ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԱՂ

Բո­լորս ալ գի­­տենք, թէ աղը եթէ չա­­փաւոր գոր­­ծա­­­ծուի համ կու տայ կե­­րակու­­րին, իսկ չա­­փէն աւե­­լին կրնայ այր ու կնոջ ամուսնա­­կան կեան­­քի «հա­­մը փախցնել»։ Առտնին այս պատ­­կե­­­րը կը բա­­ւէ ցոյց տա­­լու հա­­մար թէ, ինչքան անհրա­­ժեշտ է աղը։ Ան ո՚չ թէ միայն ամոլ­­նե­­­րու, այլ նաեւ ազ­­գե­­­րու կեան­­քի ճա­­կատա­­գիրն է փո­­խած եւ ըստ գոր­­ծա­­­ծու­­թեան, դար­­ձեր է անոնց հա­­մը, կամ՝ ան­­հա­­­մու­­թիւնը։ Այ­­սօր կ՚ու­­զենք մեր յօ­­դուա­­ծաշար­­քը հա­­մեմել պտղունց մը «աղ»ով, որ հա­­կառակ իր սպի­­տակ, կամ բաց վար­­դա­­­գոյն տես­­քին, ու­­նե­­­ցեր է գու­­նա­­­ւոր պատ­­մութիւն։

Կաս­­կած չկայ, թէ Հայ­­կա­­­կան լեռ­­նաշխար­­հը հա­­րուստ է եղած աղով ու ան միշտ ալ հա­­մեմած է մեր ճա­­շերը։ Իսկ, ե՞րբ էր, որ առա­­ջին ան­­գամ ան մեր մայ­­րե­­­նիի ապու­­րին մէջ ին­­կաւ ու համ տո­­ւաւ անոր. գրա­­ւոր հա­­յերէն առա­­ջին օրէն, Աս­­տո­­­ւածա­­շունչի թարգմա­­նու­­թեան մէջ... Լե­­րան քա­­րոզն է։ Կը խօ­­սի Յի­­սուս Քրիս­­տո­­­սը։ Բազ­­մութիւ­­նը խա­­ղաղու­­թեամբ կը լսէ։ Աս­­տուծոյ որ­­դին կ՚ըսէ, թէ աղը կեն­­սա­­­կան է մար­­դու հա­­մար, աշ­­խարհին հա­­մար- «Դուք էք աղ երկրի. ապա թէ աղն ան­­հա­­­մի, ի՞ւ յա­­ղիցի»։ Սուրբ Գիր­­քը հա­­մեմո­­ւած է տաս­­նեակ մը «աղի» եւ «աղու» ար­­տա­­­յայ­­տութիւննե­­րով։ Ահա քա­­ղուածք մը. «Ընդ ամե­­նայն պա­­տարագս աղ մա­­տու­­ցա­­­նիցէք», «Նո­­ւիրին կնդրուկ սուրբ եւ աղ եւ եղի­­ցին ի հաց յի­­շատա­­կի», «Բար­­ւոք է աղ. ապա թէ աղն ան­­հա­­­մես­­ցի, ի՞ւ հա­­մեմես­­ցի»։ Իսկ ամե­­նէն սար­­սա­­­փելին ան էր, երբ Ղով­­տի անհնա­­զանդ կի­­նը «աղ» դար­­ձաւ. «Եւ դար­­ձաւ կինն Ղով­­տայ յետս, եւ եղեւ ար­­ձան աղի»։

Մեր լե­­զուն եւ գրա­­կանու­­թիւնը յա­­ջորդ 1500 տա­­րինե­­րուն, Նա­­րեկա­­ցիէն մին­­չեւ Յով­­հաննէս Շի­­րազ, պի­­տի շա­­րու­­նա­­­կէ աղա­­կալո­­ւիլ։ Սա­­կայն, պահ մը կանգ առ­­նենք, եւ տես­­նենք, թէ մեր «աղ»ը ուրկէ՞ կու գայ։

Հնդեւ­­րո­­­պական աշ­­խարհագ­­րութեան մէջ շատ տա­­րածո­­ւած բառ է «աղ»ը, լա­­տինե­­րէն sal (*), լա­­տինա­­ծին լե­­զու­­նե­­­րու մէջ sal, sel, saal, sale, sali, դա­­սական յու­­նա­­­րէնը «ալս», կամ «հալս», ժա­­մանա­­կակից յու­­նա­­­րէնը «ալա­­տի»։ Յի­­շենք, թէ լա­­տին­­նե­­­րու «L» տա­­ռը մեր մօտ կը դառ­­նայ «ղ», ուստի «al» եւ «աղ» բա­­ռերը գո­­յակից են։ Վա­­ղը, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, ձեր թա­­ղի հայ­­կա­­­կան ճա­­շարա­­նի մէջ փո­­խանակ salad (sal+ad, աղ ցա­­նուած) պա­­տուի­­րելու, ապսպրե­­ցէք «աղ­­ցան» եւ դուք ան­­կասկած կը ստա­­նաք նոյն կե­­րակու­­րը։

Գրա­­բար հա­­յերէ­­նը ու­­նե­­­ցեր է երեք գե­­ղեցիկ դար­­ձո­­­ւածք. «Աղ ուխտի, կամ՝ աղ կնքեալ» բա­­րեկա­­մու­­թեան, հա­­ւատար­­մութեան նշան, «Աղ եւ հաց» սէր, «Աղ առ­­նուլ» ըն­­կե­­­րանալ։ Մե­­րօրեայ զրոյցնե­­րը, նոյնպէս, հա­­մեմո­­ւած են բազ­­մա­­­թիւ դար­­ձո­­­ւածքնե­­րով- «Աղ ու հաց չճա­­նաչ­­նալ», «Աղ ու հաց, սիր­­տը բաց», «Աղ ու հա­­ցով դի­­մաւո­­րել», «Աղ ու փո­­շի ընել», «Աղը չոր, բե­­ռը թե­­թեւ» «Աղի ար­­ցունք»։ Ան ու­­նե­­­ցաւ նաեւ իմաստնե­­րու եւ բարդ բա­­ռերու փա­­ղանգ մը։ Ըստ Հրա­­չեայ Աճա­­ռեանի «Ար­­մա­­­տական բա­­ռարան»ի, «աղ» բա­­ռի ինը իմաս­­տէն երկրորդն է «կծու», որ­­մէ սե­­ռած են «աղու­­թիւն» եւ «աղիողորմ» բա­­ռերը։ Չոր­­րորդ իմաստն է՝ բա­­րեկա­­մու­­թիւն, ուրկէ՝ «աղ ուխտի» կամ «ուխտ աղի» ար­­տա­­­յայ­­տութիւ­­նը եւ «աղ առ­­նուլ» դար­­ձո­­­ւած­­քը։ Եօթ­­նե­­­րորդ իմաս­­տը «սի­­րու­­նութիւն, փափ­­կութիւ­­ն» է, որ մե­­զի տո­­ւեր է «աղու», «աղո­­ւոր», «աղած­­րի» ածա­­կան­­նե­­­րը։ Բայց, միշտ չէ, որ ան քաղցր համ կու տայ մեր առօ­­րեայ լե­­զուին։ «Աղու» ածա­­կանը ու­­նի, ան­­հա­­­ւատա­­լի է, չէ՞, «կեղ­­ծա­­­ւոր, նեն­­գա­­­միտ, քծնող» իմաս­­տը։ Հռե­­տորու­­թեան մէջ «ատ­­տի­­­կական աղ» է սրա­­խօսու­­թիւնը, այն խօս­­քը, որ ու­­նի նուրբ սրամ­­տութիւն։ Աշ­­խարհա­­բար լե­­զուն ստեղ­­ծեր է մէկ այլ դար­­ձո­­­ւածք՝ տհաճ եւ ան­­համ ան­­հատնե­­րու հա­­մար- «աղը պա­­կաս»։ Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, դուք նաեւ հե­­ռու պէտք է, որ մնաք «աղո­­ւալե­­զու» կո­­չուած մար­­դէ, քան­­զի «կեղ­­ծա­­­ւոր քաղցրա­­խօսէ է ան։

11-րդ դար։ «Աղ»ը, որ­­պէս գրա­­կան բառ, աւե­­լի ծաղ­­կե­­­ցաւ։ Վան քա­­ղաքէն ո՛չ շատ հե­­ռու, վա­­նական բա­­նաս­­տեղծ Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցին, Աղ­­թա­­­մարի չքնաղ պատ­­կե­­­րին առ­­ջեւ ստեղ­­ծեց տա­­ղեր ու աղօ­­թեց։ Ահա մէկ այլ քա­­ղուածք. «Աղի ար­­տա­­­սուս ողորմ հա­­ռաչ­­մամբ ընդ հե­­ծու­­թիւնս իմ յար­­մա­­­րեցէք», «Աղի ցօ­­ղով ար­­տա­­­սուացս այ­­րիմ», «Աղիողորմ հե­­ծեծա­­նաց՝ ի բար­­ձունս աղա­­ղակե­­լոյ»։

Ապա եկան աշուղներ ու յօ­­րինե­­ցին աղի ար­­ցունքով եր­­գեր։ Մէ­­կը Գու­­սան Հա­­ւասին էր։ Օր մը, դժգո­­հած կեան­­քէն եւ մար­­դոցմէ՝ աղա­­ղակեց. «Ան­­գութ աշ­­խարհ, ինձ դարդ տո­­ւիր ան­­փա­­­րատ... Դա­­ղեցիր ու վէր­­քե­­­րիս աղ շա­­ղեցիր»։ Հո­­գեկան այդ տրա­­մադ­­րութիւ­­նը, ըստ երե­­ւոյ­­թին, վա­­րակիչ էր... «Եր­­գե­­­ցէ՛ք միշտ ընկճո­­ւածի եր­­գերն աղու»։ Մի­­սաք Մե­­ծարեն­­ցին կը պատ­­կա­­­նի այս վշտա­­գին բա­­նատո­­ղը։ Մէկ այլ օր յի­­շատակ­­ներ եկան այ­­ցե­­­լեցին բա­­նաս­­տեղծին. «Սե­­նեակս է լե­­ցուն յու­­շե­­­րովն աղի, երէ­­կի հո­­վին վայ­­րագ տար­­փանքին»։ Թու­­մա­­­նեանը յի­­շեց իր ման­­կութիւ­­նը աղով ու ար­­ցունք թա­­փեց. «Երա­­զի տե­­սիլք ան­­հետ չքա­­ցած։ Ահա հա­­ռաչանք, ար­­տա­­­սուք աղի»։ Մեր օրե­­րուն, ար­­ձա­­­կագիր եւ բա­­նաս­­տեղծ Ար­­մէն Մար­­տի­­­րոսեանի աչ­­քերն էին աղի. «Աղ­­ջիկ, դուրս արի տնից, եթէ դու դուրս գաս, ես կը մո­­ռանամ եօթ ան­­գամ աղի իմ ար­­ցունքնե­­րը»։ Բայց, չէ՞ որ աղը բա­­րի էր ու եր­­ջանկու­­թիւն պէտք է որ բե­­րեր կեան­­քին։ Չա­­րեն­­ցը վեր­­յի­­­շեց այդ խօս­­քը հին, Վե­­նետի­­կի մէջ, ու ակ­­նարկե­­լով հայ բա­­նաս­­տեղծնե­­րուն՝ ըսաւ. «Նրանք են աղը, աղը կեան­­քի»։ Պա­­րոյր Սե­­ւակը հա­­մոզո­­ւած էր, թէ եթէ եր­­կու սիրտ առանձնա­­նան... «լուծւում են բո­­լոր հար­­ցերն՝ աղի՛ նման»։ Իսկ Հրանդ Ալեք­­սա­­­նեանի բաղ­­ձանքն էր, որ երբ հաս­­նի երկրորդ կեանք, դի­­մաւո­­րեն այսպէս. «Սի­­րելի­­ներդ դի­­մաւո­­րում են քեզ աղ ու հա­­ցով»։ «Աղ» բա­­ռը, օր մը հայ­­րե­­­նիքի մէջ դար­­ձաւ քա­­ղաքա­­կան բառ ու մեծ աղ­­մուկ հա­­նեց, երբ Յով­­հաննէս Շի­­րազը գրի առաւ «Կիւմրի-Լե­­նինա­­կան» քեր­­թո­­­ւածը. «Հա­­յաս­­տա­­­նի աղն ես, Կիւմրի... Ճշմար­­տութեան մաղն ես, Կիւմրի»։ Աղը քա­­ղաքա­­կանա­­ցա՞ծ։ Ին­­չո՞ւ զար­­մա­­­նալ։ Հա­­մաշ­­խարհա­­յին պատ­­մութիւ­­նը դառ­­նա­­­ցած չէ՞ աղի պա­­տերազմնե­­րով (բա­­ռացի իմաս­­տով)։ «... Քա­­ղաքա­­կանա­­ցուա­­ծու­­թիւնը բա­­նաս­­տեղծու­­թեան աղն է», բա­­նաս­­տեղծ Դա­­ւիթ Յով­­հաննէ­­սի հա­­մոզումն է սա։ Իսկ Հա­­յաս­­տա­­­նի հիւ­­սիս-արե­­ւելեան ծայ­­րա­­­մասին, Նո­­յեմ­­բե­­­րեան քա­­ղաքի բնա­­կիչ, հայ­­րե­­­նի պաշտպան, գրող եւ հրա­­պարա­­կախօս Սամ­­վել Բեգ­­լա­­­րեանը մա­­մու­­լին խօ­­սեր է այսպէս. «Եթէ մի օր մեր վրայ չեն կրա­­կում, ասում ենք՝ ճա­­շի աղը պա­­կաս է»։

Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, մաղ­­թենք, թէ ձեր կեան­­քը մնայ միշտ հա­­մով ու մին­­չեւ մեր յա­­ջորդ զրոյ­­ցը, աղը ձեր սե­­ղանէն ան­­պա­­­կաս թող ըլ­­լայ։

 

(*) Կարգ մը աղեր, ինչպէս մա­­լաքի­­տը, լա­­զու­­րի­­­տը եւ կե­­րակու­­րի աղը, յու­­նա­­­կան եւ ալ­­քի­­­միական ձե­­ռագիր­­նե­­­րու մէջ անո­­ւանո­­ւած են «Sal armenicum» (Հայ­­կա­­­կան աղ)», քան­­զի անոնք Հա­­յաս­­տա­­­նէն արտածուած կ՚ըլլային։