Տարօնէն Պրիւքսէլ «Մանկանց Բոյն»ի 50-ամեակը

ԱՐԻՍ ՆԱԼՃԸ

 

Թուրքիոյ հայ հա­­սարա­­կու­­թեան պատ­­մութիւ­­նը նաեւ գաղ­­թե­­­լու պատ­­մութիւն մըն է։ Ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան ար­­հա­­­ւիրքէն մա­­զապուրծ փրկո­­ւած ըն­­տա­­­նիք­­ներ ապաս­­տա­­­նեցան պոլ­­սոյ գաղ­­թա­­­կայա­­րան­­նե­­­րուն եւ բազ­­մա­­­թիւ որ­­բեր ալ քա­­ղաքի որ­­բա­­­նոց­­նե­­­րուն։

Անոնցմէ շա­­տեր յա­­ջոր­­դող տա­­րինե­­րուն գաղ­­թե­­­ցին դէ­­պի արեւմտեան եր­­կիրներ։ Գաղ­­թի այս հո­­սան­­քը ժա­­մանակ առ ժա­­մանակ թափ ստա­­նալով շա­­րու­­նա­­­կուե­­ցաւ մին­­չեւ 1970-ական տա­­րեթի­­ւեր։ Գա­­ւառէն դէ­­պի Պո­­լիս գաղ­­թի վեր­­ջին մեծ հո­­սան­­քը տե­­ղի ու­­նե­­­ցաւ 1960-ական­­նե­­­րու աւար­­տին։ Մուշ, Սա­­սուն եւ շրջա­­կայ գա­­ւառ­­նե­­­րէն ըն­­տա­­­նիք­­ներ հա­­մաձայ­­նե­­­ցան իրենց զա­­ւակ­­նե­­­րը Պո­­լիս ղրկե­­լով անոնց օտա­­րու­­թեան մէջ ձուլման ար­­գելք ըլ­­լա­­­լու խոր­­հուրդին։ Այս տա­­րի կը նշո­­ւի, այս նպա­­տակին հա­­մար հիմ­­նո­­­ւած «Ման­­կանց Բոյն»ի յիս­­նա­­­մեակը։ Քրտա­­խօս այդ երա­­խանե­­րու մե­­ծամաս­­նութիւ­­նը այ­­սօր հա­­սած են 60-ական տա­­րիք­­նե­­­րու։ Ար­­դա­­­րեւ 29 Յու­­նի­­­սին Եւ­­րո­­­պայի մայ­­րա­­­քաղաք Պրիւքսէ­­լի մէջ մէկ­­տե­­­ղուե­­լով անոնք յի­­շատա­­կեցին եր­­բեմնի «Ման­­կանց Բոյն» գա­­լու 50 ամեակը։ Եւ­­րո­­­պայի զա­­նազան քա­­ղաք­­նե­­­րէն ժա­­մանած այդ սա­­ներու պա­­տուոյ հիւրն էր Ման­­կանց Բոյ­­նի այդ շրջա­­նի տնօ­­րէնու­­հի տի­­կին Տի­­անա Քամ­­փա­­­րոսեանը։

Պել­­կիոյ հայ տե­­մոք­­րատնե­­րու միու­­թեան նա­­խաձեռ­­նած ճաշ­­կե­­­րոյ­­թի բաց­­ման ճա­­ռը ար­­տա­­­սանեց «Ման­­կանց Բոյն»ի կրտսե­­րագոյն սան՝ բժիշկ Պօ­­ղոս Եալըմ։ Բժիշկ Եալըմ բաց­­ման ու­­ղերցին մէջ յու­­զումով ար­­տա­­­յայ­­տեց գաղ­­թի պայ­­մաննե­­րու հո­­գեբա­­նու­­թիւնը «Պահ մը խոր­­հե­­­ցէք թէ ան­­ծա­­­նօթ մար­­դիկ եկած են եւ կ՚առա­­ջար­­կեն ձեր զա­­ւակ­­նե­­­րը տա­­նիլ բազ­­մա­­­հազար քի­­լոմեթ­­րե­­­րու հե­­ռաւո­­րու­­թեամբ մի օտար եր­­կիր, ուր անոնք պի­­տի ստա­­նան հա­­յեցի ու­­սում եւ կրթու­­թիւն։ Մեր հայ­­րե­­­րը այդ պա­­հուն չէին գի­­տեր թէ ինչ անակնկալ­­ներ կը սպա­­սէ իրենց զա­­ւակ­­նե­­­րուն, բայց գի­­տէին իրո­­ղու­­թիւն մը, անոնք զա­­ւակ­­նե­­­րնին պի­­տի ղրկէին հա­­յոց մօտ։ Երա­­խանե­­րը պի­­տի եր­­թա­­­յին հայ եւ քրիս­­տո­­­նեայ մի­­ջավայր մը։ Մենք ծնո­­ղազուրկ չըլ­­լա­­­լով հան­­դերձ որ­­բա­­­ցած էինք։ Մեզ­­մէ շա­­տեր յա­­ջոր­­դող քա­­նի մը տա­­րինե­­րուն չկրցան տես­­նել իրենց ծնող­­նե­­­րը։ Փո­­խարէ­­նը վա­­յելե­­ցինք դպրո­­ցի կա­­ռավա­­րիչ­­նե­­­րուն ըն­­տա­­­նեկան խնամ­­քը։ Անոնք մեզ ըն­­դունե­­ցին իբ­­րեւ իրենց հա­­րազատ որ­­դի­­­ները։ Իրենց այդ գուրգու­­րանքով է որ կրցանք հան­­դուրժել մեր ըն­­տա­­­նիք­­նե­­­րու կա­­րօտին։ Մեր ծնող­­նե­­­րը գի­­տէին, թէ իրենք այդ շրջա­­կայ­­քի վեր­­ջին հա­­յերն են։ Դի­­մադ­­րած էին բազ­­մաբնոյթ դժո­­ւարու­­թիւննե­­րու եւ իրենց ինքնու­­թիւնը պա­­հած էին այդ հզօր կամ­­քով։ Սա­­կայն հա­­տու­­կենտ կը լսէին նաեւ, այս կամ այն գա­­ւառի մէջ իս­­լամ դա­­ւանե­­լու հար­­կադրո­­ւած հա­­յերու մա­­սին»։

Եալըմ բնու­­թագրե­­լով այդ օրե­­րուն իրենց մատ­­նո­­­ւած դժո­­ւարու­­թիւննե­­րը նշեց թէ առա­­ջին եկող­­նե­­­րու խումբը տե­­ղաւո­­րուած էր «Ժո­­ղովա­­րան», ուր հա­­սարա­­կու­­թեան կող­­մէ կը դի­­տուէր իբ­­րեւ բո­­ղոքա­­կանաց վար­­ժա­­­րան։ Յա­­ջորդ տա­­րի եկող խումբը, քա­­նի որ Ժո­­ղովա­­րանի մէջ տեղ չէր մնա­­ցած տե­­ղաւո­­րուե­­ցաւ Ներ­­սէ­­­սեան եւ Գա­­րակէօզեան։

«1969-ին երբ մենք եկանք այ­­լեւս տեղ չէր մնա­­ցած դպրոց­­նե­­­րու մէջ։ Շնորհք պատ­­րիար­­քի նա­­խաձեռ­­նութեամբ կազ­­մո­­­ւեցաւ յանձնա­­խումբ մը, որուն մաս կը կազ­­մէին Եդո­­ւարդ Մոմ­­ճեան, Պերճ Քամ­­փա­­­րոսեան, Պետ­­րոս Պա­­շաք, Ֆեր­­ման Թո­­րոս­­լար, Սարգիս Սերովբեան եւ այլ մար­­դիկ։ Այդ մար­­դիկ մեծ նո­­ւիրու­­մով փա­­րեցան այս սրբա­­զան պար­­տա­­­կանու­­թեան, որոնց հե­­տեւան­­քով է որ մեզ­­մէ իւ­­րա­­­քան­­չիւրը որոշ տեղ մը հա­­սաւ եւ հի­­մա ապա­­հոված ենք նաեւ յա­­ջորդ սե­­րունդնե­­րու ապա­­գան»։

Եալըմ յի­­շեց թէ այս նա­­խաձեռ­­նութե­­նէ երեք տա­­րիներ վերջ թա­­ղեցի­­ներու բո­­ղոք­­նե­­­րով դադ­­րե­­­ցաւ Ման­­կանց Բոյ­­նի առա­­քելու­­թիւնը։

«Այս ան­­գամ բա­­ժանո­­ւեցանք զա­­նազան տու­­ներ։ Երախ­­տի­­­քով կը յի­­շեմ թէ Անդրա­­նիկ վար­­պետ այդ օրե­­րուն տու­­նէ տուն կը շրջէր մեր սնունդը ան­­թե­­­րի մա­­տակա­­րարե­­լու հա­­մար»։ Տոք­­թոր Պօ­­ղոս Եալըմ ապա երախ­­տի­­­քով յի­­շեց Ման­­կանց Բոյ­­նի օրե­­րուն իրենց օժան­­դա­­­կած անուննե­­րը՝ Հրանդ Տին­­քը, Ար­­մե­­­նակ Պա­­քըր­­ճեանը, Պա­­րոն Հայ­­ճա­­­նը։

Օրո­­ւայ աւար­­տին Ման­­կանց Բոյ­­նի սա­­ներու անու­­նով պա­­տուոյ հիւ­­րին՝ տի­­կին Տի­­անա Քամ­­փա­­­րոսեանին շնոր­­հո­­­ւեցաւ մե­­տայլ մը, ի յի­­շատակ այս եզա­­կի հան­­դիպման։

Ապա Տի­­անա Քամ­­փա­­­րոսեան ելոյթ ու­­նե­­­նալով նախ շնոր­­հա­­­կալու­­թիւն յայտնեց այս մի­­ջոցառ­­ման կազ­­մա­­­կերպման առ­­թիւ։ «Հա­­զիւ 23 կամ 24 տա­­րեկան էի, երբ հա­­յերէն թեր­­թե­­­րը տե­­ղեկա­­ցու­­ցին գաղ­­թա­­­կան­­նե­­­րու գա­­լուստը։ Յա­­ջորդ օր ամու­­սինս՝ Պերճ Քամ­­փա­­­րոսեանի հետ միասին պարկ մը գետ­­նախնձոր եւ պարկ մըն ալ սոխ բեռ­­ցուցինք ինքնա­­շար­­ժի սնտու­­կին եւ ուղղո­­ւեցանք Գումգա­­բու։ Այն­­տեղ թա­­ղական­­նե­­­րը մեզ կը ճանչնա­­յին։ Շնոր­­հա­­­կալու­­թեամբ վեր­­ցուցին մեր տա­­րած սննդամ­­թերքը եւ հրա­­ւիրե­­ցին սուրճ մը խմե­­լու։ Այդ սուրճը մեզ 11 տա­­րի կա­­պեց այս հաս­­տա­­­տու­­թեան։ Այդ ժա­­մանակ Պոլ­­սոյ մէջ 22 դպրոց­­ներ ու­­նէինք։ Իսկ գաղ­­թող ըն­­տա­­­նիք­­նե­­­րը բազ­­մա­­­զաւակ էին։ Իւ­­րա­­­քան­­չիւր ըն­­տա­­­նիք ու­­նէր 8-10 երա­­խայ։ Այսպէ­­սով մենք բա­­ցի բո­­ղոքա­­կանաց Ին­­ճիր Տի­­պի կամ Գա­­րակէօզեան վար­­ժա­­­րան­­նե­­­րը ստի­­պուե­­ցանք կեան­­քի կո­­չել Խո­­րէնեան վար­­ժա­­­րանի շրջա­­փակին մէջ գտնո­­ւող փայ­­տա­­­շէն հա­­տուա­­ծը, իբր դպրոց։ Երա­­խանե­­րուն ին­­ծի հետ աւե­­լի դիւ­­րին շփու­­մը ապա­­հովե­­լու հա­­մար ստի­­պուե­­ցայ քա­­նի մը քրտե­­րէն բա­­ռեր սոր­­վիլ։ Անունդ ինչպէ՞ս է հարցնե­­լու հա­­մար կը դի­­մէի «Նա­­ւադէ չիէ» հար­­ցումով։ Կամ կը յու­­շէի «Էզ ֆըլ­­լա ըմ», այ­­սինքն ես քրիս­­տո­­­նեայ եմ։ Այսպէ­­սով կ՚ապա­­հովէի անոնց վստա­­հու­­թիւնը»։ Տի­­անա Քամ­­փա­­­րոսեան կը յայտնէ իր մեծ գո­­հու­­նա­­­կու­­թիւնը, նշե­­լով որ ինք առա­­ջին մէկ-եր­­կու նա­­խադա­­սու­­թե­­­նէ ետք, կ՚առաջարկէ ըսելով՝ եթէ ցան­­կութիւն ու­­նին կրնայ թրքե­­րէն կամ ֆրան­­սե­­­րէն ար­­տա­­­յայ­­տո­­­ւիլ։ Բո­­լորը միաբե­­րան պա­­տաս­­խա­­­նած են որ հա­­յերէն խօ­­սի։ «Ահա­­ւասիկ մեր այդ աշ­­խա­­­տու­­թեան հե­­տեւանքն էր, որ կը վա­­յելէի այդ պա­­հուն։ Նախ­­կին աշա­­կերտներս չէին մոռ­­ցած իրենց մայ­­րե­­­նին եւ կ՚ու­­զէին այդ լսել իմ բեր­­նէն» եզ­­րա­­­կացուց Տի­­անա Քամ­­փա­­­րոսեան։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ