ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Յեղափոխութիւնը շարունակւում է

dzovinarlok@gmail.com

Առաջ շարժուելու համար հար­­կա­­­ւոր է ան­­ցեալի մեղ­­քե­­­րը քա­­ւել։ Ո՞վ էր ասում, որ Ռո­­բերտ Քո­­չարեանը պէտք է ոտա­­բոպիկ Ս. Էջ­­միածին գնա՛ ու ապաշ­­խա­­­րի… Բայց եթէ մար­­դը ըն­­դունակ լի­­նէր զղջալ, գի­­տակ­­ցել իր արարք­­նե­­­րը, ար­­դէն յան­­ցանք էլ չէր գոր­­ծի։ Նա բա­­ցար­­ձակ չի դի­­տում իր կա­­լանա­­ւորու­­մը որ­­պէս երկնքի պա­­տիժ, այլ դի­­տար­­կում է դա որ­­պէս քա­­ղաքա­­կան վրէժխնդրու­­թիւն։ Նա­­յում ենք այդ մար­­դու կե­­ցուած­­քին, նրա դէմ­­քին ար­­ձա­­­նագ­­րո­­­ւած է միայն մոր­­թա­­­պաշ­­տի վա­­խը։ Կեան­­քի ու­­ղի է ան­­ցել, բայց դէմ­­քի վրայ ոչինչ չի գրո­­ւել, միայն դա­­տարկ տո­­ղեր են, թէեւ «Կեանք եւ ազա­­տու­­թիւն» ինքնա­­կեն­­սագրա­­կան գիրք է հրա­­պարա­­կել, որը պաշտպա­­նու­­թեան նախ­­կին փոխ նա­­խարար Վա­­հան Շիր­­խա­­­նեանը բնու­­թագրել է որ­­պէս «ստե­­րի հա­­ւաքա­­ծու»։ Եւ հա­­զիւ գո­­նէ մէկ մարդ գտնո­­ւի Հա­­յաս­­տա­­­նում, ով կա­­րող է բա­­րի խօս­­քով յի­­շատա­­կել երկրորդ նա­­խագա­­հի կա­­ռավա­­րած 10 տա­­րինե­­րը։ Եթէ ինչ-որ մի խումբ նրան սա­­տարում էր դա­­տարա­­նի դռան առ­­ջեւ եւ դահ­­լի­­­ճում, ապա դա հան­­րութեանն ան­­ծա­­­նօթ վճա­­րուած ամ­­բոխ էր, որը ջա­­նաբար վան­­կարկում եւ ծա­­փահա­­րում էր՝ ստա­­ցած վճա­­րի դի­­մաց։ Յի­­շեց­­նեմ, որ Ռո­­բերտ Քո­­չարեանի նա­­խագա­­հու­­թիւնը (1998-2003 եւ 2003-2008) նշա­­նաւո­­րուեց սկզբից 1999-ին հոկ­­տեմբե­­րի 27-ի ահա­­բեկ­­չա­­­կան գոր­­ծո­­­ղու­­թեամբ, երբ 5 ահա­­բեկիչ­­ներ մտան Ազ­­գա­­­յին Ժո­­ղով եւ գնդա­­կահա­­րեցին ութ հո­­գու՝ (ԱԺ նա­­խագահ Կա­­րեն Տե­­միր­­ճեանին, վար­­չա­­­պետ Վազ­­գէն Սարգսեանին, հինգ պատ­­գա­­­մաւոր­­նե­­­րի եւ մէկ նա­­խարա­­րի), իսկ աւար­­տո­­­ւեց 2008-ի մար­­տի1-ով, երբ տաս օր տե­­ւացող շուրջօ­­րեայ հան­­րա­­­հաւա­­քը ցրե­­լու հա­­մար Ղա­­րաբա­­ղից 2000-ոց զօրք բե­­րուեց եւ ար­­դիւնքում սպան­­նո­­­ւեցին 10 հո­­գի (եր­­կու ոս­­տի­­­կան եւ ութ քա­­ղաքա­­ցիական անձ)։ Չը հա­­շուած ծե­­ծուած­­նե­­­րի եւ բան­­տարկո­­ւած­­նե­­­րի թի­­ւը։ 1995-ից յե­­տոյ բո­­լոր ընտրու­­թիւննե­­րը Հա­­յաս­­տա­­­նում անցնում էին սոս­­կա­­­լի ընտրա­­խախ­­տումնե­­րով եւ ամէն մի յաղ­­թա­­­նակից յե­­տոյ ժո­­ղովուրդը հան­­րա­­­հաւաք­­նե­­­րով բո­­ղոքար­­կում էր կեղծ ընտրու­­թիւննե­­րը։ 1996-ի ընտրու­­թիւննե­­րում յաղ­­թեց Լե­­ւոն Տէր-Պետ­­րո­­­սեանը, ժո­­ղովուրդը Վազ­­գէն Մա­­նու­­կեանի ղե­­կավա­­րու­­թեամբ դուրս եկաւ փո­­ղոց եւ հա­­ւաքո­­ւեց Բաղ­­րա­­­մեան 26-ում։ 2008-ին ար­­դէն Լե­­ւոն Տէր-Պետ­­րո­­­սեանի հետ կա­­տարո­­ւեց նոյ­­նը. ընտրա­­կեղ­­ծիքնե­­րի շնոր­­հիւ յաղ­­թեց Սերժ Սարգսեանը, իսկ նրա կողմնա­­կից­­նե­­­րը հա­­ւաքո­­ւեցին Ազա­­տու­­թեան հրա­­պարա­­կում։ Ան­­շուշտ, Վազ­­գէն Մա­­նու­­կեանը մար­­տի 1-ի կա­­պակ­­ցութեամբ մե­­ղադ­­րում է ոչ թէ Ռո­­բերտ Քո­­չարեանին, այլ՝ Լե­­ւոն Տէր-Պետ­­րո­­­սեանին։ Լսենք նրա կար­­ծի­­­քը.

«1996-ին մենք հա­­տոր­­նե­­­րով ներ­­կա­­­յաց­­րե­­­ցինք ապա­­ցոյցներ, որ ընտրու­­թիւննե­­րը կեղ­­ծո­­­ւել են, իսկ 2008-ին ոչ մի ապա­­ցոյց չներ­­կա­­­յացո­­ւեց, բայց Լե­­ւոն Տէր-Պետ­­րո­­­սեանը յայ­­տա­­­րարեց, որ նա հա­­ւաքել է ձայ­­նե­­­րի 65%-ը եւ պի­­տի դառ­­նայ նա­­խագահ, հա­­կառակ դէպ­­քում լու­­ծա­­­րելու է պե­­տու­­թիւնը։ Ու լու­­ծարման ըն­­թացքը գնում էր. փորձ էր կա­­տար­­ւում ազ­­դել բա­­նակի վրայ, եւ այդ ըն­­թացքը պէտք էր կա­­սեց­­նել։ Իշ­­խա­­­նու­­թիւնը շա­­հագրգռո­­ւած չէ ապա­­կայու­­նացնել երկրի իրա­­վիճա­­կը, իսկ ընդդի­­մու­­թեանը դա եր­­բեմն պէտք է գա­­լիս։ Ես էլ եմ ապա­­կայու­­նացնել, իսկ իշ­­խա­­­նու­­թիւնը պար­­տա­­­ւոր է պե­­տական կար­­գը պաշտպա­­նել։ Քննու­­թիւնը պէտք է սկսել ներ­­քե­­­ւից, իսկ իրանք սկսել են վե­­րեւից։ Ես կար­­ծում եմ, որ սա անպտուղ գործ է։ Քա­­ղաքա­­կանա­­ցուած»։

Երիցս Վազ­­գէն Մա­­նու­­կեանը կրկնեց, որ հե­­տաքննու­­թիւնը պէտք է սկսել ներ­­քե­­­ւից. ով է կրա­­կել, ով է հրա­­մանը տո­ւել…Սա­­կայն երբ ողջ աշ­­խարհի աչ­­քի առաջ հինգ ահա­­բեկիչ­­ներ Հոկ­­տեմբե­­րի 27-ին մտան ԱԺ եւ գնդա­­կահա­­րեցին ութ հո­­գու,նա­­խագահ Ռո­­բերտ Քո­­չարեանն քմծի­­ծաղեց, որ եթէ կա­­տարող­­նե­­­րը յայտնի են, ապա գտնել կազ­­մա­­­կեր­­պիչնե­­րին այնքան դիւ­­րին է, որ նոյ­­նիսկ գա­­ւառա­­կան ոս­­տի­­­կանը կա­­րող է դա անել։ Այժմ հա­­մացան­­ցում վեր­­յի­­­շելով Հոկ­­տեմբե­­րի 27-ին յա­­ջոր­­դող 30-ի յու­­ղարկա­­ւորու­­թիւնը եւ Ռո­­բերտ Քո­­չարեանի ան­­զուսպ ժպի­­տը, բո­­լորը եզ­­րա­­­կաց­­նում են, որ այդ ժպի­­տը ապա­­ցու­­ցում է նրա առըն­­չութիւ­­նը ահա­­բեկ­­չութեան հետ։ Չգի­­տեմ, ինչ կապ ու­­նի Քո­­չարեանը Հոկ­­տեմբե­­րի 27-ի հետ, բայց նրա ժպի­­տը ես կա­­րող եմ բա­­ցատ­­րել հե­­տեւեալ կերպ. նա­­խագահ Քո­­չարեանի կող­­քին յայտնուել էր վար­­չա­­­պետ Վլա­­տիմիր Փու­­տի­­­նը (եկել էր ցա­­ւակ­­ցե­­­լու) եւ Ռո­­բերտ Քո­­չարեանը չէր կա­­րող այդ մօ­­տիկու­­թիւնից զսպել իր ցնծու­­թիւնը, ուստի նրա ժպի­­տը ապա­­ցու­­ցում էր, թէ ի՚նչ կա­­րող է զգալ նո­­ւաս­­տը մե­­ծի առ­­ջեւ։ Մար­­դու, առա­­ւել եւս երկրի ղե­­կավա­­րի ար­­ժա­­­նապա­­տուու­­թիւնը չպէտք է կա­­խուած լի­­նի երկրի չա­­փերից։ Ար­­դէն երբ վար­­չա­­­պետ Նի­­կոլ Փա­­շինեանը յե­­ղափո­­խու­­թիւնից յե­­տոյ հան­­դի­­­պեց եւ զրու­­ցեց Փու­­թի­­­նի հետ որ­­պէս հա­­ւասա­­րը հա­­ւասա­­րի հետ, Քո­­չարեանը շշմեց. «Ռու­­սաստա­­նը այն եր­­կի­­­րը չէ, որի ղե­­կավա­­րի հետ կա­­րելի է նման կերպ խօ­­սել»։ Այ­­սինքն Ռո­­բերտ Քո­­չարեանը հա­­մարում է, որ երկրնե­­րը հա­­ւասար չեն, եւ կաս­­կա­­­ծի տակ դնում Հա­­յաս­­տա­­­նի ինքնիշ­­խա­­­նու­­թիւնը։ Բա­­ցի այդ բարձրա­­գոյն պաշ­­տօ­­­նը նրան իրա­­ւունք էր տա­­լիս հա­­սարակ մար­­դուն վե­­րեւից նա­­յել եւ առ­­հա­­­սարակ մար­­դու տեղ չդնել։ Դրա ապա­­ցոյ­­ցը եղաւ 2001-ի սեպ­­տեմբե­­րի 24-ի Վրաս­­տա­­­նի քա­­ղաքա­­ցի Պօ­­ղոս Պօ­­ղոսեանի սպա­­նու­­թիւնը “Առա­­գաստ” սրճա­­րանում, ուր Ռո­­բերտ Քո­­չարեանը գտնւում էր Շառլ Ազ­­նա­­­ւու­­րի հետ, իսկ Պօ­­ղոս Պօ­­ղոսեանը յանդգնեց դի­­մել նա­­խագա­­հին «Պրի­­վետ, Ռոբ» ող­­ջոյնով, որից յե­­տոյ Քո­­չարեանը հրա­­մայեց թիկ­­նա­­­պահ­­նե­­­րին «Տա­­րէք, սատ­­կացրէ՛ք»։ Թիկ­­նա­­­պահ­­նե­­­րը տա­­րան Պօ­­ղոսեանին պէտ­­քա­­­րան եւ այնքան ծե­­ծեցին մին­­չեւ մար­­դը մա­­հացաւ։ 43 տա­­րեկան էր։ Դա­­տեցին միայն մէկ թիկ­­նա­­­պահին եւ դա­­տապար­­տե­­­ցին 1,5 տա­­րով պայ­­մա­­­նակա­­նօրէն։ Այդ մա­­հը յա­­ւերժ որ­­պէս խա­­րան մնաց Քո­­չարեանի ճի­­տի վրայ։ Այո՛, մենք փոքր եր­­կիր ենք։ Գիւ­­ղի նման։ Եւ այդ փոքր գիւ­­ղում, որ­­տեղ մար­­դիկ ճկռում էին աղ­­քա­­­տու­­թիւնից եւ ճչող անար­­դա­­­րու­­թիւնից, բո­­լորի աչ­­քի առաջ մէկ հո­­գի եկաւ աւե­­լի փոքր գիւ­­ղից եւ ահ­­ռե­­­լի հարստու­­թիւն դի­­զեց իր նա­­խագա­­հու­­թեան օրով։ Շատ մե­­ղադ­­րանքներ կա­­րելի էր առա­­ջադ­­րել Քո­­չարեանին։ Ներ­­կա­­­յացո­­ւած է մե­­ղադ­­րանք սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան կար­­գը տա­­պալե­­լու մէջ։ Դա­­տավա­­րու­­թեան չոր­­րորդ օրը նա կո­­պիտ ձե­­ւով ընդհա­­տեց ՀՀ-ն գլխա­­ւոր դա­­տախազ Ար­­թուր Դաւ­­թեանին. «Ձեր մե­­ղադ­­րա­­­կանը իրա­­ւական դաշ­­տի հետ կապ չու­­նի։ Ինչ ու­­զեմ՝ ասե­­լու եմ եւ դու նստած լսե­­լու ես»։

Այժմ մի մեծ ճեղք է առա­­ջացել Հա­­յաս­­տա­­­նի եւ Ար­­ցա­­­խի մի­­ջեւ։ Իրա­­կանում ոչ թէ Ար­­ցախն էր Հա­­յաս­­տա­­­նի մար­­զը, այլ՝ Հա­­յաս­­տանն էր դար­­ձել Ար­­ցա­­­խի մար­­զը, քան­­զի երկրորդ եւ եր­­րորդ նա­­խագահ­­նե­­­րը այնտե­­ղից էին։ Յե­­ղափո­­խու­­թիւնը չդպաւ Ար­­ցա­­­խին. այն մնաց Սերժ Սարգսեանի հո­­վան­­ու ներ­­քոյ։ Եւ Ար­­ցա­­­խի նախ­­կին եւ ներ­­կայ նա­­խագահ­­նե­­­րի՝ Ար­­կա­­­դի Ղու­­կա­­­սեանի ու Բա­­կօ Սա­­հակեանի երաշ­­խա­­­ւորու­­թեամբ Ռո­­բերտ Քո­­չարեանի խա­­փան­­ման մի­­ջոցը փո­­խուեց եւ նա ազատ ար­­ձա­­­կուեց դա­­տարա­­նի դահ­­լի­­­ճից։ Համ­­բե­­­րու­­թեան բա­­ժակը լե­­ցուեց։ Վար­­չա­­­պետ Նի­­կոլ Փա­­շինեանը չէր ու­­զում կտրուկ մի­­ջոց­­ներ ձեռ­­նարկել եւ փո­­խել դա­­տաւոր­­նե­­­րին, հնա­­րաւո­­րու­­թիւն տա­­լով նրանց իրենց կամ­­քով փո­­խուել։ Սա­­կայն այ­­սօր, մա­­յիսի 20-ին, առա­­ւօտից ժո­­ղովուրդը կանգնեց դա­­տարան­­նե­­­րի դռնե­­րի առ­­ջեւ, որ­­պէսզի ար­­գե­­­լափա­­կի մուտքը դա­­տարան։ Պարզ դար­­ձաւ, որ առանց դա­­տական հա­­մակար­­գը, դա­­տաւոր­­նե­­­րին փո­­խելու առաջ շար­­ժո­­­ւել չենք կա­­րող։

Կէ­­սօրին վար­­չա­­­պետ Նի­­կոլ Փա­­շինեանը յայ­­տա­­­րարեց այն, ինչ սպա­­սում էինք յե­­ղափո­­խու­­թեան առա­­ջին իսկ օրե­­րից. որ եկել է պա­­հը դա­­տական հա­­մակար­­գում վի­­րահա­­տական մի­­ջամ­­տութիւններ իրա­­կանաց­­նե­­­լու, որ­­պէսզի խա­­մաճի­­կային հա­­մակար­­գը դառ­­նայ իրա­­պէս ան­­կախ, իրա­­պէս անա­­չառ…