Վայրագ մարդասպանութիւն Իտլիպի մէջ

Սու­րիոյ ճա­հիճը ան­գամ մը եւս մար­դասպա­նու­թեան բեմ կը դառ­նայ «Էր­մե­նիհա­պեր» կայ­քէ­ջի փո­խան­ցած լրա­տուու­թեամբ։ Կայ­քէ­ջը իր լրա­տուու­թիւնը կը հիմ­նէ Ճու­մա Ապ­պա­սի լրա­տուու­թեան վրայ, ուր կ՚ըսուի թէ հա­յազ­գի 60-ամեայ Սիւ­զան Տէր Կար­կուր ան­հե­տացած էր իր բնա­կած Իտ­լիպ քա­ղաքի մէջ։ Տեղ­ւոյն եկե­ղեցին կոչ ըրած է կոր­սո­ւած կի­նը փնտռե­լու հա­մար։ Ար­դա­րեւ անոր անշնչա­ցած մար­մի­նը յայտնա­բերո­ւած է ամա­յի դաշ­տի մը վրայ։ Դիահերցման ար­դիւնքով պար­զո­ւած է թէ ան աւե­լի քան ինը ժամ տան­ջանքնե­րու են­թարկո­ւած եւ քար­կո­ծելով սպան­նո­ւած է։ Արա­բագէտ Ար­մէն Պետ­րո­սեանը եւս հաս­տա­տած է տե­ղեկու­թեան իրո­ղու­թիւնը եւ ներ­կա­յացու­ցած է որոշ պար­զա­բանումներ։ Պետ­րո­սեանի հա­մաձայն Սիւ­զան Տէր Կար­կուրի մա­հուան լու­րը տա­րածո­ւած է Յու­լի­սի 12-ին։ Ան կը բնա­կէր Իտ­լիպ նա­հան­գի Չիստ Ալ Շու­ղուր բնա­կավայ­րին մէջ, եր­բեմնի հա­յաբ­նակ Եաքու­պէ գիւ­ղա­քաղա­քի մեր­ձա­կայու­թեամբ։ Եաքու­պէ 2 հա­զար քրիս­տո­նեայ բնակ­չութիւն ու­նե­ցող գիւ­ղա­քաղաք է, որ կը վե­րահսկո­ւէր տա­րաբ­նոյթ ընդդի­մադիր խմբա­ւորումնե­րու կող­մէ։ 2011-2012 թո­ւական­նե­րուն քա­նի մը տաս­նեակ հայ ըն­տա­նիք­ներ տե­ղափո­խուած էին Քէ­սապ եւ Հա­լէպ։ Խու­սա­փելով Թուրքիոյ կող­մէ զի­նուած որոշ հրո­սախումբե­րու հա­ւանա­կան յար­ձա­կումնե­րէն։ Սիւ­զան Տէր Կար­կուրը այդտեղ մնա­ցող վերջին հայն էր, որ կը մերժէր տեղափոխուել Հալէպ։ 

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ