Տիկին Մարիայի պատումներով Իմրոզ ի՞նչպէս Կէօքչէատա դարձաւ

«Կղզի՝ ուր երազները չեն ապրիր»։ «Իլեթիշիմ» հրատարակչատան մատենաշարէն լոյս տեսած գիրքի հեղինակը Քոնճա Ալթան տիկին Մարիայի յուշերու միջոցաւ կը նկարագրէ երբեմնի յունաբնակ Իմրոզ կղզիի հարիւրամեայ պատմութիւնը։ Այս առթիւ զրուցեցինք ինք ալ այս կղզիի բնակիչ Քոնճա Ալթանի հետ պատմական Իմրոզի եւ մերօրեայ թրքերանացուած անունով Կէօքչէատայի մասին։

ՖԵՐՏԱ ՊԱԼԱՆՃԱՐ

ferda@agos.com.tr 

 

«Զիս նման աշ­­խա­­­տու­­թեան մը մղո­­ղը տի­­կին Մա­­րիայի պատ­­մածնե­­րու հան­­դէպ իմ տգի­­տու­­թեան անդրա­­դառ­­նա­­­լը եղաւ։ Այդ կղզիի բնա­­կիչ ըլ­­լա­­­լով հան­­դերձ դոյզն իսկ պատ­­կե­­­րացում չու­­նէի լսած­­նե­­­րուս մա­­սին։ Աւե­­լին ո՛չ միայն ես, այլ կղզիի բնակ­­չութեան մե­­ծամաս­­նութիւնն ալ ան­­տե­­­ղեակ էր այստեղ պատ­­մո­­­ւած­­նե­­­րէն։ Երբ ին­­ծի վստա­­հելով սկսաւ պատ­­մել ես սո­­վորա­­կան մեծ մայ­­րի­­­կի մը բեր­­նէն հին հե­­քեաթ­­ներ լսե­­լու հո­­գեբա­­նու­­թեան մատ­­նո­­­ւած էի։ Բայց ան քա­­նի կը պատ­­մէր ես ձեր­­բա­­­զատո­­ւեցայ այդ սխալ կար­­ծի­­­քէն եւ ալ աւե­­լի սրո­­ւած ու­­շադրու­­թեամբ լսե­­ցի զի­­րեն։ Պատ­­մածնե­­րը որոշ հեր­­թա­­­կանու­­թեան մը չէին հե­­տեւեր։ Շատ ան­­գամ օրո­­ւայ ան­­ցուդարձնե­­րով կը ձե­­ւաւո­­րուէր իր վեր­­յի­­­շումնե­­րը։ Եթէ այդ օր յան­­կարծա­­կի բար­­կա­­­ցած է իր լազ հա­­րեւա­­նին, կը խօ­­սէր լա­­զերուն առա­­ջին ան­­գամ Իմ­­րոզ գա­­լու ոդի­­սակա­­նը պատ­­մե­­­լով։ Եթէ հե­­ռուստա­­ցոյ­­ցի լու­­րե­­­րու հա­­ղորդման պա­­հուն կը յի­­շուէր Կիպ­­րո­­­սի խնդրի վե­­րաբե­­րեալ որե­­ւէ բա­­նակ­­ցութեան լուր մը, իս­­կոյն կը պատ­­մէր 1974-ի զի­­նուո­­րական գոր­­ծո­­­ղու­­թիւննե­­րու կղզիի մէջ գո­­յացու­­ցած անդրա­­դարձնե­­րը։ Եթէ իրեն Փե­­րայէն քնո­­ւած նո­­ւէր մը բե­­րած եմ, այդ ատեն ալ կը յի­­շէր Փե­­րայի վրայ գոր­­ծող դեր­­ձա­­­կը։ Առա­­ւօտ մը, երբ զրու­­ցե­­­լու հա­­մար հեր­­թա­­­կան ան­­գամ զինք այ­­ցե­­­լեցի սպի­­տակ ծած­­կո­­­ցով մը փա­­թաթո­­ւած ծրար մը եր­­կա­­­րեց ու ըսաւ որ «Քե­­զի հա­­մար է, բաց տես­­նենք»։ Ան­­կողնի ծած­­կոց մըն էր։ Կղզին ար­­տադրո­­ւած մե­­տաք­­սը մօ­­րը կող­­մէ գոր­­ծո­­­ւած, դար­­ձեալ կղզիի յա­­տուկ բու­­սա­­­կան ներ­­կե­­­րով նե­­րկուած դեր­­ձաննե­­րով աշ­­խա­­­տուած էր։ Ասոնք պատ­­մե­­­լու ժա­­մանակ դպչե­­լու իսկ կը խրտչէր։ Շատ զգա­­ցուե­­ցայ եւ իրեն յայտնե­­ցի որ չեմ կրնար նման նո­­ւէր մը ըն­­դունիլ, այս իր ըն­­տա­­­նիքին պէտք է պատ­­կա­­­նի։ Ապա աւել­­ցուց որ չէր կրցած խմշիլ եւ իր ամուսնու­­թեան օրով եր­­բեք չէր գոր­­ծա­­­ծած այդ ծած­­կո­­­ցը։ Ապա ըսած էր «Դուն այ­­լեւս իմ աղ­­ջիկս կը սե­­պուիս, հե­­տեւա­­բար քե­­զի տա­­լով ըն­­տա­­­նիքէս դուրս ելած չի նկա­­տուիր»։ Այդ պա­­հէն ետք կար­­ծես ալ աւե­­լի մօտ դար­­ձանք իրա­­րու։ Մեզ մօտ դարձնո­­ղը ձեռ­­քով գոր­­ծո­­­ւած ան­­կո­­­ղինի ծած­­կոց մը չէր միայն, կար աւե­­լին։ Ես իր մտեր­­մութեան ար­­ժա­­­նացած էի։

Ամե­­նամեծ դժո­­ւարու­­թիւնը պատ­­մուած­­նե­­­րը ժա­­մանա­­կի մը կար­­գով գրի անցնել եղաւ։ Ես հետզհե­­տէ սկսած էի անոր առող­­ջութեան մա­­սին հո­­գեր ու­­նե­­­նալ, իսկ ան ին­­ծի սոր­­վեցնե­­լիք­­նե­­­րուն մտա­­տան­­ջութեան մէջ էր։ Եւ աւե­­լին իր մտեր­­մութիւ­­նը շա­­հելէ ետք կղզիի այլ յոյն ըն­­տա­­­նիք­­նե­­­րու դռներն ալ բա­­ցուե­­ցան իմ դի­­մաց։ Եթէ ես Մա­­րիայի բա­­րեկամ էի, ու­­րեմն ու­­րիշներ ալ կրնա­­յին ին­­ծի վստա­­հիլ։ Ար­­դար չէր որ բո­­լոր այս լսած­­ներս իմ յի­­շողու­­թեան հետ սահ­­մա­­­նուած մնա­­յին։ Այսպէս սկսայ կղզիի մա­­սին գրո­­ւած գիր­­քե­­­րը ու­­սումնա­­սիրել։ Կղզիի պատ­­մութեան, քա­­ղաքա­­կան ան­­ցուդարձնե­­րու մա­­սին տո­­ւեալ­­ներ հա­­ւաքել։ Օրա­­թեր­­թե­­­րու ար­­խիւնե­­րու մէջ հետ­­քեր փնտռե­­ցի ան­­ցեալի դէպ­­քե­­­րու մա­­սին։ Զրու­­ցե­­­ցի զա­­նազան մարդկանց հետ։ Կղզիի մէջ պաշ­­տօ­­­նավա­­րող թուրք պաշ­­տօ­­­նեաներ, նախ­­կին բան­­տարկեալ­­ներ, գաղ­­թով հոս եկած­­ներ եւ դեռ ահա­­գին մարդ։ Ան­­հետ կոր­­չի­­­լը մղձա­­ւանջ մըն էր Մա­­րիայի հա­­մար։ Գի­­տէր թէ պի­­տի մեռ­­նինք բո­­լորս ալ, բայց կը վախ­­նար ան­­հետ կոր­­չե­­­լու գա­­ղափա­­րէն։ Լոկ այդ պատ­­ճա­­­ռաւ ամուսնոյն խա­­չաձեւ շիր­­մա­­­քարը նո­­րոգեց ամէն ան­­գամ, որ կոտ­­րո­­­ւեցաւ։ «Պի­­տի կոր­­չինք եր­­թանք, գո­­նէ ար­­տօ­­­նեցէք որ շիր­­մա­­­քար մը մնայ մեր ետին» ըսած էր ընդվզե­­լով։ Ու­­զած էր որ իր­­մէ վերջ յի­­շատա­­կը թող ապ­­րի այս կղզիի վրայ։ Ահա այս գիր­­քը, այդ յի­­շատա­­կը թո­­ղելու հա­­մար է որ հրա­­տարա­­կեցի» կ՚ըսէ գիր­­քի հե­­ղինա­­կը Քոնճա Ալթան։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ