենք Թուրքիոյ հա­յերս կար­ծես թէ այդքան ալ պատ­ճառներ ու­նե­նալու ստի­պուած չենք, որ­պէսզի մատ­նո­ւինք բո­լոր այն դժբախտ երե­ւոյթնե­րուն որոնց մատ­նո­ւած կ՚երե­ւի Թուրքիոյ քա­ղաքա­կան կեան­քը։

Նիւ­թը այժմէակա­նաց­նե­լու հա­մար նշենք թէ Թուրքիոյ իրո­ղու­թեան մէջ մե­րօրեայ մե­ծագոյն խնդի­րը ընտրու­թիւննե­րու նիւ­թի շուրջ ար­ձա­նագրուած ան­կարգու­թիւններն են։ Նախ եւ առաջ հա­սարա­կու­թիւնը կորսնցու­ցած էր ընտրու­թիւննե­րու հա­ւաս­տիու­թեան մա­սին վստա­հու­թիւնը։ Հաս­տա­տուած էր հա­մոզում մը, ըստ որու նա­խագահ Էր­տո­ղան ամէն ինչ կրնայ ընել ընտրու­թիւննե­րէն յա­ջողած դուրս գա­լու հա­մար։ Սա ինքնին ար­դէն շատ սուղ կար­ծիք մըն է ցան­կա­ցած պե­տական հա­մակար­գի հաշ­ւոյն։ Բայց Թուրքիոյ պայ­մաննե­րուն մէջ խնդի­րը այդքա­նով չի վեր­ջա­նար եւ ար­դա­րադա­տական հա­մակար­գը ամէն ջանք ի գործ կը դնէ նման հա­մոզու­մը իրա­ւացի դարձնե­լու ուղղու­թեամբ։ Տե­ղացի հա­յերս եր­կար ժա­մանա­կէ ի վեր որ­դեգրած ենք երկրի խնդիր­­նե­­­րուն շատ ալ մի­­ջամուխ չըլ­­լալ եւ առ­­հա­­­սարակ զբա­­ղուիլ մեր նիւ­­թե­­­րով։ Բայց հի­­մա ափ­­սո­­­սան­­քով կը տես­­նենք թէ այն ինչ որ կը տես­­նենք երկրի ընդհա­­նու­­րին մէջ, ձե­­ւով մը կ՚եր­­թայ կը ցո­­լանայ նաեւ մեր խնդիր­­նե­­­րուն։ Եթէ երկրի մէջ ընդհան­­րա­­­պէս ընտրու­­թիւննե­­րը կորսնցու­­ցած են իրենց վստա­­հելիու­­թիւնը առ­­հա­­­սարակ մենք հա­­յերս ալ կորսնցու­­ցած կ՚ըլ­­լանք մեր ներ­­հա­­­մայնքա­­յին վստա­­հելիու­­թիւնը։

Եթէ երկրի իշ­­խա­­­նու­­թիւնը դիւ­­րաւ կը շրջան­­ցէ ընտրու­­թեան կա­­նոն­­նե­­­րը, նոյ­­նը կ՚ընէ նաեւ մեր Պատ­­րիար­­քա­­­րանը նման նպա­­տակի հա­­մար։ Եթէ Էր­­տո­­­ղանի կա­­ռավա­­րու­­թիւնը ու­­նի իրեն հպա­­տակե­­ցուած մա­­մուլ կամ զան­­գո­­­ւածա­­յին լրա­­տուա­­միջոց, նոյնն է, մեր Պատ­­րիար­­քա­­­րանն ալ ու­­նի իր լծակ­­նե­­­րը, այդ նոյն նպա­­տակին հաս­­նե­­­լու հա­­մար։ Եւ աւե­­լի մտա­­հոգի­­չը եթէ երկրի բնակ­­չութիւ­­նը հետզհե­­տէ ձանձրա­­ցած կ՚երե­­ւի այս տգեղ ռազ­­մա­­­վարու­­թե­­­նէն եւ կը նա­­խընտրէ չէ­­զոքու­­թիւն պա­­հելով հե­­ռու մնալ այս կեղ­­տոտ մի­­ջավայ­­րէն, նոյնն է՝ երկրի հայ հա­­մայնքն ալ կը զգու­­շա­­­նայ նման ցե­­խոտ դաշ­­տի մը մէջ կողմ ըլ­­լա­­­լէ։ Երա­­նի տանք Հա­­յաս­­տա­­­նին, որ Թաւ­­շեայ յե­­ղափո­­խու­­թեան շնոր­­հիւ թօ­­թափեց իր հա­­սարա­­կու­­թեան վրայ բոյն դրած յու­­սալքու­­թիւնը եւ կրցաւ նոր երանդ ու ոգի ներշնչել իր ժո­­ղովուրդին։

Իսկ մենք ո՞ր եղա­­նակով պի­­տի յա­­ջողինք նման դժբախ­­տութիւ­­նը յաղ­­թա­­­հարե­­լու, մա­­նաւանդ այն պա­­հուն, երբ իշ­­խա­­­նաւոր­­նե­­­րու բո­­լոր ան­­կարգու­­թիւննե­­րը քօ­­ղար­­կո­­­ւած են սրբա­­զան ան­­ձեռնմխե­­լիու­­թեան մը ետին։ Իրենց սխալ արարքնե­­րուն ուղղո­­ւած բո­­լոր մե­­ղադ­­րանքնե­­րը կը դի­­տուին որ­­պէս եկե­­ղեցա­­կան սրբու­­թիւննե­­րու դէմ անար­­գանք։

Դժո­­ւար է իրենց միամիտ կողմնա­­կից­­նե­­­րը հա­­մոզել, թէ հո­­գեւո­­րակա­­նի բաց­­թո­­­ղումնե­­րը առ­­հա­­­սարակ չեն կրնար քօ­­ղար­­կո­­­ւիլ եկե­­ղեց­­ւոյ ան­­ձեռնմխե­­լիու­­թիւնով։ Ընդհա­­կառա­­կը, նման ան­­ձեռնմխե­­լիու­­թիւնը կը սպառ­­նայ եկե­­ղեց­­ւոյ ան­­սա­­­սանու­­թեան։

Պա­­տահա­­կանու­­թիւննե­­րը այնպէս պար­­տադրե­­ցին, որ 23 Յու­­նի­­­սին ընտրող­­ներ ճշդեն ո՛չ մի­­նակ Իս­­թանպու­­լի քա­­ղաքա­­պետը, այլ նաեւ նա­­խագահ Էր­­տո­­­ղանի ճա­­կատա­­գիրը։ Իսկ 24 Յու­­նի­սին Կրօ­նական ժո­ղովի որո­շու­մը բա­ցի տե­ղապահ մը ճշդե­լէ, ճշդած պի­տի ըլ­լայ նաեւ Արամ Ար­քե­պիս­կո­պոսի ապա­գան։

pakrates@yahoo.com