Քատիր Աքընի «Ռետ»ը Վաքըֆլըգիւղի միութեան մէջ

Հնչակեան 20 կա­խա­ղան­­նե­­­րու ոդի­­սակա­­նը հայ ժո­­ղովուրդի յի­­շողու­­թեան մէջ ու­­նի իր ող­­բերգա­­կան հետ­­քը։ Շա­­տերս լսած ենք 20 կա­­խաղան­­նե­­­րու մա­­սին։ Սա­­կայն հա­­զիւ վեր­­ջերս է, որ հնչա­­կեան գոր­­ծիչնե­­րու պայ­­քա­­­րը եւ նա­­հատա­­կու­­թիւնը գի­­տակ­­ցութեան եկաւ Թուրքիոյ ձա­­խակող­­մեան շրջա­­նակ­­նե­­­րու մէջ։ Այս յայտնա­­բեր­­ման իր հե­­ղինա­­կած «Հայ յե­­ղափո­­խակա­­նի մը դի­­ման­­կա­­­րը՝ Փա­­րամազ» անուն գիր­­քով կա­­րեւոր նպաստ բե­­րած է Քա­­տիր Աքըն։ Աքըն Փա­­րամա­­զի կեան­­քը եւ գա­­ղափար­­նե­­­րը ու­­սումնա­­սիրե­­լու հա­­մար այ­­ցե­­­լած է Երե­­ւան, Պէյ­­րութ եւ Փա­­րիզ։ Հա­­ւաքած նիւ­­թե­­­րով պատ­­րաստած է ու­­շագրաւ մե­­նագ­­րութիւն մը։ Աքըն աւե­­լի ետք ձեռ­­նարկեց գիր­­քի բո­­վան­­դա­­­կու­­թիւնը հիմք առ­­նող վա­­ւերա­­կանի մը նկա­­րահան­­ման։ «Ռետ» (Մեր­­ժում) անուն վա­­ւերագ­­րա­­­կանը կը ցու­­ցադրո­­ւի Վա­­քըֆ­­լը­­­գիւ­­ղի հայ­­րե­­­նակ­­ցա­­­կան միու­­թեան մէջ 20 Յու­­նիս հինգշաբ­­թի ժա­­մը 20.30-ին։ Ազատ մուտքի այս ցու­­ցադրման ներ­­կայ պի­­տի գտնո­­ւի նաեւ ֆիլ­­մի հե­­ղինա­­կը եւ պի­­տի պա­­տաս­­խանէ հարցումներուն։ 


Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ