ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ամենահեշտ բանը Հայաստանում

dzovinarlok@gmail.com

Որդուս հետ մտնում ենք շէն­­քի բակ եւ պատշգամ­­բից լսւում է խօ­­սակ­­ցութիւն արա­­բերէ­­նով.

-Ես ինձ Եւ­­րո­­­պայում զգա­­ցի,-ասում եմ։

-Իսկ ես ինձ Աֆ­­րի­­­կայում,-պա­­տաս­­խա­­­նում է տղաս։

Սա­­կայն դեռ չենք հա­­սել Եւ­­րո­­­պայի այն բա­­րեկե­­ցու­­թեան, որ արաբ­­նե­­­րի կամ չի­­նացի­­ների զան­­գո­­­ւածա­­յին ներ­­գաղթ լի­­նի դէ­­պի Հա­­յաս­­տան։

Այ­­սօր չկայ գէթ մէկ մարդ, ով չքննա­­դատի վար­­չա­­­պետ Փա­­շինեանին։ Նրան քննա­­դատե­­լը դար­­ձել է ամե­­նահեշտ բա­­նը Հա­­յաս­­տա­­­նում։ Բո­­լորն ու ամէն­­քը գի­­տեն, ինչ պէտք է անել, միայն նա չգի­­տի։ Վար­­չա­­­պետը սպա­­սում է, որ օրէն­­քը ին­­քը աշ­­խա­­­տի, բայց մար­­դիկ չեն հա­­ւատում, որ առանց վար­­չա­­­պետի յե­­ղափո­­խական մի­­ջամ­­տութեան օրէն­­քը կ՚աշ­­խա­­­տի։ Սա­­կայն երբ թե­­րահա­­ւատ­­նե­­­րին ցոյց են տա­­լիս նախ­­կին գո­­ղապե­­տու­­թեան պա­­րագ­­լուխնե­­րի պատ­­կերնե­­րը կամ կար­­ծիքնե­­րը, նրանք հաշտւում են «Նոր Հա­­յաս­­տա­­­նի» հետ…Տա­­րօրի­­նակ է, բայց մար­­դիկ վա­­խենում են քա­­ղաքա­­կան հան­­գուցեալ­­նե­­­րից։ Նրանք պար­­զա­­­պէս չգի­­տեն, որ ետ­­դարձ չկայ եւ եթէ այ­­սօր մէ­­կը պի­­տի վա­­խենայ, ապա դա պի­­տի լի­­նի միայն նա, ով պե­­տական թա­­լանի շնոր­­հիւ դար­­ձաւ մի­­լիոնա­­տէր կամ (ինչն աւե­­լի վա­­խենա­­լի է իր հա­­մար) մի­­լիար­­դա­­­տէր։ Վա­­խենալ կա­­րելի է միայն գո­­ղու­­թեան մասշտա­­բից։ Դրա փո­­խարէն չու­­նե­­­ւորը վա­­խենում է երկրորդ նա­­խագահ Ռո­­բերտ Քո­­չարեանի վե­­րադար­­ձից դէ­­պի իշ­­խա­­­նու­­թիւն։ Նրա մեծ փո­­ղերը զօ­­րու­­թիւն ու­­նեն։ Եւ կար­­ծում են, որ այդ փո­­ղերով նա ոչ միայն աջա­­կից­­ներ կ՚ապա­­հովի, այլ՝ ձայ­­ներ ընտրու­­թիւննե­­րում, օրի­­նակ։

Այժմ յե­­ղափո­­խու­­թեան մա­­սին։ Յե­­ղափո­­խու­­թիւնը օդում կա­­խուեց։ Քան­­զի օդում են կախ­­ւում յայ­­տա­­­րարու­­թիւննե­­րը, որոնց չեն հե­­տեւում գործնա­­կան քայ­­լեր։ Օրի­­նակ, յայ­­տա­­­րար­­ւում է, որ պի­­տի յանձնա­­ժողով ստեղ­­ծո­­­ւի, որ­­պէսզի բա­­ցայայ­­տո­­­ւի քա­­ռօրեայ պա­­տերազ­­մի (2016-ի Ապ­­րի­­­լի 1-4) հան­­գա­­­մանքնե­­րը, որոնք պայ­­մա­­­նաւո­­րուա­­ծու­­թեան, այ­­սինքն պե­­տական դա­­ւաճա­­նու­­թեան տպա­­ւորու­­թիւն են թո­­ղել։ Ատրպէյ­­ճա­­­նի սան­­ձա­­­զեր­­ծած յար­­ձակման ար­­դիւնքում աւե­­լի քան 100 զոհ ու­­նե­­­ցանք, տաս­­նեակ վի­­րաւոր­­ներ, դիր­­քեր կորցրե­­ցինք, 800 հա տա­­րածք։ Ո՞վ պա­­տաս­­խա­­­նատո­­ւու­­թիւն կրեց։ Ի հար­­կէ ող­­ջունե­­լի կլի­­նէր պար­­զել քա­­ռօրեայի հան­­գա­­­մանքնե­­րը, ինչպէս այժմ ար­­ւում է 2008-ի Մար­­տի 1-ի գոր­­ծով, երբ հան­­րա­­­հաւա­­քը ցրե­­լու ժա­­մանակ 10 զոհ եւ տաս­­նեակ վի­­րաւոր­­ներ ու­­նե­­­ցանք եւ երկրորդ նա­­խագահ Ռո­­բերտ Քո­­չարեանին մե­­ղադ­­րանք առա­­ջադ­­րո­­­ւեց Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան կար­­գը տա­­պալե­­լու մէջ։ Սա­­կայն երբ յայ­­տա­­­րարու­­թիւնից յե­­տոյ ոչինչ չի ձեռ­­նարկւում, ապա դա նման­­ւում է օդում պայ­­թած փու­­չի­­­կի։

Փաս­­տօ­­­րէն յե­­ղափո­­խու­­թեան տեխ­­նո­­­լոգիային տի­­րապե­­տելով, այս երի­­տասարդնե­­րը չեն տի­­րապե­­տում երկրի կա­­ռավար­­ման տեխ­­նո­­­լոգիային։ Մար­­դիկ գան­­գա­­­տում են, որ չկայ գա­­ղափա­­րախօ­­սու­­թիւն։ Բայց վար­­չա­­­պետը Յու­­նի­­­սի 15-ին՝ «Քա­­ղաքա­­ցիական պայ­­մա­­­նագիր» կու­­սակցու­­թեան 5-րդ հա­­մաժո­­ղովին իր ելոյ­­թում բա­­ցայայ­­տում է իրենց քա­­ղաքա­­կանու­­թեան նպա­­տակը։ Ու­­շա­­­դիր մտիկ անե­­լով վար­­չա­­­պետի ելոյ­­թը, կա­­րելի է գալ հե­­տեւեալ եզ­­րա­­­կացու­­թեան, որը կը փոր­­ձեմ ինքս ձե­­ւակեր­­պել. մենք իրա­­կանաց­­րե­­­ցինք յե­­ղափո­­խու­­թիւն, այժմ դուք ինքնա­­յեղա­­փոխո­­ւէք։ Այո, ամէն տեղ դուք ինքներդ ինքնա­­յեղա­­փոխուէք. դա­­տաւոր­­ներ, կա­­շառա­­կեր­­ներ, օլի­­գարխներ։ Դար­­ձէք այն ան­­հատնե­­րը, ով­­քեր ինքներն են փո­­խում իրենց կեան­­քը եւ այսպի­­սով փո­­խում երկրի կեան­­քը.

«Քա­­ղաքա­­կան գա­­ղափա­­րախօ­­սու­­թիւնը հե­­նուած է մի քա­­նի հիմ­­նա­­­կան գա­­ղափա­­րի վրայ, որոնք ար­­տա­­­յայ­­տո­­­ւած են կու­­սակցու­­թեան ծրագ­­րի մէջ։ Առա­­ջին ամե­­նակա­­րեւոր գա­­ղափա­­րը՝ ան­­հա­­­տի ազ­­դե­­­ցու­­թիւնը իրա­­կանու­­թեան վրայ, ան­­հա­­­տական վար­­քագծի եւ հան­­րա­­­յին վար­­քագծի կա­­պը։ Այս գա­­ղափա­­րի իմաստն այն է, որ ժա­­մանա­­կի ցան­­կա­­­ցած հա­­տուա­­ծում գո­­յու­­թիւն ու­­նե­­­ցող իրա­­կանու­­թեան հա­­մահե­­ղինակ են հան­­րութեան բո­­լոր ան­­դամնե­­րը, բո­­լոր քա­­ղաքա­­ցինե­­րը առանց բա­­ցառու­­թեան»։ Ըստ Փա­­շինեանի պե­­տու­­թեան խնդիրն է՝ ապա­­հովել քա­­ղաքա­­ցինե­­րի բա­­րեկե­­ցու­­թիւնը։ Ինչպէ՞ս։ Ան­­հա­­­տական ջան­­քե­­­րի քա­­ջալեր­­ման շնոր­­հիւ։

Այս ելոյ­­թից պարզ է դառ­­նում, որ կրկին եւ կրկին կեան­­քի նպա­­տակը դառ­­նում է բա­­րեկե­­ցու­­թիւնը, եւ քա­­նի որ աւե­­լի դիւ­­րին է բա­­րեկե­­ցու­­թեանը հաս­­նել ար­­դէն կա­­յացած բա­­րեկե­­ցիկ երկրում, ու­­րեմն հա­­յը իր բա­­րեկե­­ցու­­թիւնը արա­­գաց­­նե­­­լու հա­­մար կը մեկ­­նի Եւ­­րո­­­պա եւ ԱՄՆ։

Իսկ իմ գլխով հե­­տեւեալ միտքն ան­­ցաւ. հա­­յերը միշտ ձգտել են լաւ ապ­­րել, մինչդեռ պէտք է ձգտել ճիշդ ապ­­րել։