Մամուլը՝ որպէս գոյամարտի Գ. Գործօն

ԶԵԿՈՒՑՄԱՆ ԱՆՓՈՓ ՆԱԽԱՓՈՐՁ ՄԸ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ ԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՌՕՐԵԱՅ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ ԱՌԹԻՒ։

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Պատմութեան աւանդազ­­րոյցնե­­րէ մեկ­­նե­­­լով ոս­­կե­­­դարեր, խա­­ւարի դա­­րեր եւ զար­­թօնքի շրջան­­ներ բո­­լորած բազ­­մա­­­դարեան հայ ժո­­ղովուրդը վեր­­ջին հա­­րիւ­­րա­­­մեակը ապ­­րե­­­ցաւ գո­­յամար­­տի պայ­­մաննե­­րուն մէջ։

Ան­­ցեալին բազ­­մաբնոյթ չա­­րիք­­ներ յաղ­­թա­­­հարեց հա­­յը, մեծ եղեռ­­նի մի­­ջոցաւ կ՛ապ­­րի փոր­­ձանքնե­­րու մե­­ծագոյ­­նը՝ հայ­­րե­­­նազրկու­­թիւնը։ Պատ­­մա­­­կան հայ­­րե­­­նիքի հա­­յաթափ ըլ­­լա­­­լով, ժո­­ղովուրդը ցի­­րու­­ցան եղաւ աշ­­խարհի չորս ծա­­գերուն, օտար եր­­կիրնե­­րուն։ Ան­­հա­­­տական անվտան­­գութիւ­­նը ապա­­հովե­­լէ ան­­մի­­­ջապէս ետք, մարդկանց գլխա­­ւոր մտա­­տան­­չութիւ­­նը եղաւ կառ­­չիլ ազ­­գա­­­յին միաս­­նութեան։ Գտնել կո­­րած հա­­րազատ­­նե­­­րը, վե­­րակա­­ռու­­ցել ազ­­գա­­­յին հա­­մակար­­գը։ Բազ­­մա­­­դարեան փոր­­ձա­­­ռու­­թեամբ ձե­­ւաւո­­րուած էր պե­­տակա­­նու­­թե­­­նէ զուրկ պայ­­մաննե­­րու տակ եկե­­ղեց­­ւոյ ազ­­գա­­­յին միաս­­նութեան իմաս­­տով ստանձնած դե­­րակա­­տարու­­թիւնը։ Հա­­յը գի­­տակ­­ցած էր թէ ազ­­գա­­­յին միաս­­նութեան գլխա­­ւոր երաշ­­խի­­­քը եկե­­ղեցին է։ Ար­­դա­­­րեւ 1920-ական տա­­րեթի­­ւերէն սկսեալ, բազ­­մա­­­թիւ գաղ­­թօ­­­ճախ­­նե­­­րէ ներս սկսաւ եկե­­ղեցա­­շինու­­թեան ար­­շաւ մը։ Տո­­ւեալ պայ­­մաննե­­րու հա­­մապա­­տաս­­խան կեր­­պով, կամ ի հի­­մանէ կա­­ռու­­ցո­­­ւեցան հայ­­կա­­­կան եկե­­ղեցի­­ներ, կամ ալ տեղ­­ւոյն եկե­­ղեցի­­ներէն մէ­­կը վար­­ձո­­­ւելով ստեղ­­ծո­­­ւեցաւ հա­­յու բե­­կոր­­նե­­­րու մէկ­­տե­­­ղու­­մը ապա­­հովող տա­­րածքներ։

Յետ եղեռ­­նեան շրջա­­նին, հայ­­րե­­­նազրկու­­թեան պայ­­մաննե­­րու մէջ եկե­­ղեցին յա­­ջողե­­ցաւ ազ­­գի միաս­­նութեան առու­­մով իր առա­­քելու­­թիւնը։

Գաղ­­թա­­­կանու­­թեան պար­­տադրած կա­­րեւո­­րագոյն մար­­տահրա­­ւէրն էր բնա­­կած երկրի տի­­րող լե­­զուին տի­­րապե­­տել։ Եթէ ոչ առա­­ջին, բայց երկրորդ եւ յա­­ջոր­­դող սե­­րունդներ յաղ­­թա­­­հարե­­ցին ապ­­րած երկրի լե­­զուին հան­­դէպ իմա­­ցու­­թիւն չու­­նե­­­նալու խոչնդո­­տը, փո­­խարէ­­նը նօս­­րացնե­­լով մայ­­րե­­­նիի տի­­րապե­­տելու յատ­­կութիւ­­նը։

Թէեւ եկե­­ղեցա­­շինու­­թեան ար­­շա­­­ւին յա­­ջոր­­դած էր դպրո­­ցաշի­­նու­­թիւնը, սա­­կայն խիստ վի­­ճելի մնաց անոր գե­­րակա­­յու­­թիւնը սփիւռքա­­հայ իրո­­ղու­­թեան մէջ։ Հա­­սարա­­կու­­թիւնը չէր կրցած ար­­ժա­­­նի հե­­տաքրքրու­­թիւնը ցու­­ցա­­­բերել ազ­­գա­­­յին դպրո­­ցին հան­­դէպ, ինչ որ չէր զլա­­ցած ազ­­գա­­­յին եկե­­ղեցիէն։ Յայտնի է թէ այստեղ գոր­­ծեց «շա­­հաւե­­տու­­թեան» ազ­­դա­­­կը։ Մար­­դիկ ու­­սումը կը դի­­տէին իբ­­րեւ աւե­­լի բա­­րեբաս­­տիկ կեն­­սա­­­մակար­­դա­­­կի մը անհրա­­ժեշ­­տութիւ­­նը ըլ­­լա­­­լով։ Այս պայ­­մաննե­­րուն մէջ ալ կը դժուարա­­նային «Հա­­յերէ­­նը ին­­չի՞ կը ծա­­ռայէ» հար­­ցումին գո­­հացու­­ցիչ պա­­տաս­­խան մը գտնե­­լէ։ 1930-ական տա­­րեթի­­ւերուն մեծ զո­­հողու­­թիւննե­­րով եւ ակնկա­­լու­­թիւննե­­րով բա­­ցուած հայ դպրոց­­նե­­­րը, մօտ կես դար անց, ամե­­նու­­րէք կ՚ապ­­րէին աշա­­կեր­­տութեան թի­­ւի նո­­ւազում, եւ նոյ­­նիսկ անոնցմէ շա­­տեր կը հար­­կադրո­­ւէին իրենց աշ­­խա­­­տու­­թիւնը դադ­­րեցնե­­լու։ Այս նա­­հան­­ջի մէջ խորհրդան­­շա­­­կան յա­­տուկ իմաստ ու­­նի Կիպ­­րո­­­սի Մել­­քո­­­նեան կրթա­­կան հաս­­տա­­­տու­­թիւնը, որ եր­­կար տաս­­նա­­­մեակ­­ներ շա­­րու­­նակ կը դի­­տուէր որ­­պէս սփիւռքա­­հայու­­թեան կա­­րեւոր նո­­ւաճու­­մը։

Այ­­սօր պատ­­մութիւն դար­­ձած են մոս­­կո­­­ւայի Լա­­զարեան ճե­­մարա­­նը, Վե­­նետի­­կի Մու­­րատ Ռա­­փայե­­լեանը, Կիպ­­րո­­­սի Մել­­քո­­­նեանը, որոնք տա­­րածաշրջա­­նային չէ, այլ հա­­մազ­­գա­­­յին բնոյթ ու­­նէին։ Մխի­­թարեան միաբա­­նու­­թիւնը նոյնպէս փա­­կեց Եւ­­րո­­­պայի տա­­րած­­քին գոր­­ծող բազ­­մա­­­թիւ կրթօ­­ճախ­­ներ։ Կը մխի­­թարո­­ւինք ԱՄՆ-ի բազ­­մա­­­թիւ բնակ­­չութիւն ու­­նե­­­ցող գաղ­­թօ­­­ճախ­­նե­­­րու, պատ­­մա­­­կան ան­­ցեալի տէր Պոլ­­սոյ, քա­­ղաքա­­կան մտքի որոշ զար­­գա­­­ցում ար­­ձա­­­նագ­­րած Մի­­ջին արե­­ւել­­քի, Պարսկաս­­տա­­­նի նման գա­­ղութնե­­րու հա­­մեմա­­տաբար աւե­­լի կեն­­սունակ կրթա­­կան կեան­­քով։

Սփիւռքի պայ­­մաննե­­րու մէջ հա­­յապահ­­պանման եր­­րորդ գոր­­ծօ­­­նը մա­­մուլն է։ Եթէ վե­­րապ­­րած հո­­գեւո­­րական­­ներ նա­­խաձեռ­­նո­­­ղը եղան եկե­­ղեցա­­շինու­­թեան, կամ ան­­ցեալի կրթա­­կան մշակ­­ներ դպրո­­ցաշի­­նու­­թեան, մտա­­ւորա­­կանու­­թիւնն ալ իր կար­­գին ձեռ­­նարկեց ներ հա­­մայնքա­­յին եւ միջ­­հա­­­մայնքա­­յին լրա­­տուու­­թեան պա­­հան­­ջը գո­­հաց­­նե­­­լու։ Այս մա­­սին որ­­պէս խորհրդան­­շա­­­կան օրի­­նակ, կա­­րելի է յի­­շել նախ Կարնայ, ապա Պոլ­­սոյ «Յա­­րաջ» թեր­­թի խմբա­­գիր Շա­­ւարշ Մի­­սաքեանը։ Ան իր հիմ­­նած օրա­­թեր­­թը փո­­խադ­­րեց Փա­­րիս եւ եր­­կար տա­­րիներ ստանձնեց ֆրան­­սա­­­հայու­­թեան կա­­րեւո­­րագոյն լրա­­տուա­­միջո­­ցի հրա­­տարա­­կու­­թիւնը։

Կա­­րելի է Շա­­ւարշ Մի­­սաքեանի օրի­­նակը բազ­­մացնել զա­­նազան անուննե­­րով, որոնք իս­­կա­­­պէս ալ յետ եղեռ­­նեան տա­­րինե­­րուն ար­­դա­­­րացու­­ցին իրենց ստանձնած կա­­րեւոր առա­­քելու­­թիւնը։ Կա­­մուրջ հան­­դի­­­սացան աշ­­խարհի չորս ծա­­գերուն ցրուած ազ­­գա­­­յին­­նե­­­րու իրա­­րու հետ մէկ­­տեղման։ Յատ­­կա­­­պէս յի­­շելու ար­­ժա­­­նի է «Հա­­րազատ­­նե­­­րը կը փնտռեն» խո­­րագի­­րով հրա­­տարա­­կուած ծա­­նու­­ցումնե­­րը, որոնք եթէ նկա­­տի ու­­նե­­­նանք Պոլ­­սոյ օրի­­նակը մին­­չեւ օրս կը պա­­հեն իրենց նշա­­նակու­­թիւնը։ Ի զար­­մանս բո­­լորին այ­­սօր իսկ կը հան­­դի­­­պինք մարդկանց, որոնք իրենց կո­­րած հա­­րազատ­­նե­­­րու գո­­նէ շա­­ռաւիղ­­նե­­­րը յայտնա­­բերե­­լու հա­­մար կը դի­­մեն թեր­­թե­­­րու խմբագ­­րութեան։ Սա­­կայն ինչպէս զա­­նազան մար­­զե­­­րէ ներս մա­­մուլն ալ մատ­­նո­­­ւեցաւ տար­­րա­­­կան սխա­­լի մը եւ իր ու­­շադրու­­թեան կա­­պը խզեց հա­­մաշ­­խարհա­­յին, հե­­տեւա­­բար ալ հա­­մամարդկա­­յին խնդիր­­նե­­­րու հետ։

«Լրա­­գիր» բա­­ռը բնա­­կանա­­բար պի­­տի թե­­լադ­­րէր լրա­­տուու­­թիւն։ Իսկ հայ թեր­­թե­­­րը լրա­­տուու­­թիւնը սահ­­մա­­­նափա­­կեցին միայն ու միայն հայ­­կա­­­կան խնդիր­­նե­­­րու մա­­սին լրա­­տուու­­թեան։ Նոյ­­նիսկ կա­­րելի է ըսել, թէ հրա­­ժարե­­ցան իրենց աս­­պա­­­րէզի թե­­լադ­­րած մրցակ­­ցութե­­նէն առանց նկա­­տի ու­­նե­­­նալու, թէ հայ ըն­­թերցո­­ղը եւս կա­­րիք ու­­նէր աշ­­խարհի ան­­ցուդարձնե­­րէն տե­­ղեակ ըլ­­լա­­­լու։ Սփիւռքա­­հայ մա­­մու­­լը հա­­մաշ­­խարհա­­յին բնոյթ ու­­նե­­­ցող ամէն ինչ թո­­ղուց օտա­­րալե­­զու լրա­­տուու­­թեան եւ իր առա­­քելու­­թիւնը սահ­­մա­­­նափա­­կեց լոկ հա­­յեցի կամ հա­­յոց հե­­տաքրքրող խնդիր­­նե­­­րուն։ Իրա­­կանու­­թեան մէջ պար­­զո­­­ւածը միայն մա­­մու­­լին կամ մեր թեր­­թե­­­րու խնդիրն չէր, այլ ընդհան­­րա­­­պէս հայ քա­­ղաքա­­կան մտքի հե­­տեւան­­քը։

Այսպէս սխա­­լը իր հետ բե­­րաւ նոր սխալ­­ներ, որու հե­­տեւան­­քով օրըս­­տօ­­­րէ տկա­­րացաւ նաեւ հա­­յատառ թեր­­թի ար­­ժա­­­նի եղած ու­­շադրու­­թիւնը։ Ան­­շուշտ որ ան­­դին կան բազ­­մաբնոյթ զա­­նազան խնդիր­­ներ, սա­­կայն այս մէ­­կը կը մնայ գլխա­­ւորը։ Քա­­նի որ այստեղ կա­­յացող բաց­­թո­­­ղու­­մը կը սպառ­­նայ նոյն ինքն «լրա­­գիր» բա­­ռի նշա­­նակու­­թեան։

Ներ­­կայ ժա­­մանակ­­նե­­­րը կը պար­­տադրեն ու կը թե­­լադ­­րեն հա­­մամարդկա­­յին հա­­յեացք եւ հա­­յու վե­­րաբե­­րեալ բո­­լոր խնդիր­­նե­­­րը տես­­նել ու ըն­­կա­­­լել այդ հա­­մամարդկա­­յինին մէջ։

Ան­­վի­­­ճելի իրո­­ղու­­թիւն է, թէ աշ­­խարհ հա­­սած է բո­­լոր ժա­­մանակ­­նե­­­րու ամե­­նափոքր ծա­­ւալին։ Այ­­լեւս ոչ ոք իրա­­ւունք ու­­նի եւ նոյ­­նիսկ հնա­­րաւո­­րու­­թիւն ու­­նի մե­­կու­­սա­­­նալու իր յա­­տուկ աշ­­խարհին մէջ։ Հե­­տեւա­­բար հայ մա­­մուլն ալ պար­­տա­­­ւոր է իր ու­­շադրու­­թիւնը սե­­ւեռե­­լու հա­­մաշ­­խարհա­­յին զար­­գա­­­ցումնե­­րուն եւ այդ զար­­գա­­­ցումնե­­րու մէջ բնու­­թագրե­­լու հա­­յուն յա­­տուկ բո­­լոր խնդիր­­նե­­­րը։ Վեր­­ջա­­­պէս գի­­տակ­­ցե­­­լու ենք, թէ հայ­­կա­­­կան պա­­հան­­ջա­­­տիրու­­թիւնը պար­­տինք պատ­­մել ո՛չ թէ մենքզմեզ, այլ օտա­­րին։ Որ­­քան ատեն որ պի­­տի թե­­րանանք հայ մա­­մու­­լը լրա­­գիրի հաս­­կա­­­ցողու­­թիւնով օժ­­տե­­­լու, նոյն հա­­մեմա­­տու­­թեամբ ալ պի­­տի մատ­­նո­­­ւինք ու­­ժասպա­­ռու­­թեան եւ հետզհե­­տէ ան­­պի­­­տանիու­­թեան փորձանքին։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ