ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Տոմինոյի էֆեկտ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

dzovinarlok@gmail.com

Նախորդ թի­­ւի մէջ կանգ առանք Մա­­յիսի 20-ին արած Փա­­շինեանի կո­­չի վրայ՝ դա­­տարան­­նե­­­րի դրան մուտքե­­րը փա­­կելու վե­­րաբե­­րեալ։ Կո­­չը ուղղո­­ւած էր ժո­­ղովրդին։ Գոր­­ծա­­­դիր եւ օրէնսդիր մար­­միննե­­րը փո­­խելով՝ ամիս­­ներ առաջ վար­­չա­­­պետը կոչ էր ուղղել դա­­տաւոր­­նե­­­րին, որ­­պէսզի նրանք իրենց կամ­­քով փո­­խուեն, սա­­կայն դա ար­­դիւնա­­ւէտ չե­­ղաւ։ Եւ վար­­չա­­­պետը Մա­­յիսի 20-ի կէ­­սօրին հան­­դէս եկաւ յայ­­տա­­­րարու­­թեամբ ու առա­­ջին ան­­գամ հայ հա­­սարա­­կու­­թիւնը լսեց վե­­թինգ (vetting) բա­­ռը։ Այ­­սինքն այ­­սուհետ դա­­տական հա­­մակար­­գի աշ­­խա­­­տակազ­­մը պի­­տի են­­թարկո­­ւի ստուգման եւ տե­­ղեկաց­­նի ու­­նե­­­ցուած­­քի ծա­­գումնա­­բանու­­թեան մա­­սին։ Այս վճի­­ռը ու­­նե­­­ցաւ իր հե­­տեւան­­քը։ Մա­­յիսի 24-ին Բարձրա­­գոյն Դա­­տական Խորհրդի նա­­խագահ Գա­­գիկ Յա­­րու­­թիւնեանը հրա­­ժարա­­կան տո­­ւեց։ Հրա­­ժարա­­կանի դի­­մու­­մում մաս­­նա­­­ւորա­­պէս ասո­­ւած էր.

«Նկա­­տի ու­­նե­­­նալով դա­­տական իշ­­խա­­­նու­­թեան եւ դա­­տաւոր­­նե­­­րի առըն­­չութեամբ ըն­­թա­­­ցող զար­­գա­­­ցումնե­­րը եւ այդ առի­­թով Մա­­յիսի 20-ին մա­­մու­­լով իմ կող­­մից ար­­տա­­­յայ­­տած մտա­­հոգու­­թիւննե­­րը՝ այ­­լեւս նպա­­տակա­­յար­­մար չեմ հա­­մարում իմ հե­­տագայ աշ­­խա­­­տան­­քը Բարձրա­­գոյն դա­­տական խորհրդի նա­­խագա­­հի եւ խորհրդի ան­­դա­­­մի կար­­գա­­­վիճակ­­նե­­­րում։

Ձեզ մաղ­­թում եմ հե­­տագայ բեղմնա­­ւոր գոր­­ծունէու­­թիւն՝ իրա­­ւական պե­­տու­­թեանը պատ­­շա­­­ճող ան­­կախ դա­­տական իշ­­խա­­­նու­­թեան կա­­յաց­­ման գոր­­ծում»։

Մինչ այդ Գա­­գիկ Յա­­րու­­թիւնեանը 1996-2018 եղել էր Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան Դա­­տարա­­նի նա­­խագահ… Հրա­­ժարա­­կանի դի­­մում ներ­­կա­­­յաց­­րեց նաեւ Գա­­գիկ Յա­­րու­­թիւնեանի եղ­­բայրը՝ Ար­­զուման Յա­­րու­­թիւնեանը։ Նա զբա­­ղեց­­նում էր 2010-ից Ազ­­գա­­­յին անվտան­­գութեան ծա­­ռայու­­թեան տնօ­­րէնի տե­­ղակա­­լի պաշ­­տօ­­­նը։

Նրանց գոր­­ծունէու­­թեան մա­­սին քա­­ղաքա­­գէտ Ռու­­բէն Մեհ­­րա­­­բեանը հե­­տեւեալ կերպ ար­­ձա­­­գան­­գեց.

«Գա­­գիկ Յա­­րու­­թիւնեանի եւ իր եղ­­բօր աշ­­խա­­­տանքն ամէ­­նօրեայ ռե­­ժիմով պար­­զա­­­պէս վի­­րաւո­­րում էր այն ինչ կոչ­­ւում էր ար­­դա­­­րադա­­տու­­թիւն եւ ազ­­գա­­­յին անվտան­­գութիւն։ Դա վի­­րաւո­­րում էր մարդկա­­յին բա­­նակա­­նու­­թիւնը եւ առ­­հա­­­սարակ մարդկու­­թեան մա­­սին բո­­լոր պատ­­կե­­­րացումնե­­րը Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թիւնում։ Կար­­ծում եմ նրանց հրա­­ժարա­­կանը այ­­սօր շնոր­­հա­­­ւորե­­լու լաւ առիթ է։ Բա­­ցի դրա­­նից ԲԴԽ եւ Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան Դա­­տարան կո­­չուած հիմ­­նարկը ամ­­բողջ կազ­­մով պի­­տի հրա­­ժարա­­կան տան։ Խօս­­քը վե­­րաբեր­­ւում է ան­­ձանց եւ կար­­ծում եմ եռաս­­տի­­­ճան դա­­տական հա­­մակար­­գը բա­­ւարար է։ Եթէ ու­­նենք վճռա­­բեկ դա­­տարան, էլ ին­­չո՞ւ է պէտք ՍԴ։ Ի՞նչ է նշա­­նակում Բարձրա­­գոյն Դա­­տական Խոր­­հուրդ բարձր աշ­­խա­­­տավար­­ձե­­­րով։ Յա­­նուն ին­­չի՞։ Կոյ­­րա­­­ղիք կազ­­մա­­­կեր­­պութիւննե­­րի կա­­րիքը Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թիւնը այ­­լեւս չու­­նի»։

Իս­­կոյնե­­ւեթ սկսե­­ցին հրա­­պարա­­կուել փաս­­տեր դա­­տաւոր­­նե­­­րի դի­­զած մի­­լիոն­­նե­­­րի մա­­սին։

«Ես ինձ նո­­ւաս­­տա­­­ցած եմ զգում, որ սրանք կա­­րող են իրենց փտած աղիք­­նե­­­րը եւ­­րո­­­պանե­­րում բու­­ժել, իսկ մենք ազ­­գից փող ենք հա­­ւաքում անօգ­­նա­­­կան երե­­խանե­­րի հա­­մար», - քա­­ղաքա­­գէտ Ստե­­փան Սա­­ֆարեանի այս գրա­­ռու­­մը ար­­տա­­­յայ­­տում է ամէն­­քի զգաց­­մունքը դա­­տական հա­­մակար­­գի «ար­­դա­­­րադատ­­նե­­­րի» մա­­սին։ Հրա­­պարակ­­ւում են, թէ որ­­քա՛ն նո­­ւիրա­­տուու­­թիւններ են ստա­­ցել նրանք, եւ դա ոչ այլ է, քան կա­­շառքներ։

Բո­­լորը պա­­հան­­ջում են ու­­նեզրկել ապօ­­րինի հարստա­­ցած­­նե­­­րին եւ վար­­չա­­­պետի յայ­­տա­­­րարու­­թիւնն այն մա­­սին, թէ պի­­տի դի­­մենք վի­­րահա­­տական մի­­ջոց­­նե­­­րի, փո­­խում է յե­­ղափո­­խու­­թեան թա­­ւիշը վի­­րահա­­տական դա­­նակի։

Սո­­վետա­­կան Միու­­թիւնում հարստա­­նալու միակ ճա­­նապար­­հը պաշ­­տօնն էր։ Պաշ­­տօն ստա­­նալու հա­­մար մեծ կա­­շառք էին տա­­լիս։ Ան­­կախ Հա­­յաս­­տա­­­նը ժա­­ռան­­գել էր հէնց այդ սո­­վետա­­կան հա­­մակար­­գը։ Եւ դա բնա­­կան է, տա­­րօրի­­նակ կլի­­նէր, եթէ ժա­­ռան­­գէր ամե­­րիկեան ար­­դա­­­րադա­­տու­­թեան հա­­մակար­­գը։ Վի­­րահա­­տու­­թիւնը ուղղո­­ւած է լի­­նելու առա­­ջին հեր­­թին մտայ­­նութեանը. այ­­լեւս բարձր պաշ­­տօ­­­նը չի դի­­տուե­­լու որ­­պէս մի ատեան, որի որո­­շումնե­­րը «նո­­ւիրա­­տուու­­թիւննե­­րի» շնոր­­հիւ պի­­տի նպաս­­տա­­­ւոր լի­­նէն։ Ար­­դա­­­րու­­թիւնը պի­­տի իրա­­կանու­­թիւն դառ­­նայ։ Նի­­կոլ Փա­­շինեանը հնա­­րաւո­­րու­­թիւն տո­ւեց դա­­տաւոր­­նե­­­րին փո­­խուել, բայց պար­­զո­­­ւեց, որ այս դա­­տական հա­­մակար­­գը պատ­­րաստ չէ ապա­­հովել անա­­չառ դա­­տավա­­րու­­թիւն նախ­­կին նա­­խագա­­հի հան­­դէպ, որի մի­­լիառ­­նե­­­րը աւե­­լի իրա­­կան ազ­­դե­­­ցու­­թիւն ու­­նեն, քան իր գոր­­ծած յան­­ցանքնե­­րը։ Մինչդեռ պե­­տու­­թիւնը կա­­յանում է միայն այն դէպ­­քում, երբ քա­­ղաքա­­ցին վստա­­հում է դա­­տարան­­նե­­­րին։

«Այս դա­­տավա­­րու­­թիւնը ցոյց տո­­ւեց, որ այ­­սօ­­­րուայ Հա­­յաս­­տա­­­նում, ինչպէս նաեւ ԵՏՄ- (Եւ­­րա­­­սիական տնտե­­սական միու­­թիւն) սահ­­մաննե­­րում չկան պայ­­մաններ նման դատ վա­­րելու։ Այսպի­­սով ստեղ­­ծո­­­ւեց վի­­ճակ, երբ հիմ­­նա­­­կան խնդի­­րը դար­­ձաւ դա­­տական հա­­մակարգ ստեղ­­ծե­­­լը։ Նման ճա­­նապար­­հով են ստեղծւում պե­­տու­­թիւննե­­րը։ Օրի­­նակ, ԱՄՆ-ի այն տա­­րածքնե­­րը, որ­­տեղ դա­­տական որո­­շումնե­­րը ըն­­դունւում էին հան­­րութեան կող­­մից, ստա­­նում էին նա­­հան­­գի կար­­գա­­­վիճակ»,- ասաց քա­­ղաքա­­գէտ Մա­­նուէլ Սարգսեանը։

Շատ հա­­յաս­­տանցի­­ներ, որոնք այ­­սօր բնա­­կու­­թիւն են հաս­­տա­­­տել ԱՄՆ-ում, միահա­­մուռ կեր­­պով ապ­­շած են մնում ԱՄՆ-ում գոր­­ծող ար­­դա­­­րադա­­տու­­թեան հա­­մակար­­գով եւ կա­­պում են ընդմիշտ իրենց կեան­­քը այդ երկրի հետ։